Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148489   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Do użytku służbowego

S P R A W O Z D A N I E

z kontroli sprawdzającej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2004 r.

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem

przez mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 33 / 04 z dnia 24 listopada 2004 r.

Okres objęty kontrolą od 2003.06.17 do 2004.12.05

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest : mgr inż. Aldona Alkowska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem zatrudniona na tym stanowisku od 1 stycznia 1999 r. W czasie nieobecności kierownika jednostki zastępstwo pełni Pan Kazimierz Szymborski - inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

Podstawą prawną działalności jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem ustalony w dniu 16 września 1999 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem i zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/01 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej otrzymała numer identyfikacyjny REGON 450691270 oraz NIP 722-13-50-179. Inspektorat jest urzędem powiatowym wchodzącym w skład powiatowej administracji zespolonej na obszarze powiatu wysokomazowieckiego. Jednostką nadrzędną jest natomiast Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem mieści się przy ul. Ludowej 15 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.( 086 ) 275 35 63.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

  • Kazimierz Szymborski - inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem

Ustalenia kontroli

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Panem Kazimierzem Szymborskim - osobą pełniącą obowiązki zastępy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 6 grudnia 2004 r.

  1. Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

Osobą nadzorującą postępowania mandatowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem jest inspektor nadzoru budowlanego Kazimierz Szymborski . Potwierdzone jest to w części II pkt. 14 zakresu czynności z dnia 20 sierpnia 1999 r.

Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

  • pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

  • zaopatrywaniem osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

  • rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

  • sporządzaniem sprawozdań.

  1. Obrót bloczkami mandatów karnych.

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania. Księga ta jest opieczętowana, opisana, podpisana i ponumerowana ( założona została 2 marca 2001 r.). Bloczek mandatów karnych przechowywany jest w metalowej kasie w gabinecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

Stan bloczków mandatów karnych przedstawia się następująco:

ROK

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2003

1

-

-

1

2004 do dnia kontroli

1

-

-

1

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. był 1 bloczek mandatów karnych z ilością 10 mandatów karnych do nałożenia. Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Do nakładania mandatów upoważnionych jest 2 pracowników.

Osoby nakładające mandaty posiadają aktualne upoważnienia do nakładania grzywien. Upoważnienie zostało wydane przez Wojewodę Podlaskiego na podstawie art.95 § 1 i § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. Nr 106 poz. 1148 ) oraz § 3 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ( Dz. U. Nr 174 poz. 1423 ).

3. Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.

Skontrolowano bloczek CD 0072051-0072060. Rodzaj mandatu zaznaczany jest prawidłowo, dane o ukaranym podawane są w sposób czytelny , podany jest także PESEL ukaranego, podstawa prawna i opis zdarzenie, podpis ukaranego oraz data nałożenia mandatu.

4. Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

W okresie kontrolowanym nie anulowano żadnych mandatów.

Do dnia kontroli nałożono 1 mandat karny kredytowany, który przesłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wraz z notatką wyjaśniającą w terminie 9 dni od daty wystawienia mandatu.

5. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

Sprawozdania miesięczne z postępowania mandatowego oraz roczne są sporządzane terminowo.

Sprawozdania miesięczne sporządzane są zarówno za okres kiedy mandatów nie nałożono jak i nałożono.

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano. Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 8 wpisu do księgi kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu w ciągu 7 dni do jego podpisania.

Oryginał sprawozdania doręczono zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 6 grudnia 2004 roku.

Z up. Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego

/-/ Kazimierz Szymborski

inspektor nadzoru budowlanego

Podpis kontrolującego:

/ -/ Agnieszka Zemajduk

1

4


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  13.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  13.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  13.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl