Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351451   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - hotel "UNIBUS", ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

Białystok, 15 czerwca 2004r.

RR.XI.0932-2/04

Pani

Grażyna Tarasiuk

Kierownik

Hotelu** „UNIBUS”

W załączeniu przesyłam protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17.05.2004r. w Hotelu** „UNIBUS” położonym w Bielsku Podlaskim, ul.Widowska 4, w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych w art.35 ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz.578, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1152, Dz. U. z 2003r. nr 203, poz.1966, Dz. U. z 2004r. Nr 62, poz.576, Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959).

Uprzejmie proszę o podpisanie protokołu i zaparafowanie każdej jego strony w terminie 7 dni oraz zwrot jednego egzemplarza protokołu na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Rozwoju Regionalnego 3, 15-213 Białystok.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Podlaskiego

Ewa Welc

p.o. Dyrektora Wydziału

Rozwoju Regionalnego

Podlaski Urząd Wojewódzki wpłynęło: 29.06.2004r.

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Hotelu „UNIBUS”**, położonym w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 4

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17.05.2004r. przez:

 • Małgorzatę Luto - starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 31/04 z dnia 13 maja 2004r. Pani Ewy Welc - p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

 • Wiktora Żmieńka - starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 32/04 z dnia 13 maja 2004r. Pani Ewy Welc - p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie: Hotel „UNIBUS” Sp. z o.o., ul. Widowska 4, 17-100 Bielsk Podlaski. NIP: 543-020-08-56, REGON: 002348888 Kierownik Hotelu** „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim: Pani Grażyna Tarasiuk.

Kontrola przeprowadzona została w obecności: Pani Grażyny Tarasiuk - kierownika hotelu, oraz Pana Stanisława Tarasiuka - Prezesa Zarządu PHU „UNIBUS” Sp. z o.o.

Temat kontroli: Spełnianie przez obiekt hotelarski zaszeregowany do rodzaju hotel wymagań, co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług.

Zbadano spełnianie przez Hotel ** „UNIBUS” położony w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 4. 

 • wymagań, określonych w art.35 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz.578, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz.1152, Dz.U. z 2003r. nr 203, poz.1966, Dz.U. z 2004r. Nr 62, poz.576, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959) oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.06.2001r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 66, poz.665, zm. Dz.U. z 2002r. nr 142, poz.1190);

 • wymagań co do wyposażenia, kwalifikacji personelu i zakresu świadczonych usług, określonych w art.35 ust.1 pkt.1 ustawy oraz w załączniku nr 1 powyższego rozporządzenia, a także minimalnych wymagań w zakresie dostosowania obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do potrzeb osób niepełnosprawnych, określonych w załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Spełnianie przez hotel wymagań określonych w art.35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o usługach turystycznych oraz § 4 rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie było dokumentowane w zakresie wymagań:

 1. sanitarnych:

 • protokołem z kontroli nr 000253/HK/2004 przeprowadzonej w dniu 14.05.2004r. w Hotelu „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, stanowiącym iż naruszeń nie stwierdzono;

2.   przeciwpożarowych:

 • protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczący budynku i restauracji hotelu „UNIBUS” przeprowadzonych w dniu 08.03.2004r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

3. budowlanych:

 1. przedłożono decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Hotelu „UNIBUS” wydaną przez Starostę Powiatowego w Bielsku Podlaskim: decyzja Nr 10/2000, znak: AŚ.7354 - 3/2000 z dnia 15.03.2000r.

 2. poprzez wpisy w książce obiektu budowlanego, potwierdzające przeprowadzenie następujących kontroli okresowych, wymaganych przepisami prawa budowlanego:

 • kontroli sprawdzającej stan techniczny i drożność przewodów kominowych (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej 1 raz w roku) - przedstawiono protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 2.03.2004r. w Hotelu „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim, stwierdzający że przewody wentylacyjne oraz podłączenia nadają się do użytku;

 • kontroli sprawdzającej stan techniczny i sprawność instalacji gazowej - zgodnie z oświadczeniem właściciela, w/w obiekt hotelarski nie posiada instalacji gazowej.

 • kontroli sprawdzającej stan techniczny instalacji urządzeń służących ochronie środowiska (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej 1 raz w roku) - przedstawiono protokół nr 1/05/2004 z przeprowadzenia w dniu 12 maja 2004r. kontroli (przeglądu) urządzeń służących ochronie środowiska, stwierdzający że, wszystkie urządzenia są sprawne, a podłączenia nie zagrażają środowisku i spełniają normy w zakresie ochrony środowiska.

 • kontroli instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej raz na 5 lat) - przedstawiono: protokół z września 2003r. w zakresie skuteczności ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach piwnicznych Hotelu „UNIBUS” (sauna siłownia, sale: bilardowa i do ping-ponga), zawierający wniosek o skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń elektrycznych w w/w pomieszczeniach, protokół nr 1/2003 w zakresie badania oporności instalacji elektrycznej, dokonanego w Hotelu „UNIBUS”, stwierdzający że „rezystencja izolacji badanych obwodów instalacji jest dobra” oraz protokół z badania izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych przeprowadzonych w dn. 15-19.02.2004r. w Hotelu „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim, zawierający pozytywną ocenę skuteczności zerowania i izolacji instalacji;

 • kontroli instalacji piorunochronnej (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej raz na 5 lat) - przedstawiono pozytywny protokół z badania urządzenia piorunochronnego dokonanego w maju 1999r.

 • kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej raz na 5 lat) - przedstawiono protokół nr 2/05/2004 z dnia 12.05.2004r. z przeprowadzenia okresowej kontroli budynku Hotelu „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim, stwierdzający iż „wobec braku usterek i uszkodzeń obiekt nadaje się do dalszego użytkowania.”

 1. Spełnianie przez hotel wymagań, co do wyposażenia, kwalifikacji personelu i zakresu świadczonych usług, określonych w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia przedstawia się następująco:

 • Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku, lub zespół budynków- obiekt stanowi wydzieloną część budynku.

 • Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia:

 • Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz - wymaganie było spełnione.

 • Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości- wymaganie było spełnione.

 • Instalacje i urządzenia techniczne:

 • W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne:

 • wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - wymaganie było spełnione.

 • W części pobytowej - j.m. - wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - wentylacja grawitacyjna była w w.h.s. przy jednostkach mieszkalnych, natomiast nie było jej w samych jednostkach mieszkalnych. Nie było również w jednostkach mieszkalnych wentylacji mechanicznej. Pozwolenie na użytkowanie Hotelu „UNIBUS” wydane zostało 15.03.2000r. Obiekt wybudowany został przed 1995r.

 • Wentylacja mechaniczna wyciągowa w.h.s. - dla** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zaopatrzeniu w wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych  przekraczającej 6,5 m- wymaganie nie było spełnione, za wyjątkiem pokoju 109, w którym wentylacja mechaniczna w w.h.s. była.

 • Ogrzewanie - w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej - wymaganie było spełnione.

 • Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę - wymaganie było spełnione.

 • Komfort akustyczny w całym obiekcie zgodnie z Polską Normą - w dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego spełnianie w/w wymagania.

 • Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń - wymaganie było spełnione.

 • Telefon i fax dostępny dla gości w recepcji - wymaganie było spełnione.

 • dźwigi osobowe /ew. schody ruchome/ powyżej 4 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości- był dźwig osobowy.

Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu:

 • Hall recepcyjny o powierzchni minimum 20 m do 50 j.m. oraz o powierzchni dodatkowej 0,2m2 dla każdej j.m. powyżej 50 j.m. - wymaganie było spełnione.

 • Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej- wymaganie było spełnione.

Wyposażenie minimum:

 • umywalki (z blatem lub półką) - wymaganie było spełnione,

 • lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem - wymaganie było spełnione,

 • dozownik do płynnego mydła - wymaganie było spełnione,

 • suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku - wymaganie było spełnione,

 • pojemnik na papier i odpady - wymaganie było spełnione,

 • wieszaki ścienne - wymaganie było spełnione,

 • wc - wymaganie było spełnione,

 • pisuar w wc męskim wymaganie było spełnione.

 1. Hotel posiadał 49 pokoi, dysponował 80 miejscami noclegowymi.

 2. Skontrolowano następujące pokoje:

 • jednoosobowe: 410, 218, 208, 202, 107,

 • jednoosobowy dla niepełnosprawnych: 109,

 • dwuosobowe: 410, 404, 310, 309.

 • Część mieszkalna.

 • Powierzchnia mieszkalna w m (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.). W obiektach*-*** dopuszcza się odstępstwo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju, zrekompensowane powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania:

 • pokój 1-osobowy - 9 m - spełniał,

 • pokój 2-osobowy - 12 m - spełniał.

W w/w pokojach stwierdzono, co następuje:

 • wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające:

 • Zestaw wyposażenia meblowego (w obiektach* -** dopuszcza się meble wielofunkcyjne):

 • łóżko jednoosobowe o wymiarach 90x200 cm - wymaganie było spełnione,

 • łóżko dwuosobowe o wymiarach min. 140x200cm- wymaganie było spełnione,

 • nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania - wymaganie było spełnione,

 • wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę wymaganie było spełnione (były szafy),

 • biurko lub stół - wymaganie było spełnione,

 • bagażnik - wymaganie było spełnione,

 • krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) - wymaganie było spełnione,

 • lustro - wymaganie było spełnione,

 • wieszak ścienny na wierzchnią odzież - wymaganie było spełnione.

 • Oświetlenie:

 • lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej - wymaganie było spełnione,

 • lampa oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko) - wymaganie było spełnione,

 • oświetlenie ogólne- wymaganie było spełnione.

 • Wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:

 • radioodbiornik lub możliwość odbioru programu radiowego - wymaganie było spełnione,

 • co najmniej dywanik przy łóżku - wymaganie było spełnione (była wykładzina dywanowa),

 • firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło - wymaganie było spełnione,

 • zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające - wymaganie było spełnione,

 • elementy dekoracyjne - wymaganie było spełnione,

 • materiały informacyjne dotyczące usług hotelu i bezpieczeństwa gości  oraz hotelowe materiały piśmiennicze- brakowało materiałów piśmienniczych,

 • popielniczka w pokojach dla palących- wymaganie było spełnione.

 • Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych

 • Wyposażenie podstawowe:

 • wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa wymaganie było spełnione (w części jednostek mieszkalnych były kabiny natryskowe z bezpośrednim wyjściem do pokoju),

 • umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem  - wymaganie było spełnione,

 • WC - wymaganie było spełnione.

 • Wyposażenie uzupełniające:

 • osłona wanny lub natrysku - wymaganie było spełnione,

 • mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku - wymaganie było spełnione,

 • lustro z górnym lub bocznym oświetleniem - wymaganie było spełnione,

 • uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną - była możliwość dostępu do gniazdka elektrycznego w jednostce mieszkalnej w pobliżu lustra,

 • pojemnik na śmieci (niepalny lub trudnopalny) - był pojemnik na śmieci,

 • zestaw minimum dla jednej osoby:

 • mydełko toaletowe lub dozownik mydła - wymaganie było spełnione,

 • ręcznik - wymaganie było spełnione,

 • szklanka lub kubeczek jednorazowy - wymaganie było spełnione,

 • torba higieniczna - wymaganie było spełnione.

 • procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym-50%- wymaganie było spełnione (według oświadczenia kierownika obiektu wszystkie pokoje posiadały pełny węzeł higieniczno-sanitarny).

 • Oferta usług podstawowych i uzupełniających

 • Zapewnienie gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę; dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji- wymaganie było spełnione.

 • Budzenie - wymaganie było spełnione (usługę realizowała recepcja).

 • Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju a także przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości -czynne całą dobę - wymaganie było spełnione.

 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej - wymaganie było spełnione - była apteczka, personel recepcyjny został przeszkolony w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej podczas okresowych szkoleń bhp, co udokumentowane zostało przedłożonymi zaświadczeniami o ukończeniu kursu - szkolenie okresowe bhp i przeciwpożarowe dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 • Usługi gastronomiczne:

 • aperitif bar lub bar kawowy - wymaganie było spełnione (była restauracja),

 • podawanie śniadań - wymaganie było spełnione.

 • Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym -  wymaganie było spełnione (każda jednostka mieszkalna była wyposażona w telewizor, a ponadto była sala ogólnodostępna zaopatrzona w telewizor).

 • Zmiana pościeli i ręczników, co trzy dni lub na życzenie gości - wymaganie było spełnione.

 1. Spełnianie przez hotel wymagań minimalnych wymagań w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, określonych w załączniku nr 8 do w/w rozporządzenia, przedstawiało się następująco:

 • Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczone na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobie poruszającej się na wózku- wymaganie było spełnione.

 • Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku - wymaganie było spełnione.

 • Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nie przekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm; lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach - wymaganie było spełnione.

 • W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach - hotel** (dwugwiazdkowy) w myśl załącznika Nr 1, l.p.49 w/w rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie nie miał obowiązku w dniu kontroli dysponowania salami wielofunkcyjnymi, natomiast miejsca w sali restauracyjnej były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna - z uwagi na fakt, iż w Hotelu „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim, w dniu kontroli, znajdowało się 49 jednostek mieszkalnych, to zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obiekt nie miał obowiązku dostosowania jednostki mieszkalnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt dysponował 2 jednostkami mieszkalnymi dla osób niepełnosprawnych. Podczas kontroli dokonano oględzin jednostki nr 109.

 • J.m. powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych - wymaganie było spełnione.

 • Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinno być dostępne z łóżka- telefon i sterowanie telewizorem było dostępne z łóżka.

 • W j.m. należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki - wjazd pod umywalkę utrudniony.

Kierownikowi obiektu udzielono instruktażu z zakresu przepisów dotyczących obiektów hotelarskich.

Kierownik jednostki kontrolowanej został pouczony, że może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści ustaleń protokołu przed jego podpisaniem oraz pisemne wyjaśnienia, co do zawartych w protokole ustaleń, w ciągu 7 dni od podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono kierownikowi kontrolowanego obiektu.

22.06.2004r. Kierownik Hotelu

V-ce Prezes Zarządu

mgr Grażyna Tarasiuk

data i podpis kierownika obiektu hotelarskiego

Małgorzata Luto Wiktor Żmieńka

podpisy osób kontrolujących


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-06-29 00:00:00
Data publikacji:  2004-11-18 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-11-18 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl