Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26350515   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

 

 

P R O T O K Ó Ł

 

z kontroli problemowej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2004 r. w Nadleśnictwie Supraśl w Supraślu

przez mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 27/04 z dnia 8 listopada 2004 r.

Okres objęty kontrolą   2001.01. 01 -  2004.11.16

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest mgr inż. Bogdan Kolenda Nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl zatrudniony na tym stanowisku od 1 października 1992 r

Podstawą prawną działalności jest Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Supraśl obowiązujący od  dnia 20 października 2000 r. zatwierdzony  Zarządzeniem Nr 15/2000 z dnia 20 października 2000 r. przez  Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl. Funkcję jednostki nadrzędnej sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Nadleśnictwo Supraśl jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej otrzymała numer identyfikacyjny REGON  050026650   oraz  NIP 542-030-36-78.

Nadleśnictwo Supraśl mieści się w Supraślu przy ul. Podsupraśl 8,  16-030 Supraśl,             tel. 713-15-58.

 

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-     Magdalena Szalecka  - starszy referent Nadleśnictwa Supraśl

-         Jarosław Lenkiewicz - starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta posterunku Straży Leśnej

 

Ustalenia kontroli

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Nadleśniczym Nadleśnictwa Supraśl.

 

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

 

Osobą nadzorującą postępowanie mandatowe w Nadleśnictwie Supraśl jest Pani Magdalena Szalecka. Potwierdzone to jest w pkt. 20 zakresu czynności z dnia 29 marca 2002 r. Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań

ü      ze współpracą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

 

2.      Obrót bloczkami mandatów karnych.

 

       Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania, która została założona 28 sierpnia 2002 roku. Księga ta jest opieczętowana, podpisana, ponumerowana, przesznurowana.

 

Stan bloczków karnych przedstawia się następująco:

 

Bloczki mandatów karnych gotówkowych
Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan końcowy

2001

10

-

-

10

2002

10

-

10

-

Bloczki mandatów karnych gotówkowych utraciły ważność z dniem 1 sierpnia 2002 r.

 

 

 

Bloczki mandatów karnych kredytowanych

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2001

5

-

-

5

2002

5

-

5*

-

ˇ        1 sierpnia 2002 r. nastąpiła wymiana bloczków mandatów karnych kredytowanych na bloczki mandatów karnych ( tzw. uniwersalne- można wystawiać mandaty trzech rodzajów: kredytowane, gotówkowe, zaoczne)

 

 

Bloczki mandatów karnych  - nowe

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2002

-

  5

-

5

2003

5

5

5

5

2004  do dnia kontroli

5

-

-

5

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. stan bloczków mandatów karnych  wynosił         5 szt.  w tym 3 szt. czystych bloczków mandatów karnych i 2 bloczki z ilością 19  szt. mandatów do   nałożenia.   Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji  przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Na przechowywanie bloczków mandatów karnych wydzielone jest miejsce w kasie metalowej, umiejscowionej w odpowiednio zabezpieczonym przed włamaniem pomieszczeniu.

Osoby nakładające mandaty, pobieranie bloczków kwitują podpisem w księdze druków ścisłego zarachowania. Do nakładania mandatów karnych uprawnionych jest              2 strażników leśnych.

Osoby uprawnione do nakładania mandatów posiadają aktualne upoważnienia do nakładania grzywien. Upoważnienia zostały wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r    (Dz. U. Nr 174, poz. 1432).

 

 

3. Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.

 

Sprawdzono  następujące bloczki: CD 0073441-0073450, CD 0073451-0073460. Mandaty wypisywane są prawidłowo. Zawarte   wszystkie dane o ukaranym, podana jest kwalifikacja prawna i opis wykroczenia, na wszystkich odcinkach są podpisy ukaranych.

 

4. Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

 

Sprawdzono wybrane losowo następujące  rejestry  mandatów karnych kredytowanych:

1.      rejestr z dnia 25.03.2002- mandat z dnia 20.03.2002

2.      rejestr z dnia  18.03.2002 - mandat z dnia 15.03.2002

3.      rejestr z dnia  13.09.2002 - mandat z dnia  16.09.2002

4.      rejestr z dnia 8.10.2002 - mandat z dnia 8.10.2002

5.      rejestr z dnia  9.12.2002 - mandat z dnia 7.12.2002

6.      rejestr z dnia  11.02.2003 - mandat  z dnia  11.02.2003

7.      rejestr z dnia 25.06.2003 - mandat z dnia 25.06.2003

8.      rejestr z dnia 25.08.2003 - mandat z dnia 22.08.2003

9.      rejestr z dnia 19.09.2003 - mandat z dnia 18.09.2003

10.  rejestr z dnia 8.12.2003 - mandat z dnia 8.12.2003

11.  rejestr z dnia 23.01.2004 - mandat z dnia 20.01.2004

12.  rejestr z dnia 5.02.2004 - mandat z dnia 4.02.2004

13.  rejestr z dnia 4.08.2004 - mandat z dnia 3.08.2004

14.  rejestr z dnia 28.09.2004 - mandat z dnia 28.09.2004

 

Rejestry przekazywane są w terminie od 1 do 7 dni od daty nałożenia mandatu.

 

 

5. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

 

Sprawozdania z postępowania mandatowego sporządzane są w sposób właściwy i terminowy (miesięczne do dnia 10 każdego miesiąca). Sprawozdania miesięczne są sporządzane zarówno za okres kiedy mandatów nie nakładano jak i nałożono.

 

 

W okresie kontrolowanym nałożono następującą  ilość mandatów:

 

Okres

Ilość nałożonych mandatów (szt.)

Kwota nałożonych mandatów (zł. )

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

2001

7

5

2

390,00

290,00

100,00

2002

9

9

-

560,00

560,00

-

2003

5

5

-

350,00

350,00

-

2004 (do dnia kontroli)

4

4

-

450,00

450,00

 

           

 

6. Działania usprawniające.

 

            W ramach działań usprawniających osoby nakładające mandaty oraz osoba nadzorująca postępowanie mandatowe zostały zapoznane z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2003 r. Również z treścią pozostałych pism dotyczących problematyki mandatowej zapoznano te osoby. Udzielono odpowiedzi na zagadnienia związane z inwentaryzacją bloczków mandatów karnych oraz nakładania i rozliczania się z mandatów karnych w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 106 poz. 1148 oraz nakładania mandatów na nawowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia              22 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 20 poz.201)

 

Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 227 wpisu do księgi kontroli w Nadleśnictwie Supraśl.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano.

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Supraśl przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokole w ciągu 7 dni od jej podpisania.

 

Oryginał protokołu doręczono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Supraśl 

 

                                                    

Podpis kierownika jednostki

NADLEŚNICZY

mgr inż. Bogdan Kolenda

/-/ podpis nieczytelny

Podpis kontrolującego

/-/ Agnieszka Zemajduk

 


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  25.11.2004 00:00:00
Data publikacji:  25.11.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  25.11.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl