Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328955   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.09.24

PS.I.0932/27/3/04

Pani

Anna Roszkowska

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Knyszynie

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knyszynie w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, podpisanym przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 14.09.2004r.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2004 r. do dnia kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.):

1.      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2.      sporządzanie bilansu potrzeb,

3.      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6.      wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym,

7.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym funduszu Zdrowia,

8.      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9.      realizacja pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,

10.  udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,

11.  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób chorych psychicznie,

12.  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13.  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14.  dożywianie dzieci,

15.  kierowanie do domu pomocy społecznej i poniesienie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16.  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

17.  sporządzanie sprawozdawczości, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

18.  utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

II. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,

4)      inne zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

III. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3)      organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Ustalenia kontroli wykazały, że zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 17, 18 .są realizowane przez gminę prawidłowo, natomiast zadanie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 wprawdzie nie były realizowane na dzień kontroli, ale w razie stwierdzenia potrzeb istnieje możliwość ich realizacji w trybie natychmiastowym.

Zadanie własne gminy, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1 realizowano prawidłowo, wynikające z pkt 2, 3, 4 nie są realizowane.  Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy - prawidłowo, nie stwierdzono realizacji zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4 jednakże na dzień kontroli nie stwierdzono potrzeb w tym zakresie.

Gmina nie opracowała gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, nie organizuje i nie świadczy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, nie prowadzi (nie zapewnia) miejsc w mieszkaniach chronionych, nie stworzyła gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (pewne jego elementy zawiera Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), w 2004r. nie skierowała żadnej osoby do domu pomocy społecznej (w budżecie gminy nie zapewniono środków na ten cel).

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do:

1.      Dokonania opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, która w szczególności powinna zawierać i określać:

a)    pełne rozpoznanie gminy, jej środowiska,

b)   zdiagnozowanie potrzeb gminy - dostosowanie ich do charakteru, wielkości gminy, ilości mieszkańców (zdrowych, młodych, dzieci, środowisk patologicznych, osób w wieku poprodukcyjnym, chorych, niepełnosprawnych itp.),

c)    środki finansowe niezbędne do realizacji zadań określonych w strategii.

2.      Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do opracowania gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

3.      Koordynowania realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych po jej uchwaleniu przez Radę Gminy.

4.      Sporządzania bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej - każdego roku.

5.      Występowanie w stosownych terminach (sesja budżetowa) do Rady Gminy o zapewnienie w budżecie gminy na kolejne lata środków na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej bądź wynikających z bilansu potrzeb na dany rok oraz wpisanych w gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Do wiadomości:

1.    Burmistrz Miasta Knyszyna

2.    Wydział Prawny i Nadzoru

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-30 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-30 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-30 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl