Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352053   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa DOS Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku- przeprowadzonej w dniu 28 października 2004r.

Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą władz generalnych w Warszawie przy ul. Wilczej 7. Dom mieści się w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 8. Dyrektorem Domu jest s. Barbara Kutyła.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Idalia Czyńska - referent w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 285 z dnia 25 października br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W toku kontroli wyjaśnień udzielały:

 1. s. Barbara Kutyła - dyrektor
 2. s. Danuta Świerczek - księgowa
 3. s. Zofia Wołosiuk - pielęgniarka

Przedmiot kontroli: ocena przestrzegania praw osób przebywających w placówce oraz ocena poziomu usług opiekuńczych i bytowych w okresie od 01.05.2004 r. do 30.09.2004 r.

Ustalenia kontroli

 1. Organizacja Domu Opieki Społecznej

Zgodnie z § 2 Statutu Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, podpisanym przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia, Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspakajającą niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci, zwłaszcza samotnych, niezależnie od ich wyznania, które ze względu na stan zdrowia i wiek nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym.

Dom funkcjonuje od 22 grudnia 1993 roku. Zasady kierowania do Domu normuje §8 Statutu oraz umowa o wykonywanie usług opiekuńczych, zawarta w dniu 22.12.993r. pomiędzy Miastem Białystok a Zgromadzeniem SS. Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zobowiązała Dom do zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom Domu, natomiast miasto do udzielania dotacji na pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych.

W § 8 Statutu wskazano, że do Domu w pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy miasta Białegostoku, tych mieszkańców do Domu kieruje MOPS. W wyjątkowych przypadkach do Domu mogą być przyjmowane także osoby spoza Białegostoku na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi gminami bądź osobami zainteresowanymi. Na dzień kontroli wszystkie osoby przebywające w Domu skierowane były przez MOPR, Dom nie ma podpisanych umów z gminami.

Dom dysponuje 25 miejscami. Wg stanu na dzień kontroli w Domu przebywało 25 osób, obecnie na przyjęcie do Domu oczekuje około 25 osób. Sześciu mieszkańców przebywa w Domu od początku jego funkcjonowania.

Miesięczny koszt utrzymania w Domu wynosi 1435 zł. Wszyscy mieszkańcy ponoszą odpłatność za pobyt w Domu w wysokości 70 % swojego dochodu, pozostałą różnicę pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Dom mieści się w dwukondygnacyjnym budynku po dawnym żłobku. Zaadoptowany na potrzeby domu opieki społecznej został przez Zgromadzenie w 1993r.

Na parterze Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

 • pokoje mieszkalne: 1 pokój jednoosobowy, 7 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje trzyosobowe (udekorowane pracami mieszkańców; wyposażone w łóżka, szafki przyłóżkowe, krzesła, kredensy, szafy ubraniowe zamykane na klucz, który jest w posiadaniu mieszkańców),
 • sala rehabilitacji i terapii zajęciowej (wyposażona w UGUL, drabinki, rowerek stacjonarny, rotory ręczny i nożny, łóżko do rehabilitacji, woreczki, stół, krzesła),
 • 2 łazienki wyposażone w uchwyty: w jednej znajduje się: 4 oczka sedesowe, prysznic, wanna; w drugiej: 4 oczka sedesowe, wanna, prysznic, umywalka, wyposażona w sprzęt ułatwiający mycie osób leżących,
 • magazyn na środki czystości, pampersy,
 • magazyn odzieżowy,
 • obieralnia warzyw ( w niej zamontowana winda do transportu posiłków)
 • brudownik,
 • rozdzielnia posiłków (tu i w przyległej stołówce mieszkańcy mają dostęp do drobnych posiłków i napojów) ,
 • stołówka (lodówka, w której mieszkańcy mogą przechowywać swoją żywność oraz mają dostęp do produktów zapewnianych przez Dom),
 • świetlica (krzesła, ława, fotele, biblioteczka, akwarium),
 • kaplica,
 • dyżurka pielęgniarek.

Na piętrze budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

 • kuchnia ogólna (wyposażona w kuchenkę gazową, szafki, windę do posiłków),
 • magazyn spożywczy (lodówka, zamrażarka, szafki),
 • 2 pokoje gościnne,
 • łazienka do ogólnego użytku (prysznic, sedes, umywalka),
 • toaleta,
 • pomieszczenie do prania i suszenia (pralki, wirówka, maglownica), wentylatornia,
 • jadalnia sióstr.

Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 1. Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce oraz ocena poziomu świadczonych usług

Przestrzeganie praw mieszkańców

Prawa i obowiązki osób przebywających w placówce zawarte są w §6 Statutu Domu, zgodnie z którym mieszkaniec Domu ma prawo do min.:

 • poszanowania jego praw osobistych i godności,
 • uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich,
 • pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
 • współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,
 • posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania,
 • uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,
 • zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora,
 • przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz opieki pielęgnacyjnej z ich strony w formach i zakresie dostosowanych do regulaminu Domu, ( Dom zapewnia opiekę pielęgnacyjną mieszkańcom i nie może narzucać i określać zakresu tej opieki rodzinom osób przebywających w placówce)
 • przebywania poza domem, po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Domu o takim zamiarze,
 • opieki duszpasterskiej,
 • pogrzebu zgodnego z jego wyznaniem.

Należy stwierdzić, że gwarantuje to mieszkańcom prawo do wolności, intymności, godności, poczucia bezpieczeństwa, uwzględnia rozwój człowieka oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Zgodnie z § 6, pkt 2 do obowiązków mieszkańca należy:

 • współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb,

 • troska o tworzenie atmosfery rodzinnej w Domu,
 • przestrzeganie zasad i norm współżycia mieszkańców oraz regulaminu,
 • dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek,
 • dbałość o mienie wspólne,
 • ponoszenie opłat za pobyt w Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto w Domu opracowany został przez Dyrektora Domu Regulamin Mieszkańców Domu Opieki Społecznej. Określa on ogólne zasady postępowania przy przyjęciu nowego mieszkańca, zasady funkcjonowania samorządu mieszkańców. Nowo przyjętą osobę i jego rodzinę z Domem, współmieszkańcami, w tym z prawami i obowiązkami zapoznaje Dyrektor oraz pielęgniarka dyżurna. Dyrektor wskazuje osobie nowo przyjętej pokój mieszkalny, który, uwzględniając prośby mieszkańca, może być zmieniony. W dniu przyjęcia do Domu po południu osoba zapoznawana jest ze współmieszkańcami.

Usługi opiekuńcze

W trakcie kontroli ustalono, że mieszkańcy Domu mogą swobodnie poruszać się po posesji. Furtka otwarta jest w ciągu dnia. Pracownicy będący na dyżurze zamykają ją na noc o godzinie 2200 i otwierają rano o godzinie 600. Stan zdrowia 6 mieszkańcom pozwala na samodzielne wychodzenie do miasta. Osoba taka zgłasza dyżurnej pielęgniarce swoje wyjście oraz przewidywany czas powrotu. Wyjeżdżając do rodziny mieszkaniec wypełnia kartę, w której wskazuje miejsce pobytu oraz kontakt telefoniczny, a pielęgniarka zapisuje sposób przyjmowania leków. Jeden egzemplarz karty zostaje w placówce, drugi mieszkaniec zabiera do rodziny.

Pracownicy nie naruszają prywatności osób przebywających w placówce. Całą korespondencję, w tym do mieszkańców, listonosz przynosi do księgowości. Siostra księgowa przekazuje ją bezpośrednio mieszkańcom. Jeśli zachodzi taka potrzeba siostry czytają korespondencję i pomagają na nią odpowiadać.

W Domu jest bezprzewodowy telefon; w razie potrzeby siostra zanosi słuchawkę do pokoju mieszkańca. Pensjonariusze mają możliwość dzwonienia, koszt połączeń pokrywa Dom.

Wszyscy mieszkańcy zameldowani są w Domu na stałe, wszyscy mają również dowody osobiste. Stan psychofizyczny niektórych mieszkańców uniemożliwia im świadomy udział w wyborach powszechnych, pozostałe osoby brały czynny udział w głosowaniach w okręgu wyborczym zorganizowanym w szkole podstawowej przy ul.Waryńskiego.

Wg stanu na dzień kontroli w Domu było 25 mieszkańców, w tym 22 kobiety i 3 mężczyzn, w wieku od 48 do 100 lat. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego - chodziki, laski porusza się 22 mieszkańców; 2 osoby poruszają się na stałe na wózku inwalidzkim. W dniu kontroli jedna osoba przebywała w szpitalu.

Stan psychofizyczny mieszkańców jest bardzo zróżnicowany i w dużej mierze związany z wiekiem. Do najczęściej występujących schorzeń należą: miażdżyca uogólniona, choroba niedokrwienna serca, choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze, otępieni starcze; w stosunku do jednej osoby orzeczono zespół Downa. Schorzenia towarzyszące to m.in.: cukrzyca, przewlekły nieżyt żołądka i dróg żółciowych, osteoporoza, jaskra. Dwie osoby cierpią na schizofrenię. Wśród mieszkańców 8 osób jest obłożnie chorych i wymaga całkowitej opieki. Pozostali mieszkańcy wykonują czynności higieniczne samodzielnie lub pod nadzorem pielęgniarek.

Wszystkie osoby przebywające w placówce podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opiekę medyczną zapewnia lekarz rodzinny z Przychodni Rejonowej na ul. Białówny w Białymstoku, z którym Dom zawarł umowę - zlecenie; jest on w Domu nie rzadziej niż raz w tygodniu. W razie potrzeby lekarz ten kieruje mieszkańców do poradni specjalistycznych, m.in.: kardiologicznej, chirurgicznej. W sytuacji zagrożenia życia do Domu wzywane jest pogotowie ratunkowe. Do lekarza i poradni specjalistycznych mieszkańcy w ciężkich stanach dowożeni są samochodem osobowym (polonez) Domu lub zamawiany jest dla nich transport.

Jeden mieszkaniec jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną; jego opiekunem prawnym jest siostra rodzona.

Usługi opiekuńcze świadczy 5 pielęgniarek i 3 pokojowe. Pracują one w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach 700 - 1900, 1900 - 700. Jak wynika z grafiku w ciągu dnia opiekę zapewnia mieszkańcom średnio 2 pielęgniarki i 2 pokojowe, natomiast w nocy jedna pielęgniarka.

Usługi bytowe

W dniu przyjęcia do Domu, rodziny przywożąc mieszkańca, dostarczają także odzież i niezbędne przedmioty osobistego użytku. Brakującą odzież oraz środki czystości zapewnia Dom. Odzież mieszkańców prana jest w pralni. Odzież znakowana jest w pierwszych dniach pobytu mieszkańca w placówce, dzięki czemu po powrocie z pralni wraca do właściciela. Codziennie pokojowe zbierają brudną odzież do pralni oraz roznoszą do szafek mieszkańców czyste ubrania.

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora mieszkańcy nie mogą mieć w pokojach własnego sprzętu - żelazka, czajnika, ze względu na ich bezpieczeństwo. Wielokrotnie zdarzały się pożary podczas użytkowania w pokojach tego sprzętu.

Dom zapewnia mieszkańcom spożywanie posiłków w następujących godzinach: śniadanie - 830, obiad - 1230, kolacja - ok. 1730. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce; 8 osób leżących jest karmionych w pokojach, dla tych osób sporządzane są posiłki lekkostrawne i są one miksowane. Osoby te są karmione. Dla jednej osoby, zgodnie z zaleceniami lekarza, przygotowywana jest dieta cukrzycowa. Mieszkańcy mają dostęp do podstawowych artykułów spożywczych przez całą dobę w stołówce oraz w rozdzielni posiłków.

Opieka duszpasterska.

W Domu jest kaplica, msze św. odprawiane są codziennie, uczestniczą w nich wszyscy pensjonariusze - poza osobami leżącymi. Opiekę duszpasterską zapewnia kapelan Sądu Biskupiego, zatrudniony w Domu na umowę - zlecenie.

Dom zapewnia zmarłym mieszkańcom pochówek zgodnie z jego wyznaniem. W kontrolowanym okresie zmarł jeden mieszkaniec. Pogrzebem i pochówkiem zajmowała się rodzina.

Czas wolny

W ramach organizacji czasu wolnego Dom zapewnia swoim mieszkańcom korzystanie z TV, video, biblioteczki (prowadzonej przez jedną z podopiecznych). W Domu prenumerowana jest następująca prasa: Kurier Poranny, Nasz Dziennik, Niedziela. Co dwa tygodnie organizowane są spotkania pracowników ze wszystkimi mieszkańcami Domu. W organizowanych imprezach okolicznościowych (zwłaszcza przy okazji świąt) uczestniczą dzieci ze Stowarzyszenia DROGA, wolontariusze z Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych. Ponadto Dom utrzymuje kontakt z innymi domami opieki społecznej, np. w Białymstoku, w Bąbli, organizowane są wyjazdy (np. obchody Dnia Seniora).

W Domu nie funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, ze względu na podeszły wiek i ograniczoną sprawność pensjonariuszy.

Kontakty z rodziną.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymania kontaktów z rodzinami mieszkańców. Wszystkie osoby przebywające w placówce utrzymują kontakty z rodziną bliższą i dalszą. Rodziny odwiedzające mają możliwość przenocowania w Domu w pokoju gościnnym. Spotkania z rodzinami odbywają się na świetlicy lub w pokojach mieszkalnych. W okresach świątecznych 4 mieszkańców zabieranych jest na wigilię i śniadanie wielkanocne do domów rodzinnych. Dom organizuje spotkania z rodzinami, zwłaszcza przy okazji świąt.

Wszyscy mieszkańcy mają własne środki finansowe. Dom zapewnia bezpieczne ich przechowywanie. Mieszkańcy mają możliwość przechowywania swoich środków pieniężnych na koncie depozytów, założonym jako subkonto do konta zakładowego Domu; w ramach tego konta prowadzone są indywidualne kartoteki depozytów. Konto jest nieoprocentowane. Osobą odpowiedzialną za depozyty jest siostra księgowa.

Dyrektor Domu przechowuje przedmioty wartościowe stanowiące własność mieszkańców w podpisanych kopertach; nie jest prowadzony oddzielny rejestr. Wg stanu na dzień kontroli 3 osoby korzystały z tej możliwości przechowywania przedmiotów.

W sprawie skarg i wniosków dyrektor przyjmuje mieszkańców codziennie.

Dokumentacja osób przebywających w placówce

W Domu prowadzony jest Zeszyt pensjonariuszy, wypełniany przez pielęgniarkę dyżurną w dniu przyjęcia nowego mieszkańca. Zawiera on dane osobowe mieszkańca, kontakt z rodziną i opiekunami, spis rzeczy, które mieszkaniec miał ze sobą w dniu przyjęcia do Domu, datę zgonu oraz oświadczenie, że za rzeczy nie pozostawione w depozycie Dom nie ponosi odpowiedzialności.

Ponadto siostra, która ukończyła w lutym br. podyplomową szkołę na kierunku pracownik socjalny opracowała wszystkim mieszkańcom Indywidualne karty. Karta zawiera: ogólne dane informacyjne - adres, wywiad rodzinny, stan chorobowy oraz przebyte choroby, dane szczegółowe, tj. rocznice, zainteresowania, upodobania i umiejętności mieszkańca, wywiad socjologiczno- psychologiczny dotyczący więzi rodzinnych, zalecenia rehabilitacyjne, psychologiczne i pedagogiczne. W dokumentacji indywidualnej mieszkańca znajduje się również Ankieta społeczna z ogólną oceną funkcjonowania podopiecznego i określeniem aktywności mieszkańca oraz Arkusz aktywizacji mieszkańca określający stopień samodzielności osoby. Jak wynika z wyjaśnień s.Dyrektor dla każdego mieszkańca Domu zostaną na bieżąco opracowane indywidualne plany pracy z mieszkańcem.

Dokonano wpisu do książki kontroli DOS pod pozycją 1.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Opieki Społecznej w Białymstoku. W przypadku gdy dyrektor Domu nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń..

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Idalia Czyńska

Dyrektor

Barbara Kutyła

(data i podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-11-26 00:00:00
Data publikacji:  2004-11-26 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-11-26 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl