Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147810   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Supraślu. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 2004 - 10 -

W OJEWODA PODLASKI

ul. Mickiewicza 3; 15-213 Białystok

BZF.V.0930-15/04

Białystok, 2004 - 10 -14

 

     

 

 

Szanowny Pan

Wiktor Grygiencz

Burmistrz Miasta Supraśl

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

 

            Na podstawie zapisów "Systemu wdrażania Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej Phare 2000 (Phare 2000 ESC), zatwierdzonego 22 listopada 2002 roku przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej, w dniu 4 października 2004 roku została przeprowadzona przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola Urzędu Miejskiego w Supraślu.

            W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz poprawność realizacji inwestycji PL0008.02.06.0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu" (działanie dodatkowe).

            Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

W trakcie kontroli ustalono, że środki pozyskane przez Miasto Supraśl z programu Phare 2000 ESC zostały wykorzystane właściwie, a inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i sztuką budowlaną.

 Jednocześnie kontrolujący stwierdzili wystąpienie następujących nieprawidłowości:

  • W uchwale Nr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, w planie dochodów ujęto kwotę dotacji z funduszu Phare 2000 w wysokości 138 522,00 zł, ale została ona błędnie opisana ( jako: "program PHARE 2001 - ul. Ogrodowa - Supraśl");
  • W fakturze VAT nr 2004/0/0277 z 29 września 2004 roku nieprawidłowo naliczono podatek VAT, który należało obliczyć od całej kwoty opłaconej ze środków własnych Beneficjenta (85.725,45 ), w związku z czym należy wystawić fakturę korygującą;
  • W Raporcie końcowym nieprawidłowo wyliczono udział dotacji UE (jest  "69,27%", powinno być " 67,87%) oraz środków własnych (jest "32,79%", a powinno być "32,13%") w rzeczywistych kosztach inwestycji;
  • W Raporcie końcowym (pkt IVa) wpisano nieprawidłową datę podpisania umowy dotacji (jest "20.08.2004", powinno być 20.08.2002");
  • Nieprawidłowo wypełniono pkt V Raportu końcowego dotyczący efektów zrealizowanego projektu;
  • W dokumentacji finansowej i technicznej brak jest spójności w nazewnictwie projektu, podczas gdy zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy dotacji nazwa projektu brzmi: "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu".

 

            Z uwagi na powyższe w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę o poinformowanie mnie o sposobie wykorzystania przedstawionych uwag i działaniach podjętych w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości.

            W przyszłych działaniach zalecam większą staranność przy sporządzaniu dokumentów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

            Powyższe ustalenia przekazuję do wykorzystania zarówno w bieżącej, jak i przyszłej działalności jednostki.

 

w.z WOJEWODY PODLASKIEGO

Jerzy Półjanowicz

WICEWOJEWODA

 


Publikator: Łukasz Kurzyna Data utworzenia:  19.10.2004 00:00:00
Data publikacji:  19.10.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  19.10.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl