Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328874   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne nr PN.III.0932-42/04
Autorzy: Wioletta Prześniak,

 

                                                                                  Białystok,  8  września 2004 r.

 

            PN.III.0932-41/04

 

                                                                                  Pan

                                                                                  Jacek Bogucki

                                                                                  Starosta Wysokomazowiecki

 

            Na podstawie art. 76 i 77a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) , art. 7 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688,  z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004r. Nr 33, poz. 287 ) w dniach 5-6 i 9-10 sierpnia 2004 r. przeprowadzono w podległym Panu Starostwie kontrolę w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji powiatowej i organów powiatu.

Kontrolą objęto rok 2003 i 2004 do dnia kontroli.

Skontrolowano organizację pracy, stan informacji wizualnej, organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli, sposób i terminowość załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz sposób prowadzenia dokumentacji biurowej.

Ustalenia kontroli opisane w protokole dają podstawę do stwierdzenia, że podległe Panu Starostwo funkcjonuje na ogół prawidłowo. Nie budzi zastrzeżeń organizacja  pracy w Starostwie, organizacja działalności organów powiatu, informacja wizualna i  obieg dokumentów.

Niemniej jednak obok pozytywnych i zgodnych z prawem działań objętych tematyką kontroli w działalności Starostwa występowały nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, a mianowicie:

1.                                              Starosta złożył Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z  dwumiesięcznym  przekroczeniem terminu wskazanego w art. 38 b ust. 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. ),

2.                                              W aktach osobowych niektórych pracowników brakuje oświadczeń o zapoznaniu z treścią regulaminu pracy , co narusza postanowienia  § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 , z póżn. zm. )  oraz § 3  regulaminu pracy ustalonego Zarządzeniem Nr 9/99 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem,

3.                                              W Starostwie wystąpiły nieprawidłowości w rozpatrywaniu  i załatwianiu skarg:

  -    niektóre skargi  zostały załatwione z naruszeniem terminu , a skarżących nie

powiadomiono o przyczynie zwłoki, co narusza postanowienia  art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ),

 -  skargę OR.0551-5/03 przekazano do rozpatrzenia według właściwości  do Urzędu Dzielnicy Wola m .st. Warszawy  z naruszeniem  terminu określonego  w  art. 231 Kodeksu  postępowania administracyjnego,

4.                                              Nie przestrzegano postanowień § 16 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu  (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 , z późn. znm. ) oraz załącznika Nr 9  do ww. rozporządzenia  :

-     teczka  " Protokoły z sesji II kadencji"   oraz teczka w  której  przechowywane

        uchwały nie zostały  oznaczone   żadnymi symbolami klasyfikacyjnymi,

 -       w teczkach o symbolach  : RA.7351i OR.0118 brakowało spisów spraw,

 -      skargę , która została przekazana zgodnie z właściwością  przechowywano

pod  symbolem - 0551 , podczas gdy rzeczowy  wykaz  akt przewiduje dla  takich skarg symbol   - 0552,

  -      teczki  OR.5125 oraz OR.0049  oznaczono  symbolami  klasyfikacyjnymi, 

 których  jednolity  rzeczowy wykaz  akt nie przewiduje i nie   został  rozbudowany o takie symbole.

            Ponadto, przekazuję do rozważenia i wykorzystania  wnioski natury organizacyjnej:

1)                                                    W Starostwie, pomimo wielokrotnego nowelizowania zarówno statutu jak i regulaminu organizacyjnego,  nie ma  jednolitych tekstów tych aktów , co w istotny sposób utrudnia korzystanie z nich ,

2)                                                    W zakresach czynności niektórych pracowników nie wskazano osób zastępujących  w czasie ich nieobecności.

Informując o powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia wskazanych niedociągnięć i uchybień.

Jednocześnie informuję, iż w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków.

W przypadku nieskorzystania z tej możliwości , proszę o powiadomienie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych, w tym o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

 

                                                                       Z up. Wojewody Podlaskiego

                                                                          /-/ Lidia Stupak

                                                              Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-09-22 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-22 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-22 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl