Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148266   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Do użytku służbowego

S P R A W O Z D A N I E

z kontroli sprawdzającej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2004 r.

w Straży Miejskiej w Białymstoku

przez mgr Ewę Micińską kierownika Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W czynnościach sprawdzających uczestniczyli mł. asp. Jacek Depczyński i asp. Mirosław Purzewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 26 / 04 z dnia 9 listopada 2004 r.

Okres objęty kontrolą od 2003.10.21 do 2004.11.10

Prezydentem Białegostoku jest Pan mgr inż. Ryszard Tur wybrany na to stanowisko w dniu 11 listopada 2002 r. Postępowanie mandatowe nadzoruje zastępca Prezydenta Pan mgr inż. Krzysztof Sawicki powołany na to stanowisko 21 listopada 2002 r.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest mgr Stefan Sochańki powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej z dniem 1 marca 1995 r.

Straż Miejska w Białymstoku została utworzona zarządzeniem 2/91 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. Straż Miejska jest umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku jako oddzielny Wydział. Straży Miejskiej w Białymstoku został nadany statut z dniem 14 maja 1991 r. Aktualnie Straż Miejska w Białymstoku działa na podstawie Zarządzenia Nr 19/99 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 maja 1999 r. Straż Miejska w Białymstoku posiada następujące numery REGON 000515000 oraz NIP 542-030-46-37.

Adres do korespondencji jest następujący: ul. Składowa 11, 15-399 Białystok tel. 742-93-88.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

 • mgr Stefan Sochański - Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku

 • Jadwiga Szyszko - podinspektor w Straży Miejskiej w Białymstoku

 • Anna Kulikowska - podinspektor w Wydziale Księgowo - Rachunkowym Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Ustalenia kontroli

 • Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Zastępcą Prezydenta Białegostoku oraz Komendantem Straży Miejskiej w Białymstoku w dniu 10 listopada 2004 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej skontrolowano następujące bloczki mandatów karnych: CG 7259281-7259300, CD 0071531-0071540, CD 0060191-0060200, CD 0071911-0071920, CD 0071831-0071840, CG 7259361-7259380, CG 7259041-7259060, CD 0071711-0071720, CF 0245981-0245990, CD 0071931-0071940, CG 7259301-7259320.

Nie stwierdzono uchybień w wypełnianiu formularzy , informacja zawarta na odcinkach E w grzbietach bloczków jest czytelna, zawarte są w niej pełne dane o ukaranym: PESEL, imiona rodziców, data ukarania , podstawa prawna i krótki opis wykroczenia.

Ponadto sprawdzono:

 1. Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

Osobą odpowiedzialną za obrót bloczkami mandatowymi jest Pani Jadwiga Szyszko. Potwierdzone to jest zakresem czynności w pkt. 3 z dnia 14 grudnia 2000 r. Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

 • pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

 • zaopatrywaniem osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

 • rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

 • sporządzaniem sprawozdań.

 1. Bloczki mandatów karnych

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania w Wydziale Księgowo - Rachunkowym Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w Straży Miejskiej. Księgi te są opieczętowane, opisane, podpisane i ponumerowane.

Stan bloczków mandatowych przedstawia się następująco:

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2003

65

130

150

45

2004

45

350

324

71*

* do dnia kontroli

W dniu kontroli stan bloczków wynosił: 71 szt. w tym nierozdysponowane - 13 szt.

Bloczki mandatowe nierozdysponowane są umieszczone w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem pomieszczeniu w kasie metalowej, tym samym zapewniono warunki umożliwiające zabezpieczenie powierzonego mienia jakim są te druki.

Wg arkusza spisu z natury na dzień 31 grudnia 2003 r. stan bloczków wynosił:

 • było 45 szt. bloczków ogółem, w tym 2 szt. Nieużywanych. Straż Miejska w Białymstoku prowadzi szczegółową ewidencję bloczków mandatowych, w której dokonywany jest zapis pobrania i zdania bloczka przez osoby uprawnione do nakładania mandatów.

Do nakładania mandatów uprawnionych jest 53 strażników. Upoważnienia zostały wydane przez Prezydenta Białegostoku na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ( Dz. U. Nr 208, poz. 2026 ). Po kontroli problemowej z 21 października 2003 r. osoby nakładające mandaty zostały przeszkolone w zakresie nakładania mandatów przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ( 9 grudnia 2003 r.)

3. Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

Straż Miejska w Białymstoku prowadzi dokładny wykaz nałożonych mandatów oraz wpłat z tytułu pobranych od ukaranego grzywien. Potwierdzenia ukarania mandatem karnym kredytowanym przekazywane są wraz z rejestrem za pokwitowaniem do Wydziału Księgowo - Rachunkowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Zużyte bloczki mandatowe przekazywane są bezpośrednio po zużyciu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Mandaty karne gotówkowe nakładane są tylko obcokrajowcom.

4. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

Sprawozdania miesięczne z postępowania mandatowego sporządzane są od maja 2004 r. terminowo ( do 10 dnia następnego miesiąca ).

 1. Ustalenia.

Wyniki kontroli zostały omówione z Komendantem Straży Miejskiej w Białymstoku. Udzielono również odpowiedzi na zagadnienia związane z nakładaniem i rozliczaniem się z mandatów w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 106 poz. 1148 oraz nakładaniem mandatów na nowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. Dz. U. Nr 20 poz. 201.

Z ustaleniami kontroli sprawdzającej zapoznano Zastępcę Prezydenta Białegostoku.

Sprawozdanie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano. Z przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Prezydentowi Białegostoku przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu w ciągu 7 dni do jego podpisania.

Oryginał sprawozdania doręczono Zastępcy Prezydenta Białegostoku w dniu 10 listopada 2004 roku.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Sawicki

/-/ podpis nieczytelny

Podpisy kontrolujących:

/-/ Ewa Micińska

/-/ Agnieszka Zemajduk

/-/ mł. asp. Jacek Depczyński

/-/ asp. Mirosław Purzewski

1

4


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  17.11.2004 00:00:00
Data publikacji:  17.11.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  17.11.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl