Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148140   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kobylinie Borzymach, ul. Główna 11, przeprowadzonej w dniu 14.10.2004 r., REGON 450009930

Wójtem Gminy jest Pan Ryszard Pogorzelski.

Kierownikiem Ośrodka jest od dnia 16.04.2004r. Pani Bożena Piszczatowska.

Kontrolę przeprowadziły:

1.      Ewa Bonarska - starszy inspektor wojewódzki

2.      Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 272 z dnia 7.10.2004 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14.10.2004 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Pani Bożena Piszczatowska - Kierownik Ośrodka.

Cel kontroli:

Sprawdzenie  wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wójta Gminy Kobylin Borzymy, w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2004r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Usunięcie stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, określonych w zaleceniach pokontrolnych wystosowanych do Wójta Gminy Kobylin Borzymy w piśmie z dnia 14.03.2004r., tj.:

1.      Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu pozbawienia uprawnień do zasiłku stałego osoby wymienione w protokole kontroli na str. 3, 4, 5, 6, 7 i wydania decyzji administracyjnych pozbawiających uprawnień do zasiłku stałego.

2.      Uregulowanie w formie decyzji administracyjnej prawa do zasiłku stałego dla osób wymienionych w protokole na stronie 4 protokołu, pod poz.2 i na str. 6 protokołu pod poz.6.

3.      Wystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach Nr 1/04 z 15.01.2004 r., Nr 2/03 z 25.11.2003 r. i Nr l z 30.06.2003 r. przyznających zasiłek stały dla osób wymienionych w protokole kontroli na str. 6 pod poz. 5, str. 7 pod poz. 7 i pod poz. 8.

4.      Dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tytułem wypłaty zasiłków stałych za rok 200 l w kwocie 406 zł, za rok 2002 w kwocie 12.050 zł i za rok 2003 w kwocie 28.424 zł - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za lata 2001 - 2003) wraz z odsetkami liczonymi od łącznej kwoty 40.880 zł od dnia 9 lutego 2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

5.      Dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie 836 zł niezgodnie z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych.

6.      Zweryfikowanie uprawnień z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne u osób otrzymujących zasiłki stałe w kontrolowanym okresie i w przypadku stwierdzenia braku uprawnień o zwrot wypłaconych świadczeń na wyżej podane konta Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku.

7.      Przestrzeganie przepisów art. 27 ust l; 38; 43 ust l i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220, z późno zm.).

8.      Przestrzeganie przepisów art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.).

9.      Dokonanie ponownego ustalenia dochodu rodziny, o której mowa na str.9 protokołu pod poz.2 celem zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego wyrównawczego.

10. Uzupełnienie akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego wymienionych na str. 9, 10 i 11 protokołu kontroli o brakujące dokumenty.

11. Dokonanie ponownego ustalenia dochodu rodzin korzystających z zasiłku macierzyńskiego okresowego w oparciu o zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, dowód opłacania i wysokości składki KRUS, dokumenty potwierdzające pobieranie i wysokość zasiłku rodzinnego.

Dodatkowo kontrolujący zwrócił również uwagę na konieczność zapewnienia stanu zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej, gwarantującego prawidłowe realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli

Ad 1 i 3

Pismem z dnia 30.01.2004r. Kierownik Ośrodka wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu zasiłku stałego osobom wymienionym na stronach protokołu: 3, 4, 5, 6 i 7 (za wyjątkiem umieszczonej na str. 7 pod. poz. 8). W uzasadnieniu wskazano, że decyzje przyznające świadczenia zostały wydane bez podstawy prawnej, albowiem osoby te nie spełniały przesłanek przyznania zasiłku na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej. Do pisma dołączono jedynie decyzje.

Właściwe miejscowo SKO w Łomży, któremu przekazano sprawę, zażądało akt spraw, w których podjęto decyzje. Następnie pismem z dnia 10.03.2004r. poprosiło o nadesłanie dowodów doręczenia decyzji. Wobec tego, że nie zostały dostarczone, pismem z dnia 25.03.2004r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zwróciło akta osób wymienionych na stronach protokołu 3, 4, 5, 6 i 7 (poz. 1-8) i poinformowało, że w chwili obecnej nie ma podstaw do wszczęcia w urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności wskazywanych we wnioskach decyzji. SKO stwierdziło, że w aktach spraw brak dowodu doręczenia decyzji tj. brak potwierdzenia na ich wprowadzenie do obrotu prawnego. Z uwagi na fakt, że stwierdzenie nieważności decyzji ma na celu wyeliminowanie wadliwej decyzji (wydanej z naruszeniem prawa) z obrotu prawnego, niezbędnym jest bezsporne ustalenie czy decyzja została doręczona stronie tj. czy została wprowadzona do obrotu prawnego. SKO wyjaśniło Kierownikowi Ośrodka, że dowodem doręczenia decyzji stronie może być np. jej pisemne oświadczenie, że otrzymały decyzje z podaniem miejsca i przybliżonej daty jej odbioru. Gdy organ uzyska takie oświadczenia, nic nie będzie stało na przeszkodzie do ponownego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania zmierzającego do stwierdzenia ich nieważności.

Od chwili otrzymania powyższego pisma SKO w Łomży z dnia 25.03.2004r. nie podjęto żadnych dalszych działań celem wykonania zaleceń pokontrolnych - nawet w zakresie wyjaśnionym przez SKO.

Ad 2

Nie podjęto decyzji administracyjnych ustalających prawo do zasiłku stałego osobom wymienionym w protokole na str. 4 pod poz. 2 i na str. 6 pod poz. 6.

Ad 4

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tytułem wypłaty zasiłków stałych w latach 2001 - 2003 w łącznej kwocie 40.880 zł + 438,50 zł (odsetki) - na rachunek Wydziału Finansów PUW w Białymstoku na wskazany przez kontrolującego rachunek bankowy.

Ad 5

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że na dzień kontroli nie dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie 836 zł niezgodnie z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych.

Ad 6

Dokonano weryfikacji uprawnień z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne u osób otrzymujących zasiłki stałe, składki nie były odprowadzane albowiem osoby były zgłoszone do ubezpieczenia w KRUS.

Ad 7 i 8

Nadal nie są przestrzegane przepisy ustawy o pomocy społecznej w zakresie przyznawania: zasiłków stałych - art. 37, zasiłków okresowych - art. 38 ustawy  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz.U. Nr 114, poz. 1220 ze ze zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego - art. 35.

Ad 9

Nie dokonano ponownego ustalenia dochodu rodziny, o której mowa na str. 9 protokołu pod. Poz. 2 celem zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego wyrównawczego.

Wobec stwierdzenia powyższego kontrolujący dokonali ponownej kontroli wszystkich akt osób otrzymujących zasiłki stałe (wcześniej zasiłki stałe wyrównawcze) i stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1)     osoby otrzymujące zasiłek stały wyrównawczy nie zostały poinformowane o wygaśnięciu decyzji przyznającej zasiłek stały wyrównawczy z dniem 30.04.2004r. na mocy art. 149 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r., w jednym przypadku powyższe spowodowało wypłatę zasiłku stałego bez podstawy prawnej w maju br.,

2)     w przypadku dwóch osób poprzez błędne ustalenie dochodu rodzin nieprawidłowo określono wysokość zasiłku stałego, co spowodowało nadpłatę świadczenia.

Osoby, którym ustalono prawo do zasiłku stałego zawiera załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad 10

Nie dokonano uzupełnienia akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego wymienionych na str. 9, 10 i 11 protokołu o brakujące dokumenty.

Wobec stwierdzenia powyższego kontrolujący dokonali ponownej kontroli wszystkich akt osób otrzymujących zasiłki stałe okresowe i stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1)         decyzje podejmowano z naruszeniem art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, w 10 na 25 osoby których akta sprawdzono - powyższe pozwala na stwierdzenie iż w lutym i marcu 2004r. wnioski o przyznanie zasiłków nie były rozpatrywane,

2)         dokonywano błędnego ustalenia dochodu m.in. poprzez : wyliczanie kwoty dochodu nie odpowiadającej wielkości gospodarstwa rolnego, nie ustalenie z jakiego tytułu i w jakiej kwocie dokonywane są potrącenia ze świadczenia emerytalnego,

3)         dokonywano wypłaty zasiłków okresowych bez podjęcia decyzji administracyjnej w sprawie,

4)          przyznawanie zasiłku okresowego pomimo nie spełniania przesłanek przyznania pomocy w tej formie określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10.03.1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego,

5)         w aktach brak dokumentacji niezbędnej do ustalenia dochodu rodziny - dowodu opłacania składki KRUS,

6)         wywiady rodzinne przeprowadzane są z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz.U. Nr 114, poz. 1220 ze z.).

Przykłady osób, którym przyznano zasiłek okresowy zawiera załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad 11

Nie dokonano ponownego ustalenia dochodu rodzin korzystających z zasiłku macierzyńskiego okresowego w oparciu o zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, dowody opłacania składki KRUS, dokumentów potwierdzających pobieranie i wysokość zasiłku rodzinnego.

Stwierdzono, że na 12 osób których źródłem utrzymania było gospodarstwo rolne do akt wprawdzie dołączono zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, ale wielkość gospodarstwa rolnego nie została stwierdzona na dzień podejmowania decyzji przyznających stronie świadczenie, lecz na dzień jego wydawania. Ponadto wprawdzie zaświadczenia zostały dołączone, ale nie skutkowało to przeliczeniem dochodu stron i podjęciem w tej sprawie decyzji administracyjnej, o ile kwota przyznanego świadczenia byłaby inna niż ustalona w wyniku wydanych zaleceń pokontrolnych. Dodatkowo nie we wszystkich sprawach dołączono potwierdzenie zapłacenia składki KRUS i pobierania oraz wysokości zasiłku rodzinnego.

Kadrę Ośrodka w chwili obecnej stanowią:

1.      Bożena Piszczatowska - Zarządzeniem Nr 41/04 Wójta Gminy Kobylin Borzymy z dniem 16.04.2004r. została powołana na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 1.09.1988r. na stanowisku referenta, od 27.09.1990r. na stanowisku Kierownika Biblioteki Publicznej, pismem Wójta Gminy z dnia 1.03.1996r. powierzono obowiązki pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1.04.1996r., na kolejnych pismach w aktach osobowych korektorem wymazano "pracownik socjalny" i wpisano "aspirant pracy socjalnej, wykształcenie: Zespół Szkół Zawodowych w Krzyżewie, tytuł: technik rolnik, 10.07.2004r. tytuł licencjata - Studia Wyższe Zawodowe w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku: pedagogika, kontynuuje studia magisterskie na IV roku pedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku.

W dniu 27.04.2004r. Wójt Gminy Kobylin Borzymy upoważnił Panią Bożenę Piszczatowską - Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

W tym dniu również imiennie Wójt upoważnił Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych.

2.      Urszula Sikorska - zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na czas określony od 21.04.2004r. do 20.07.2005r. (pierwsza umowa od 21.04.2004r. do 20.07.2004r.), wykształcenie: Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku.

Kontrolujący stwierdzili, że obsada kadrowa jest niezgodna z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. W świetle tego przepisu ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców. Gminę Kobylin Borzymy zamieszkuje ok. 3.800 mieszkańców.

Ponadto Kierownik Ośrodka nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowania tego stanowiska, określonych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kontrolujący stwierdzili, że w Ośrodku nie wyodrębniono stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych. Sprawami dot. świadczeń rodzinnych zajmuje się kierownik i pracownik socjalny.

Ze względu na upoważnienie Kierownika Ośrodka do realizowania świadczeń rodzinnych na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28.11.2003r. w Ośrodku winna być utworzona komórka organizacyjna (odrębne stanowisko) do realizacji świadczeń rodzinnych.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka pod poz. 5.

Kontrolowany                                                           Kontrolujący

Bożena Piszczatowska, 17.11.2004 r.                      1. Ewa Bonarska

2. Anna Liszewska


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  14.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  14.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  14.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl