Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329024   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Załącznik nr 1

P R O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie - Środowiskowego Domu Samopomocy - przeprowadzonej w dniach 2-3 września 2004r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie - jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Adres ośrodka - 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1, adres siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy - 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 12. Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Anna Dźwilewska. Pan Krzysztof Anuszkiewicz jest pełniącym obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia  Nr  240  z dnia 31 sierpnia  br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: rodzaj i zakres świadczonych usług oraz postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne w okresie od 01.01.2003 r. do 30.08.2004 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

1.      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  poz.593 z późn. zm.).

2.      Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).

3.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.12.1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. Nr  5,  poz. 38).

4.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).

5.      Wskazówki dotyczące organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy. Opracowanie MPiPS wspólnie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, listopad 2001 r.

Ustalenia kontroli

I.                   Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zgodnie z § 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatwierdzonego uchwałą nr XX/160/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, Ośrodek jest jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej
w zakresie m. in. organizowania i prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. Wg wyjaśnień kierownika MOPS projekt statutu oraz zmiany w dokumentach organizacyjnych MOPS do zatwierdzenia przez Radę Miejską, przedłożone zostaną pod obrady na najbliższej sesji tj. we wrześniu.

ŚDS w Augustowie funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania i kierowania do ŚDS określa Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS w Augustowie, zatwierdzony przez kierownika MOPS w dniu 3 grudnia 2003 r. Zgodnie z w/w Regulaminem ŚDS prowadzony jest w ramach działalności MOPS
w Augustowie. Przeznaczony jest dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Augustowa oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach z powiatu augustowskiego.

Placówka czynna jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00; zapewnia swoim użytkownikom kompleksową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne i rehabilitacyjne..

W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnione są następujące stanowiska pracy: kierownik, psycholog, lekarz psychiatra, pielęgniarka, księgowa, inspektor, terapeuci, instruktorzy, rehabilitant, opiekunowie.

ŚDS usytuowany jest w części pomieszczeń parterowego budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3. Przed wejściem do budynku zniesione są bariery architektoniczne.
W domu zlokalizowane są następujące pomieszczenia:

-         hol w którym ustawiony jest sprzęt do ćwiczeń tj. rower, stepper, atlas, materace, drabinki, piłki. Na ścianie wisi tablica ogłoszeń.

-         sala ogólna w której odbywają się ogólne spotkania społeczności, spożywane są wspólnie przygotowywane posiłki oraz prowadzone są zajęcia relaksacyjne tj.: oglądanie TV, słuchanie muzyki, gry planszowe.

-         aneks kuchenny, wyposażony w niezbędny sprzęt tj. kuchenkę gazową, zlew, szafki kuchenne, naczynia, czajnik bezprzewodowy, zmywarkę, mikrofalówkę, malakser, lodówkę.

-         pracownia życia codziennego, w której odbywają się treningi umiejętności społecznych,

-         pracownia plastyczno-krawiecka oraz wyrównywania umiejętności manualnych,

-         łazienka wyposażona w brodzik, dwa zlewy, dwie kabiny (jedna dla kobiet druga dla mężczyzn), pralkę, suszarkę, kosz na brudną bieliznę.

Wszystkie pomieszczenia w Domu udekorowane są pracami uczestników.

Ponadto użytkownicy trzy razy w tygodniu korzystają z pomieszczeń w piwnicach przedszkola, gdzie postawiono stół do ping-ponga oraz zorganizowano pracownie stolarską.

II.                Użytkownicy Domu.

Użytkownikami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo, kierowane do ŚDS decyzją administracyjną kierownika MOPS w Augustowie. Decyzje kierujące do ŚDS wydawane są na czas nieokreślony. W decyzji kierującej określona jest wysokość odpłatności ponoszonej przez użytkownika za pobyt w placówce lub zwolnienie z odpłatności i zakres świadczonych usług wynikający z indywidualnego planu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego. Odpłatność w wysokości 35 zł,- ponosi 14 domowników, pozostałe osoby są zwolnione ze względu na niskie kryterium dochodowe.

Zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  poz.593 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Wg wyjaśnień kierownika MOPS projekt powyższej uchwały również zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Miejską na najbliższej sesji.

Placówka dysponuje 30 miejscami. Wg stanu na dzień 1.09.04 r. w Domu przebywało 28 osób, z tego 27 osób uczęszcza do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej, dla jednej osoby zostanie ona wydana.

Placówka jest koedukacyjna. W grupie 28 osób - 13 to kobiety, 15 to mężczyźni. Rozpiętość wiekowa użytkowników jest bardzo wysoka. Najmłodszy mieszkaniec ma 17 lat, najstarszy 60 lat. Stan psychofizyczny użytkowników jest bardzo zróżnicowany: 15 osób ma orzeczone upośledzenie umysłowe, 10 osób ma zaburzenia psychiczne, u 3 osób obok upośledzenia umysłowego występują sprzężone zaburzenia psychiczne.

Sześciu mieszkańców nie utrzymuje kontaktów z rodziną, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe. Pozostali użytkownicy mieszkają z rodzinami i pracownicy Domu utrzymują z nimi stały kontakt.

Od początku istnienia Domu z placówki odeszły 4 osoby, w tym 3 byłych użytkowników utrzymuje stały kontakt z ŚDS.

Prowadzona jest dzienna ewidencja obecności użytkowników w placówce. Na podstawie wybranych miesięcy ustalono przeciętną miesięczną obecność w 2004 roku tj: w miesiącu kwietniu - 19,4, w maju - 18,4.

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim użytkownikom różnorodne formy aktywizacji i rehabilitacji poprzez:

1)      treningi, w tym:

-         umiejętności samoobsługowych, obejmujący zajęcia w zakresie: higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego, gospodarowania pieniędzmi, robienia zakupów, posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego i narzędziami do majsterkowania,

-         umiejętności społecznych i interpersonalnych, obejmujący zajęcia w zakresie: nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i prowadzenia rozmowy, pracy w grupie, organizowania swojego miejsca pracy i dyscypliny pracy,

-         organizacji czasu wolnego, obejmujący zajęcia w zakresie: korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań plastycznych, muzycznych, udziału w imprezach organizowanych na terenie ŚDS-u i w innych placówkach.

2)      terapię zajęciową:

-         zajęcia w pracowni życia codziennego - terapia kulinarna, rozwijanie umiejętności reagowania na sytuację trudną oraz jak ją rozwiązać, jak należy prowadzić rozmowę i jak zachowywać się w kontaktach interpersonalnych, gospodarowania pieniędzmi, nabywają podstawowych umiejętności praktycznych (czyszczenie obuwia, pranie), zajęcia z zakresu szukania pracy i przygotowywania się do podjęcia pracy,  zajęcia teatralne,

-         zajęcia w pracowni wyrównywania umiejętności - rozwijanie umiejętności w pisaniu i czytaniu, doskonalenie percepcji wzrokowej, usprawnianie motoryki małej,

-         zajęcia w pracowni plastyczno- krawieckiej - użytkownicy wykonują prace plastyczne rożnymi technikami, przygotowują dekoracje świąteczne i kartki okolicznościowe,

-         zajęcia w pracowni stolarskiej - domownicy wykonują prace głównie z drewna i sklejki oraz drobne naprawy mebli do ŚDS.

3)      zajęcia sportowe - zajęcia w Domu oraz na świeżym powietrzu, gry i zabawy zręcznościowe oraz logiczne

W Domu prowadzone jest poradnictwo socjalne i psychologiczne dla opiekunów użytkowników.

Każdy terapeuta prowadzi dziennik zajęć pracowni. Wpisywane są tam informacje, co w ramach swojej pracowni terapeuta zaproponował użytkownikowi oraz uwagi odnośnie zachowania użytkownika. Ponadto dodatkowo jeden dziennik prowadzony jest do pracowni życia codziennego.

Dom zapewnia swoim użytkownikom spożywanie jednego posiłku. Przygotowywany jest on ramach treningu kulinarnego.

W dniu 18.03.2004r wybrana została Rada Środowiskowego Domu Samopomocy, w skład której weszli: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Spotkania samorządu odbywają się zależnie od potrzeb mieszkańców. Na spotkaniach tych omawiane są sprawy dotyczące m.in.: grafików dyżurów, propozycji organizacji wolnego czasu oraz inne sprawy bieżące.

ŚDS utrzymuje stały kontakt z innymi środowiskowymi domami samopomocy. Użytkownicy uczestniczą w imprezach organizowanych przez śds, jak i domy pomocy społecznej oraz zapraszają mieszkańców tych domów do udziału w swoich imprezach. ŚDS utrzymuje liczne kontakty z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Augustowa.

W br. 7 użytkowników otrzymało skierowanie na turnus rehabilitacyjny w Stegnie, ponadto dwóch użytkowników otrzymało dofinansowanie i może w tym roku wyjechać na turnus rehabilitacyjny.

Ocena efektywności świadczonych usług

Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego użytkownika. Dokumentacja zbiorcza obejmuje listę osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS, aktualną ewidencję użytkowników według grup, ewidencję obecności użytkowników, dokumentację byłych użytkowników utrzymujących kontakt z domem oraz dzienniki pracy pracowników.

Indywidualna dokumentacja zawiera: decyzję administracyjną przyznającą usługi świadczone przez dom, prośbę o przyjęcie do ŚDS, kartę personalną uczestnika (w której znajdują się dane osobowe użytkownika, dane dotyczące opiekunów, stanu zdrowia, charakterystyki zachowań, charakterystyki emocji, charakterystyki samodzielności i zależności w codziennym życiu), kartę kandydata do ŚDS w Augustowie, testy psychologiczne, logopedyczne wraz z wynikami, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, wywiad środowiskowy, plany postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, notatki asystenta prowadzącego z przebiegu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego.  

W ŚDS funkcjonuje zespół wspierająco-rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą: terapeuci oraz kierownik Domu. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika, zespół w celu opracowania i analizy planu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego zbiera się dwa razy w roku- czerwiec i grudzień. Ponadto codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć z użytkownikami pracownicy omawiają plan dnia oraz stan i zachowanie poszczególnych uczestników zajęć. Ze spotkań zespołu nie jest prowadzona żadna dokumentacja.

Dla wszystkich użytkowników opracowano plany postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego. Analizę dwóch planów zawiera Załącznik nr 1.

Zespół wspierająco-rehabilitacyjny, dla użytkowników, którzy przyjęci zostali do ŚDS w grudniu 2003 r., po ocenie stanu psychicznego i fizycznego użytkownika, opracował indywidualny plan postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego w formie: Indywidualnego programu terapii. Plany opracowywane są na pół roku, tj. I-VI, VII-XII. Zawarto w nim m.in.: główne cele terapii, co chce się osiągnąć, planowane metody, formy i sposoby osiągania celu, osiągnięte efekty. Po pół roku dokonana została ocena wyników postępowania zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego. Kolejny indywidualny plan postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego został opracowany w innej formie i zawiera rubryki: forma terapii, metody, zakres, osoba odpowiedzialna za realizację. Każdy użytkownik wyraził zgodę na udział w postępowaniu wspierająco- rehabilitacyjnym. Koordynację działań wynikających z planu powierzono asystentom prowadzącym, którymi są osoby zatrudnione na stanowisku terapeuty. Każdy z terapeutów jest asystentem prowadzącym dla 5-6 użytkowników. Notatki asystenta prowadzącego dołączone są do planów. Notatki asystenta prowadzącego użytkownika, od kwietnia br. prowadzone są co najmniej raz w tygodniu i zawierają informacje, co zaproponowano w danym okresie użytkownikowi, jak użytkownik funkcjonował w placówce, czy chętnie brał udział w zaproponowanych zajęciach. Brak informacji, czy zastosowane metody i formy pracy zostały właściwie dobrane czy też należałoby je zmodyfikować.

Na podstawie przeanalizowanych indywidualnych planów postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego należy stwierdzić, że opracowane zostały z uwzględnieniem opinii psychologa i psychiatry. Założone oddziaływania adekwatne są do sytuacji i stanu psychofizycznego użytkowników. Nie uwzględniono w nich postępowania i poradnictwa dla rodzin użytkowników domu. Jak wynika z wyjaśnień kierownika, pracownicy ŚDS mają stały kontakt z rodzinami uczestników zajęć.

IV. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje pracowników.

Wg stanu na koniec czerwca 2004 r. w ŚDS zatrudnionych było 12 osób, z tego 8 w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. p.o. kierownika, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, 5 terapeutów). Cztery osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy: psycholog i rehabilitant (na 1/4 etatu), lekarz psychiatra (na 1/8 etatu), logopeda (na 1/5 etatu) zatrudniane są w ŚDS na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. do 30.06. Jak wynika z wyjaśnień kierownika MOPS związane jest to z niższą frekwencją użytkowników w okresie wakacyjnym (tj. w miesiącach lipiec i sierpień). Kwalifikacje zatrudnionych pracowników stanowi załącznik nr  2

Na podstawie przeanalizowanych akt ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej nie posiada kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.). Osoba ta ma wykształcenie podstawowe, natomiast wymagane wykształcenie to dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej.

W okresie funkcjonowania ŚDS pracownicy uczestniczyli w następujących konferencjach, kursach, szkoleniach i warsztatach:

1)      w dniach 8-9.12.2003rr. szkolenie dla Potencjalnych Projektodawców do Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku, uczestniczył kierownik,

2)      w dniach 28-29.05.2004 r. "Rehabilitacja pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi" zorganizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uczestniczyli: kierownik, 2 terapeutów.

3)      W dniach 4-5-06.2004 r. warsztaty metodyczne pn. " Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy" organizowanym przez Centrum szkoleniowe KLANZA filia w Białymstoku, uczestniczyło 2 terapeutów,

4)      w dniu 20.07.2004 r. odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej zorganizowane przez MOPS w Augustowie, uczestniczyli kierownik, pielęgniarka, terapeuta.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 46/2004.

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

Data i podpis dyrektora MOPS

20.09.2004 Dźwilewska


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-28 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-28 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-28 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl