Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352009   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Małgorzata Czyżewska-Worobiej,

                                                                                              Białystok, 22.09.2004r.

PS.VII.0930-5/04

 

 

 

                                                                                  Szanowny Pan

Sławomir Zalewski

 

Przewodniczący

Powiatowego Zespołu

do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

w Kolnie

 

 

 

            Uprzejmie informuję, że w dniu 17 sierpnia 2004r. członkowie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (Katarzyna Kuprianowicz-Spirydonow - pracownik socjalny/pedagog, Teresa Danuta Krzysztoń-Przekop - lekarz, przewodniczący składu orzekającego, Agata Narewska - starszy inspektor), przeprowadzili kontrolę w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.

            Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole, podpisanym w dniu 15.09.2004r. przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

  • prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • zgodność wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

            W wyniku kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie, został powołany w dniu 24.07.2002r. przez uprawniony, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, organ - Starostę Powiatu Kolneńskiego. Powołanie Powiatowego Zespołu było poprzedzone uzyskaniem zgody Wojewody Podlaskiego, wyrażonej w piśmie z dnia 16 kwietnia 2002r. i zgodnie z jego treścią właściwość miejscowa  Zespołu rozciąga się na obszar powiatu kolneńskiego.

Powołani w skład zespołu członkowie, którzy uczestniczą w posiedzeniach, spełniają wymogi kwalifikacyjne, określone w § 21 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. oraz posiadają Zaświadczenia Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uprawniające do orzekania, o których mowa w § 23 w/w rozporządzenia. 

Analiza losowo wybranych 20 akt przedmiotowych spraw, rozpatrzonych w okresie od 01.01.2004r.do 31.05.2004r., dokonana została przez kontrolujące według kryterium formalno-prawnego i orzeczniczego.

Z analizy orzeczniczej (merytorycznej) wynika, iż w większości skontrolowane wnioski zostały rozpatrzone prawidłowo pod  względem formalnym i merytorycznym. 

Postępowanie o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności w skontrolowanych sprawach było wszczynane prawidłowo (przyjęto kompletną pod względem merytorycznym i formalnym dokumentację). Czynności, związane z nadaniem biegu złożonym wnioskom o wydanie orzeczeń były podejmowane przez Zespół niezwłocznie i rozpatrywane z zachowaniem obowiązujących terminów. W aktach przedmiotowych spraw znajdują się stosowne oceny, sporządzone przez członków składu orzekającego. Ustalenia, wynikające z poszczególnych ocen, dokonywanych przez specjalistów w toku postępowania ( lekarzy, pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego) są spójne z ustaleniami zawartymi w protokołach z posiedzeń i orzeczeniach.

Skontrolowane orzeczenia, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie, zawierają wszystkie elementy wymienione w § 13  rozporządzenia    z dnia 15.07.2003r. Wskazania w wydanych orzeczeniach  (i w sporządzonych w toku postępowania ocenach członków składów) zostały określone adekwatnie do orzeczonego stopnia czy niepełnosprawności.

Dokumentacja w sprawach orzekania prowadzona jest przez Zespół w sposób uporządkowany, przejrzysty i schludny.

            Stwierdzone przez członków Zespołu kontrolującego nieprawidłowości dotyczą: zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych w siedzibie Zespołu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w szczególności:

- wykonanie podjazdu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim,

- przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- dokonanie zmiany szyldu Powiatowego Zespołu.

Nieprawidłowości z zakresu przestrzegania obowiązujących procedur i standardów postępowania były nieliczne (trzy wnioski). Nie wpłynęły one w ocenie kontrolujących na ustalenia zawarte w wydanych orzeczeniach i dotyczyły w szczególności:

- nieprawidłowego wpisywania rozpoznań schorzeń w ocenach lekarskich,

- ustalanie niepełnosprawności na okres zbyt długi nie odpowiadający rokowaniom,

- nie poinformowania strony o zmianie terminu posiedzenia.

Ponadto zalecono stosowanie obowiązujących formularzy ocen lekarskich.

Jednocześnie informuje się, iż w oparciu o § 27 Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej:

  • W terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, ma prawo zgłoszenia na piśmie do organu zarządzającego kontrolę umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

§         W przypadku nieskorzystania z tego prawa, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawiadamia organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działań na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

ANDRZEJ KOZŁOWSKI

DYREKTOR WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1/ Starosta Powiatu Kolneńskiego

2/ Wydział Prawny i Nadzoru w/m

3/ a/a


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-10-04 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-04 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-04 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl