Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148144   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

        

       WOJEWODA  PODLASKI                                                  Białystok, 2004.09.13

                     15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

          BDG.II.0933-1/04

Pan

Dariusz Stankiewicz

Podlaski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

w Białymstoku

 

 

 

Stosownie do art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.)
- pracownicy Biura Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia
06 sierpnia 2001 roku w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami służby cywilnej, organizowania naboru
na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz organizacji służby przygotowawczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym
w dniu 30 lipca 2004 roku.

 

Ustalenia kontroli wykazały, iż Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków zrealizował zalecenia pokontrolne, zawarte w wystąpieniu z dnia 06 sierpnia
2001 roku, tj.

ˇ        sporządzone zostały opisy stanowisk pracy,

ˇ        służba przygotowawcza była organizowana i dokumentowana w oparciu
o "Program służby przygotowawczej w służbie cywilnej", opracowany przez Szefa Służby Cywilnej w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej,

ˇ        pracownikom zatrudnionym w ramach umów terminowych wydano świadectwa pracy za okres zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Ponadto podjęte zostały działania mające na celu poprawę jakości i sposobu prowadzenia spraw osobowych pracowników. Stwierdzono, iż w aktach osobowych pracowników znajdują się aktualne zaświadczenia potwierdzające:

ˇ        orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracownika do zatrudnienia
na stanowisku,

ˇ        przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

ˇ        niekaralność pracownika.

 

Jednakże  w  trakcie  kontroli  sprawdzającej odnotowano istnienie pewnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów prawa pracy.

 

W szczególności stwierdzono, że:

1.    służba przygotowawcza w służbie cywilnej organizowana była z naruszeniem terminu określonego w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.), który stanowi, iż "?kończy się ona nie później niż po upływie 18 miesięcy od podjęcia przez pracownika pracy w danym urzędzie?". Ponadto Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie realizował w pełni założeń zawartych w obowiązującym "Programie służby przygotowawczej w służbie cywilnej" opracowanym przez Szefa Służby Cywilnej w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, co jest niezgodne z zapisami art. 26 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy. Nieprawidłowości dotyczyły wyznaczania na opiekunów kandydatów odbywających służbę przygotowawczą
do służby cywilnej pracowników, którzy
w zakresie zajmowanego stanowiska oraz stażu pracy w administracji publicznej, nie spełniali wymagań określonych w powyższym Programie;

2.    trzech pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Białymstoku odpowiednio od dnia 01 września, 01 listopada i 02 listopada 1999 roku, kierownik jednostki nie skierował do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej, co narusza art. 25 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej;

3.    pracownikom wydano świadectwa pracy, których treść sprzeczna była z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Świadectwa pracy nie zawierały podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy lub podany został niewłaściwy powód ustania zatrudnienia, nie zamieszczono informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie wypoczynkowym oraz o korzystaniu ze zwolnienia od pracy przewidzianego
w art. 188 Kodeksu pracy.

 

Informując o powyższym, polecam podjęcie działań mających na celu likwidację stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz zapewnienie pełnej
i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji zadań, a przede wszystkim:

-         organizowanie służby przygotowawczej w służbie cywilnej zgodnie z zapisami
art. 25-27 ustawy o służbie cywilnej oraz z założeniami wykonawczymi programu służby przygotowawczej, stanowiącymi załącznik Nr 1 do "Programu służby przygotowawczej w służbie cywilnej",

-         sprostowanie wydanych pracownikom świadectw pracy za okres zatrudnienia
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania
i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

 

                       

Zgodnie z § 27 ust. 1 zarządzenia Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, w terminie 7 dni
od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego ma Pan prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu.

W przypadku braku zastrzeżeń w stosunku do treści wystąpienia pokontrolnego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę poinformować mnie o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, podjętych działaniach na rzecz ich realizacji, bądź przyczynach niepodjęcia takich działań.

 

 

 

Wojewoda Podlaski

 

Marek Strzaliński

( - podpis nieczytelny)


Publikator: Urszula Filas Data utworzenia:  17.09.2004 00:00:00
Data publikacji:  17.09.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  17.09.2004 00:00:00 


Informacja byla modyfikowana.
 

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl