Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385085   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Do użytku służbowego                      

               

 

 

 

 

 

                                             S  P R A W O Z D A N I E

 

z kontroli sprawdzającej  w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu  22 września 2004 r.

w  Nadleśnictwie Dojlidy

przez mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 22/ 04 z dnia  21 września    2004 r.                     

Okres objęty kontrolą  od  2003.03.21  do  2004.09.22

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest inż. Jeremi Szklarzewski  powołany na to stanowisko z dniem 1 października 1992 r.

 Podstawą prawną działalności jest Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Dojlidy obowiązujący od dnia 1 lipca 2002 r. zatwierdzony Zarządzeniem Nr 14/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r. przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy. Funkcję jednostki nadrzędnej sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Nadleśnictwo Dojlidy jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej otrzymała numer identyfikacyjny REGON 51145105101 oraz NIP 542-030-33-36. Nadleśnictwo Dojlidy mieści się przy ul. AL. 1000-lecia P.P. 75, 15-111 Białystok, skrytka pocztowa 24, tel. 743 68 75.

 

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-         Izabela Gąsowska - Łuczak - referent ds. administracyjnych w Nadleśnictwie Dojlidy 

 

Ustalenia kontroli

-         Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dojlidy.

 

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

 

Osobą nadzorującą aktualnie postępowanie mandatowe w Nadleśnictwie Dojlidy jest Izabela Gąsowska-Łuczak co jest potwierdzone zakresem obowiązków służbowych w pkt. 5 z dnia 16 listopada 2001 r. 

Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań.

 

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania.  Księga została założona 30 września 1998 r., jest opieczętowana, opisana, podpisana, przesznurowania  i ponumerowana.

 Stan bloczków mandatowych przedstawia się następująco:

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan końcowy

2003

4

3

4

3

2004 do dnia kontroli

3

-

-

3

 

W dniu kontroli stan bloczków wynosił: 3 szt.

Bloczki mandatowe nierozdysponowane są umieszczone w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem pomieszczeniu w kasie metalowej.

Wg arkusza spisu z natury na dzień 31 grudnia 2003 r. stan bloczków wynosił - 3 szt., w tym   1 bloczek mandatów karnych czysty oraz 2 szt. bloczków mandatów karnych będących w użyciu z ilością 12 szt. mandatów do nałożenia. Sprawozdanie z inwentaryzacji  przesłano     12  stycznia 2003 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Nadleśnictwo Dojlidy prowadzi szczegółową ewidencję bloczków mandatowych, w której dokonywany jest zapis pobrania i zdania bloczka przez osoby uprawnione do nakładania mandatów. Zapis pobrania bloczka jest jednocześnie traktowany jako deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone bloczki przekazane poszczególnym funkcjonariuszom straży leśnej.  

 

2.      Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.

 

       Skontrolowano następujące bloczki: CD 0064771-0064780, CD 0064781-0064790. W wypełnianiu formularzy nie stwierdzono uchybień. Informacja zawarta w grzbietach bloczków  mandatów karnych  jest czytelna. Zawarte są w niej pełne dane o ukaranym: PESEL, imiona rodziców, data ukarania, podstawa prawna i opis wykroczenia.  Mandaty były podpisane zarówno przez funkcjonariusza jak i ukaranego.

 

3.    Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

 

Skontrolowano  następujące rejestry nałożonych mandatów kredytowanych:

1. rejestr z  31.03.2003 r. - mandat  z 25.03.2003 r.

2. rejestr z  05.05.2003 r.  - mandat z 28.04.2003 r.

3. rejestr z  16.05.2003 r.  - mandat  z  12.05.2003 r.

4. rejestr z  30.05.2003 r.  - mandat  z   26.05.2003.r.

5. rejestr z  21.07.2003 r.   - mandat  z  14.07.2003 r.

6. rejestr z 2.09.2003 r. - mandat z 1.09.2003 r.

7. rejestr z 27.11.2003 - mandat z 24.11.2003 r.

8. rejestr z 31.12.2003 r. - mandat z 30.12.2003 r.

9. rejestr z 7.04.2004 r. - mandat z 5.04.2004 r.

10. rejestr z 13.05.2004 r. - mandaty z 10.05.-13.05.2004 r.

11. rejestr z 12.05.2004 r. - mandat z 11.05.2004 r.

12. rejestr z  21.05.2003 r. - mandat z 19.05.2004 r.

13. rejestr z 2.07.2004 r. - mandat z 28.06.2004 r.

14. rejestr z 7.07.2004 r. - mandat z 2.07.2004 r.

15. rejestr z 7.07.2004 r. - mandat z 6.07.2004 r.

16. rejestr z 9.08.2004 r. - mandat z 3.08.2004 r.

17. rejestr z 10.09.2004 r. - mandat 9.09.2004 r.

18. rejestr z 20.09.2004 r. - mandaty z 16.09.2004 r.

 

Odcinki D mandatów karnych kredytowanych wraz z rejestrami przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku terminowo.

 

 

4.      Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

           Bloczki mandatów karnych przekazywane są strażnikom leśnym, którzy posiadają aktualne upoważnienia do nakładania mandatów. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie nakładania mandatów.

  

5.    Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

       Ilość nałożonych mandatów karnych podana w sprawozdaniach jest zgodna z informacjami podanymi w rejestrach nałożonych mandatów. Zużyte bloczki mandatowe są przekazywane zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie ustaleniami.

 

 

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano. Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 45   wpisu do księgi kontroli w Nadleśnictwie Dojlidy.

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dojlidy  przysługuje prawo  wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu w ciągu  7 dni do jego podpisania.

 

Oryginał sprawozdania doręczono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dojlidy w dniu 22 września 2004 roku.

 

 

                                                                                              Podpis kontrolującego:

NADLEŚNICZY                                                                   Agnieszka Żemajduk

/-/ inż. Jeremi Szklarzewski                 


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2004-09-29 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-29 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-29 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl