Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352039   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Powiatu Grajewskiego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.12.02

PS.I.0932/8/04

Pan

Jarosław Augustowski

Starosta Grajewski

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli realizacji porozumienia Nr 2/04 zawartego w dniu 21.06.2004 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim w zakresie wykonania programu "Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi", przeprowadzonej w dniu 04.11.2004r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku stwierdzono:

1.      Program zakładał utworzenie dwóch punktów konsultacyjno - informacyjnych: w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego w Grajewie, a także uruchomienie warsztatów terapeutyczno - szkoleniowych przy Zespole Szkół Specjalnych, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2.      Punkt konsultacyjno - informacyjny działający przy Poradni czynny jest w piątki w godz. 1500-1600. Z dokumentacji wynika, że od września br. porad udzielono 6 osobom, w tym 4 osoby kontaktowały się z Poradnią kilkakrotnie. Psycholog udzielający porad prowadzi dziennik zajęć, w którym odnotowane są jedynie tematy przeprowadzonej rozmowy. W stosunku do osób kilkakrotnie korzystających z punktu nie opracowano indywidualnej dokumentacji, która określałaby przebieg oraz efekty prowadzonej terapii.

3.      Ustalono, że uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy wykonują prace użytkowe i ozdobne z gliny. Specjaliści prowadzą dzienniki, w których określone zostały cele zajęć, tematyka poszczególnych spotkań, a także charakterystyka uczestników warsztatów.

4.      Podczas kontroli nie przedłożono natomiast jakiejkolwiek dokumentacji świadczącej o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno - informacyjnego utworzonego na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego.

5.      Nie jest prowadzona dokumentacja ze spotkań organizowanych w ramach warsztatów terapeutyczno - szkoleniowych przy Zespole Szkół Specjalnych oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego w Grajewie.

6.      Z wyjaśnień dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych wynika, że w ramach programu stałą opieką objęto 20 osób, natomiast doraźnie porad i pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielono 40 osobom. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w dokumentacji.

7.       Otrzymane środki wydatkowane są zgodnie z określoną w programie kalkulacją kosztów.

W związku z powyższym zaleca się:

1.      W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia przedłożenie dokumentacji:

-         potwierdzającej funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego w Grajewie - dni i godziny przyjmowania podopiecznych, informacja o osobie udzielającej porad;

-         potwierdzającej działalność warsztatową, w tym liczbę uczestników zajęć.

2.      Prowadzenie dokumentacji indywidualnej dla osób korzystających z porad w punktach konsultacyjno - informacyjnych.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 27 zarządzenia wewnętrznego Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, Starosta może zgłosić na piśmie do Wojewody Podlaskiego umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa, oczekuję w terminie 30 dni informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Do wiadomości:                                                   Z up. Wojewody Podlaskiego

1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych                Krystyna Golubiewska

w Grajewie                                                          Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

2. Wydział Prawny i Nadzoru                              

3. A/a


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-12-14 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-14 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-14 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl