Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148247   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Supraślu. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

  PROTOKÓŁ KONTROLI

 

 

 

Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl (NIP 542-030-43-18, Regon 000530057) przeprowadzonej w dniu 4 października 2004 r. przez:

 • Wandę Grabowską - kierownika Oddziału ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającą na podstawie upoważnienia Nr 61/04 z dnia 20.09.2004r. wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja - p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;
 • Macieja Rynkiewicza - starszego specjalistę w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającego na podstawie upoważnienia Nr 62/04 z dnia 20.09.2004r. wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja - p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;
 • Łukasza Kurzynę - starszego specjalistę w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającego na podstawie upoważnienia Nr 63/04 z dnia 20.09.2004r. wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja - p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;

 

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz ocena poprawności realizacji inwestycji PL0008.02.06.0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu" (działanie dodatkowe).

 

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów:

 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 13 lipca 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),

oraz zapisów:

 • Porozumienia zawartego w dniu 26 listopada 2002 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu PL 0008.02.06 pn. "Małe inwestycje infrastrukturalne" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza;
 • Umowy dotacji w zakresie pomocy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej, zawartej pomiędzy Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego a Urzędem Miejskim w Supraślu z dnia 09.08.2002r. (zatwierdzona przez PAO w dniu 20 sierpnia 2002r.),
 • Umowy z dnia 17 sierpnia 2004 r. zawartej pomiędzy Gminą Supraśl a Zakładem Budowlano-Drogowym "SJ" Szymański Jarząbek sp. j. z siedzibą w 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 20 na wykonanie zadania pn. "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulic 3-go Maja, Konarskiego i Cieliczańskiej - działanie dodatkowe: przebudowa ulicy Ogrodowej w Supraślu".

 

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Burmistrzem Miasta Supraśl jest Wiktor Grygiencz, pełniący tę funkcję od 10 listopada 2002 roku, funkcję Sekretarza Gminy pełni od 1 października 1994 roku Pani Barbara Piekarska, a funkcję Skarbnika Gminy pełni od 26 kwietnia 2002 roku Pani Lucyna Majewska.

 

Wyjaśnień udzielali:

 • Pan Wiktor Grygiencz - Burmistrz Miasta Supraśl;
 • Pani Lucyna Majewska - Skarbnik Gminy;
 • Pan Walerian Anisimowicz - kierownik Referatu Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Supraślu

 

 

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I.        W dniu 9 sierpnia 2002 roku została zawarta pomiędzy Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (RIF) jako Instytucją Kontraktującą a Urzędem Miasta i Gminy w Supraślu umowa dotacji w zakresie pomocy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu o nazwie PL0008.02.06.0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulic 3-go Maja, Konarskiego i Cieliczańskiej", zatwierdzona przez Urzędnika Nadzorującego Program (PAO) w dniu 20 sierpnia 2002 roku. W dniu 24 maja 2004r. został podpisany aneks nr 2 do umowy dotacji, który następnie został zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. Realizacji Programu Phare 2000 SSG, na podstawie którego rozszerzono projekt podstawowy o działanie dodatkowe pn. "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu". Całkowity koszt projektu dodatkowego oszacowano na 39.000,00 EUR. Wkład finansowy Jednostki Kontraktującej został określony na 75% szacunkowych kosztów (tj. maksymalnie 29.250,00 EUR). Jednocześnie określono, że dotacja zostanie przekazana w dwóch częściach: zaliczka w wysokości 80% dotacji UE i płatność końcowa - 20% dotacji UE. Jako ostateczny termin zakończenia realizacji projektu przyjęto 30 września 2004 roku. Umowa dotacji i aneksy stanową załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

II.     Uchwałą Nr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok (załącznik nr 2) w planie dochodów budżetu gminy na 2004 rok ujęto kwotę dotacji z funduszu Phare 2000 na poziomie 138.522,00 zł (błędnie opisaną jako: "program PHARE 2001 - ul. Ogrodowa - Supraśl") z przeznaczeniem na zadanie "ul. Ogrodowa - Supraśl", zgodnie z Wykazem zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku (załącznik nr 7 do przedmiotowej uchwały). Uchwałą Nr XX/197/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 sierpnia 2004r. (załącznik nr 3) zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale 600 rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w § 6050 o kwotę 17.823,00 zł na inwestycję pn. "ul. Ogrodowa w Supraślu".

III.   W dniu 17 sierpnia 2004 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Supraśl a Zakładem Budowlano-Drogowym "SJ" Szymański Jarząbek sp. j., 18-300 Zambrów, ul.Sitarska 20 na wykonanie zadania pn. "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulic 3-go Maja, Konarskiego i Cieliczańskiej - działanie dodatkowe: przebudowa ulicy Ogrodowej w Supraślu" (załącznik nr 4).

Wartość przedmiotu kontraktu, zgodnie z zapisami § 4, została określona na kwotę 186.930,45 zł netto, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy, tj. 1EUR = 4,4268PLN, dało kwotę 42.226,99 EUR. Wkład Unii Europejskiej został określony na 29.250,00 EUR, tj. 69,27% kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie z zapisami § 3 w/w umowy Wykonawca zobowiązany został do zapewnienia, na okres trwania realizacji projektu, wymaganych ubezpieczeń OC z tytułu prowadzonej działalności. Wykonawca wywiązał się z tego obowiązku przedstawiając polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. serii A nr 305141 z 29 lipca 2004 r. (załącznik nr 5).

Stosownie do zapisów § 5 umowy, Wykonawca został zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości kontraktu, tj. kwoty 10.001,00 zł. Wykonawca wywiązał się z tego obowiązku przedstawiając gwarancje nr 151200/787/1/25/2004 Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z 16 sierpnia 2004r. na kwotę 10.001,00 zł (załącznik nr 6).

IV.  W dniu 21 września 2004 roku Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zarejestrował w/w umowę jako umowę na świadczenie usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej pod numerem 2004/1/1540/ (załącznik nr 7), co stało się podstawą do stosowania 0% stawki VAT przy zakupach usług finansowanych ze środków PHARE.

V.     Urząd Miasta i Gminy w Supraślu przedłożył za pośrednictwem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (RIF) wniosek z 28 sierpnia 2004 roku o dokonanie płatności zaliczki w wysokości 23.400,00 EUR (załącznik nr 8). W dniu 20 września 2004 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na konto Urzędu Miejskiego w Supraślu o numerze 13 1540 1216 2001 4405 0337 0001 (44050337-37001-1978-00 06) w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku powyższą kwotę (tj. 80% wkładu finansowego Jednostki Kontraktującej wynoszącego 29.250,00 EUR). Potwierdzenie wpływu zaliczki na konto Urzędu Miejskiego w Supraślu stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Rachunek Urzędu Miejskiego w Supraślu, na który została przekazana płatność zaliczkowa był rachunkiem prowadzonym w EUR, zgodnie z umową rachunku walutowego prowadzonego w walucie wymienialnej nr 50337-36001-1978/06 z dnia 5 kwietnia 2001r. oraz zaświadczeniem Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2004r. (załącznik nr 10).

W toku czynności kontrolnych kontrolujący ustalili, iż przed przekazaniem płatności zaliczkowej na w/w rachunku bankowym znajdowała się kwota 0,02 EUR, która zgodnie z oświadczeniem Pana Wiktora Grygiencza - Burmistrza Supraśla z dnia 30 września 2004r. (załącznik nr 11), stanowiła odsetki od zaliczki uzyskanej przez Urząd Miejski w Supraślu w związku z realizacją projektu podstawowego i nie została uwzględniona przy obliczaniu wielkości płatności końcowej projektu podstawowego.

VI. Dnia 18 marca 2004 r. zostało wydane dla Burmistrza Supraśla, pozwolenie na budowę (załącznik nr 12) w formie decyzji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Nr 213 (AR.7351-9-4/2004p) obejmujące ulicę z elementami kanalizacji deszczowej zgodnie projektem technicznym wykonanym przez Sławomira Topczewskiego (autor projektu), która uprawomocniła się 7 kwietnia 2004 roku.

Dnia 17 sierpnia 2004 r. została zawarta umowa o nadzór inwestorski między Gminą Supraśl a Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji w Białymstoku (załącznik nr 13). Do zakresu obsługi inwestycji należy pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegającego na przebudowie ulicy 3 - go Maja, Konarskiego i Cieliczanskiej - działanie dodatkowe: przebudowa ulicy Ogrodowej w Supraślu". Osobą delegowaną przez POI był Pan Walerian Stanisław Buczyński (inspektor nadzoru sanitarnych i drogowych).

Dnia 17 sierpnia 2004 r. został przekazany Wykonawcy, tj. Zakładowi Budowlano-Drogowym "SJ" Szymański Jarząbek sp. j., plac budowy pod inwestycję PL0008.02.06.0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegającego na przebudowie ulicy 3 - go Maja, Konarskiego i Cieliczanskiej - działanie dodatkowe: przebudowa ulicy Ogrodowej w Supraślu". (załącznik nr 14).

Dnia 19 sierpnia 2004 r. wykonano pomiary geodezyjne (wpisu do dziennika budowy dokonał Pan Antoni Kozak - uprawniony geodeta - załącznik nr 15).

W okresie od 17 sierpnia 2004 r. do 29 września 2004 r., w ramach realizowanego projektu, wykonano:

 • ciąg pieszo - jezdny z kostki starobrukowej, wraz z betonowymi obrzeżami,
 • jezdnię o nawierzchni asfaltowej z opaską z kamienia brukowego oraz rynsztoków z kostki starobrukowej, wraz z betonowymi krawężniki,
 • wjazdy na posesje i parkingi samochodowe z kostki starobrukowej,
 • odwodnienie drogi (m.in. wpusty uliczne wraz z przykanalikami oraz studzienkami rewizyjnymi).

Powyższe roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem kierownika budowy Pana Stanisława Szymańskiego przy udziale Pana Andrzeja Napiórkowskiego (kierownik robót sanitarnych). Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z właściwych izb samorządów zawodowych, z określonym terminem ważności, osób uczestniczących w procesie budowlanym stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

Dnia 26 sierpnia 2004r. wydano dziennik budowy. Dziennik budowy prowadzony był prawidłowo i zawiera systematyczne wpisy osób uprawnionych do ich dokonywania oraz posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie wybranych stron dziennika budowy stanowią załącznik nr 15 do protokołu kontroli.

 

 

Uczestnicy procesu budowlanego, wpisujący się do dziennika budowy

 

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

Zakres uprawnień

Nr
z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Inwestor

 

 

 

1.        

Inspektor Nadzoru

- przedstawiciel POI

Walerian Stanisław Buczyński

 

Bł398/74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bł126/75

 

 

 

 

 

 

Bł167/02

Uprawnienia budowlane
w specjalności instalacji
i urządzeń sanitarnych
do kierowania robotami
w zakresie budowy instalacji
i urządzeń sanitarnych
oraz do kierowania robotami budowlanymi z zakresie, w jakim roboty te wchodzą jako elementy budowlane do instalacji
i urządzeń sanitarnych.

Przygotowanie zawodowe
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie kierownika budowy i robót
 w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej.

 

Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń

 

 

 

PDL/IS/0146/01

 

 

(nr 174/03/U/C
z Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane)

 

 

Wykonawca

 

 

 

2.        

Kierownik budowy

Stanisław Szymański

 

Łom.32/86

 

Przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg. 

 


PDL/BD/2332/02

3.        

Kierownik robót

Andrzej Napiórkowski

Łom.39/87

Przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych

 


PDL/WM/0974/01

 

 

 

 

 

 

4.        

Uprawniony geodeta

Antoni Kozak

 

5537

 

Geodeta

 Geodeci nie są zrzeszeni w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Protokołem spisanym w dniu 29 września 2004r. (załącznik nr 17) dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji PL0008.02.06.0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu".

VIII.         Wykonawca wystawił za wykonane roboty jedną fakturę VAT nr 2004/0/0277 z 29 września 2004r. na kwotę 186.930,45 zł netto (190.951,51 zł brutto), dla której podstawą był protokół odbioru końcowego. Faktura została opłacona w dniu 29 września 2004r. przelewami na konto Wykonawcy (101.205,00 zł + 89.746,51 zł = 190.951,51 zł). Kwota 101.205,00 zł została zapłacona ze środków UE, co po przeliczeniu wg kursu kupna wynegocjowanego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku w dniu dokonania przelewu, tj. 1EUR = 4,3250PLN dało kwotę 23.400,00 EUR. Kwota 85.725,45 zł, stanowiąca pozostałą wartość robót objętych w/w fakturą, została zapłacona ze środków własnych Beneficjenta, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia dokonania przelewu, tj. 1EUR = 4,3528PLN (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2004 z dnia 29.09.2004r.) dało kwotę 19.694,32 EUR. Podatek VAT od kwoty 57.443,73 zł, w kwocie 4.021,06 zł, został zapłacony ze środków własnych Beneficjenta. Kontrolujący stwierdzili, iż w/w fakturze nieprawidłowo został naliczony podatek VAT, gdyż zgodnie ze Szczegółowym sprawozdaniem finansowym w oparciu o przelewy dokonane dla danej faktury środki z budżetu Beneficjenta netto wynoszą 85.725,45 zł i od takiej też kwoty powinien zostać naliczony podatek VAT. W związku z powyższym należy wystawić fakturę korygującą do w/w faktury oraz skorygować dane zawarte w Szczegółowym sprawozdaniu finansowym w oparciu o przelewy dokonane dla danej faktury. Komplet dokumentów dotyczących płatności za w/w fakturę stanowi załącznik nr 18 do protokołu kontroli.

IX.  Beneficjent przedłożył kontrolującym Raport końcowy, Zbiorcze sprawozdanie finansowe z realizacji umowy dotacji, szczegółowe sprawozdanie finansowe z realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Szczegółowe sprawozdanie finansowe w oparciu o przelewy dokonane dla danej faktury oraz wniosek o płatność końcową z 30 września 2004 roku na kwotę 5.845,36 EUR. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Umowa z dnia 17 sierpnia 2004r. pomiędzy Gminą Supraślu a Zakładem Budowlano-Drogowym "SJ" Szymański-Jarząbek sp. j. został skalkulowany w PLN na kwotę 186.930,45 zł netto, co wg średniego kursu NBP w tym dniu, tj. 1EUR = 4,4268PLN dało kwotę kontraktową netto w wysokości 42.226,99 EUR. W wyniku zmiany kursu EUR/PLN, a także wobec faktu, iż faktura wystawiona została przez Wykonawcę w PLN, rzeczywista wartość inwestycji wyniosła 186.930,45 zł, co w przeliczeniu wg kursów obowiązujących w dniu opłacenia faktury dało kwotę 43.094,32 EUR. Oznacza to, iż rzeczywiste koszty inwestycji wyrażone w EUR były wyższe niż zapisane w umowie dotacji, więc zgodnie z zapisami artykułu 3 aneksu nr 2 do umowy dotacji wkład Unii Europejskiej wyrażony w wartościach bezwzględnych pozostaje bez zmian (zmniejszeniu ulega natomiast procentowy udział środków UE w kosztach kwalifikowalnych). Mając powyższe na uwadze udział UE w całkowitych kosztach projektu wyniósł 67,87%, tj. 29.250,00 EUR. W związku z wpływem w dniu 20 września 2004 roku płatności zaliczkowej na konto Urzędu Miejskiego w Supraślu, w wysokości 23.400,00 EUR oraz z faktem, iż artykuł 7(2)(23) umowy dotacji mówi o odliczeniu od należnej kwoty płatności końcowej odsetek narosłych w okresie pomiędzy otrzymaniem zaliczki przez Beneficjenta oraz wydaniem jej zgodnie z postępami Operacji, kwota płatności końcowej wynosi 5.845,36 EUR.

W toku czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili, iż w Zbiorczym sprawozdaniu finansowym z realizacji umowy dotacji została wpisana kwota naliczonych odsetek (4,64 EUR), składająca się z 4,62 EUR (odsetek narosłych w okresie pomiędzy dniem otrzymania zaliczki a dniem jej wydatkowania, zgodnie z zaświadczeniem Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku z dnia 30.08.2004r. - załącznik nr 20), oraz kwoty 0,02 EUR (stanowiącej zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza z 30.09.2004r. - załącznik nr 11 - kwotę odsetek wynikających z ostatecznego rozliczenia zadania podstawowego).

Kontrolujący stwierdzili również, iż w Raporcie końcowym nieprawidłowo został wyliczony udział dotacji UE (jest "69,27%", a powinno być "67,87%") oraz środków własnych (jest "32,79%", a powinno być "32,13%") w rzeczywistych kosztach inwestycji, jak też wpisano nieprawidłową datę podpisania umowy dotacji w punkcie "IV a" (jest "20.08.2004", a powinno być "20.08.2002"). Nieprawidłowo wypełniono też punkt "V" Raportu końcowego dotyczący efektów zrealizowanego projektu. W związku z powyższym we wszystkich w/w dokumentach należy dokonać stosownych korekt.

Przedstawiony przez Beneficjenta podczas trwania kontroli materiał nie ma jednak charakteru ostatecznego, z uwagi na fakt, iż trwają jeszcze uzgodnienia z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (RIF), co do ostatecznego kształtu rozliczenia końcowego.

Zestawienie planowanych i rzeczywistych kosztów inwestycji przedstawia poniższa tabela.

 

Dotacja Programu Phare ESC 2000

Wkład własny Beneficjenta

Razem

EURO

%

EURO

%

Wartość inwestycji wg aneksu nr 2 do umowy dotacji

29.250,00

75,00

9.750,00

25,00

39.000,00

Wartość inwestycji wg kontraktu

29.250,00

69,27

12.976,99

30,73

42.226,99

Rzeczywiste koszty inwestycji

29.250,00

67,87

13.844,32

32,13

43.094,32

X.    Na miejscu realizacji inwestycji dokonano oględzin w obecności Pana Waleriana Anisimowicza - kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Supraślu w wyniku, których stwierdzono m.in.: wykonanie odcinka drogi asfaltowej z opaską z kamienia brukowego wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszego z kostki polbrukowej. Stwierdzono również wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 21 do protokołu kontroli.

XI.  Zgodnie z § 7 ust. 2 Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim i Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (RIF) wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. W dniu 30 września 2004r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Supraślu złożyli oświadczenia w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących projektu PL0008.02.06.0027 (działanie dodatkowe) w Urzędzie Miejskim w Supraślu (załącznik nr 22).

XII.                        Należy zauważyć, iż zarówno w dokumentacji finansowej jak i technicznej brak jest spójności w nazewnictwie projektu, podczas gdy zgodnie z aneksem nr 2 do umowy dotacji nazwa projektu brzmi: "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu".

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1.      Umowa dotacji w zakresie pomocy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej pomiędzy Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego a Urzędem Miejskim w Supraślu z dnia 9 sierpnia 2002r. (zatwierdzona przez PAO w dniu 20.08.2002r.) wraz z aneksemi,

2.      Uchwała Rady Miejskiej w Supraślu nr XVI/154/04 z 30 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok,

3.      Uchwała Rady Miejskiej w Supraślu nr XX/197/04 z 28 sierpnia 2004r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2004 rok,

4.      Umowa zawarta w dniu 17 sierpnia 2004r. pomiędzy Gminą Supraśl a Zakładem Budowlano-Drogowym "SJ" Szymański Jarząbek sp. j.,

5.      Polisa ubezpieczeniowa serii A nr 305141 z dnia 29 lipca 2004r. wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.,

6.      Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 151200/787/1/25/2004 z dnia 16 sierpnia 2004r. wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.,

7.      Wniosek Urzędu Miejskiego w Supraślu o rejestrację umowy o świadczenie usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej z 10 września 2004r.,

8.      Wniosek z 27.08.2004r. Urzędu Miejskiego w Supraślu o dokonanie płatności zaliczki w kwocie 23.400,00 EUR,

9.      Wyciąg bankowy potwierdzający wpływ płatności zaliczkowej w kwocie 23.400,00 EUR na konto Urzędu Miejskiego w Supraślu,

10.  Zaświadczenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku z dnia 27.08.2004r. w sprawie rachunku walutowego Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz umowa rachunku walutowego prowadzonego w walucie wymienialnej nr 50337-36001-1978-00/6 zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Supraślu a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku,

11.  Wyjaśnienie Burmistrza Supraśla z dnia 30 września 2004r. w sprawie salda początkowego na rachunku służącym do obsługi dotacji UE,

12.  Decyzja Nr 213 (AR.7351-9-4/2004p) z dnia 18 marca 2004 r. Starosty Powiatowego w Białymstoku w sprawie pozwolenia na budowę obejmującego ulicę z elementami kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem technicznym,

13.  Umowa o nadzór inwestorski z dnia 17 sierpnia 2004 r. pomiędzy Gminą Supraśl a Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji wraz z pismem delegującym osobę odpowiedzialną za w/w zadanie,

14.  Protokół przekazania placu budowy z dnia 17 sierpnia 2004r.,

15.  Kopie wybranych stron dziennika budowy,

16.  Komplet dokumentów dotyczący uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń potwierdzających przynależność do okręgowych izby inżynierów z określonymi terminami ważności kierownika budowy, kierownika robót i inspektora nadzoru,

17.  Protokół odbioru końcowego z dnia 29 września 2004r.,

18.  Komplet dokumentów związanych z płatnością za fakturę 2004/0/0277 z 29.09.2004r.,

19.  Raport końcowy, Zbiorcze sprawozdanie finansowe z realizacji umowy dotacji, Szczegółowe sprawozdanie finansowe z realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Szczegółowe sprawozdanie finansowe w oparciu o przelewy dokonane dla danej faktury oraz wniosek o płatność końcową z dnia 30 września 2004 roku na kwotę 5.845,36 EUR.

20.  Zaświadczenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku z dnia 30.08.2004r. w sprawie narosłych odsetek oraz wyciąg bankowy z dnia 01.10.2004r. potwierdzający dopisanie odsetek,

21.  Protokół z oględzin na miejscu realizacji inwestycji z dnia 4 października 2004r.

22.  Oświadczenia przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Supraślu z dnia 30 września 2004r. w sprawie sposobu przechowywania dokumentacji zawiązanej z realizacją projektu PL0008.02.06.0027 (działanie dodatkowe).

 

Kierownik jednostki kontrolowanej poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole przed jego podpisaniem oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 3/2004.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dostarczono Urzędowi Miejskiemu w Supraślu.

Data

Data 07.10.2004r.

Kontrolowany

BURMISTRZ

Wiktor Grygiencz

SKARBNIK

Lucyna Majewska

Kontrolujący

 

Wanda Grabowska

Maciej Rynkiewicz

Łukasz Kurzyna

 


Publikator: Łukasz Kurzyna Data utworzenia:  19.10.2004 00:00:00
Data publikacji:  19.10.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  19.10.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl