Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329018   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI  PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w dniu 17 sierpnia 2004r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, zwanym dalej " Powiatowym Zespołem ", w zakresie:

prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Kontrolę przeprowadziły:

Katarzyna Kuprianowicz- Spirydonow- pracownik socjalny/ pedagog- członek składu orzekającego Wojewódzkiego Zespołu,

Teresa Danuta Krzysztoń-Przekop - lekarz - członek Wojewódzkiego Zespołu,

Agata Narewska - starszy inspektor w Wojewódzkim Zespole.

na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 6.01.2004r. udzielonych przez Wojewodę Podlaskiego, zgodnie z art. 6 c ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm. ) o numerach: BDG.I.0137- 1/ 4/04, BDG.I. 0137-1/ 10/ 04 i BDG. I. 0137- 1/ 6/ 04.

W toku kontroli informacji w zakresie przedmiotu kontroli udzielała :

1.      Pani Alina Filipkowska-  referent w  Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.

W trakcie kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów, zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ),

3. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),

4. Kodeksie Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98,   poz. 1071 z późn. zm.).

USTALENIA KONTROLI:

I. Prawidłowość trybu powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie został powołany przez Starostę Kolneńskiego, na mocy Zarządzenia Nr 7/ 02 z dnia 24 lipca 2002r., zgodnie z art. 6 a ust. 1 ustawy z 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powołanie Zespołu było poprzedzone uzyskaniem zgody Wojewody Podlaskiego, wyrażonej w piśmie z dnia 16 kwietnia 2002r. 

Powiatowy Zespół w Kolnie jest organem właściwym miejscowo do rozpatrywania wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności osób, zamieszkujących powiat Kolneński.

W skład Powiatowego Zespołu w Kolnie wchodzą przewodniczący i 8 członków ( 4 lekarzy, 1 pracownik socjalny, 1 pedagog/pracownik socjalny, 1 doradca zawodowy i 1 psycholog), powołanych przez Starostę Kolneńskiego na mocy Zarządzenia Nr 7/02 z dnia 24.07.2002r., na wniosek przewodniczącego Zespołu. Wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu, którzy uczestniczą w posiedzeniach,  spełniają wymogi kwalifikacyjne, wynikające  z § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 15.07.2003r. oraz posiadają Zaświadczenia wydane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uprawniające do orzekania, o których mowa w § 23 w/w rozporządzenia.

Jeden z powołanych w skład Powiatowego Zespołu w Kolnie lekarz nie posiada zaświadczenia uprawniającego do orzekania, o którym mowa wyżej. W związku z tym nie uczestniczy w pracach Zespołu.

II. Baza lokalowa Powiatowego Zespołu w Kolnie.

Siedziba Powiatowego Zespołu znajduje się w budynku Starostwa Kolneńskiego, gdzie Zespół nieodpłatnie zajmuje  na parterze dwa przestronne pomieszczenia. Jedno z pomieszczeń przeznaczone jest na sekretariat, w którym przyjmowane są osoby zainteresowane uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Drugie przeznaczone jest na gabinet lekarski, w którym lekarz przewodniczący składu orzekającego przeprowadza badania osób zainteresowanych i sporządza oceny stanu zdrowia. Po zakończeniu badań - w gabinecie lekarskim odbywają się posiedzenia składów orzekających. Członkowie - doradca zawodowy, pracownicy socjalni, pedagog oraz psycholog - sporządzają oceny w pomieszczeniach, użyczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, znajdującą się również w siedzibie Starostwa.

Znaczącymi utrudnieniami są: brak podjazdu oraz znajdujące się tuż przy wejściu schody, które osoby zainteresowane muszą pokonać, aby dotrzeć na parter budynku. Uniemożliwiają one osobom z naruszoną sprawnością organizmu,  samodzielne dotarcie do pomieszczeń Zespołu.

Osoby orzekane oczekują na rozpatrzenie spraw w przestronnym korytarzu, w którym znajdują się krzesła. Do dyspozycji osób zainteresowanych jest toaleta o małej powierzchni, niedostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (wąskie drzwi, brak uchwytów, poręczy).

Szyld z nazwą Zespołu umieszczony na budynku Starostwa jest nieaktualny i należy go wymienić. Zgodnie z przepisami w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej? oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/02 Starosty Kolneńskiego z dnia 24.07.2002r. nazwa Zespołu brzmi "Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie".

III. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. (Dz. U. Nr. 139, poz. 1328) oraz zgodność wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z zebranymi dokumentami oraz przepisami dotyczącymi orzekania.

W celu stwierdzenia prawidłowości stosowania obowiązujących przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przepisów, poddano kontroli losowo wybrane akta przedmiotowych spraw dotyczące osób, które wszczęły postępowanie w okresie: 1.01.2004r. - 31.05.2004r. 

- przed 16 rokiem życia o następujących numerach:

ON.8211.V-5/2004; ON.8211.V-7/2004; ON.8211.V-8/2004; ON.8211.V-9/2004; ON.8211.V-10/2004; ON.8211.V-11/2004; ON.82211.V-14/51/204/2004; ON.8211.V-15/2004; ON.8211.V-21/63/2004; ON.8211.V-24/388/2004.

- powyżej 16 roku życia o następujących numerach:

ON.8211.IV-5/04; ON.8211.IV 8/ 04; ON.8211.IV 10/ 04; ON.8211.IV 18/ 04; ON.8211.IV 25/04; ON.8211.IV 28/ 04;ON.8211.IV 77/ 04; ON.8211.IV 98/ 04; ON.8211.IV 101/ 04; ON.8211.IV 109/193/ 04.

Prawidłowość rozpatrzenia wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.

I. Ocena formalno-prawna

1. Wszystkie skontrolowane wnioski o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 roku życia zostały złożone przez osoby do tego uprawnione - przedstawicieli ustawowych dzieci i zawierają, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1- 5 w/w rozporządzenia z dnia 15.07.2003r., dane osobowe dziecka i przedstawiciela ustawowego, określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności (w 1 przypadku - ustalenie w odrębnym postępowaniu uprawnień do zasiłku stałego, a w 9 przypadkach do zasiłku pielęgnacyjnego), oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych, zawartych we wniosku oraz podpis przedstawiciela ustawowego dziecka.

  2. Do wszystkich wniosków załączono dokumentację medyczną, określoną w § 3 ust. 1 pkt. 1 w/ w rozporządzenia, czyli zaświadczenia lekarskie, zawierające opisy stanu zdrowia dzieci oraz inne dokumenty, mogące mieć wpływ na dokonanie ustaleń orzeczniczych. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, stanowiące wraz z wnioskiem podstawę wszczęcia postępowania orzeczniczego, we wszystkich skontrolowanych sprawach,  wystawione zostały nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku- czyli zgodnie z § 6 ust. 2  w/ w rozporządzenia jak również została przeprowadzona wstępna analiza kompletności formalnej wniosku. W jednym przypadku zawiadomiono przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej.

3. We wszystkich przypadkach dokonano prawidłowego doboru specjalistów do składu orzekającego: pediatry i psychologa lub pracownika socjalnego. 

4. Zawiadomienia o terminie rozpatrzenia spraw zostały dokonane zgodnie z § 7 ust 3 rozporządzenia - czyli doręczone osobom zainteresowanym nie później niż na 14 dni przed datą wyznaczonego posiedzenia i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Oceny stanu zdrowia dzieci sporządził w dniu badania lekarz - przewodniczący składu orzekającego, po dokonaniu analizy dokumentacji medycznej i przeprowadzeniu bezpośredniego badania przedmiotowego.

Członkowie składu orzekającego sporządzili odpowiednio oceny: psychologiczne socjalno-społeczne.

6. Z odbytych posiedzeń ( odpowiednio w dniach: 23.02.2004r.,08.03.2004r., 31.03.2004r. i 04.05.2004r.), sporządzono protokoły, zawierające wszystkie elementy, w szczególności ustalenia specjalistów dotyczące stanu zdrowia dziecka. W dwóch przypadkach, w związku z niezaliczeniem do osób niepełnosprawnych nie sformułowano wskazań. W protokołach zawarto uzasadnienie rozstrzygnięć i opatrzono je podpisami członków składu orzekającego. W skontrolowanych sprawach ustalenia członka składu orzekającego były zgodne z ustaleniami lekarza.

Nieprawidłowości stwierdzono w sprawie Nr ON.8211.V-14/51/204/2004r.: posiedzenie składu orzekającego wyznaczono na 31.03.2004r., ocenę stanu zdrowia dziecka lekarz - przewodniczący składu sporządził 31.03.2004r.. Na ocenie sporządzonej przez pracownika socjalnego i protokole z posiedzenia  widnieje data 01.04.2004r., również w orzeczeniu o niepełnosprawności  wpisano jako datę posiedzenia - 01.04.2004r.

Z powyższego wynika, że zmieniono termin ostatecznego rozpatrzenia sprawy bez zawiadomienia o tym osoby zainteresowanej. 

7. Ustalenia, zawarte w protokołach znalazły odzwierciedlenie w orzeczeniach o niepełnosprawności. Wszystkie orzeczenia zawierają: prawidłową podstawę prawną i pozostałe elementy wymienione w § 13 ust. 1 pkt. 1- 14 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r.

8. Orzeczenia zostały doręczone przedstawicielom ustawowym prawidłowo, tj: odebrane osobiście (za pokwitowaniem na orzeczeniu) lub doręczone pocztą za potwierdzeniem odbioru. W jednym przypadku przedstawiciel ustawowy dziecka zaskarżył wydane orzeczenie i Powiatowy Zespół, po ponownej analizie stanu faktycznego w sprawie, wobec braku podstaw do zmiany wydanego orzeczenia przekazał odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu, w terminie określonym w § 16 ust. 2 rozporządzenia z 15.07.2003r. Pozostałe orzeczenia nie zostały zaskarżone.

9. Wnioski o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia zostały rozpatrzone z zachowaniem obowiązujących terminów.

Skontrolowane wnioski w sprawie ustalenia niepełnosprawności, złożone przez przedstawicieli ustawowych osób, które nie ukończyły 16 roku życia, zostały rozpatrzone prawidłowo pod względem formalnym.

II. Ocena orzecznicza w aspekcie zgodności z obowiązującymi procedurami oraz pod względem zgodności wydanych orzeczeń z zebraną w toku postępowania dokumentacją medyczną..

1. Dokumentacją medyczną, stanowiącą podstawę ustaleń, dotyczących naruszenia sprawności organizmu dzieci w 10 skontrolowanych sprawach były zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (niezbędne do wszczęcia postępowania zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia  z 15.07.2003r.) oraz dokumentacja dodatkowa: 1/ karty informacyjne leczenia szpitalnego, 2/ konsultacje z poradni specjalistycznych: 3/ wyniki badań diagnostycznych.

2. Oceny stanu zdrowia dzieci zostały sporządzone przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, po dokonaniu bezpośrednich badań przedmiotowych oraz ocenie załączonej dokumentacji medycznej ( wymienionej w pkt. 1 ).

3. Stwierdzone schorzenia w dwóch ( 2 ) przypadkach nie stanowiły podstawy do zaliczenia od osób niepełnosprawnych. W pozostałych ośmiu ( 8 ) sprawach zaliczono do osób niepełnosprawnych, z czego w czterech ( 4 ) przypadkach orzeczono jedynie o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji edukacji, oraz również w czterech (4) przypadkach stwierdzono jednocześnie stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

4. We wszystkich przypadkach zaliczenia do osób niepełnosprawnych, w ocenach lekarza zostały zawarte wszystkie elementy ustaleń orzeczniczych: przyczyna niepełnosprawności, okres na jaki orzeczono niepełnosprawność, data/ okres powstania niepełnosprawności oraz wskazania. W sporządzonych przez lekarzy ocenach zachowana została spójność pomiędzy rokowaniami co do wyleczenia i okresem na jaki ustalono niepełnosprawność.

W odniesieniu do sprawy Nr ON.8211.V.15/2004, kontrolująca (lekarz) stwierdziła w badaniu przedmiotowym, iż brak jest dokładnego określenia zakresu ograniczenia ruchów czynnych i biernych w stawach lewych: barkowym i biodrowym oraz brak jest dokumentacji medycznej potwierdzającej ustalenie rozpoznania : "niedowład połowiczy lewostronny", jako choroba współistniejąca.

Pozostałe skontrolowane wnioski przedstawicieli ustawowych dzieci w sprawie ustalenia niepełnosprawności, zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu z 15.07.2003r.

Po rozpatrzeniu sprawy dokumentacja medyczna jest przechowywana w zaklejonych kopertach.

Prawidłowość rozpatrzenia wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia.

I. Ocena formalno-prawna

1. Skontrolowane wnioski, pochodzące od osób zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności zawierały wszystkie elementy określone w § 6 ust. 1 pkt 1

i 5 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r.: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia:

w 3 przypadkach- ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

w 1 przypadku - odpowiedniego zatrudnienia,

w 1 przypadku- korzystanie z przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i pomocy technicznych oraz spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.); 

w 1 przypadku - ustalenie uprawnień do zasiłku stałego i pielęgnacyjnego;

w 1 przypadku - korzystanie z systemu pomocy społecznej  i środowiskowego wsparcia;

w 1 przypadku - ustalenie uprawnień do zasiłku stałego, pielęgnacyjnego oraz spełniania przesłanek określonych w art. 8 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.);

w 1 przypadku - ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego oraz spełniania przesłanek określonych w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym;

w 1 przypadku - brak określonego celu,

oraz podpis osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego.

2. Do wszystkich wniosków załączono zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, zawierające rozpoznanie choroby zasadniczej i opis stanu zdrowia- zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporządzenia wraz z dokumentacją dodatkową. We wszystkich skontrolowanych sprawach, zaświadczenia o stanie zdrowia wystawione zostały nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku- czyli zgodnie z § 6 ust. 2  w/ w rozporządzenia. W jednym przypadku zawiadomiono osobę zainteresowaną o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej.

3. W każdej sprawie została przeprowadzona analiza wstępna kompletności formalnej wniosku. 

4. We wszystkich sprawach dokonano prawidłowego, pod względem rodzaju schorzenia  i celu orzekania, doboru specjalistów do składu orzekającego ( lekarzy specjalistów: chorób wewnętrznych, radiologa i pediatry oraz w zależności od celu orzekania i sytuacji społeczno zawodowej wnioskodawcy - doradcy zawodowego, psychologa, lub pracownika socjalnego ).

5. Zawiadomienia o terminie rozpatrzenia spraw zostały dokonane zgodnie z § 7 ust 3 rozporządzenia - czyli doręczone osobom zainteresowanym nie później niż na 14 dni przed datą wyznaczonego posiedzenia i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Oceny stanu zdrowia sporządził lekarz - przewodniczący składu orzekającego, który zaliczył zainteresowanych odpowiednio: 4 osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,  5 osób do umiarkowanego stopnia, i 1 osoba do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

7. Z odbytych odpowiednio w dniach: 21.01.2004r.; 09.02.2004r.; 17.02.2004r.;  23.02.2004r, 01.04.2004r.; 18.05.2004r.; 27.05.2004r, posiedzeń sporządzono protokoły, uwzględniające wszystkie ustalenia wynikające ze sporządzonych przez specjalistów ocen: rozpoznanie zasadnicze, ustalenie okresu powstania niepełnosprawności, przyczynę niepełnosprawności, okres na jaki wydano orzeczenie, wskazania, uzasadnienie. Protokoły opatrzono pieczątką Zespołu oraz pieczątkami i podpisami specjalistów z danego składu orzekającego.

8. We wszystkich przypadkach ustalenia, zawarte w ocenach specjalistów znalazły odzwierciedlenie w orzeczeniach  o stopniu niepełnosprawności.  

9. Orzeczenia zostały doręczone osobom zainteresowanym prawidłowo. Orzeczenia nie zostały zaskarżone. Wydane orzeczenia zawierają wszystkie elementy, wynikające z § 13 ust. 2 w/ w rozporządzenia.

10. Dokumentacja medyczna jest przechowywana w osobnych kopertach - czyli zgodnie ze standardami postępowania orzeczniczego.

Skontrolowane wnioski w sprawie wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zostały rozpatrzone prawidłowo pod względem formalnym.

II. Ocena orzecznicza w aspekcie zgodności z obowiązującymi procedurami oraz pod względem zgodności wydanych orzeczeń z zebraną w toku postępowania dokumentacją medyczną.

1.Dokumentacją medyczną, stanowiącą podstawę ustaleń, dotyczących naruszenia sprawności organizmu osób po 16-tym roku życia w 10 skontrolowanych sprawach były zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( niezbędne do wszczęcia postępowania zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia  z 15.07.2003r. ) oraz dokumentacja dodatkowa: 1/ karty informacyjne leczenia szpitalnego, 2/ wyniki badań radiologicznych 3/ wyniki badań diagnostycznych (badań laboratoryjnych, densytometrycznych, pomiar narządu ruchu), informacja o przebytej rehabilitacji leczniczej.

2. Oceny stanu zdrowia zostały sporządzone przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, po dokonaniu bezpośrednich badań przedmiotowych oraz ocenie załączonej dokumentacji medycznej ( wymienionej w pkt. 1 ).

3. Stwierdzone schorzenia w jednym ( 1 ) przypadku stanowiły podstawę do zaliczenia do lekkiego stopnia osób niepełnosprawnych. W pozostałych pięciu (5  ) sprawach zaliczono do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, natomiast w czterech  ( 4 ) przypadkach orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności.

4. We wszystkich przypadkach zaliczeń osób do stopni niepełnosprawności, w ocenach lekarza, zostały zawarte wszystkie elementy ustaleń orzeczniczych: przyczynę niepełnosprawności, okres na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności, datę/ okres powstania niepełnosprawności.

Z wpisów w formularzach ocen lekarskich wynika, iż w większości zostały one przeprowadzone w sposób wyczerpujący i wszechstronny. W przypadku dwóch wniosków kontrolująca (lekarz) wniosła uwagi co do ustalenia okresu na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności. W odniesieniu do sprawy Nr: ON.8211.IV.101/2004 jako rozpoznanie zasadnicze ustalono "rak szyjki macicy". Biorąc pod uwagę rodzaj schorzenia, stan zdrowia może ulec poprawie w wyniku stosownego i systematycznego leczenia, dlatego też orzeczenie  powinno  być wydane na okres krótszy niż na 5 lat w celu skontrolowania stanu zdrowia. W ocenie stanu zdrowia przewodniczący składu orzekającego opisał przebieg schorzenia podstawowego który dotyczy schorzenia raka szyjki macicy, natomiast w rozpoznaniu zasadniczym wpisano rozpoznanie choroby raka szyjki tarczycy.

W sprawie Nr ON.82211.IV-98/2004 przy rozpoznaniu zasadniczym -"zaburzenia depresyjno-lękowe", wydano orzeczenie na okres 4 lat. Stan zdrowia osoby orzekanej przy systematycznym leczeniu może ulec poprawie więc powinno być wydane orzeczenie na okres krótszy.

W pozostałych sprawach, w sporządzonych przez lekarzy ocenach zachowana została spójność pomiędzy rokowaniami co do wyleczenia i okresem na jaki ustalono niepełnosprawność.

5. Wskazania, wynikające z art. 6 b ust. 3 pkt 1- 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określono adekwatnie do orzeczonego stopnia, rodzaju schorzenia i sytuacji społeczno- zawodowej osoby orzekanej.

Pod względem orzeczniczym, skontrolowane wnioski w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności w większości zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu z 15.07.2003r.

Wnioski końcowe.

Analiza losowo wybranej dokumentacji, o której mowa wyżej, będącej podstawą wydania przez Powiatowy Zespół w Kolnie 10 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i 10 skontrolowanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wykazała, iż jest ona kompletna pod względem formalnym i merytorycznym.

Uwagi, wniesione przez członków Zespołu kontrolującego dotyczą orzeczenia o ustaleniu niepełnosprawności dziecka - nie poinformowano przedstawiciela ustawowego o zmianie terminu posiedzenia składu orzekającego jak również stwierdzono brak pełnego opisu  w badaniu przedmiotowym dotyczącym schorzenia zasadniczego w ocenie lekarskiej. Po przeanalizowaniu nieprawidłowości przez kontrolującą  nie wpłynęły one na błędne ustalenia co do ustalenia niepełnosprawności orzekanych dzieci.

Zdaniem kontrolującej (lekarza), w dwóch sprawach dotyczących orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, okres na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności powinien być krótszy, gdyż ze względu na systematyczne leczenie, może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Postępowanie o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności w skontrolowanych sprawach było wszczynane prawidłowo (przyjęto kompletną pod względem merytorycznym i formalnym dokumentację). Czynności, związane z nadaniem biegu złożonym wnioskom o wydanie orzeczeń były podejmowane przez Zespół niezwłocznie i rozpatrywane z zachowaniem obowiązujących terminów. W aktach przedmiotowych spraw znajdują się stosowne oceny, sporządzone przez członków składu orzekającego. Ustalenia, wynikające z poszczególnych ocen, dokonywanych przez specjalistów w toku postępowania ( lekarzy, pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego) są spójne z ustaleniami zawartymi w protokołach z posiedzeń i orzeczeniach.

Skontrolowane orzeczenia, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie, zawierają wszystkie elementy wymienione w § 13 w/w rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. Wskazania w wydanych orzeczeniach (i w sporządzonych w toku postępowania ocenach członków składu) zostały określone adekwatnie do orzeczonego stopnia czy niepełnosprawności.

Dokumentacja w sprawach orzekania prowadzona jest przez Zespół w sposób uporządkowany, przejrzysty i schludny.

Zalecenia pokontrolne:

I. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca § 38, należało do dnia 30 czerwca 2004r. zapewnić warunki organizacyjne i techniczne.

W związku z powyższym należy:

wykonać podjazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, z problemami narządu ruchu, aby mogły dotrzeć do pomieszczeń Zespołu.

przystosować toaletę do potrzeb osób niepełnosprawności.

dokonać zmiany szyldu Powiatowego Zespołu.

II. Przewodniczący Zespołu powinien wprowadzić obowiązujące formularze ocen lekarskich.

III. Przewodniczący składów orzekających powinni zwrócić uwagę na ustalenia dotyczące okresu na jaki wydaje się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, na prawidłowe wpisywanie rozpoznań w ocenach lekarskich oraz dokonywać dokładnego opisu badania przedmiotowego.

IV. Ponadto należy stosować się do zasad w KPA, według których organ administracji jest zobowiązany informować stronę o terminie rozpatrywania sprawy, gwarantując jej czynny udział w postępowaniu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jednocześnie informuje się o:

1/ przysługującym prawie zgłoszenia ( przed podpisaniem protokołu, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania ) pisemnych zastrzeżeń co do  ustaleń, zawartych w protokole.

2/ przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu kontroli ( w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania ), z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy.

KONTROLOWANY:                                               KONTROLUJĄCY:

Sławomir Zalewski                                              1. Katarzyna Kuprianowicz-Spirydonow.

 15.09.2004r.                                                         2. Tersa Krzysztoń -Przekop

3. Agata Narewka

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-10-04 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-13 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl