Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385076   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Do użytku służbowego

S P R A W O Z D A N I E

z kontroli sprawdzającej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 27 września 2004 r.

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grajewie

przez mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 23/ 04 z dnia 20 września 2004 r.

Okres objęty kontrolą od 2003.02.21 do 2004.09.27

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest mgr inż. Zbigniew Arasimowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grajewie zatrudniony na tym stanowisku od 14 grudnia 1998 roku.

Podstawą prawną działalności jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie ustalony w dniu 29 października 1999 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie i zatwierdzony Zarządzeniem Nr 17/99 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej otrzymała numer identyfikacyjny REGON 450691033 oraz NIP 719-14-23-636. Inspektorat jest urzędem powiatowym wchodzącym w skład powiatowej administracji zespolonej na obszarze powiatu grajewskiego. Jednostką nadzorującą jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie mieści się przy ul. Strażackiej 6 B, 19-200 Grajewo, tel. (086-273-84-76).

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

  • mgr inż. Zbigniew Arasimowicz- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grajewie

Ustalenia kontroli

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Grajewie w dniu 27 września 2004 r.

  1. Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

Osobą nadzorującą postępowanie mandatowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jest mgr inż. Zbigniew Arasimowicz.

Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

  • pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

  • zaopatrywaniem osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

  • rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

  • sporządzaniem sprawozdań.

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania. Księga została założona 26 czerwca 2000 r., jest opieczętowana, opisana, podpisana i ponumerowana.

Stan bloczków mandatowych przedstawia się następująco:

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan końcowy

2003

1

1

-

2

2004 do dnia kontroli

2

2

1

3

W dniu kontroli stan bloczków wynosił: 3 szt.

Bloczki mandatów karnych przechowywane są w metalowej kasetce w gabinecie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

Wg arkusza spisu z natury na dzień 31 grudnia 2003 r. stan bloczków wynosił - 2 szt., w tym 1 bloczek mandatów karnych czysty oraz 1 szt. bloczków mandatów karnych będących w użyciu z ilością 2 szt. mandatów do nałożenia. Sprawozdanie z inwentaryzacji przesłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie prowadzi szczegółową ewidencję bloczków mandatowych, w której dokonywany jest zapis pobrania i zdania bloczka przez osoby uprawnione do nakładania mandatów. Zapis pobrania bloczka jest jednocześnie traktowany jako deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone bloczki przekazane poszczególnym inspektorom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

  1. Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.

Skontrolowano następujące bloczki: CF 0140241-0140260, CF 0234381-0234390, CF 0234391-0234400. Bloczki zostały prawidłowo przygotowane do użycia- pieczęć organu widnieje na odcinkach C i D. W wypełnianiu formularzy nie stwierdzono uchybień. Informacja zawarta w grzbietach bloczków mandatów karnych jest czytelna. Zawarte są w niej pełne dane o ukaranym: PESEL, imiona rodziców, data ukarania, podstawa prawna i opis wykroczenia. Mandaty były podpisane zarówno przez funkcjonariusza jak i ukaranego.

3. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Skontrolowano następujące rejestry nałożonych mandatów kredytowanych:

1. rejestr z 9.02.2004 r. - mandat z 5.02.2004 r.

2. rejestr z 14.04.2004 r. - mandat z 14.04.2004 r.

3. rejestr z 7.07.2004 r. - mandat z 29.06.2004 r.

4. rejestr z 8.07.2004 r. - mandaty z 6.07-7.07.2004.r.

5. rejestr z 2.08.2004 r. - mandaty z 28.07.2004 r.

6. rejestr z 13.09.2004 r. - mandat z 10.09.2004 r.

7. rejestr z 24.09.2004 - mandaty z 21.09-23.09.2004 r.

Odcinki D mandatów karnych kredytowanych wraz z rejestrami przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku terminowo.

Do nakładania mandatów uprawnionych jest 3 pracowników.

Osoby nakładające mandaty posiadają aktualne upoważnienia wydane przez Wojewodę Podlaskiego na podstawie art. 95 § 1 i § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106 poz. 1148) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

Ilość nałożonych mandatów karnych podana w sprawozdaniach jest zgodna z informacjami podanymi w rejestrach nałożonych mandatów. Zużyte bloczki mandatowe są przekazywane zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie ustaleniami.

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano. Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 7 wpisu do księgi kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu w ciągu 7 dni do jego podpisania.

Oryginał sprawozdania doręczono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie w dniu 27 września 2004 roku.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

/-/ mgr inż. Zbigniew Arasimowicz

Podpis kontrolującego:

Agnieszka Żemajduk

1

4


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2004-10-08 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-08 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-08 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl