Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328752   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Uprzejmie informuję, iż w dniu 13

Białystok, 2004.11.09

PS.I. 0932/14/4/04

Pan Wojciech Wasilewski

p.o. Dyrektora

Ośrodka Wsparcia dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi

w Lipniaku.

Uprzejmie informuję, iż w wyniku kontroli Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku, przeprowadzonej w dniu 13.10.2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonali poniższych ustaleń.

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku funkcjonuje od dnia 1.09.2003 roku, dysponuje 25 miejscami. Ustalono, iż użytkownikami Ośrodka są osoby z zaburzeniami psychicznymi, kierowane do Ośrodka decyzją administracyjną dyrektora PCPR w Suwałkach. Na dzień kontroli z usług Ośrodka korzystało 31 osób, z czego 15 posiada decyzję administracyjną, 16 osób oczekuje na decyzję. W Ośrodku nie jest prowadzona dzienna ewidencja obecności użytkowników. Placówka jest koedukacyjna.

W Ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, który zbiera się w momencie przyjmowania do Ośrodka nowego uczestnika, dokonuje oceny jego stanu, określa program rehabilitacji i terapii. Ze spotkań Zespołu prowadzona jest dokumentacja w formie opinii kwalifikującej uczestnika na zajęcia w grupie dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia. W ramach tego Zespołu funkcjonują dwa działy: dział ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz dział ds. wsparcia środowiskowego, których głównym celem jest realizacja programu rehabilitacji i terapii zgodnie z kierunkami wskazanymi przez Zespół. W ramach tych działów funkcjonują pracownie :

  • życia codziennego,
  • papieru czerpanego
  • plastyczna,

Z prowadzonych w pracowniach zajęć nie jest sporządzana dokumentacja, poza ogólnymi założeniami określającymi cele pracowni.

Wszystkim uczestnikom zajęć opracowano Indywidualne karty uczestnika OWL. Przewidziano w nich oddziaływania w zakresie wykształcenia umiejętności życia codziennego, funkcjonowania interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego. Uwzględniono zainteresowania uczestników i ich oczekiwania w stosunku do Ośrodka. Założone oddziaływania są adekwatne do stanu psychofizycznego oraz potrzeb użytkowników.

Plany działań terapeutycznych i opisy jego realizacji nie zostały opatrzone datami. Z planu nie wynika, jakie zmiany zaszły w funkcjonowaniu psycho-społecznym uczestników lub informacje te są bardzo pobieżne i nie odnoszą się do wszystkich sfer życia uczestników. Nie są na bieżąco modyfikowane. Brak cotygodniowych notatek asystentów prowadzących użytkowników. Instruktorzy terapii zajęciowej nie prowadzą dokumentacji z zajęć terapeutycznych. Brak pisemnej zgody uczestnika na założone w stosunku do niego oddziaływania w ramach postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego. W planie nie uwzględniono postępowania wobec rodzin użytkowników.

Według stanu na koniec września 2004 roku w Ośrodku Wsparcia zatrudnionych było 12 osób, z tego 9 w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. p.o. dyrektora (umowa na czas określony do 31.10.2004 r.), 2 instruktorów terapii zajęciowej, główna księgowa, kierownik działu administracyjno - gospodarczego, konserwator - zaopatrzeniowiec, 3 dozorców; 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. na ˝ etatu: instruktor terapii zajźciowej, terapeuta, sprzątaczka. Na podstawie przeanalizowanych akt stwierdzono, że osoby te posiadają kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

Przedstawiając powyższą oceną i uwagi wnoszę o:

  1. Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego.
  2. Prowadzenie dokumentacji z terapii zajęciowej, prowadzonego poradnictwa dla rodzin użytkowników oraz organizowanych zajęć.
  3. Modyfikowanie planów postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego w oparciu o sporządzane systematycznie zapisy asystentów prowadzących użytkownika .
  4. Prowadzenie dziennej ewidencji obecności użytkowników.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 27 zarządzenia wewnętrznego Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku może zgłosić na piśmie do Wojewody Podlaskiego umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa, oczekuję w terminie 30 dni informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Starosta suwalski

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-11-15 00:00:00
Data publikacji:  2004-11-15 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-11-15 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl