Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385029   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli - Siemiatycze 2004
Autorzy: Hubert Filipowicz,
do użytku służbowego

Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -
przyznanymi Staroście Siemiatyckiemu przez Głównego Geodetę Kraju.

Kontrolę Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dniu 14 października 2004 r. przeprowadził Hubert Filipowicz, pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnień nr RR. XII. 0939 - 94/04 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.

Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2004 roku.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:

 • art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207 poz. 1759),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

 • pismo Nr KZ - 3171 - 9/04 z dnia 20 września 2004 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji..

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 19.11.2002 roku Starosta Siemiatycki Pan Jan Zalewski - uchwała nr I/4/02 Rady Powiatu Siemiatyckiego

Obowiązki skarbnika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 01.01.1999 roku Pan/i Walentyna Kwiatkowska - uchwała nr V/9/98 Rady Powiatu Siemiatyckiego

Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: Geodeta Powiatowy Roman Łopaciuk

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

 1. Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
  i Kartograficznym w kwocie 24 000 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wpłynęła w dniu 30 września 2004r. ze wskazaniem, by przeznaczono ją na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w związku z dostosowaniem do wymogów Zintegrowanego Systemu Katastralnego.

 2. Środki dotacji Starosta Siemiatycki przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:

 1. modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w związku z dostosowaniem jej do wymogów Zintegrowanego Systemu Katastralnego

 1. Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
  z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem zamówienia wyszczególnionym w art. 4 ust. 8 w/w ustawy, tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 euro.

 2. Inne spostrzeżenia:

 1. brak dokumentacji wymienionej w umowie o dzieło z dnia 22.09.2004 w pkt. 1 tireckt 5 oraz raporcie z wykonania prac pkt. 5.

5. Zawarte umowy:

 1. umowa o dzieło z dnia 22.09.2004r. między Starostą Siemiatyckim, a F.H.U „Malamar”

Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego protokołu:

 • umowa o dzieło

 • wyciąg/zestawienie, wydruk z programu księgowego QWANT

 • uchwały: Nr I/4/02 z 19.11.2002r, Nr V/9/98 z 11.12.1998,

 • faktura VAT nr 58/09/2004 - raport z wykonania prac związanych z dostosowaniem powiatowej bazy EGiB do wymogów IPE z dnia 01.10.2004r.

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:

 1. Głównemu Geodecie Kraju,

 2. jednostce kontrolującej,

 3. jednostce kontrolowanej.

Podpis kierownika

jednostki kontrolowanej

oraz skarbnika

STAROSTA

/-/

mgr Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

/-/

mgr Walentyna Kwiatkowska

Podpis kontrolującego

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

/-/

Hubert Filipowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-10-25 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-25 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-25 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl