Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351386   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.


PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Kontrolę w dniach 14 i 21 października 2004 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

 • Mirosława Dudar - Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego, na podstawie upoważnienia Nr RR. XII. 0939 - 92/04 z dnia 13 października 2004 roku;

 • Hubert Filipowicz - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII 0939 - 94/04 z dnia 13 października 2004 roku;

 • Jarosław Kapica - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII 0939 -93/04 z dnia 13 października 2004 roku.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Jan Zalewski - Starosta Siemiatycki powołany Uchwałą Nr I/4/02 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 listopada 2002 roku.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli problemowej zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przesłanym pismem z dnia 15 kwietnia 2002 roku Nr RR.I.0932-2/02. Zalecenia te dotyczyły spraw związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naliczania opłat z tytułu jego udostępniania, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dodatkowo na polecenie Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie Nr NL-09-2910-2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia czy osoby realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonują zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Na podstawie analizy sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sprawdzenia naliczenia opłat za udostępniane materiały:

 1. 3013-14/2002 inwentaryzacja powykonawcza budynków mieszkalnego i gospodarczego, obręb Mielnik, działka nr 5802; praca geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego Stanisława Malewskiego Nr 2163/18/2002, naliczona opłata 64,29 zł;

 2. 2899-94/2002 inwentaryzacja powykonawcza garaży - miasto Siemiatycze ul. Zielona, działka nr 1232, praca geodezyjna wykonana przez Firmę Handlowo Usługową „MALMAR” Mariusz Malewski Nr 18159/46/2002, naliczona opłata 63,51 zł;

 3. 2900-63/2003 mapa do celów projektowych - miasto Siemiatycze, ul. Kościuszki, działka nr 848, praca geodezyjna wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „GEOMIAR” s.c. Nr 14030/171/2003, naliczona opłata 114,28 zł;

 4. 2954-21/2003 podział działek nr 818/1, 818/2, 831, 832, 833, 834, 835 - miasto Drohiczyn, ul. Kramczewska, praca geodezyjna wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „GEOMIAR” s.c. W. Łukaszuk, T. Tatarczuk Nr 14030/179/2003, naliczona opłata 266,45 zł;

 5. 2786-3/2003 mapa do celów projektowych działki nr 28 - obręb Klepacze, praca geodezyjna wykonana przez Firmę Handlowo Usługową „MALMAR” Mariusz Malewski Nr 18159/11/2003, naliczona opłata 72,52 zł;

 6. 2728-2/2003 mapa do celów projektowych działki nr 464 - obręb Granne, praca geodezyjna wykonana przez Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych Twarowski Tadeusz Nr 14040/7/2003, naliczona opłata 107,37 zł;

 7. 2900-19/2004 mapa do celów projektowych działki nr 4738/1, 4737/7 - miasto Siemiatycze, ul. Reja, praca geodezyjna wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „GEOMIAR” s.c. W. Łukaszuk T. Tatarczuk Nr 14030/64/2004, naliczona opłata 26,95 zł.

oraz wyjaśnień udzielonych przez :

 • Pana Romana Łopaciuka Geodetę Powiatowego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (uprawnienia zawodowe Nr 12481, zakres 1, 2, 5),

 • Panią Mirosławę Olszewską zatrudnioną na stanowisku inspektora (uprawnienia zawodowe Nr 5261, zakres 1, 2),

 • Panią Halinę Fiłoc zatrudnioną na stanowisku inspektora (uprawnienia zawodowe Nr 14013, zakres 1,2),

ustalono co następuje:

  1. w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

   1. na bieżąco rejestrowano w poszczególnych opcjach modułu „zarządzania zasobem” dokumenty włączane do zasobu;

   2. na bieżąco aktualizowano dokumenty analogowe ilustrujące zasób wprowadzając do nich informacje o dokumentach włączanych do zasobu;

   3. dokumentacja z zakresu mapy zasadniczej i pomiarów poinwentaryzacyjnych kompletowana jest do funkcjonujących zbiorów;

   4. jednostka prowadzi odrębny rejestr materiałów udostępnianych z zasobu do użytku powszechnego;

   5. jednostkom wykonawstwa geodezyjnego nie udzielano pisemnych odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie sposobu realizacji danej pracy geodezyjnej i wykorzystania materiałów zasobu;

   6. ustalono, że wymienione jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

 • Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Twarowski Tadeusz,

 • Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy „GEO-L” s.c. Lech Niedźwiedzki, Włodzimierz Łopaciuk,

 • Geodeta uprawniony Jan Drewulski,

 • Usługi Geodezyjne „GEOMIAR”s.c. Wiesław Łukaszuk i Krzysztof Tatarczuk,

 • FHU „MALMAR” Mariusz Malewski,

nie przekazują do zasobu w deklarowanych przez siebie w zgłoszeniach prac geodezyjnych terminach materiałów i informacji z wykonywanych prac geodezyjnych;

   1. kontrolowana jednostka nie dokonała oceny stanu zasobu i nie sporządziła wykazu materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu;

   2. na dokumentach geodezyjnych włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego umieszczano klauzule zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku tj:

 • wzór nr 1 - potwierdzający przyjęcie dokumentów do zasobu;

 • wzór nr 2 - kwalifikacja dokumentu do grupy funkcjonalnej;

   1. wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowano mapę zasadniczą oraz mapę ewidencji gruntów funkcjonujące w zasobie w formie analogowej, natomiast w stosunku do mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków funkcjonujących w zasobie w postaci numerycznej stwierdzono, iż aktualizacja tych dokumentów nie jest prowadzona;

   2. nie zachowano wymaganego terminu - 6 dni roboczych przy kontroli pracy geodezyjnej zgłoszonej Nr KERG 2954-21/2003,

  Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości opisanych poniżej:

  1. Do dnia kontroli nie włączono do zasobu materiałów powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych opisanych w umowach nr RG 342-2/02 z dnia 18 marca 2002 roku, i nr GG.741-01/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku i 30 kwietnia 2003 roku, a dotyczących opracowania numerycznych map ewidencji gruntów i budynków odpowiednio gminy Drohiczyn i gminy Mielnik.

  2. Nie włączono do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach dokumentacji, która powstała w wyniku realizacji pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu numerycznych map ewidencji gruntów i budynków części gminy Nurzec Stacja i Milejczyce. Zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi integralną część umowy zawartej w dniu 21 lipca 2003 roku z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych „WITMAR” s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz do zasobu należało przekazać między innymi wydrukowane na papierze mapy ewidencji gruntów oraz mapy z numeracją punktów granicznych działek - do dnia kontroli dokumenty te nie wpłynęły do zasobu mimo, że termin realizacji wymienionej umowy upłynął 1 października 2003 roku.

  3. Przedmiotem umowy zawartej 8 lipca 2003 roku nr 3/03 pomiędzy Wójtem Gminy Grodzisk, Geodetą Powiatowym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach reprezentującymi Zamawiającego i wykonawcą Zakładem-Produkcyjno-Handlowo Usługowym „GEO-L” s.c. było sporządzenie podkładów geodezyjnych w skali 1:2000 i 1:10000 gminy Grodzisk na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk. Z treści podpisanej umowy wynika, iż Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach pokryło koszty związane z opracowaniem map do celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Grodzisk, które to zadanie należy do zadań własnych gminy i udział Starosty w finansowaniu tego zadania uważam za niedozwolone. Zgodnie z wymienioną umową Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach sfinansowało w/w pracę w wysokości 21 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

  1. Do dnia kontroli nie naliczono opłat za udostępnienie dokumentów z zasobu do wykonania prac geodezyjnych zgłoszonych:

  • KERG 2954-11/2002 opracowanie podkładów geodezyjnych oraz numerycznych map ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Drohiczyn - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

  • KERG 3013-38/2002 opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków gminy Mielnik - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

  • KERG 3013-19/2004 opracowanie numerycznych map zasadniczych części obrębu Mielnik - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiebiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

  • KERG 2674-11/2003 założenie mapy numerycznej do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, praca wykonana przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy”GEO-L” s.c. Lech Niedźwiedzki i Włodzimierz Łopaciuk,

  • KERG 2845-11/2003 praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „WITMAR” s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz dotycząca opracowania numerycznych map ewidencji gruntów i budynków części gminy Nurzec Stacja i Milejczyce - umowa z dnia 21 lipca 2003 roku.

  1. Stwierdzono brak nadzoru nad realizacją zadań powierzonych do realizacji firmie o nazwie F.H.U. „MALMAR” Mariusz Malewski, umową nr GG-09/03 z dnia 09 grudnia 2003 roku i geodecie uprawnionemu Stanisławowi Malewskiemu - umowa GG.2110-1/2002 z dnia 11 marca 2002 na świadczenie usług w zakresie prac kreślarskich na rzecz Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Wymieniona jednostka za usługi świadczone w latach 2002-2003 otrzymała wynagrodzenie w wysokości 63087,05 zł nie wywiązując się w pełni z powierzonych im zadań - stwierdzono, iż na mapy zasadnicze nie wnoszono uzgodnionych projektów sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

  2. Funkcjonująca w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków nie zawiera w treści opisów funkcji użytkowych budynków - dotyczy obrębów z gminy Drohiczyn.

  1.2 Wykonywanie przez osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  Z ustaleń kontroli wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w kontrolowanej jednostce realizuje 16 osób. W wyniku sprawdzenia bazy danych systemu „Ośrodek” w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31.12.2003 roku nie stwierdzono by w okresie objętym kontrolą zgłaszane były prace geodezyjne przez osoby zatrudnione w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

  Na podstawie wglądu do akt osobowych osób realizujących w Starostwie zadania z zakresu geodezji i kartografii, stwierdzono, że wszyscy pracownicy złożyli stosowne oświadczenie, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

  W wyniku kontroli stwierdzono również, iż w dniu 8 lipca 2003 rok Geodeta Powiatowy Roman Łopaciuk działający z upoważnienia Starosty podpisał umowę Nr 3/03 na wykonanie numerycznych map do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Grodzisk z Zakładem Usługowo - Produkcyjno - Handlowym „GEO-L” s.c., którego jednym z współwłaścicieli jest brat Geodety Powiatowego Pan Włodzimierz Łopaciuk.

   1. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

  Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzono na podstawie kontroli dokumentacji formalno prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wyjaśnień złożonych przez Pana Romana Łopaciuka - Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz analizy sposobu załatwienia spraw oznaczonych numerami:

  1. 2845-2/2003 - projekt przyłącza wodociągowego - obręb. Nurzec Stacja ul. Tartaczna dz. nr 1096;

  2. 2958-4/2003 - projekt przyłącza wodociągowego - obręb Wilanowo, dz. nr 438

  3. 3013-8/2004 - projekt przyłącza gazowego - obręb Mielnik, ul Brzeska, dz. nr 6332/1;

  4. 2900-13/2004 - projekt przyłącza gazowego miasto Siemiatycze ul. Kościuszki, działka nr 692/1;

  W wyniku powyższego ustalono, co następuje:

  1. zarządzeniem Nr 16/02 z dnia 6 maja 2002 roku Starosty Siemiatyckiego powołano zastępców stałych członków Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

  2. inwestorzy lub ich upoważnieni przedstawiciele fakt odbioru uzgodnionej dokumentacji projektowej każdorazowo potwierdzali imieniem i nazwiskiem oraz datą na wniosku o uzgodnieni;

  3. w posiedzeniach Zespołu każdorazowo uczestniczyli stali członkowie Zespołu;

  4. uzgadniane projekty usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie nanoszono na mapę zasadniczą bądź jej kopię lub mapę przeglądową uzgadnianych projektów;

  5. wszystkie opinie w sprawach uzgodnień projektów usytuowania sieci podziemnego uzbrojenia terenu podpisywane są przez przewodniczącego zespołu lub jego zastępcę z powołaniem się na upoważnienie Starosty;

  6. na fakturach zamieszcza się obowiązujące przepisy prawa stanowiące podstawę naliczenia opłat za wykonane uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci;

  7. nie zgodnie z wymogami określonymi przepisami §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) określono zasięgi opracowań na mapach do celów projektowych - powyższe dotyczy uzgodnień Nr 2958-4/03; 2845-2/03; 2900-13/04.

   1. W zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych ustalono, że:

    1. środki Funduszu w kwocie 3 358,28 zł - wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem zwrócono w dniu 28 marca 2002 roku na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

    2. kwotę w wysokości 2 078,68 zł w dniu 27 marca 2002 roku przekazano na:

  • Fundusz Centralny 1 039,34 zł;

  • Fundusz Wojewódzki 1 039,34 zł.

  Starostę Siemiatyckiego poinformowano o prawie do zgłaszania umotywowanych uwag i zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o możliwości składania wyjaśnień do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu

  Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla kierownika jednostki kontrolowanej i organu zarządzającego kontrolę.

  Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

  Białystok, dn. 24.11. 2004 roku

  Kontrolowana jednostka:

  Kontrolujący:

  STAROSTA

  /-/

  mgr Jan Zalewski

  NACZELNIK WYDZIAŁU

  Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  /-/

  mgr inż. Roman Łopaciuk

  GEODETA POWIATOWY

  Mirosława Dudar /-/

  Hubert Filipowicz /-/

  Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-11-25 00:00:00
Data publikacji:  2004-11-25 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-11-25 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl