Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329207   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie,

ul. Rynek 39, przeprowadzonej w dniu 12.08.2004r., REGON 050839940

Burmistrzem Miasta Knyszyn jest Pan Andrzej Matyszewski.

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie jest Pani Anna Roszkowska od dnia 16.10.1990r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie: jest jednostką organizacyjną, utworzoną uchwałą Nr V/60/90 r. Rady Gminnej  w Knyszynie z dnia 30.04.1990r.

Kontrolę przeprowadzili:

1.      Ewa Bonarska - starszy inspektor wojewódzki

2.      Jacek Piszczatowski - inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 233 z dnia 12 sierpnia 2004r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2004 roku.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 1.01.2004 r. do dnia kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika do wydawania decyzji administracyjnych.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.):

1)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2)      sporządzanie bilansu potrzeb,

3)      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6)      wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8)      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9)      realizacja pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,

10)  udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,

11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób chorych psychicznie,

12)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13)   tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14)   dożywianie dzieci,

15)   kierowanie do domu pomocy społecznej i poniesienie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16)   sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

17)   sporządzanie sprawozdawczości, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

18)   utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,

4)      inne zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3)      organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5)      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustalenia kontroli:

I. Zasoby materialne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie zajmuje trzy pomieszczenia biurowe na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie (niewielkie, każde po 12 m2). Do budynku brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prowadzą do niego 4 schody, zamontowano 2 poręcze mające pomóc niepełnosprawnym w przemieszczaniu się. Ośrodek posiada i użytkuje 3 komputery z 3 drukarkami, posiada dostęp do internetu, korzysta z faxu Urzędu Miejskiego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie pracuje w programie "Pomost", wprowadzono wszystkie rodziny korzystające z pomocy.

Miasto i gminę Knyszyn zamieszkuje 5.103 mieszkańców, w tym 252 osób bezrobotnych tj.  4,93% ogółu ludności.

Do funkcjonujących na terenie miasta i gminy zakładów pracy należą m.in.: BETEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Piekarnia w Knyszynie, Tartak w Knyszynie, Handel Kwiatami w Knyszynie, agroturystyka w Wojtówce i Knyszynie.

II. Kadrę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią:

1.      Anna Roszkowska - zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka od 16.10.1990r., wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Pracowników Socjalnych w Białymstoku oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej; staż pracy w pomocy społecznej - 14 lat.

2.      Dorota Marchalewicz - zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego od 1.07.1997r. (aspirant pracy socjalnej od 1995r.), wykształcenie: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku. Staż pracy ogółem ok. 15 lat (w pomocy społecznej 9 lat).

3.      Stanisława Daniłko - zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego od 1.01.1995r., w Ośrodku od lipca 1990r., wykształcenie: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku. Staż pracy ogółem ok. 20 lat (w pomocy społecznej 14 lat).

4.      Donata Olszewska - zatrudniona w wymiarze ¾ etatu na stanowisku pracownika socjalnego od 1.01.1999r., w Ośrodku od czerwca 1998r., wykształcenie: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku. Staż pracy ogółem ok. 25 lat (w pomocy społecznej 6 lat).

III. Zadania realizowane przez Ośrodek i upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych oraz o dodatkach mieszkaniowych.

Burmistrz Knyszyna w dniu 17.05.2004r. upoważnił Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, zaś w dniu 27.05.2004r. - do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.

Kontrolujący ustalili, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knyszynie wyodrębniono stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych. Osoba ta zajmuje oddzielne pomieszczenie, wyposażone w komputer z drukarką.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1).

1)      gminna strategia rozwiązywania problemów.

Miasto do dnia kontroli nie opracowało gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwałą Nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30.04.2004r. uchwalono gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r. Na realizację tego programu w budżecie gminy zaplanowano kwotę 50 054 zł.

W ramach programu mają być realizowane m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, finansowanie działalności świetlic środowiskowych, które organizują czas wolny oraz pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, dofinansowanie do wycieczek szkolnych, konkursów, zakup nagród i innych imprez kulturalnych, wspieranie szkolnych programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie w ramach profilaktyki zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w czasie roku szkolnego i wakacji, organizowanie zajęć kulturalnych, profilaktyczno-teatralnych w szkołach, jak również w Knyszyńskim Ośrodku Kultury, wspomaganie działalności klubu sportowego "Podlasiak", dofinansowanie działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych przez Powiatową Komendę Policji.

2)      bilans potrzeb.

Nowe zadanie wprowadzone po 1 styczniu 2004 r., jego odpowiednikiem wcześniej było przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wraz z corocznym sprawozdaniem z działalności ośrodka składanym radzie gminy.

W zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/85/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 18.03.2004r. budżecie gminy na 2004 rok w dziale 852 "Pomoc społeczna" znalazły miejsce wydatki na świadczenia w formie zasiłków i pomocy w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W dniu 30.04.2004r. Zarządzeniem Nr 85/04 Burmistrza Knyszyna oraz w dniu 30.04.2004r. i 29.06.2004r. Uchwałami Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XIV/96/04 i Nr XVI/102/04 dokonano zmian w budżecie gminy na 2004 rok, które uwzględniają zmianę przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.

3)      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

 W br. decyzją administracyjną przyznano pomoc - schronienie, w postaci barakowozu, który jest przystosowany do zamieszkania. Pomoc przyznano kobiecie z dwójką dzieci, dom w którym zamieszkiwała stanowił zagrożenie (pozbawiony energii elektrycznej, pokrycia dachowego, groził zawaleniem). Ośrodek z zainteresowaną zawarł w dniu 24.06.2004r. umowę bezpłatnego użyczenia barakowozu w celu zamieszkania. Biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania barakowozu tj. ogrzewanie, opał i energię elektryczną. Ośrodek dysponuje dwoma barakowozami, które służą realizacji zadania - zapewnienie schronienia. Dodatkowo w byłej lecznicy pomoc w tej formie mogłaby być udzielona dwóm rodzinom (zabezpieczone - woda, energia elektryczna, c.o.). W br. pomocą w formie posiłku objęto 1 rodziną, Ośrodek wykupuje posiłki w szkole (zainteresowany odbiera je).  Ośrodek prowadzi stałą zbiórkę odzieży i w razie potrzeby jest wydawana. Pomocą objęto w 2003r. - 34 osoby, w 2004r. odzież wydawana jest na bieżąco.

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

W okresie od 1.01.2004r. do 30.04.2004r. zostały wydane 104 decyzje  przyznające zasiłek okresowy. Najniższa wysokość tego świadczenia wynosiła 20zł, najwyższa 250zł. Czasookres tej pomocy ok. 3 m-cy.

Od 1.05.2004r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004. o pomocy społecznej wydano 56 decyzji przyznających zasiłek okresowy.

Najczęstszym powodem udzielania takiej pomocy był brak możliwości zatrudnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (rodziny wielodzietne i niepełne).

Wywiady środowiskowe przeprowadzane są w terminie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a decyzje podejmowane są zgodnie z terminem określonym w KPA.

Przykłady osób korzystających z zasiłku okresowe opisano w załączniku Nr 1 do protokołu.

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

W okresie od 1.01.2004r. MOPS w Knyszynie podjął 16 decyzji przyznających zasiłek celowy w wysokościach: 60 zł (najniższy) i 200 zł (najwyższy). Pomocy udzielano z uwagi na występujące w rodzinie choroby, zabezpieczenie podstawowych potrzeb takich jak np. ubranie czy żywność.

Akta osób otrzymujących te formę pomocy zawierają niezbędne dokumenty, w oparciu o które udzielana jest pomoc ( zaświadczenia lekarskie, faktury zakupu leków itp.).

Przykłady osób korzystających z zasiłku celowego opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

6)      wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

Nie przyznano tej formy pomocy. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że nie było takiej potrzeby.

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Nie przyznano tej formy pomocy. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że nie było takiej potrzeby.

8)      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

Nie przyznano tej formy pomocy, nie stwierdzono potrzeb w tym zakresie. Nie zawarto umowy z PKP na refundację kosztów dojazdów, gdyby była taka potrzeba udzielono by pomocy w formie zasiłku celowego.

9)      realizacja pomocy w formie opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodziną oraz osoby bezdomne.

Nie przyznano tej formy pomocy, nie było wniosków o taką pomoc.

10)  praca socjalna.

Obok świadczeń finansowych osoby i rodziny korzystały ze wsparcia w postaci pracy socjalnej. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że ta forma pomocy obejmuje:

1)      udzielenie informacji i pomocy w skompletowaniu wniosków celem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 4 osoby (z pozytywnym skutkiem),

2)      odwiedziny i wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych,

3)      typowanie dzieci z rodzin ubogich i patologicznych do objęcia pomocą w formie dożywiania w szkole - 140 (wszystkie pozytywnie),

4)      pomoc w wypełnianiu dokumentów m.in. do świadczeń rodzinnych (60 osób), zasiłku pielęgnacyjnego (5 osób), do Urzędu Skarbowego (8 osób),

5)      wytypowanie dzieci na wypoczynek letni - 28 dzieci,

6)      udzielanie informacji i pomoc w złożeniu dokumentów do sądu o separację, zwolnienie od kosztów postępowania sądowego,

7)      pomoc w zorganizowaniu pomocy sąsiedzkiej dla osób w podeszłym wieku - 2 osoby.

11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie nie organizuje i nie świadczy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, albowiem w tym zakresie mieszkańcy nie zgłaszali wniosków.

12)  .prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkań chronionych.

Nie są prowadzone placówki wsparcia dziennego i mieszkania chronione.

Na terenie gminy funkcjonuje: świetlica środowiskowa w Knyszyńskim Ośrodku Kultury (dostęp do internetu, organizacja czasu wolnego po lekcjach - uczęszcza ok. 15 dzieci). Środki finansowe na ich funkcjonowanie pochodzą w części z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13)  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Nie stwierdzono takiego systemu. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży zawiera Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14)  dożywianie dzieci.

Rada Miejska w Knyszynie w dniu 30 kwietnia 2001r. podjęła uchwałę Nr XXVII/146/2001 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia kontroli, pomocą w formie dożywiania objęto 140 dzieci. Realizacja tej formy pomocy odbywa się następująco: w szkołach w Knyszynie, Kalinówce (zespół szkół - zupa z wkładką, gotowane w szkole), Zofiówce (szkoła podstawowa - 2 bułki i herbata). Średni koszt posiłku wynosi na terenie gminy 1,00zł.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

15)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W 2004 roku  Ośrodek pokrył w części koszty  pogrzebu 1 osoby (zasiłkobiorcy stałego - pozostałą część wpłaciła rodzina).

16)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Nie stwierdzono takiej potrzeby, nie skierowano nikogo w 2004r.

17)  sporządzanie sprawozdawczości, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.

Sprawozdawczość nie jest sporządzana w systemie informatycznym. Sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są pocztą elektroniczną.

18)  utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie został utworzony uchwałą Nr X/60/90 Rady Gminnej w Knyszynie z dnia 30.04.1990r.

Do dnia kontroli MOPS w Knyszynie funkcjonuje w oparciu o Statut Ośrodka zatwierdzony uchwałą Nr XL/222/02 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 27.06.2002r.. Statut Ośrodka został zmieniony uchwałą Nr XIV/93/04 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30.04.2004r. poprzez dodanie do zadań realizowanych przez Ośrodek - wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Plan wydatków w dziale 852 - ?Pomoc społeczna" wynosi 511032 zł, w rozdziale 85219 - ?Ośrodki pomocy społecznej" 109.032 , tj:

-       wynagrodzenie osobowe pracowników - 73 672zł,

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 604zł,

-         składki na ubezpieczenie społeczne - 13 659zł,

-         Fundusz pracy - 1 943zł,

-         zakup materiałów i wyposażenia - 1 895zł,

-         zakup usług pozostałych - 9 000zł,

-         podróże służbowe krajowe - 500zł,

-         różne opłaty i składki - 150zł,

-         odpis na zakładowy f.ś.s. - 2 609zł,

Na realizację zadań własnych miasto zaplanowało kwotę 30 032 zł.

V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

a)        przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek w Knyszynie podjął 13 decyzji przyznających specjalny zasiłek celowy w wysokościach: 70zł (najniższy) i 150zł (najwyższy). Pomocy udzielano z uwagi na występujące w rodzinie choroby, zabezpieczenie podstawowych potrzeb takich jak np. ubranie czy żywność.

Akta osób otrzymujących te formę pomocy zawierają niezbędne dokumenty, w oparciu o które udzielana jest pomoc (zaświadczenia lekarskie, faktury zakupu leków itd.).

Przykłady osób korzystających z zasiłku celowego opisano w załączniku Nr 3  do protokołu.

b)        przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Nie przyznano pomocy w tej formie. Z wyjaśnień  Kierownika wynika, że nie złożono wniosku o taką pomoc i nie było potrzeby udzielenia takiej pomocy.

c)        prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy.

Brak jest domu pomocy i ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym.

W 2003 r. i od stycznia 2004 r. nie było osób, które należałoby umieścić w takiej placówce.

d)        inne zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez miasto, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Miasto nie ma opracowanych własnych programów osłonowych.

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek w Knyszynie wypłacał 10 zasiłków stałych wyrównawczych (12 zasiłków stałych), z tego 10 osobom samotnym, a 2 dla osób w rodzinie.

Kontrolujący sprawdzili ok. 20% akt zasiłkobiorców.

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Osoby korzystające z tej pomocy spełniały kryteria określone w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej, oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 12.03.2004r.

Postępowanie administracyjne skutkujące wydaniem decyzji powinno być prowadzone na wniosek strony lub z urzędu i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Przykłady osób korzystających z zasiłku stałego opisano w załączniku Nr 4  do protokołu.

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Od maja 2004r. MOPS w Knyszynie opłaca składkę zdrowotną za  10 osób otrzymujących zasiłek stały. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą składek na ubezpieczenia zdrowotne w oddzielnym segregatorze.

Raporty imienne o składkach na ubezpieczenie zdrowotne ośrodek przesyła ubezpieczonym co 3 miesiące.

Przykłady osób za które opłacana jest składka opisano w załączniku Nr 5  do protokołu.

3)      organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nie udzielano takiej pomocy. Nie zgłoszono w tym zakresie wniosku.

4)      przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Nie udzielano takiej pomocy. Nie było potrzeby.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Miasta pod poz. 3.

Kontrolowany                                                                               Kontrolujący

Anna Roszkowska                                                                                     1. Ewa Bonarska

14.09.2004

2. Jacek Piszczatowski


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-30 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-30 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-30 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl