Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328925   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI

 

kompleksowej  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Kolnie ul. Wojska  Polskiego 46, nr  REGON -u  450709974    zwanym w dalszej treści "Urzędem",  podległym  Staroście  Powiatu  Kolneńskiego.

Dyrektorem  Urzędu  jest   Pan  Wacław  Sójko .

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki  Społecznej  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  składzie:

1. Elżbieta Czurak                        - kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia,

2. Ludmiła Borowik                     - starszy inspektor wojewódzki,

3. Małgorzata Czerniawska          - inspektor  wojewódzki,

4. Irena  Szaruta                            - starszy inspektor wojewódzki,

 

na podstawie  upoważnienia  do kontroli nr  234/04  z dnia 13 sierpnia 2004r. wydanego z  upoważnienia  Wojewody  Podlaskiego  przez  Pana  Andrzeja  Kozłowskiego Dyrektora  Wydziału   Polityki  Społecznej  w  dniach  17-19 sierpnia  2004r. 

Kontrolujący  wpisali   się   do   książki   kontroli   pod  pozycją   Nr 2 /2004r.

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli udzielali :

Pani  Dorota Bajno                         -  Z-ca Dyrektora  Dyrektor  Urzędu 

Pani  Cecylia Podchul                     -  Główna Księgowa

Pani  Alicja Wójcik                        -  Samodzielne Stanowisko ds.  Poradnictwa Zawodowego 

Pani  Elżbieta Orłowska                 -  Kierownik  Działu  Ewidencji i Świadczeń

Pani  Hanna Kowalczuk                 -  Samodzielne Stanowisko ds. Instrumentów Rynku Pracy

Pani  Maria  Patalan                       -  Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego

Pani  Halina  Śliwka                         -  Kierownik  Działu   Pośrednictwa  Pracy.

 

Kontrola  kompleksowa  dotyczyła:

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu  bezrobociu ( tekst jednolity Dz. U. Nr z 2003r. Nr 58, poz.514  z późn. zm.)

 

W trakcie kontroli ocenie podlegała prawidłowość   stosowania  następujących  przepisów prawnych:

1. Rozporządzenia     Ministra    Pracy   i    Polityki    Socjalnej    z    dnia    28 lutego 1997r. w sprawie  zasad  przyznawania  świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu  bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132  z  późn. zm.),

2. Rozporządzenia    Ministra    Pracy    i   Polityki   Socjalnej     z  28  lutego 1997r.   w  sprawie  szczegółowych  zasad   prowadzenia   rejestracji  i  ewidencji  bezrobotnych   oraz   innych  osób  poszukujących   pracy  (  Dz. U.  Nr 25,  poz. 131  z   późn. zm.),

3.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w  szczególnym charakterze  ( Dz. U. nr 8, poz. 43 z  późn.  zm. ),

4.  Ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwianiu zatrudnienia absolwentom szkół ( Dz. U. Nr 154, poz. 1793 ),  

5. Rozporządzenia  Ministra   Pracy  i  Polityki  Społecznej   z  dnia  9  lutego  2000r.  w   sprawie  szczegółowych   zasad   prowadzenia   pośrednictwa  pracy, poradnictwa  zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla  potrzeb  informacji  zawodowej  i  poradnictwa  zawodowego  oraz  organizowania  i  finansowania    klubów    pracy.  (Dz. U. Nr 12, poz.146  z  późn.  zm. ),

6. Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  20  kwietnia 1995r. w  sprawie  klasyfikacji  zawodów  dla  potrzeb  rynku  pracy  oraz  zakresu  jej  stosowania  ( Dz. U.  Nr  48,  poz. 253  z  późn.  zm.  ),

7. Rozporządzenia     Ministra    Pracy   i    Polityki    Socjalnej    z    dnia    24 marca 1995r. w sprawie szczegółowych zasad  udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunki spłaty  (Dz. U.  Nr 35, poz. 174),

8.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu (Dz. U. Nr 156, poz. 1023 z późn. zm. ),

9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych  ( Dz. U Nr 38,poz. 189 z późn .zm. ),

10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003r. w prawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań województwie ( Dz. U. Nr 49, poz. 409, z późn. zm.),

11. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystce publicznej ( Dz. U. Nr 88,poz. 439),

12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 ( Dz. U. Nr 159, poz. 1538),

13. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 ( Dz. U. Nr 6, poz. 44 ),

14. Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  ( Dz. U.  Nr  133,  poz. 883  z  późn.  zm. ),

15.Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U.  z  2000r.  Nr 98,  poz. 1071  późn. zm.),

16..Kodeksu  Pracy  ( Dz. U.  z  1996r.  Nr  24 ,  poz. 110 ,  z  późn. zm. ).

 

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

 

Powiatowy Urząd  Pracy  w  Kolnie  zasięgiem  swego działania  obejmuje następujące  miasta  i   gminy:  Miasto Kolno ,   Miasto  i  Gmina  Stawiski  oraz  gminy:  Mały  Płock ,  Turośl ,  Grabowo.

 

Liczba bezrobotnych  ogółem  zarejestrowanych  w  PUP  w Kolnie wynosiła  na  koniec czerwca  2004r.  ogółem  3.350 osób, w  tym   224 osoby  z  prawem  do zasiłku. Natomiast  liczba pobierających  zasiłki  przedemerytalne  wynosiła 88 osób, a  świadczenia  przedemerytalne   128  osób.

Wg istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej  w Regulaminie  Organizacyjnym  Powiatowego  Urzędu Pracy  w  Kolnie  uchwalonym   w  dniu  10 marca 2000r. przez  Zarząd   Powiatu  Kolneńskiego (wraz ze zm. z dnia 31 maja 2002r.)   zadania  będące   przedmiotem  kontroli  realizowane     przez   n/w   komórki :

Dział Pośrednictwa Pracy 

Dział  Ewidencji  i Świadczeń

Samodzielne  Stanowisko ds.  Instrumentów  Rynku Pracy

Samodzielne Stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego

Dział  Finansowo- Księgowy

Dział  Organizacyjno - Administracyjny

Wg stanu na dzień kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Kolnie  zatrudnione były 34 osoby , w tym  9  w ramach  robót  publicznych.

 

 

I. Prawidłowość ustalania prawa do zasiłku na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy o 

    zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu. 

 

    Zagadnienia  powyższe realizowane są w  Dziale Ewidencji  i  Świadczeń, którym kieruje Pani  Elżbieta  Orłowska.

Oceny prawidłowości postępowania w powyższym zakresie dokonano na podstawie wybranej losowo dokumentacji  zarejestrowanych  osób bezrobotnych o następujących  numerach:

12508;  13125;   15070;   16041;

Szczegółowej analizie poddano dokumentację  o  nr  12508

Osobie zarejestrowanej w dniu 4.05.2004r., posiadającej okres uprawniający do zasiłku wynoszący 18 lat i 5 miesięcy przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 12.05.2004r. w wysokości 504,20 zł.

W zakresie objętej kontrolą dokumentacji zarejestrowanych osób nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie przyznawania statusu osoby bezrobotnej i ustalania prawa do zasiłku oraz utraty prawa do zasiłku na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Kontrolowana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń pod względem formalnym i merytorycznym. Prawidłowo badano wszystkie warunki określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej i prawidłowo ustalono, w zależności od posiadanego stażu pracy, wysokość zasiłku oraz określono długość okresu pobierania. Decyzje wydawane były na właściwej podstawie  prawnej.  

 

Prawidłowość wydawania decyzji o skróceniu okresu pobierania zasiłku o czas nie przysługiwania   zasiłku  w związku  z art. 27 ust.1 pkt  3 ustawy.

 

 

    W celu zbadania prawidłowości wydawania decyzji o skróceniu okresu pobierania zasiłku o czas jego nie przysługiwania zgodnie z art.27 ustawy przeanalizowano  n/w  karty  rejestracyjne :  

   11498;   12650  

W obu przypadkach powodem skrócenia okresu pobierania zasiłku o czas jego nie przysługiwania było rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia  stron,  w okresie  6 miesięcy przed  zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy.

W  związku  z  powyższym  Urząd  prawidłowo wydał decyzję o uznaniu osób rejestrujących  się  za bezrobotne   i  przyznaniu  prawa do zasiłku zgodnie z art.27 ust 2 pkt.2 ustawy  po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania   się  w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Poddane analizie decyzje  wydane  zostały  prawidłowo . 

 

Prawidłowość przyznawania stypendium z tytułu odbywania stażu bezrobotnym absolwentom.

    Oceny prawidłowości postępowania w powyższym zakresie dokonano na podstawie wybranej losowo dokumentacji o   numerach : 15655  i  15680, z których  szczegółowej analizie poddano  dokumentację  o numerze 15655:

- osobie zarejestrowanej w dniu 25.05.2004r. przyznano status bezrobotnego absolwenta i  skierowano na staż do Powiatowego  Zespołu  Obsługi Szkół i Placówek  Oświatowych  w Kolnie od dnia 26.05.2004r. do dnia  25.08.2004r. Następnie w dniu 21.06.04r. wydana została decyzja o przyznaniu stypendium od dnia rozpoczęcia stażu w kwocie 504,20 zł miesięcznie.

 

W wyżej wskazanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Prawidłowość ustalania prawa do świadczenia przedemerytalnego .

   Kontrolą w powyższej tematyce objęto dokumentację  losowo wybranych osób o numerach:

15909,  16035, z czego  szczegółowej analizie poddano dokumentację  o numerze 16035:

 

- kobiecie  zarejestrowanej w dniu 27.02.2004r.,  która ukończyła 55 lata i  posiada 37-letni okres uprawniający do emerytury, przy czym stosunek pracy z ostatnim pracodawcą został rozwiązany z  przyczyn  zakładu pracy, przyznano od dnia 28.02.2004r. prawo do świadczenia przedemerytalnego w wysokości 1006,40zzł miesięcznie. ZUS Oddział w Zambrowie ustalił wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego w kwocie 1359,30 zł miesięcznie.

 

Poddana analizie dokumentacja oraz wydane decyzje administracyjne w kontrolowanym przedmiocie uchybień i naruszenia prawa nie wykazują.

W teczkach znajduje się dokumentacja potwierdzająca długość posiadanego przez osobę zarejestrowaną okresu uprawniającego do emerytury, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nie składkowych, wniosek o ustalenie wysokości emerytury, decyzja ustalająca wysokość emerytury, oświadczenie zarejestrowanego o nie podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Prawidłowość  wypłat  zasiłków  i  innych  świadczeń  dla  osób  bezrobotnych.

 

     W celu ustalenia prawidłowości wypłat zasiłków na podstawie przekazywanych do Banku  Spółdzielczego  w  Kolnie  list wypłat zasiłków i innych świadczeń  dla osób bezrobotnych  przeanalizowano  2  listy  wypłat   zasiłków.

1) Na  liście  wypłat  zasiłków  dla  bezrobotnych  Nr  1/03/04 za grudzień  2003r. stwierdzono,  że zasiłki dla osób bezrobotnych wypłacono  213 osobom , z czego :

-  w  wysokości   80 %                       -  64  osobom 

-  w  wysokości 100 %                       -  93  osobom

-  w  wysokości 120 %                      -  56  osobom

ponadto wypłacono:

-  dodatek  szkoleniowy                     -  27  osobom

-  świadczenie  przedemerytalne        -  15  osobom

(  9  -   osób  nie  odebrało świadczeń)

 

2) Na liście  wypłat zasiłków dla bezrobotnych  Nr  1/04/04  za  maj 2004r.stwierdzono,  że zasiłki dla osób bezrobotnych wypłacono 149 osobom, z czego :

-   w  wysokości    80 %                     -   35 osobom

-    w  wysokości  100 %                   -  73  osobom      

 -   w wysokości   120 %                   -  41  osobom

ponadto wypłacono :

-  świadczenie  przedemerytalne       -  12  osobom

(  9  -   osób  nie  odebrało świadczeń)

 

Wypłaty  zasiłków oraz innych świadczeń dla osób bezrobotnych  dokonywane były  przez w/w  Bank  na podstawie  sporządzonych przez Urząd  w  dwóch egzemplarzach list wypłat   dostarczanych  do Banku z dwudniowym wyprzedzeniem. Listy opatrzone   pieczęcią Urzędu, sprawdzone są pod względem formalno - rachunkowym  i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby.  Znajduje  się  także  adnotacja  "zatwierdzono  do  wypłaty  ze  środków  FP". Zawierają  one  podpisy osoby sporządzającej listę , sprawdzającej , Głównego Księgowego oraz  Kierownika Urzędu .

Każda lista płac z danego dnia wypłaty zawiera rozliczenie wypłaconych kwot , liczbę osób którym wypłacono zasiłek, podane  kwoty brutto  i  netto do wypłaty oraz kwota pobranego podatku.

Odebranie zasiłku następuje po okazaniu przez bezrobotnego dowodu osobistego i po pokwitowaniu  odbioru zasiłku na kopii listy płac.

Po zakończeniu wypłat oryginały list wypłat z pokwitowaniem odbioru należnych kwot przez bezrobotnych  wraz z całościowym rozliczeniem miesięcznym Bank przekazuje do Urzędu .

Nie  stwierdzono  odbioru  zasiłku   i innych świadczeń  przez  osoby  upoważnione .

 

Dokumentacja  z  zakresu  wypłat  osobom  uprawnionym  świadczeń  z  FP  prowadzona  jest  właściwie .

 

Zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W  Dziale  Ewidencji  i  Świadczeń  jest  prowadzony  Rejestr  zwrotu  nienależnie  pobranych  świadczeń  pieniężnych  2003r.  i  2004r. W  badanym  okresie  nie  odnotowano  zwrotu  nienależnie  pobranych  świadczeń .

 

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od wydanych decyzji.

Z przedstawionego kontrolującym  Rejestru odwołań 2000 - 2004 wynika, że  w I półroczu 2004r. od decyzji Starosty Kolneńskiego  wpłynęły 2 odwołania  skierowane do Wojewody Podlaskiego.

Po rozpatrzeniu odwołań organ II instancji :

- 1 decyzję utrzymał w mocy,

- 1 decyzję uchylił i przekazał  do  ponownego  rozpatrzenia w  postępowaniu I instancji.

 

W zakresie trybu i sposobu przekazywania odwołań naruszenia przepisów prawa  nie stwierdzono.

 

II.Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy.

Tematyka  z powyższego zakresu realizowana jest na Samodzielnym Stanowisku ds. Poradnictwa Zawodowego przez Panią  Alicję Mariolę Wójcik  zatrudnioną na stanowisku starszego doradcy zawodowego posiadającą wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe  o kierunku - poradnictwo zawodowe.

 Doradca  zawodowy  posiada  do  swojej  dyspozycji   samodzielne  pomieszczenie,  zapewniona jest zatem  możliwość swobodnej  rozmowy   ze   zgłaszającymi   się  klientami,   pozwala   to  również   na   zachowanie  tajemnicy  służbowej.  Wyposażenie  stanowisk   stanowią:  sprzęt  i  meble  biurowe, zestaw komputerowy  podłączony do systemu PULS, biblioteka podręczna o tematyce związanej z  zawodoznawstwem, niezbędne przepisy  prawa. Zarówno  dla osób bezrobotnych  jak  i  poszukujących  pracy  dostępne    ulotki  charakteryzujące  poszczególne  zawody,  broszury,  informatory.  Dokumentacja  w  zakresie  prowadzonego  poradnictwa   gromadzona   jest   w   czytelnie   oznakowanych   teczkach. Do  klientów  Urzędu  doradca  zawodowy  dociera  z  informacjami  dotyczącymi  poradnictwa  zawodowego  również  poprzez  umieszczanie  ogłoszeń  na  tablicach  informacyjnych  znajdujących  się  na  korytarzach  Urzędu.

 

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego  indywidualnego

 

  Głównym  celem  prowadzenia  i  rozwijania  poradnictwa  zawodowego  jest pomoc osobom  bezrobotnym  i   poszukującym  pracy  w  dokonaniu  prawidłowego  wyboru  zawodu lub zmiany  dotychczasowych  kwalifikacji, planowania  kariery  zawodowej,  a  także  dobór kandydatów  do  pracy  i  na  szkolenie.

            Z  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  wynika,  że  w  I półroczu 2004r. w zakresie  poradnictwa  zawodowego prowadzony był z podziałem na miesiące Rejestr   Porad  Indywidualnych - zeszyt PUP PZ-9600/04, do  którego  wpisywani  byli  zgłaszający  się  klienci  po  porady   zawodowe.  W   omawianym   rejestrze  znajdują  się  rubryki:  Lp,  Data, Imię i Nazwisko,  Adres, Uwagi.  W miesiącach: styczniu odnotowano    7 wizyt, lutym - 26, marcu - 18, kwietniu - 154, maju 8 i czerwcu 21 wizyt. W I półroczu br. doradca zawodowy przeprowadził 234 rozmowy doradcze.

Uczestnikom  porad  zawodowych  doradca  zawodowy wypełniał Karty Usług Doradczych,  Prowadzono  ponadto  alfabetyczny  Rejestr  Kart  Usług  Doradczych - zeszyt PUP PZ -9601/2004 zawierający:  Lp., Imię  i  Nazwisko, Adres, Kategoria problemu, Decyzja, Wiek, Wykształcenie, Inne informacje, Data wizyty,  Nr  karty usług.   Do  badania  wybrano  losowo  19  Kart  Usług  Doradczych  wypełnionych w trakcie  prowadzonych  porad  zawodowych  w  I półroczu 2004r.,  a  dotyczących   osób  bezrobotnych   o  następujących  numerach   kart:

1.T/3/02/04;      2. S/7/01/2004;       3. K/6/02/2004;    4. K/1/02/2004;     5. B/3/05/04;

6. B/1/02/04; 7. K/4/02/2004; 8. B/15/04/04; 9. S/29/04/04;     10. P/15/04/04;11.B/12/04/04;  12. K/17/04/04;      13. R/6/04/04;      14. P/10/04/04;     15. K/23/04/04; 16.K/9/04/04;   17. D/15/04/04;      18. R/9/04/2004;   19. K/8/04/2004;

Na  podstawie  analizowanych  dokumentów  stwierdzono,  że  Karty  wypełniane    prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych  rubrykach  umożliwiają dokładne prześledzenie  prowadzonej  rozmowy  doradczej,  która  przebiega  według następujących etapów :- zdefiniowanie problemu przez klienta ,

- zdefiniowanie celu porady przez doradcę ,

- określenie  problemu  zawodowego,

- przeanalizowanie  deficytu  informacji,

 

- wypracowanie  alternatyw  postępowania.

Każda  ze  zgłaszających  się  po  poradę  osób  posiada  założoną  przez  doradcę zawodowego Kartę  Ewidencyjną Osoby Korzystającej z Poradnictwa Zawodowego, Szkolenia  i  Uczestnictwa  w  Klubach  Pracy.  W  trakcie  kontroli  przeanalizowano 18 losowo  wybranych  kart  ewidencyjnych o następujących  numerach  (bezrobotni  pod  tymi  numerami  zarejestrowani    w  ewidencji):

1.6424;2.12816; 3.117 ;4. 11519; 5.15623; 6. 10502; 7. 12259; 8. 312; 9. 16006;10.14015; 11. 15763;12.12721; 13. 8709;14. 5823;15. 11862;16. 5195; 17. 8954;18. 14349;

Analizowane  karty  prowadzone    prawidłowo.  Zawierają:  datę,  formę  i  wynik  porady  zawodowej.  W  jedenastu  kartach  odnotowano  więcej  niż  jedną  poradę, w dwóch uczestnictwo  w  szkoleniach.

Kontrolujące  nie  wnoszą  zastrzeżeń  do  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa  zawodowego   indywidualnego.

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego grupowego.

  W  trakcie  kontroli  stwierdzono,  że  prowadzony jest Rejestr  Porad  Grupowych - zeszyt PUP PZ - 9600/04  zawierający: Lp, Data, Miejsce spotkania, Kategoria uczestników, Liczba osób, Uwagi. Rejestrowane  w  nich  spotkania  organizowane  dla   osób  zainteresowanych  uczestnictwem  w  grupowych  poradach  zawodowych. Z rejestru wynika, iż w PUP  w Kolnie w I półroczu w 2004r.  przeprowadzono  jedno  spotkanie na temat rynku pracy z młodzieżą ostatnich klas LO w Kolnie. Uczestniczyło w nim 18 osób. Natomiast imienna lista uczestników, informacja dotycząca przebiegu spotkania,  karta poradnictwa grupowego przechowywana jest w  Podteczce Porady Grupowe, znak PUP PZ - 9600/04.

          Poddana  kontroli  dokumentacja  z  zakresu  grupowego  poradnictwa  zawodowego  nie  budzi  zastrzeżeń.

 

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  udzielaniu  informacji  zawodowej .

    W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że zagadnienia udzielania informacji zawodowej udokumentowane  zostały   poprzez  odpowiednie  wpisy  w  Rejestrze Udzielonych  Informacji  Zawodowych (indywidualnych)  zawiera  on:  Lp., Datę, Imię  i  nazwisko, Adres, Uwagi, Inne. W  rejestrze  tym  wpisane  były  osoby  indywidualnie  zgłaszające  się  do  doradcy  zawodowego  w  celu  uzyskania  informacji  zawodowej. W  analizowanym okresie  z  porad  indywidualnych  skorzystało 55 osób.

Doradca  zawodowy  prowadzi  Rejestr Grupowych Informacji Zawodowych  - zeszyt PUP PZ - 9620/04 zawierający:  Lp., Data,  Miejsce  spotkania,  Kategoria osób,  Liczba  osób, Uwagi.  W  okresie  objętym  kontrolą  zarejestrowano  jedno spotkanie z 42  kandydatami do pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kolnie W Podteczce Informacje Grupowe, znak PUP PZ - 9620/04 znajdują się dołączone do tego  spotkania Karta Grupowego Spotkania Informacyjnego Nr 1/04, zestawienie wyników preselekcji kandydatów na pracowników sezonowych Biur Powiatowych ARi MR oraz lista kandydatów do programu ,,Doradca Rolny".   W  rejestrze znajdują się również odnotowane grupowe informacje dla uczniów IV klas LO w Kolnie. Łącznie w 5 spotkaniach wzięło udział  117 osób. Prowadzone były dla nich Karty Grupowego Spotkania Informacyjnego oraz imienna lista obecności.

          Doradca  zawodowy  posiada  przygotowane  do  udostępnienia  klientom  zbiory  informacji zawodowej  tj.  teczki  informacji  o  zawodach,  klasyfikację  zawodów,  filmy  o  zawodach,  program   komputerowy  " Doradca 2000 ",  ulotki  o  zawodach,  broszury.

Ponadto prowadzony jest Rejestr Osób Badanych ZdS - em - zeszyt PUP PZ - 9601/2004. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano jedno badanie ZdS-em.

Zgodnie  z  przedstawionym  kontrolującej  sprawozdaniem  MPiPS  za  I półrocze 2004r.  z  usług  poradnictwa  zawodowego w Kolnie skorzystało 168 osób bezrobotnych, 2 osoby  poszukujące  pracy  i  34 inne.

Nie  wnosi  się  uwag  do  sposobu  prowadzenia  w/w  dokumentacji.

 

III. Inicjowanie  i finansowanie: prac interwencyjnych ,robót  publicznych, zatrudnienia  absolwentów,  programów  specjalnych .

       Powyższa tematyka realizowana jest na Samodzielnym Stanowisku ds. Instrumentów Rynku Pracy, na  którym  zatrudniona  jest Pani  Hanna  Kowalczuk  oraz w  Dziale Finansowo-Księgowym.

W zakresie prac interwencyjnych w oparciu o Rejestr ofert w sprawie organizacji prac interwencyjnych w 2004r. ustalono, że w I półroczu 2004r. do Urzędu wpłynęło 113 wniosków o refundację wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
W okresie tym wydatkowano kwotę 231161,95 zł dla 67 pracodawców, z których 23 pracodawców zawarło 50 umów o organizację prac interwencyjnych w 2003r.

Z Rejestru zatrudnienia - prace interwencyjne w 2004r. wynika, że do kwietnia 2004r. pracę otrzymało 135 osób oraz w ramach EFS - 67 osób,  w zawodach m.in. : robotnik gospodarczy, kierowca, sprzedawca, referent.

Analizy prawidłowości finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt dot. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, która  złożyła w dniu 25.03.04r. r. wniosek o organizację prac interwencyjnych na okres 4 miesięcy  dla 29 osób bezrobotnych na stworzone stanowiska obsługi w systemie Programu działań związanych z obsługą Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. Do wniosku zawierającego dane dotyczące pracodawcy i organizowanych prac interwencyjnych dołączono dokument potwierdzający formę prawną pracodawcy, zaświadczenia o nadaniu NIP-u, REGON-u, kopie deklaracji ZUS za ostatnie 6 miesięcy. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 31.03.04r. zawarł z pracodawcą umowę Nr 04/0054 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych na okres 4 miesięcy i zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenie 400 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,23% od refundowanej kwoty dla każdej osoby. Pracodawca zatrudnił bezrobotnych na podstawie umów o pracę na okres od 1.04.04r. do 31.07.2004r., z tym , że z jedną osobą umowę o pracę rozwiązano  na mocy porozumienia stron z dniem 10.05.04r.

Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne realizowana była przez Urząd po złożeniu wniosków  dot. jednego miesiąca, wraz z kopiami list obecności, wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne. Wniosek był sprawdzany pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez uprawnionych pracowników Urzędu i zatwierdzany do dokonania refundacji przez Kierownika Urzędu. Do dnia kontroli przekazano  należne refundacje na konto pracodawcy za kwiecień , maj 2004r.

 

W zakresie organizacji robót publicznych w oparciu o Rejestr wniosków na wykonywanie robót publicznych 2003-2004 ustalono, że w I półroczu 2004r. do Urzędu wpłynęło 41 wniosków o organizację robót publicznych, z których pozytywnie oceniono 33 wnioski  (3-negatywnie, 3 wycofano, a rozpatrzenie 2 przesunięto na termin późniejszy).

Organizatorzy, ubiegający się o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych w składanych do Urzędu wnioskach określali nazwę i lokalizację inwestycji, miejsce i rodzaj prac, koszt inwestycji oraz liczbę bezrobotnych, ich kwalifikacje oraz czas przewidywanego zatrudnienia. Urząd po rozpatrzeniu wniosku zawierał z organizatorem umowę określającą w szczególności liczbę bezrobotnych, ich kwalifikacje, okres zatrudnienia, rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz terminy i wysokość refundowanych   z FP przez Urząd kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, która nie przekraczała kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Powyższe zasady spełniają przykładowo sprawdzone akta nr 14 z o Rejestr wniosków na wykonywanie  robót  publicznych dot. 2004:

Urząd Gminy Mały Płock  w dniu 31.12.03r. złożył do Urzędu wniosek o skierowanie 4 osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych. W złożonym wniosku określono, że osoby te będą zatrudnione w okresie 6 miesięcy,2 osoby w charakterze pracowników gospodarczych  i 2 osoby - pracowników biurowych za kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2004r. Zawarta z dnia 5.01.2004r. Umowa Nr 04/0022 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych określała między innymi, że z 5 bezrobotnymi  zostaną zawarte umowy na okres:  5.01.2004r. - 4.04.2004r. na realizację określonych we wniosku  prac , refundacja będzie dokonywana w okresach miesięcznych po złożeniu wniosków o refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z dołączonymi do nich kopiami list płac, list obecności, dokumentów określających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Adnotacja Kierownika Urzędu na umowie potwierdza, że wniosek uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia.

W kontrolowanych aktach znajdują się również:

-umowy zawarte przez organizatora robót z bezrobotnymi,

-wnioski o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z  wymaganymi załącznikami, sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez upoważnionych pracowników Urzędu, zatwierdzone do dokonania refundacji przez Kierownika Urzędu , o czym świadczą adnotacje w aktach,

-pismo Gminy z dnia 22.03.04r. znak: 9034/1-3/04 z prośbą o przedłużenie umowy o organizację robót publicznych do dnia 7.07.04r. dla 4 osób, Urząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy dla 3 osób.

-aneks do w/w umowy oraz aneksy do umów zawartych z 3 bezrobotnymi przedłużając zatrudnienie  od 5.04.04r. do 4.07.04r.

Do dnia kontroli wypłacono 20 543,18 zł refundacji za okres: styczeń - maj 2004r.

W wyniku dalszych czynności kontrolnych ustalono, że w badanym  okresie  14   pracodawców  ubiegało się na podstawie art. 37 e ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu o zwrot poniesionych, z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego absolwenta kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty zasiłku i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca.  Urząd dokonywał refundacji na wniosek pracodawcy zawierający: kwoty do refundacji, kopie list płac, listę wynagrodzeń, deklaracje rozliczeniowe i dowody przelewów na konto ZUS należnych składek.

 

Powyższe zasady spełniają losowo wybrane akta   o  numerze  PUP IRP-9407:

Kompleks  s.c.  BUD  w  Białymstoku  w  dniu  16.03.2004r.  złożyła wniosek  w  sprawie  zatrudnienia  absolwenta.  Do wniosku załączyła zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON,  zaświadczenie  ZUS. Po  pozytywnym  zaopiniowaniu  wniosku  Urząd  w  dniu  20.04.2004r.  zawarł  z  pracodawcą  umowę  Nr  04/0003,  na  podstawie  której  w  dniu  20.04.2004r. pracodawca  zawarł  z  absolwentem    umowę o  pracę  na  czas  określony   od  20.04.2004r.  do  19.10.2004r. w  pełnym  wymiarze  czasu pracy  na  stanowisku  robotnik  budowlany  za  wynagrodzeniem  w  kwocie  824 zł.

Pracodawca  co  miesiąc   składał  wniosek  o  zwrot  kosztów na  wynagrodzenie  oraz  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  z  tytułu  zatrudnienia  absolwenta za miesiąc  czerwiec  2004r.:

ˇ        wynagrodzenie   470 zł, 

ˇ        składki  na  ubezpieczenie  społeczne  od  refundowanych  wynagrodzeń  w  kwocie  85,49 zł 

ogółem  do  refundacji  555,49 zł.   

Urząd  dokonał  przelewu  należnej   kwoty  na  konto  pracodawcy   w  dniu  29.07.2004r.

 

W zakresie kontrolowanej dokumentacji uwag nie wniesiono.

 

IV. Realizacja  szkoleń  przez Urząd

  Tematyka będąca przedmiotem kontroli  realizowana jest na Samodzielnym Stanowisku ds. Instrumentów Rynku  Pracy .

 Z przedstawionego  Rejestru  szkoleń indywidualnych i grupowych  - 2004r. wynika , że  w  I półroczu 2004r.  Urząd  skierował  8 osób na  kursy   w  zakresie:

-  kandydatów  na instruktorów nauki jazdy           - 1 os.

-  prawa  jazdy kat. D                                              - 1 os.

-  prawa  jazdy kat. C+ E                                         - 1 os.

- operator ładowarki jednonaczyniowej  kl.  III      - 2 os.

- operator koparkoładowarki   kl. III                       - 2 os.

- dokształcający kierowców przewozu rzeczy       - 1. os.

 

Z analizy dokumentacji wynika, że w I półroczu 2004r. ogółem na szkolenia wydatkowano kwotę 12.764, z tego 3.163,60 na dodatki szkoleniowe.

 

 Szczegółowej analizie poddano dokumentację kursu "Prawo jazdy kat.D",z którego skorzystała 1 osoba  bezrobotna. W aktach  sprawy  znajduje  się :

- karta kandydata na szkolenie podpisana w dniu 29.09.2003r. , z adnotacją burmistrza M i G Stawiski, że kandydat po uzyskaniu prawa jazdy zostanie zatrudniony w Urzędzie Miejskim na stanowisku kierowcy autobusu szkolnego

-  skierowanie na szkolenie  z dnia  9.01. 2004r.  wydane osobie bezrobotnej

- umowa zlecenia z dnia 9.01.2004r. zawarta między starostą Powiatu Kolneńskiego a Ośrodkiem  Szkolenia  Kierowców w Łomży na zorganizowanie 60 godzinnego szkolenia  na kwotę   1.330

- karta  odbytych szkoleń , w której  uczestniczący w kursie  potwierdził  podpisami swoje uczestnictwo

- zaświadczenie z dnia 13.02.2004r. o ukończeniu kursu  wydane bezrobotnemu  przez Ośrodek Szkolenia Kierowców  w Łomży

- pismo Ośrodka Szkolenia z dnia 13.02.04r. o dokonanie przez Urząd przelewu  za  zrealizowanie kursu.  Urząd  kwotę  1330 zł  przekazał  na  konto  Ośrodka  w  dniu  14.04.2004r.

 

Ustalono, iż kurs  powyższy przewidziany był w  Planie szkoleń  opracowanym przez Urząd w dniu 15. 01. 2004r.

 

Kontrolujące nie wnoszą zastrzeżeń w zakresie  realizacji szkoleń przez Urząd.

 

V.Wydawanie  decyzji  dotyczących   odraczania    terminu    spłaty ,  rozłożenia    na   raty   lub    umorzenia   części  albo   całości   nienależnie   pobranego   świadczenia  lub pożyczki  udzielonej   z  Funduszu   Pracy.

 

        Zadania z zakresu umarzania pożyczek udzielonych z FP realizowane są w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds Instrumentów Rynku Pracy.

Pożyczkobiorca, zgodnie z art. 18 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm. ) prowadząc działalność zgodnie z zawartą umową o udzieleniu pożyczki przez okres co najmniej 24 miesięcy, ma prawo wystąpić z wnioskiem do Urzędu o umorzenie części pożyczki ( do 50 % jej wartości ).

W oparciu o Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu , o odroczeniu, o rozłożeniu na raty pożyczek udzielonych na prowadzenie działalności gospodarczej ustalono, iż w I półroczu 2004r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie wydano 2 decyzje o umorzeniu pożyczek , na  łączną kwotę 15 000,00 zł . Pożyczki te udzielone były w 2002r. osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej .

Celem dokonania oceny procedur stosowanych przy umarzaniu pożyczek kontrolujące szczegółowej analizie poddały  akta spraw  zarejestrowanych pod poz. 1.

W  kontrolowanych  aktach znajdowały się :

1. Wniosek z dnia 18.12.2002r. osoby bezrobotnej ubiegającej się o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - prowadzenie sklepu z częściami do maszyn rolniczych, zawierający dane osobowe, stan majątkowy wnioskodawcy, opis  planowanego  przedsięwzięcia, charakterystyka rynku, kalkulację uruchomienia działalności, przewidywaną kalkulację wyników działalności gospodarczej , oświadczenia poręczycieli. opinia banku o możliwości  udzielenia pożyczki ubiegającemu się bezrobotnemu.

 

2. Pismo z dnia 1.02.02 znak: PUP IRP-9342-1/02, w którym Urząd informuje  wnioskodawcę  o  przyznaniu 15 000 zł pożyczki  ( kopie pisma otrzymał bank udzielający pożyczki oraz Księgowość Urzędu ).

3. Umowa Nr 1/2002 z dnia 06.02.02r. zawierająca ,   m. in.  :

- kwotę  pożyczki, okres  spłaty, okres  karencji  ,

- rodzaj  działalności  gospodarczej, przeznaczenie  pożyczki ,

- zapis  o  możliwości  umorzenia pożyczki  w  wysokości  do  50 %  kwoty  udzielonej ,   pod  warunkiem  prowadzenia  zgłoszonej  działalności  przez okres  24  m-cy  ,

- termin  udokumentowania   rozpoczęcia   działalności  ,

- formę  zabezpieczenia   udzielonej  pożyczki ,

4. Zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

5. Protokół z kontroli przeprowadzanej w dniu 6.05.02r. przez pracownika Urzędu w trakcie której sprawdzono faktury na zakup komputera, alarmu, remont lokalu, zakup materiałów handlowych oraz terminowość wpłat do ZUS. Do prowadzonej działalności nie wniesiono uwag.

6. Wniosek z dnia 11.02.04r., złożony przez  pożyczkobiorcę o  umorzenie  50 % udzielonej pożyczki, na którym widnieje adnotacja Gł. Księgowej Urzędu , iż na dzień 11.02.04r. należność do spłaty wynosi 8000 zł.

7. Protokół z dnia 16.02.04r. z kontroli przeprowadzanej w miejscu prowadzenia działalności, z którego wynika, że działalność prowadzona jest zgodnie z umową, spłaty pożyczki  i spłaty należności do ZUS dokonywane są w terminie.

8. Decyzja Urzędu z dnia 24.02.04r. o umorzeniu kwoty 7 500 zł (50 %) udzielonej pożyczki, która do pożyczkobiorcy wysyłana została pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kopię decyzji przekazywano do Działu Księgowo-Finansowego Urzędu oraz banku udzielającego pożyczkę.

Nieprawidłowości  w  zakresie  kontrolowanej  tematyki  nie  stwierdzono .

 

VI. Prawidłowość refundowania  wynagrodzeń  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na  podstawie  umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego .

 

 

        Zadania z w/w zakresu realizowane są w Dziale  Pośrednictwa Pracy oraz Finansowo-Księgowym.

Rejestr wniosków i zawartych umów prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie PULS.

Szczegółowej ocenie poddano akta dotyczące refundacji wypłacanych w I półroczu 2004r. dla Przedsiębiorstwa P.P.H.U. "AUTOTECH" Sp. j. w Kolnie.

Pracodawca celem uzyskania refundacji ze środków FP wynagrodzeń wypłacanych2 młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń złożył w dniu 25.09.2003r. wniosek, zawierający m.in.: dane pracodawcy, umowy zawarte z młodocianymi pracownikami, wyciąg z KRS, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby szkolącej, informację o otrzymanej przez pracodawcę wysokości pomocy publicznej .

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd zawarł z pracodawcą w dniu 28.10.03r. umowę Nr 03/0012 o refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 2 młodocianych  pracowników w zawodzie mechanik samochodowy, w której wynika że refundacja wypłacona zostanie po złożeniu przez pracodawcę wniosku wraz kopiami list płac, list obecności, deklaracji rozliczeniowych i dowodów wpłat na ZUS. W I półroczu 2004r. do dnia kontroli,  po złożeniu co miesięcznych  wniosków przez pracodawcę ( na wnioskach widnieją adnotacje o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez upoważnionych pracowników Urzędu) wraz z wymaganymi dokumentami,  Urząd w oparciu o wydane decyzje przekazał na konto pracodawcy kwotę 832,14 zł , stanowiącą refundację za styczeń-kwiecień 2004r.

 

W zakresie kontrolowanej dokumentacji uwag nie wniesiono.

 

VII. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników .

 

     Powyższe zagadnienie realizowane jest w Dziale Pośrednictwa Pracy, w którym  5 aktywnych pośredników pracy  podejmuje działania na rzecz pomocy w znalezieniu pracy bezrobotnym, jak również pracodawcom w pozyskaniu pracowników. Podstawowym zadaniem pośredników pracy  jest nawiązywanie współpracy z pracodawcami, rozpoznawanie ich potrzeb zatrudnieniowych oraz przedstawianie ofert pracy.

Urząd  pozyskuje pracodawców do współpracy  poprzez bezpośrednie  kontakty z pracodawcami, z książki telefonicznej oraz w trakcie składanych wizyt.

W I półroczu 2004r. pośrednicy Urzędu złożyli ogółem 111 wizyt w zakładach pracy funkcjonujących na terenie powiatu kolneńskiego. Najwięcej wizyt złożono w podmiotach gospodarczych zajmujących się handlem - 39, w pozostałych gałęziach produkcji materialnej - 18, w sferze poza produkcją materialną - 28, w budownictwie -  8, w  przemyśle  -  7,  w rolnictwie i  leśnictwie - 6 oraz w transporcie  - 5 wizyt.

Podczas wizyt pośrednicy informowali pracodawców, m.in.:

- o możliwościach  zatrudnienia na subsydiowane formy pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, umowy absolwenckie),

- o możliwościach odbywania stażu absolwenta u pracodawcy,

- o możliwościach  pozyskania środków  z Europejskiego  Funduszu Społecznego,

- o przystąpieniu Urzędu do realizacji  programów finansowanych  z EFS,

- o  wejściu w życie z dniem 1 czerwca 2004r.  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o możliwościach zatrudnienia subsydiowanego wynikających z jej przepisów.

Efektem  wizyt pośredników  pracy w  I półroczu br. było pozyskanie  w wyniku 167 wizyt 566 miejsc pracy , w tym 99 dla absolwentów i 1 dla osoby  niepełnosprawnej.

W analizowanym okresie zorganizowano 3 spotkania pracodawców z osobami bezrobotnymi w  celu  realizacji  złożonych  ofert. W spotkaniach wzięło udział 17 osób bezrobotnych , z czego 7 uzyskało zatrudnienie. Ponadto pośrednicy pracy brali udział w doborze osób  do programów :

-  Doradca rolny w Agencji

- Doradca rolny w gminie

- Klęska żywiołowa w gminie Turośl

- Drogowiec

- program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 i 1.3

Efektem przeprowadzonych naborów było uzyskanie zatrudnienia przez 201 bezrobotnych. Ponadto na bieżąco realizowane są oferty pracy składane przez pracodawców . Oferty umieszczane są również w  Gazecie Wyborczej "Agora" oraz w prasie lokalnej " Miesięcznik Kolneński" .Wszystkie oferty pracy  umieszczane są na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń znajdujących się w Urzędzie .Oprócz ofert pracy z terenu powiatu znajdują się tam również ofert pracy zagranicznej i oferty pracy w ramach sieci EURES. Pośrednicy pracy wydają i przyjmują ankiety od osób bezrobotnych i poszukujących pracy chcących podjąć pracę za granicą.

 

VIII. Podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków.

 

      Z informacji w powyższym  zakresie przedstawionej  przez Panią Halinę Śliwka - Kierownika Działu  Pośrednictwa  Pracy  wynika ,iż Urząd  w I półroczu b.r. podejmował szereg działań zmierzających do ograniczenia  bezrobocia i jego negatywnych skutków:

 

1)      W ramach  realizacji zadań związanych z obsługą zintegrowanego systemu zarządzania  i kontroli oraz zwiększających umiejętności ułatwiające zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy w województwie podlaskim  realizowany był powiatowy program pod nazwą   " Doradca Rolny w Agencji", w wyniku czego zatrudnienie uzyskało 29 osób na 3 miesiące w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kolnie.

2)      Realizowany był program " Doradca rolny w gminie", w którym uczestniczyło 20 osób  - 18 osób skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz 2 osoby na staż.

3)      Skierowano 13 osób bezrobotnych na prace interwencyjne  dofinansowane  z rezerwy  FP na 2004r. będącej w dyspozycji Marszałka Województwa Podlaskiego pod nazwą    " Klęska żywiołowa w gminie Turośl".

4)      W  Programie   Aktywizacja  Zawodowa  Bezrobotnych "Drogowiec" uczestniczy 5 osób.

5)      W ramach realizacji programu finansowanego z EFS w ramach działania 1.2  dotyczącego młodzieży skierowano 72 osoby na stałe i 12 osób na umowy absolwenckie, natomiast   w ramach działania 1.3 dotyczącego długotrwale bezrobotnych skierowano 60 osób.

6)      Współdziałano z: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, samorządami gmin, Gminnymi Centrami  Informacji w 2 gminach powiatu kolneńskiego, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, szkołami ponadgimnazjalnymi w Kolnie oraz wyższymi : WSAP i Wyższą Szkołą Ekonomiczną  w Białymstoku, jednostkami szkolącymi  i Punktem Odnowy Zawodowej realizującym szkolenia z programu PHARE 2001.

 

IX. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy.

 

    Powiatowa Rada Zatrudnienia w Kolnie w dniu 25 czerwca 2004r.r. Uchwałą Nr 6/2004 pozytywnie zaopiniowała projekt "Podziału środków Funduszu Pracy na 2004 rok", z którego wynika że na: prace interwencyjne, roboty publiczne, aktywizację  absolwentów,  szkolenia, zatrudnianie młodocianych  ze środków FP przeznaczono kwotę 1.276.700 .

 Ponadto   Urząd  otrzymał  dodatkowe  środki  Funduszu  Pracy:

 

Kwota FP

Data przyznania

Prace interwencyjne

Roboty

 Publiczne

 

Aktywizacja

absolwentów

Preogramy

 

    35.200

   24.03.2004r.

   35.200

      x

        x

Doradca rolny w ARiMR

 

  108.000

    25.03.2004r.

        x

 108.000

        x

Organizacja robót publiczn.

 

   120.400

    16.04.2004r.

   19.200

101.200

        x

Doradca rolny w Gminie

i ARiMR

  

   33.700

    30.04.2004r.

       x

  33.700

        x

Drogowiec

   

 386.500 

     17.05.2004r.                  

   182.000

     x

    204.500

EFS

    

  96.100

     26.05.2004r. 

    62.100

 31.000

       3.000

Finansowanie zadań z ustawy m.in.doradca rolny w gminie

Razem 779.900

 

298.500

273.900

   207.5000

        x

 

X. Współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy .

 

   Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji  wynika, iż w I półroczu 2004r. odbyły się dwa posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia ( 16 marca i 25 czerwca 2004r.), przedmiotem  obrad  których  były następujące  zagadnienia:

1. Przyjęcie planu pracy  PRZ na 2004r.

2.  Aktualna sytuacja na rynku pracy.

3. Sprawozdanie z działalności PUP za 2003r.

4. Podział środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

5. Gospodarowanie  środkami Funduszu  Pracy  w I półroczu  2004r.

6. Europejski  Fundusz  Społeczny.

7. Zadania Doradcy EURES.

 

Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy na posiedzeniach Rady Zatrudnienia informował o poziomie bezrobocia na lokalnym rynku pracy, o  środkach finansowych Funduszu Pracy.

 

XI. Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia

 

           Z informacji uzyskanych od  Z-cy Dyrektora Urzędu  wynika, że Urząd przygotowuje, głównie na rzecz  Wojewódzkiego Urzędu Pracy :

- comiesięczne MELDUNKI dotyczące powiatowego rynku pracy, w których przedstawiana jest liczba  bezrobotnych oraz liczba ofert pracy w końcu  miesiąca sprawozdawczego i w m-cu sprawozdawczym  

- SPRAWOZDANIA MPiPS - 01 o rynku pracy sporządzone na koniec każdego miesiąca oraz załączniki do tych sprawozdań sporządzone kwartalnie, półrocznie i rocznie.

- INFORMACJE przedstawiające sytuację powiatowego rynku pracy na koniec każdego kwartału.

Ponadto na potrzeby WUP w 2004r. Urząd  przygotowywał informacje dotyczące:

- podania przyczyn  wzrostu bezrobocia w m-cu styczniu 2004r.

- liczby bezrobotnych w poszczególnych  miastach i gminach powiatu kolneńskiego wg stanu na koniec I i II półrocza 2003r.

 

Na  podstawie analizy przedstawionej  do kontroli dokumentacji z zakresu sprawozdawczości ustalono, że Urząd terminowo przekazywał niezbędne sprawozdania.

 

W wyniku  czynności kontrolnych ustalono, że zadania określone w art.6 pkt 12, 13,19 ustawy  o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu przewidziane do realizacji przez samorząd powiatowy  w zakresie :

- inicjowania i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupy pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy,

- wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania,

- wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu  na podstawie innych ustaw.

nie były realizowane, gdyż:

-w analizowanym okresie nie zgłoszono zwolnień grupowych,

- bezrobotni nie zgłaszali się z wnioskiem o wydanie biletów kredytowych. Ponadto na terenie powiatu nie  funkcjonuje komunikacja PKP,

- nie składano wniosków o pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

tokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał    Pan Wacław Sójko -  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kolnie.

Jednocześnie   Dyrektora   Urzędu   poinformowano   o :

1. przysługującym   prawie  zgłoszenia  zarządzającemu   kontrolę pisemnych  wyjaśnień  co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  -   w   ciągu   7  dni   od  dnia  podpisania protokołu.

2. przysługującym  prawie  odmowy  podpisania  protokołu  z  kontroli z  jednoczesnym  obowiązkiem  złożenia  pisemnych  wyjaśnień  co  do  przyczyny  odmowy.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w   Kolnie

 

Wacław  Sójko

 

 

Główny  Księgowy

 

Cecylia Podchul

 

 

Białystok,    31   sierpnia  2004r.

           Przeprowadzający kontrolę :

 

   Elżbieta Czurak - kierownik  Oddziału Służb Zatrudnienia, 

   Ludmiła Borowik   - st. inspektor wojewódzki,

   Małgorzata Czerniawska  - inspektor  wojewódzki,

   Irena Szaruta - st. inspektor wojewódzki.

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-28 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-28 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-28 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl