Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351567   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Powiatu Grajewskiego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej z realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w celu realizacji programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi", przeprowadzonej w dniu 4.11.2004 r., REGON - 450672113

Powiat Grajewski - jest jednostką samorządu terytorialnego powstałą w dniu 1.01.1999 r.

Adres siedziby: ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

Starostą Grajewskim jest Pan Jarosław Augustowski.

Program we współpracy bezpośrednio realizują: Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie oraz Oddział Psychiatryczny Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Kontrolę przeprowadziły:

Ewa Feszler - starszy inspektor

Idalia Czyńska - referent

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 288 z dnia 2.11.2004 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską - zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 4.11.2004 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1.      P. Jarosław Konopka - dyrektor Zespołu Szkół Specjalncyh w Grajewie

2.      P. J. Kozikowski - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3.      P. Urszula Płońska - psycholog

4.      p. Renata Górska - Kuźma - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Przedmiot kontroli:

Realizacja porozumienia nr 2/04 zawartego w dniu 21.06.2004 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w zakresie wykonania zadania "Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi" - w okresie od dnia podpisania porozumienia do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Stan realizacji zadania oraz efektywność podejmowanych działań:

-         data rozpoczęcia realizacji porozumienia,

-         opis realizowanych zadań wynikających z programu - wg stanu na dzień kontroli (rodzaje i formy podjętych działań, liczba osób objętych pomocą oraz ich charakterystyka (płeć, wiek, status materialny, okoliczności uzasadniające korzystanie z pomocy)

2. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

-         data podjęcia uchwały o wprowadzeniu do budżetu powiatu kwoty dotacji przekazanej na dofinansowanie programu,

-         wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli,

-         rodzaj wydatków.

3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Stan realizacji porozumienia oraz efektywność podejmowanych działań

W myśl § 1 porozumienia nr 2/04 z dnia 21.06.2004 r. Wojewoda Podlaski przekazał Powiatowi Grajewskiemu środki finansowe w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi".

Przyznane środki finansowe, zgodnie z § 2 ust. 4 porozumienia, mogą być wydatkowane na:

-         wynagrodzenia specjalistów, z wyłączeniem wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,

-         zakup pomocy dydaktyczno - terapeutycznych,

-         zakup pieca do wypalania gliny z oprzyrządowaniem,

-         zakup papieru i materiałów piśmiennych,

-         zakup publikacji: książek, czasopism, kaset audio - video, płyt CD,

-         zakup odtwarzacza CD.

Zawiadomienie o rozpoczęciu realizacji programu przekazano w dniu 5.07.2004 r. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grajewie, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 3 lokalnym parafiom, lekarzom rodzinnym, prasie lokalnej. W Zawiadomieniu powyższym Dyrektor zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie informacji o programie w środowisku lokalnym.

W dniu 1.08.2004 r. Dyrektor powołał Zespół specjalistów do aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, w skład którego weszli: psychiatra, oligofrenopedagog, 2 terapeutów.

Z osobami tymi zawarto umowy zlecenia, w których określono zakres ich pracy w ramach programu, tj. opracowanie programu pracy terapeutycznej i edukacyjnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi w zakresie ich aktywizacji zawodowej, zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zajęć praktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem, prowadzenie bieżącej dokumentacji zajęć i dziennika zajęć - w okresie od dnia 1.08.2004 r. od dnia 15.12.2004 r. oraz przedłożenie sprawozdania z wykonanej pracy.

W ramach programu uruchomiono dwa punkty konsultacyjno - informacyjne; jeden w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, czynny w piątki w godz. 1500-1600 ; psycholog udzielający porad prowadzi dziennik zajęć. Z zapisów wynika, że porad udzielono 6 osobom, w tym 4 osoby kontaktowały się z Poradnią kilkakrotnie. Nie sporządzono dla nich indywidualnej dokumentacji.

Jak wynika z wyjaśnień dyrektora drugi punkt funkcjonuje na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego w Grajewie, czynny jest codziennie w godz. 730- 1530. Podczas kontroli nie przedłożono dokumentacji z funkcjonowania tego punktu.

Ponadto uruchomiono warsztaty terapeutyczno - szkoleniowe przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grajewie (warsztaty aktywizacji zawodowej - lepienie w glinie - 8 osób, zajęcia od 1.09.2004 r. oraz przy Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego w Grajewie.

Warsztaty obejmują cykl 6 spotkań, w czterech grupach, liczących 6 - 8 osób. Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć, w których określone są cele i założenia programu, tematyka zajęć, a także charakterystyka uczestników warsztatów.

Według stanu na dzień kontroli, jak wynika z wyjaśnień dyrektora, stałą opieką objęto 20 osób, doraźnie porad i pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielono 40 osób. Osoby korzystające z tej pomocą pochodzą z Grajewa i terenu powiatu. W realizacji program wspiera Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą" oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które dostarcza glinę oczyszczoną.

2. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

Przekazana dotacja wprowadzona została do budżetu powiatu uchwałą Nr 62/233/04 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2004 r., poprzez zwiększenie dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20.000 zł. Kwota powyższa została przekazana realizatorowi zadania - Zespołowi Szkół Specjalnych w Grajewie 30.06.2004 r.

Na dzień kontroli wydatkowano środki na:

a)      zakup oprzyrządowania elektrycznego pieca komorowego do wypalania ceramiki - 1186,45 zł - faktura VAT Nr 248/04 z dnia 2.11.2004 r. (opłacono przelewem 4.11.2004 r.),

b)      zakup elektrycznego pieca komorowego typu PK z regulatorem temperatury - 11.651 zł - faktura VAT Nr 200/04 z dnia 9.09.2004 r. (opłacono przelewem 16.09.2004 r.),

c)      zakup ceramicznej masy rzeźbiarskiej 160 kg - 400 zł - faktura VAT Nr 80/04 (opłacono gotówką 16.09.2004 r.)

d)      zakup programów komputerowych MMPI - 2 i MMPI - A wraz z pomocami i instrukcjami - 3200 zł - rachunek Nr 25/2004 z dnia 1.08.2004 r. (opłacono przelewem 3.08.2004 r.)

e)      zakup odtwarzacza CD Panasonic DVD - S35E - 650 zł - faktura VAT Nr 04/0146 z dnia 15.07.2004 r. (opłacono przelewem 20.07.2004 r.)

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 17087,45zł. Umowy zlecania, które zostały podpisane ze specjalistami, na łączną kwotę 2500zł zostaną opłacone po wykonaniu zadania, tj. grudzień br. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora w trzecim tygodniu listopada zakupione zostaną materiały piśmiennicze na łączną kwotę 350zł.

Dotacja jest wydatkowana zgodnie z określoną w programie kalkulacją kosztów realizacji zadania, zakładającą pokrycie z dotacji kosztów zakupu pomocy dydaktyczno - terapeutycznych w kwocie 17.150 zł.

Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunki opisane są w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1/2004

Staroście Grajewskiemu przysługuje prawo wniesienia do Wojewody Podlaskiego pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Starosta Grajewski.

Kontrolowany                                                                        Kontrolujący

Jarosław Augustowki, 16.11.2004 r.,                                      1. Ewa Feszler

2. Idalia Czyńska


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-12-14 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-14 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-14 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl