Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25513257   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Zakładu Pracy Chronionej Drukarnia „Inter - Druk”. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej

Protokół  kontroli problemowej

 

Zakładu  Pracy  Chronionej Drukarnia "Inter - Druk" Spółka Jawna Grzech, Polkowski, Zdrojewski

Kierującymi jednostką kontrolowaną są:  Pan Waldemar Grzech, Pan Zdzisław Fabian Polkowski, Pan Witold Andrzej Zdrojewski  - właściciele.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Białymstoku:

- Pani  Anna Liszewska   - starszy  inspektor  wojewódzki,

- Pani  Katarzyna Wiśniewska - starszy inspektor,

na  podstawie  upoważnienia  Wojewody  Podlaskiego  Nr 251/04  z  dnia  14.09.2004 r., w  dniu  16.09.2004 r.

kontrolę  przeprowadzono  w  zakresie:

Spełniania  przez  zakład  pracy  chronionej  warunków  i obowiązków  określonych  w art. 28  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr  123,  poz.776  z  późn. zm.)

 

W  trakcie  kontroli problemowej zbadano:

1.Status  prawny  pracodawcy  prowadzącego  zpch:

- pracodawca  prowadzi  działalność  na  podstawie Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.07.2004 r., Nr KRS: 0000007030.

2. Ustalenie   miejsca  prowadzenia  działalności  gospodarczej:

- działalność  prowadzona  jest  w Białymstoku, ul. Dolistowska 5 i ul. Moniuszki 18.

Ustalenia  dokonane  podczas  kontroli  w  zakresie  stanowisk  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych  dotyczą  zakładu  mieszczącego  się na ul. Dolistowskiej 5, 15-197 Białystok.

3.  Stan  zatrudnienia: ogółem w zakładzie - 36 osób, w tym niepełnosprawnych  -  17 osób.

Praca zakładzie odbywa  się  na jedną zmianę. Zakład prowadzi działalność produkcyjną artykułów z papieru i tektury, wydawniczą, usługową związaną z poligrafią, introligatorstwo.

W  budynku, mieści się sekretariat, hale produkcyjne, pomieszczenia socjalne i biurowe.                   

W dniu kontroli  w siedzibie firmy znajdowały się  ogółem 35 osoby. Z  przedstawionych  list obecności  pracowników  wynika,  że w  tym  dniu nieobecna była 1 osoba.

Kontrolą  objęto  losowo  wybrane  akta  osobowe  5  osób  niepełnosprawnych, na  podstawie  których stwierdzono:

- II grupa inwalidów, na stałe  - 6 lat 7 miesięcy pracy,  krajacz - orzeczenie wydane przez Wojewódzką  Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 2,

-  lekki stopień  niepełnosprawności, wydany na stałe - 10 lat 6 miesięcy pracy, operator maszyny offestowej - orzeczenie wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białymstoku,

-  umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe - 11 lat pracy, montażystka offestowa -orzeczenie wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białymstoku,

-  lekki stopień niepełnosprawności  na stałe -  3 lata przacy, maszynista offestowy - orzeczenie wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Białymstoku,

-  umiarkowany stopień niepełnosprawności  na stałe - 4 lata pracy, montażysta - orzeczenie wydane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

Osoby  zatrudnione    na podstawie  umowy  o  pracę  na  czas określony i nieokreślony.

W  trakcie  kontroli  ustalono:

I.  Funkcjonowanie   zakładu  pracy  chronionej  pod  kątem  spełniania  warunków  określonych  w  art.  28  cyt. wyżej ustawy  o  rehabilitacji:

1)       zpch  posiada   wskaźnik  zatrudnienia  osób   niepełnosprawnych  w  wysokości  47,2 %,

2)       osoby  niepełnosprawne   zatrudnione  w  zakładzie   nie wykonują  pracy  nakładczej,

3)       do  liczby  pracowników, o których  mowa  w  art.  21.ust.1  ustawy   nie  wlicza  się  osób  nie  będących  osobami  niepełnosprawnymi,  określonymi  w  art. 21  ust.5  ustawy,

4)       zgodnie z Decyzją PIP  z  dnia  15 kwietnia 2003 r., Nr: 1A/01002/5132/D-002/Z/2003 pomieszczenia  i  stanowiska  pracy  spełniają  wymogi stawiane  zakładom  pracy  chronionej do  zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  określone w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy,

5)       listę  pracowników  według  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  (zał.  Nr 1),

6)       w celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług  rehabilitacyjnych  zakład zatrudnia wykwalifikowaną  pielęgniarkę, na podstawie umowy o  pracę  w wymiarze ½ etatu, na czas nieokreślony, która  posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności,  Zaświadczenie Nr 2177 Prezydium Wojewódzkiej Rady, Zezwolenie Nr 721/2002 z dnia 10.10.2001 r. wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki przez pielęgniarkę, Zaświadczenie Nr 0204111P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

7)       w celu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej usług rehabilitacyjnych zakład zawarł  18.04.2003 r. umowę z Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią Pracy "ESKULAP" w Białymstoku,
ul. Nowy Świat 11 C.

II. Wypełnianie  obowiązku  informowania  Wojewody o zmianach  dotyczących  spełniania  warunków  realizacji  obowiązków  zpch:

-  prowadzący  zpch  terminowo  przedstawia  Wojewodzie  informacje  dotyczące  spełniania  warunków i  realizacji  obowiązków, o których  mowa w  art.28 i  33  ust. 1 i  3  ustawy (do  20  lipca  za  I  półrocze, i  do  20  stycznia za  II  półrocze ).

Część  składową  protokołu  stanowi  załącznik  Nr 1.

Kontrolujące  poinformowały Pana  Waldemara Grzech, Zdzisława Polkowskiego, Witolda Zdrojewskiego  właścicieli Zakładu  Pracy  Chronionej Drukarnia "Inter-Druk" Spółka Jawna, ul. Dolistowska 5, 15-197 Białystok  o  przysługującym   prawie  zgłoszenia  zastrzeżeń  dotyczących  stwierdzeń  zawartych w  niniejszym  protokole  oraz  prawie  zgłoszenia  pisemnych  wyjaśnień  dotyczących  stwierdzonych w  protokole  nieprawidłowości  w  terminie  7  dni  od  daty  podpisania  protokołu.

 

 

Właściciele:                                                                              Przeprowadzające kontrolę:

Pan Waldemar Grzech    /podpis nieczytelny/                         Pani   Anna Liszewska    /podpis nieczytelny/

    Pan Zdzisław Polkowski /podpis nieczytelny/                        Pani Katarzyna Wiśniewska  /podpis nieczytelny/                                                                              

    Pan Witold Zdrojewski /podpis nieczytelny/                                                            

   

   

 

    Białystok,  8  października 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-10-18 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-18 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-18 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl