Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25055212   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Temat kontroli :

Prawidłowość wykorzystania przez Zarząd Województwa Podlaskiego przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz. 8) przeznaczonej na pokrycie kosztów zorganizowania konferencji pod nazwą „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania, Oczekiwania, Obawy”.

Jednostka kontrolowana :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, NIP: 542-254-20-16, REGON: 050667685

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Janusz Kazimierz Krzyżewski - obejmujący stanowisko Marszałka Województwa Podlaskiego od 1 grudnia 2002 roku.

Kontrola przeprowadzona została przez:

Izabelę Senderacką - inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Beatę Kurant - inspektora wojewódzkiego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 30/04 z dnia 28 maja 2004 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 1 czerwca 2004 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Biurze Informacji i Promocji Województwa, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała: Pani Agnieszka Jabłońska - Kierownik Referatu Promocji w Departamencie Informacji i Promocji oraz Pani Iwona Fiłończuk - pracownik Referatu Promocji.

Kontrola wydatkowania środków miała wykazać, czy:

- przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz ustawą o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

- wydatkowanie środków z rezerwy celowej było zgodne z kalkulacją wnioskowanej kwoty zawartej w uzasadnieniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej (część 83 poz. 8) na koszty integracji przedstawioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

- wydatkowane kwoty na realizację w/w przedsięwzięcia są ujęte w dokumentacji finansowej.

Ustalenia kontroli:

Decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2003 roku Nr OF3/1546/2003 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2003 r., zwiększono wydatki w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2003 r. o kwotę 34.500 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2220. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zorganizowania konferencji pod nazwą „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania, Oczekiwania, Obawy”.

Powyższą kwotę przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 5 maja 2003 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Panią Ewę Stachowicz Dyrektora Biura Integracji Europejskiej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Pana Janusza Kazimierza Krzyżewskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Krzysztofa Tołwińskiego - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

Konferencja „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania, Oczekiwania, Obawy” odbyła się 15 marca 2003 roku. Wzięli w niej udział prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie miast, miast i gmin, wójtowie gmin województwa podlaskiego, pracownicy Regionalnych Ośrodków Informacji Europejskiej, rektorzy wyższych uczelni z terenu Podlasia, przedstawiciele podlaskich instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy z województwa podlaskiego. Gościem honorowym konferencji był Włodzimierz Cimoszewicz - Minister Spraw Zagranicznych. W konferencji wzięło udział ok. 250 osób.

Koszt organizacji konferencji przedstawia się następująco:

Koszty przygotowania i produkcji materiałów informacyjnych wyniosły 14.558,26 zł:

1. Faktura z dnia 25 marca 2003 r. nr Orion Art 72/2003 Orion Art s.c. Agencja Reklamy,

Agencja Modelek Białystok - 2.013 zł - druk ulotek informacyjnych ;

2. Faktura z dnia 20 marca 2003 r. nr 01/03/03 BTL House Agencja Reklamowa Białystok -

12.545,26 zł - zakup materiałów papierniczych, długopisów, chorągiewek;

Koszt druku zaproszeń i plakatów wyniósł 1.244,40 zł - faktura nr Orion Art 73/2003 z dnia 25 marca 2003 roku - 1.244,40 zł;

Koszt wynajmu sali konferencyjnej - faktura z dnia 1 kwietnia 2003 r. nr 76/03/K Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - 5.000 zł. W trakcie kontroli przedstawiono zamówienie na wynajęcie sali (akta kontroli nr 20).

Koszt druku publikacji pokonferencyjnej - faktura z dnia 30.04.2003r. nr FV B 1041/04/2003 „Masterpress” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, Oddział w Białymstoku - 5.000 zł; - wydanie materiału pokonferencyjnego - broszury.

Podczas kontroli zwrócono się z prośbą o pokazanie publikacji. Z przedstawionej informacji wynika, że całość nakładu została rozdysponowana wśród uczestników konferencji oraz osobom zainteresowanym (akta kontroli nr 14-19). Na potrzeby kontroli wydrukowano: wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych - Włodzimierza Cimoszewicza, wystąpienie Prezydenta Miasta Białystok - Mariana Blecharczyka na konferencję pt. „Podlaskie samorządy w Europie” - doświadczenia przedstawicieli samorządu, wystąpienie Mirosława Lecha - Wójta Gminy Korycin, referat wygłoszony przez Lecha Pileckiego - Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu na temat: „Rachunek zysków i strat”, które m.in. były zamieszczone w broszurze.

Koszty obsługi cateringowej i gastronomicznej wyniósł 8.000,30, zamówienie na ten zakres obsługi powierzono firmie „Hal-Gen+” s.c. Białystok (zał. nr 13)

1. Faktura nr 48/03/2003 z dnia 24 marca 2003 r. „Hal-Gen +” s.c. Białystok - 4.500 zł -

catering;

2. Faktura nr 64/04/2003 z dnia 30.04.2003 roku „Hal-Gen +” s.c. Białystok - 2.000 zł -

catering dnia 15.03.2003 sala VIP;

3. Faktura Nr 000340 z dnia 24 marca 2003r. „Cristal” sp. z o.o. Białystok - 1.500,30 zł -

usługa gastronomiczna i konsumpcja.

Z otrzymanej kwoty 34.500 zł Zarząd Województwa Podlaskiego na organizację konferencji pod nazwą „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania, Oczekiwania, Obawy” wykorzystał kwotę 33.802,96. Wydatkowanie środków z rezerwy celowej było zgodne z kalkulacją wnioskowanej kwoty zawartej w uzasadnieniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej (część 83 poz. 8) na koszty integracji z Unią Europejską przedstawioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Podczas kontroli sprawdzono wszystkie faktury i dowody opłat (zał. od nr 1 do nr 8) dotyczące wydatkowania środków finansowych z dotacji budżetu państwa otrzymanych na organizację konferencji pod nazwą „Podlaskie Samorządy w Europie. Działania, Oczekiwania, Obawy”, która odbyła się w dniu 15 marca 2003 roku w Białymstoku.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 697,04 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (zał. nr 9) w dniu 10 czerwca 2003 roku .

Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod poz. 4/2004r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej, natomiast drugi pozostaje w aktach Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokóle w ciągu 7 dni od jego podpisania.

Kontrolowany : Kontrolujący :

podpis kierownika jednostki

kontrolowanej i głównego księgowego

1. Janusz Kazimierz Krzyżewski 1. Izabela Senderacka

- Marszałek Województwa Podlaskiego

2. Łucja Jabłońska 2. Beata Kurant

- p.o. Skarbnika Województwa Podlaskiego

Białystok, 2004-08-04

3


Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-10-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-10-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-10-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl