Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351707   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Grajewie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej

 

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Grajewie

REGON 450672113,

zwanym w dalszej treści "Starostwem".

 

Starostą Grajewskim jest Pan Jarosław Augustowski pełniący funkcję od dnia 19 listopada 2002 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr I/3/02 z dn. 19.11.2002r.

Kontrolę przeprowadził w dniu 30 czerwca 2004r. Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr PS.VI.0939/217/04 z dnia 28 czerwca 2004r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego Przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 5.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

-        Pan Antoni Milewski - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,   

-        Pan  Grzegorz  Gardocki  -  podinspektor  w  Wydziale   Zarządzania   Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,

-        Pani  Anna  Świderska  -  p.o. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

Celem kontroli było sprawdzenie:

Realizacji przez starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,  świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie rent i emerytur oraz  analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także  organizacja  na  terenie  powiatu  obchodów  rocznic  w  celu  upamiętnienia  walki  o  niepodległość  Polski  wynikających  z  art.  73.  1  ustawy  z  dnia  24  stycznia  1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst  jednolity  z  2002r.  Nr  42, poz. 371  z  późn.  zm.)

 

Przedmiotowy  i  podmiotowy  zakres  kontroli.

Zgodnie z  § 6 ust. 3 Statutu Powiatu Grajewskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/26/03 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 1 lutego 2003r. powiat może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grajewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/27/03 Rady  Powiatu Grajewskiego z dnia 1 lutego 2003 r., szczegółowy zakres działania wydziałów  i  ich  wewnętrzną  strukturę  określa  starosta w drodze zarządzeń. Na tej podstawie Zarządzeniem Nr 4/03 Starosta Grajewski - trzy zadania będące przedmiotem kontroli tzn. zadania w zakresie: organizacji na terenie powiatu obchodów  rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci  ofiar  wojny i okresu  powojennego,  świadczenia  pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku  emerytur  i  rent  oraz  analizy  sytuacji  życiowej  kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw, przypisane zostały w pkt. 18, 19 i 20 do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich w Wydziale   Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.

Zadanie w zakresie realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych zapisano w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr 120/313/01 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2001 r., zmienionym Uchwałą Nr 26/117/03 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego  PCPR  w  §  1  pkt  2  w  brzmieniu:  w  §  5  po  ust.  16  dodaje  się  ust.  17 w brzmieniu - 17/ realizowanie dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.

 

Ustalenia  z  kontroli

W toku kontroli ustalono, iż zakres zadań Pana Grzegorza Gardockiego z dnia 14 lipca 2003r. obejmuje w pkt 37: organizację na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu  powojennego, w pkt 38: świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, w pkt 39: analizę sytuacji życiowej  kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw. W prowadzonej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich teczce   WZ8282   zatytułowanej   "współdziałanie  z  organizacjami  kombatanckimi  i  innymi w problematyce pomocy społecznej, świadczeń  rentowych  itp."   znajduje   się   dokumentacja z organizowanych w powiecie obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, oraz spis członków organizacji kombatanckich działających w powiecie. Brak natomiast dokumentacji dotyczącej analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanych w tym zakresie  inicjatyw  oraz świadczenia pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zadanie realizowania dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych wpisano w zakres czynności z dnia 12 lipca 2003r. pracownika socjalnego PCPR Pani  Joanny  Hader. W prowadzonej teczce PCPR8282 znajduje się dokumentacja zadań wykonywanych w latach 2003, 2004.

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano Pana Antoniego Milewskiego, Pana  Grzegorza  Gardockiego, Panią Annę Świderską oraz sekretarza powiatu grajewskiego Pana Mariusza Wojciechowskiego.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach starostwa powiatowego w Grajewie, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

 

 

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                               /podpis osoby kontrolującej/        

           Jarosław Augustowski                                                                 Marek Liberadzki

                                                                                                      starszy inspektor wojewódzki

           Starosta Grajewski 

 

Białystok, 14 lipca 2004 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-10-22 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-22 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-22 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl