Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329379   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystapienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2003

Białystok, 2004. 09.28

PS.I.0932/14/1/04

Pani

Anna Dźwilewska

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Augustowie

Uprzejmie informuję, że w dniach 2-3 września 2004r. została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

ŚDS w Augustowie funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku, dysponuje 30 miejscami. Ustalono, iż użytkownikami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo, kierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy decyzja administracyjną kierownika MOPS w Augustowie. Na dzień kontroli z usług Domu korzystało 28 użytkowników. Placówka jest koedukacyjna.

      Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim użytkownikom różnorodne formy aktywizacji i rehabilitacji poprzez:

1.      treningi w tym, trening umiejętności samoobsługowych, umiejętności społecznych i interpersonalnych, organizacji czasu wolnego,

2.      terapię zajęciową: w tym terapia kulinarna, rozwijanie umiejętności reagowania na sytuację trudną, gospodarowania pieniędzmi, nabywają podstawowych umiejętności praktycznych, zajęcia z zakresu szukania pracy i przygotowywania się do podjęcia pracy,  zajęcia teatralne, zajęcia w pracowni wyrównywania umiejętności, zajęcia w pracowni plastyczno- krawieckiej zajęcia w pracowni stolarskiej,

3.      zajęcia sportowe - zajęcia w Domu oraz na świeżym powietrzu, gry i zabawy zręcznościowe oraz logiczne

Każdy terapeuta prowadzi dziennik zajęć, zawiera on informacje, co w ramach swojej pracowni i treningów zaproponowano użytkownikowi oraz uwagi odnośnie zachowania użytkownika. Brak jest dokumentacji z prowadzonej terapii zajęciowej, w której stale uczestniczą ci sami użytkownicy.

W Domu funkcjonuje Rada Środowiskowego Domu Samopomocy, w skład której weszli: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Spotkania samorządu odbywają się zależnie od potrzeb mieszkańców.

Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego użytkownika.

W ŚDS funkcjonuje zespół wspierająco-rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą: terapeuci oraz kierownik Domu. Zespół w celu opracowania i analizy planu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego zbiera się dwa razy w roku- czerwiec, grudzień. Ze spotkań zespołu nie jest prowadzona dokumentacja: kiedy spotkanie się odbyło, którego mieszkańca sytuację i zachowanie analizowano. Dla wszystkich użytkowników opracowano plany postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego. Plany opracowywane są na pół roku, tj. I-VI, VII-XII, po tym okresie dokonywana jest ocena wyników postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego. Każdy użytkownik wyraził zgodę na udział w postępowaniu wspierająco- rehabilitacyjnym. Koordynację działań wynikających z planu powierzono asystentom prowadzącym, którymi są osoby zatrudnione na stanowisku terapeuty.

Indywidualne plany postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego opracowane zostały z uwzględnieniem opinii psychologa i psychiatry. Założone oddziaływania adekwatne są do sytuacji i stanu psychofizycznego użytkowników. Nie uwzględniono w nich postępowania i poradnictwa dla rodzin użytkowników domu. Jak wynika z wyjaśnień kierownika, pracownicy ŚDS mają stały kontakt z rodzinami uczestników zajęć.

Wg stanu na koniec czerwca 2004 r. w  ŚDS zatrudnionych było 12 osób, z tego 8 w pełnym wymiarze czasu pracy Na podstawie przeanalizowanych akt ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej nie posiada kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.). Osoba ta ma wykształcenie podstawowe, natomiast wymagane wykształcenie to dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi wnoszę o :

1.      Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego.

2.      Prowadzenie dokumentacji z terapii zajęciowej, prowadzonego poradnictwa dla rodzin użytkowników oraz organizowanych zajęć.

3.      Uwzględnianie w notatkach z przebiegu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego działań podejmowanych w stosunku do rodzin użytkowników.

4.      Uregulowanie zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej oraz §27 zarządzenia wewnętrznego Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Augustowie może zgłosić na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego praw, oczekuję w terminie 30 dni informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Otrzymują:

1.        Burmistrz miasta Augustów

2.        Kierownik MOPS w Augustowie

3.        Wydział Prawny i Nadzoru

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-28 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-28 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-28 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl