Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329111   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - WORD w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa WORD w Suwałkach
Autorzy: Dorota Jarmoc,
PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej systemem wyrywkowym

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach

Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki, REGON 790364670, NIP 844-18-41-572.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej: od dnia 01 lutego 2003 r. jest Pan Aleksander Czuper - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Jednostka nadrzędna: Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok

Kontrolę przeprowadziła: Dorota Jarmoc - inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podstawa kontroli: upoważnienie Nr 4/04 z dnia 5 stycznia 2004 r., wydane przez Panią Ewę Welc p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 24, 28 czerwca, 02, 16, 19 i 26 lipca 2004 r.

Okres objęty kontrolą: 29 sierpnia 2003 r. - 26 lipca 2004 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał: Pan Aleksander Czuper - Dyrektor WORD oraz inni pracownicy, w zależności od kontrolowanych zagadnień.

Podstawy prawne kontroli:

  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.),

  1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 150, poz. 1681ze zm.).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

  1. Sporządzanie planów egzaminów i kwalifikacja osób na egzamin.

  2. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminu.

  3. Ocena przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

  4. Wykonywanie obowiązków przez egzaminatorów funkcyjnych.

  5. Rozpatrywanie skarg.

Ustalenia kontroli

1. Sporządzanie planów egzaminów.

Wyrywkowa kontrola dokumentów nie wykazała nieprawidłowości w zakresie planowania egzaminów oraz kwalifikowania osób na egzamin.

2. Przygotowanie dokumentacji i infrastruktury do przeprowadzenia egzaminu.

Wyrywkowa kontrola dokumentów osób zakwalifikowanych na egzamin: teoretyczno-praktyczny w dniu 28 czerwca 2004 r., godz. 12.00, teoretyczno-praktyczny w dniu 2 lipca 2004 r., godz. 11.00, teoretyczno-praktyczny w dniu 16 lipca 2004 r., godz. 15.30, w dniu 19 lipca 2004 r., godz. 13.00 - teoretyczno-praktyczny, godz. 13.00 - praktyczny, godz. 14.00 - teoretyczno-praktyczny, godz.14.00 - praktyczny oraz teoretyczno-praktyczny godz. 13.00 w dniu 26 lipca 2004 r. nie wykazała nieprawidłowości.

Dokumenty osób zakwalifikowanych na egzamin były kompletne i nie zawierały braków.

Osoby zakwalifikowane na egzamin spełniały warunki tak co do stanu zdrowia - posiadały zaświadczenia potwierdzające wymagany stan zdrowia, jak również zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie kategorii, na które zostały zakwalifikowane.

Listy osób zakwalifikowanych na egzamin praktyczny nie zawsze zawierały odnotowany przez egzaminatora (w poz. 2 tej listy) numer wylosowanego zestawu zadań (Załączniki Nr 1 - 2).

Sala egzaminacyjna przeznaczona do przeprowadzania egzaminu teoretycznego, plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania manewrów podstawowych oraz pojazdy przeznaczone do egzaminowania spełniają wymogi określone przepisami prawa.

3. Ocena przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Dokonano kontroli przeprowadzania egzaminu teoretycznego oraz praktycznego zarówno na placu manewrowym, jak również w ruchu drogowym przez 6 egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach. Protokóły z badania pracy egzaminatorów stanowią załączniki do niniejszego protokółu (Załączniki Nr 3 - 8). Kserokopie list osób zakwalifikowanych na kontrolowane egzaminy znajdują się w aktach kontroli.


3.1. Ocena przebiegu egzaminu teoretycznego.

Podczas kontroli przeprowadzania egzaminów teoretycznych nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie kontrolowane egzaminy teoretyczne przeprowadzane były przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. Egzaminatorzy dokonywali sprawdzenia tożsamości osób przystępujących do egzaminu oraz zgodności danych personalnych z danymi zawartymi w systemie informatycznym. Egzaminatorzy wyjaśniali szczegółowe zasady egzaminu podając: zakres, formę i czas trwania egzaminu, kryteria oceny egzaminu, sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek oraz informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami i opuszczania sali bez zgody egzaminatora. Po upewnieniu się o zrozumieniu zasad egzaminu przez osoby egzaminowane, egzaminator uruchamiał komputerowe urządzenie egzaminacyjne. Podczas egzaminu egzaminatorzy obserwowali osoby egzaminowane.

3.2. Ocena przebiegu egzaminu praktycznego.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego egzaminatorzy dokonywali sprawdzenia tożsamości osób przystępujących do egzaminu oraz zgodności danych personalnych z listą osób zakwalifikowanych na egzamin. Zestaw zadań, dla kategorii określonych przepisami, wybierany był systemem losowym przez pierwszą na liście osobę egzaminowaną. Numer wylosowanego zestawu egzaminatorzy odnotowywali w liście osób zakwalifikowanych na egzamin (za wyjątkiem egzaminu teoretyczno-praktycznego w dniu 2/07/04 o godz. 11.00 - załącznik Nr 2). Po omówieniu zasad przeprowadzania egzaminu praktycznego oraz po upewnieniu się, że osoby przystępujące do egzaminu zrozumiały zasady jego przeprowadzenia, rozpoczynali egzamin. Podczas egzaminu na placu manewrowym egzaminatorzy przebywali na zewnątrz pojazdu egzaminacyjnego. Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym wykonywane były w kolejności określonej w tabeli 2 Instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych. Nie odnotowano uchybień w zakresie przestrzegania kryteriów oceny wykonania zadań egzaminacyjnych, określonych w cytowanej wyżej Instrukcji.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przekazywania przez egzaminatorów osobom egzaminowanym poleceń dotyczących kierunku jazdy lub wykonania określonych zadań egzaminacyjnych ani w ocenie jazdy egzaminacyjnej w ruchu drogowym. Egzaminatorzy przestrzegali czasu trwania egzaminu praktycznego w ruchu drogowym, który realizowany był na trasach egzaminacyjnych uwzględniających elementy wymagane przepisami. W przypadku wyniku negatywnego z egzaminu praktycznego, egzaminatorzy podawali przyczyny uzyskania negatywnej oceny oraz przekazywali osobie zdającej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego. Wynik egzaminu wpisywali do listy osób zakwalifikowanych na egzamin. Egzaminatorzy podczas kontroli ich pracy sumiennie i bezstronnie wykonywali swoje obowiązki.

4. Wykonywanie obowiązków przez pracowników funkcyjnych.

4.1. Egzaminator koordynujący pracę egzaminatorów swoje funkcje realizuje przez sporządzanie planów egzaminów, rozdzielanie przed egzaminem, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora WORD planem egzaminów, list osób zakwalifikowanych na egzamin - egzaminatorom wyznaczonym do przeprowadzenia poszczególnych egzaminów, koordynowanie pracy egzaminatorów oraz dokonywanie bieżących zmian w rozdziale pracy egzaminatorów.

Ponadto przedstawia Dyrektorowi propozycje i projekty zmian w zakresie organizacji przeprowadzania egzaminów mających uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków przez koordynatora. Zakres obowiązków-czynności na stanowisku koordynatora znajduje się w aktach kontroli.

4.2. Egzaminator nadzorujący oraz do spraw badań i analiz.

Funkcję egzaminatora nadzorującego od dnia 1 lutego 2004 r. pełnią dwaj egzaminatorzy, z których jeden pełni również funkcję osoby do spraw badań i analiz. Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie bezpośrednich obserwacji wynika, że podczas trwania egzaminów w WORD w Suwałkach obecny jest któryś z egzaminatorów nadzorujących.

Egzaminator nadzorujący nadzoruje pracę egzaminatorów poprzez hospitacje przeprowadzanych przez nich egzaminów teoretycznych i praktycznych oraz doraźną obserwację przebiegu procesu egzaminowania. Ponadto egzaminator nadzorujący kontroluje dokumentację związaną z egzaminowaniem oraz stan techniczny pojazdów podstawionych na egzamin.

Jak wynika ze sprawdzonych metodą wyrywkową dokumentów egzaminator nadzorujący w kontrolowanym okresie dokonał co najmniej raz (przeważnie dwu lub trzykrotnie) sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania egzaminu przez wszystkich egzaminatorów zatrudnionych w kontrolowanej jednostce, co dokumentują sporządzone z każdej kontroli notatki służbowe. Ogółem w okresie od dnia 28 sierpnia 2003 r. do dnia 19 lipca 2004 r. egzaminator nadzorujący dokonał 32 kontroli przeprowadzania egzaminów, w tym:

- 12 kontroli przeprowadzania egzaminu teoretyczno-praktycznego,

  • 14 kontroli przeprowadzania egzaminu praktycznego,

  • 6 kontroli przeprowadzenia egzaminu teoretycznego.

Systematycznie sprawdzany jest sposób przygotowywania dokumentacji szczególnie pod kątem kompletności złożonych dokumentów.

Ponadto prowadzone są codzienne sprawdzenia zdawalności poszczególnych egzaminatorów. Po zakończeniu każdego miesiąca sporządzana jest statystyka zdawalności w odniesieniu do poszczególnych egzaminatorów, która jest omawiana na comiesięcznych odprawach z udziałem Dyrektora WORD.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków przez egzaminatora nadzorującego. Notatka służbowa znajduje się w aktach kontroli.

Przedłożona przez Dyrektora WORD w Suwałkach statystyka zdawalności u poszczególnych egzaminatorów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. wykazuje, że w ramach egzaminu praktycznego zdawalność waha się w przedziale od 51,4 % u egzaminatora o numerze uprawnień B-210 do 72,7 % u egzaminatora o numerze uprawnień B-203 (różnica 21,3%), przy średniej zdawalności w Ośrodku 59,0 %.

5. Rozpatrywanie skarg.

W wyniku wyrywkowej kontroli dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie rozstrzygania skarg.

W kontrolowanym okresie wpłynęła jedna skarga. Przeprowadzono prawidłowe postępowanie wyjaśniające a odpowiedź udzielona skarżącemu zawierała zarówno merytoryczne, jak i prawne uzasadnienie.

Dokonano wpisu do książki kontroli dnia 24 czerwca 2004 r. poz. 2.

Z ustaleniami kontroli zapoznano Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach poprzez odczytanie protokółu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej, natomiast drugi egzemplarz pozostaje w aktach Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokóle w ciągu 7 dni od dnia jego podpisania.

K o n t r o l o w a n y

/-/

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego

w Suwałkach

mgr Aleksander Czuper

K o n t r o l u j ą c y

/-/

Dorota Jarmoc


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-10-05 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-05 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-05 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl