Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351773   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Urzędu Miejskego w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej

 

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Łomży,

REGON - 000525139,

zwanym w dalszej treści "Urzędem".

 

Prezydentem  Miasta  Łomży  jest  Pan  Jerzy  Brzeziński   wybrany   na   to   stanowisko w  wyborach  bezpośrednich  dnia  10  listopada  2002r.

 

Kontrolę przeprowadził w dniu 11 maja 2004r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie  upoważnienia  do  kontroli  Nr  PS.VI.0939/181/04  z  dnia  4  maja 2004r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

 

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 2.

 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

-         Pan Jan Zawistowski - Sekretarz Miasta, 

-         Pani Ewa Grygo - kierownik Biura Kultury, Sportu i Turystyki,

-         Pan Józef Babiel - specjalista w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki,

-         Pani Janina Picewicz-Znosko - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

 

Celem kontroli było sprawdzenie:

 

Realizacji przez prezydenta zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,   świadczenia   pomocy   w   przygotowaniu   wniosków   o   przyznanie   rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacja    na   terenie    miasta    obchodów    rocznic    w   celu   upamiętnienia   walki o  niepodległość  Polski  wynikających  z  art.  73  ust. 1  ustawy  z  dnia   24   stycznia   1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 2002r.  Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

 

Przedmiotowy  i  podmiotowy  zakres  kontroli.

 

Zgodnie z Rozdz. § 7 pkt 3 Statutu Miasta Łomży będącego załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 45/XIII/03 z dnia 14 maja 2003r. "Podstawowym zadaniem miasta jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców. Miasto spełnia ten obowiązek poprzez swoje organy realizując zadania własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej." 

            Według struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Miejskiego w Łomży będącym załącznikiem nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 91/2003 z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łomży w Rozdz. V cz. VIII B w pkt 23 realizację zadania wynikającego z art. 73. ust. 1 pkt. 2 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przypisano do zadań Biura Kultury, Sportu i Turystyki. Zadań wynikających z art. 73. 1 pkt 1, 3 i 4 cytowanej ustawy, nie zapisano w Regulaminie Organizacyjnym  i  nie  przydzielono  ich   realizacji   żadnemu   z   wydziałów   Urzędu   Miasta w Łomży.

 

Ustalenia  z  kontroli.

 

W toku kontroli ustalono, iż w Biurze  Kultury,  Sportu i Turystyki  zadania  wynikające z art. 73. 1 pkt 2 ustawy o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji   wojennych i okresu powojennego przypisano do zakresu zadań Pana Józefa Babiela z dnia 01.10.03r. w brzmieniu: pkt 7 - "monitorowanie obchodów uroczystości o charakterze państwowym na terenie miasta i współorganizowanie ich w części dotyczącej programu artystycznego".

Wykonywane  w  Biurze  zadania    dokumentowane  w  teczce  OKS.30-40  "Imprezy i uroczystości stałe".

Pozostałe zadania wynikające z ustawy o kombatantach zapisano w § 4 ust. 1 tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Łomży będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 393/LXXIII/02 z dnia 28 sierpnia 2002r. w brzmieniu: 

"Ośrodek  wykonuje  zadania   z   zakresu   pomocy   społecznej   na   podstawie   ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, a zwłaszcza:

a.       własne realizowane przez gminę,

b.      zlecone gminie,

c.       realizowane przez miasto na prawach powiatu.

Brak natomiast zapisów określających zadania wynikające z art. 73. 1 pkt 1, 3 i 4 cytowanej ustawy w regulaminie organizacyjnym MOPS będącym załącznikiem do uchwały Zarządu Miasta Łomży Nr 75/2000 z dnia 18 kwietnia 2000 r. Zadań wynikających z cytowanej ustawy nie przydzielono też w zakresach zadań pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy   Rodzinie i wykonywanie tych zadań nie jest dokumentowane.  

 

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano: Pana Jana Zawistowskiego, Panią Ewę Grygo, Pana Józefa Babiela i Panią Janinę Picewicz-Znosko

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu   przez   kierownika   jednostki   kontrolowanej   pozostaje  w  aktach  Urzędu Miasta w Łomży, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

 

 

 

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                          /podpis osoby kontrolującej/

 

      Jerzy Brzeziński                                                                 Marek Liberadzki  

                 Prezydent Łomży                                                   starszy inspektor wojewódzki

 

 

Białystok, 4 czerwca 2004 r.

 

 

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-10-22 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-22 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-22 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl