Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329307   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Elżbieta Czurak,
Białystok 10 września 2004 r

 

Białystok     10   września  2004 r.

 

PS.II.0931-3/04

 

Pan

Wacław  Sójko

Dyrektor

Powiatowego  Urzędu  Pracy

w  Kolnie

 

 

 

Na podstawie  art. 15  pkt 2  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.  o administracji rządowej  w  województwie ( tekst  jednolity Dz. U.  z  2001 r.   Nr  80,  poz. 872  )  zespół   kontrolny Oddziału Służb Zatrudnienia  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Białymstoku  skontrolował  w  dniach 17-19.08.2004 r. Powiatowy  Urząd  Pracy  w Kolnie,   zwany  dalej   "Urzędem".

Kontrolą objęto okres I półrocza 2004 r. i  dotyczyła  ona przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu   i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst  jednolity Dz. U. z  2003 r. Nr 58, poz. 514  z  późn. zm.). Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokóle podpisanym w dniu  31  sierpnia  2004 r.  przez  dyrektora  jednostki  kontrolowanej. 

W zakresie tematyki prawidłowości ustalania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz  świadczenia przedemerytalnego ustalono, że przestrzegany był wymóg składania kompletu dokumentów wymaganych  Rozporządzeniem  MP i PS z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy (Dz. U. Nr 25, poz.132). Prawidłowo badano wszystkie warunki określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej i prawidłowo ustalano, w zależności od posiadanego stażu pracy, wysokość zasiłku oraz długość okresu jego pobierania. Również       w zakresie  przyznawania świadczeń przedemerytalnych nieprawidłowości nie stwierdzono.     W teczkach znajduje się dokumentacja potwierdzająca długość posiadanego przez osobę zarejestrowaną okresu uprawniającego do emerytury, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nie składkowych, wniosek o ustalenie wysokości emerytury, decyzja ZUS ustalająca jej wysokość,  oświadczenie zarejestrowanego o nie podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu  z innego tytułu.

            W analizowanym okresie  do Urzędu wpłynęło  2 odwołania  skierowane do Wojewody Podlaskiego.  Zostały  one przekazane do rozpatrzenia organowi II instancji, który  1 decyzję  utrzymał w mocy,  1 decyzję uchylił  i przekazał  do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu  I instancji.

        Będące przedmiotem kontroli zagadnienia z zakresu prowadzenia poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz inicjowania i wspierania działalności klubów pracy  również nie budzą zastrzeżeń. Doradcy zawodowi posiadają przygotowane zbiory informacji zawodowej, tj. teczki  informacji  o zawodach, klasyfikację  zawodów,  filmy  o  zawodach,  program   komputerowy  " Doradca 2000 ",  ulotki  o  zawodach,  broszury. W okresie objętym kontrolą z usług  poradnictwa zawodowego skorzystało  168  bezrobotnych,  2  osoby  poszukujące  pracy  i  34 inne  osoby. 

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano również prawidłowość refundowania przez Urząd wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na  podstawie  umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego. Refundacja  następowała  po  złożeniu  wniosku  przez  pracodawcę,  do którego dołączano kopie  list płac, list obecności, deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz  dowodów wpłat składek na konto ZUS.

Ustalono również, że w zakresie tematyki  inicjowania i finansowania prac interwencyjnych do Urzędu wpłynęło 113 wniosków o refundację wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W okresie tym wydatkowano kwotę 231161,95 zł dla 67 pracodawców, z których 23 pracodawców zawarło 50 umów o organizację prac interwencyjnych w 2003 r.

W zakresie organizacji robót publicznych wpłynęło  41 wniosków, z których pozytywnie oceniono 33 wnioski   (3-negatywnie, 3 wycofano, a rozpatrzenie 2 przesunięto na termin późniejszy). Refundacja kwot wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne  następowała na wniosek pracodawcy, do którego dołączano kopie  list płac, list obecności, deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz  dowodów wpłat składek na konto ZUS.

Na podstawie dokumentacji dotyczącej inicjowania i finansowania przez Urząd szkoleń  ustalono, że Urząd skierował  8 osób  na  następujące  kursy :  kandydatów  na instruktorów nauki jazdy, prawa  jazdy kat. D,  prawa  jazdy kat. C+ E , operator ładowarki jednonaczyniowej  kl.  III, operator koparkoładowarki   kl. III, dokształcający kierowców przewozu rzeczy.

Kolejnym zagadnieniem poddanym kontroli była prawidłowość wydawania  decyzji  dotyczących   odraczania    terminu    spłaty ,  rozłożenia    na   raty   lub    umorzenia   części  albo   całości   nienależnie   pobranego   świadczenia  lub pożyczki  udzielonej   z    Funduszu   Pracy.  W  analizowanym okresie umorzono 2  pożyczki  na łączną kwotę 15 000,00 zł. Pożyczki te udzielone były w 2002 r. osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej . Z  kontrolowanych  akt  wynika,  że  pożyczkobiorcy  wnioskowali  o  umorzenie  części  pożyczki  po  24  miesiącach  prowadzenia  działalności  gospodarczej  zgodnie  z  zapisami   umowy  o  udzielenie  pożyczki.

            Poddana analizie dokumentacja oraz wydane decyzje administracyjne w kontrolowanych zagadnieniach  uchybień  i  naruszenia  prawa  nie  wykazują.

 

Informując o powyższym uprzejmie proszę o wykorzystanie wyników kontroli  w dalszej pracy Urzędu.

 

Z up. Wojewody  Podlaskiego

Andrzej  Kozłowski

Dyrektor Wydziału  Polityki   Społecznej

 

 

 

Do wiadomości:                                                                     

1. Starosta Powiatu Kolneńskiego

2. Wydział  Prawny  i  Nadzoru 

3. a/a.

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-28 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-28 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-28 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl