Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147760   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.12.7

PS.I.0933/1/04

Pan

Ryszard Pogorzelski
Wójt Gminy

Kobylin Borzymy

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 października 2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych  skierowanych do Wójta Gminy w wystąpieniu z dnia 4.03.2004r.

Zalecenia powyższe dotyczyły:

1.      Wszczęcia postępowania administracyjnego w celu pozbawienia uprawnień do zasiłku stałego osoby wymienione w protokole kontroli na str. 3, 4, 5, 6, 7 i wydania decyzji administracyjnych pozbawiających uprawnień do zasiłku stałego.

2.      Uregulowania w formie decyzji administracyjnej prawa do zasiłku stałego dla osób wymienionych w protokole na stronie 4 protokołu, pod poz.2 i na str. 6 protokołu pod poz.6.

3.      Wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach Nr 1/04 z 15.01.2004 r., Nr 2/03 z 25.11.2003 r. i Nr l z 30.06.2003 r. przyznających zasiłek stały dla osób wymienionych w protokole kontroli na str. 6 pod poz. 5, str. 7 pod poz. 7 i pod poz. 8.

4.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tytułem wypłaty zasiłków stałych za rok 200 l w kwocie 406 zł, za rok 2002 w kwocie 12.050 zł i za rok 2003 w kwocie 28.424 zł - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za lata 2001 - 2003) wraz z odsetkami liczonymi od łącznej kwoty 40.880 zł od dnia 9 lutego 2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

5.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie 836 zł niezgodnie z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych.

6.      Zweryfikowania uprawnień z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne u osób otrzymujących zasiłki stałe w kontrolowanym okresie i w przypadku stwierdzenia braku uprawnień o zwrot wypłaconych świadczeń na wyżej podane konta Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku.

7.      Przestrzegania przepisów art. 27 ust l; 38; 43 ust l i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220, z późno zm.).

8.      Przestrzegania przepisów art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.).

9.      Dokonania ponownego ustalenia dochodu rodziny, o której mowa na str.9 protokołu pod poz.2 celem zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego wyrównawczego.

10.  Uzupełnienia akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego wymienionych na str. 9, 10 i 11 protokołu kontroli o brakujące dokumenty.

11.  Dokonania ponownego ustalenia dochodu rodzin korzystających z zasiłku macierzyńskiego okresowego w oparciu o zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, dowód opłacania i wysokości składki KRUS, dokumenty potwierdzające pobieranie i wysokość zasiłku rodzinnego.

Dodatkowo kontrolujący zwrócił również uwagę na konieczność zapewnienia stanu zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej, gwarantującego prawidłowe realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, podpisanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach w dniu 17.11.2004r.

Ustalenia kontroli wykazały, że zalecenia wymienione:

- w pkt 4, 6 zostały wykonane prawidłowo

- w pkt 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 nie zostały wykonane

- w pkt 7 i 8 nie są wykonywane.

W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, że nadal obsada kadrowa Ośrodka jest nieprawidłowa - sprzeczna z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowania tego stanowiska, określonych w art. 122 ust. 1 ustawy - nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ponadto pomimo upoważnienia Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych w ośrodku, nie utworzono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jednocześnie w  trakcie kontroli stwierdzono dalsze nieprawidłowości, polegające na:

I. W zakresie zasiłków stałych:

1.      Osoby otrzymujące zasiłek stały wyrównawczy nie zostały poinformowane o wygaśnięciu decyzji przyznającej zasiłek stały wyrównawczy z dniem 30.04.2004r. na mocy art. 149 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.,

2.      W przypadku dwóch osób poprzez błędne ustalenie dochodu rodzin nieprawidłowo określono wysokość zasiłku stałego, co spowodowało nadpłatę świadczenia:

1)      A.K. (str. 9 poz. 2 protokołu podpisanego w dniu 9.02.2004r., str. 9 poz. 1 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.) - nadpłata w okresie maj - wrzesień 2004r. - 271, 30 zł,

2)      K.M. (str. 10 poz. 2 protokołu z dni 17.11.2004r.) - nadpłata w okresie 1.01.2003r. do 30.04.2004r. - 16 m-cy x 110,67 zł = 1.770,72 zł i w okresie maj - czerwiec 2004r. - 2 m-ce x 102 = 204 zł.

II. W zakresie zasiłków okresowych:

1.      Decyzje podejmowano z naruszeniem art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W wyniku skontrolowania 10 -ciu ( na 25 ) akt osób stwierdzono, że w lutym i marcu 2004r. wnioski o przyznanie zasiłków nie były rozpatrywane.

2.      Dokonywano błędnego ustalenia dochodu m.in. poprzez: wyliczanie kwoty dochodu nie odpowiadającej wielkości gospodarstwa rolnego, nie ustalenie z jakiego tytułu i w jakiej kwocie dokonywane są potrącenia ze świadczenia emerytalnego,

3.      Dokonywano wypłaty zasiłków okresowych bez podjęcia decyzji administracyjnej w sprawie:

1)      A.M. - poz. 3 na str. 13 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r. - łączna wypłacona kwota - 381 zł

4.      Przyznawano zasiłki okresowe pomimo nie spełniania przesłanek do przyznania pomocy w tej formie określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10.03.1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego:

1)      A.G. - poz. 5 na str. 13 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r. - wypłacone kwoty - 3 m-ce x 150 zł = 450 zł + 5 m-cy x 89,25 zł = 446,25 zł, łącznie 807 zł

2)      M.W. - poz. 6 na str. 14 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r. - wypłacona kwota - 72,56 zł za październik 2004r.

5.      W aktach brak dokumentacji niezbędnej do ustalenia dochodu rodziny - dowodu opłacania składki KRUS,

6.      Wywiady rodzinne przeprowadzane są z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz.U. Nr 114, poz. 1220 ze zm.).

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Pana do:

1.       Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia na stanowisku Kierownika  Ośrodka - osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.      Niezwłocznego dostosowania obsady kadrowej do wymogów określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - poprzez zatrudnienie drugiego pracownika socjalnego.

3.      Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wyodrębnienia komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń - zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem obsady kadrowej, o której mowa w ww. ust. 2.

4.      Spowodowanie wykonania zaleceń pkt 1 i 3 - poprzez niezwłoczne potwierdzenie daty odbioru decyzji przez osoby wymienione na stronach 3, 4, 5, 6 i 7 protokołu z kontroli podpisanego przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r., następnie wystąpienie do SKO w Łomży celem stwierdzenia nieważności decyzji przyznających świadczenia tym osobom.

5.      Podjęcia decyzji administracyjnej ustalających prawo do zasiłku stałego dla osób wymienionych w protokole podpisanym przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r. - na stronie 4  pod poz.2 i na str. 6 pod poz.6.

6.      Wykonanie pkt  5 zaleceń - dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie 836 zł w nadmiernej wysokości na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych, jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2004r. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 9 lutego 2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

7.      Spowodowanie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zakresie ustalania dochodu rodziny (art. 8), przyznawania zasiłków stałych (art. 37) i okresowych (art. 38), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220, z późno zm.) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 35).

8.      Spowodowanie dokonania ponownego ustalenia dochodu rodziny - w szczególności w zakresie ustalenia dochodu rodziny w okresie 1.02.2003r. do 31.12.2003r., o której mowa na str.9 protokołu podpisanego przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r - pod poz. 2 celem zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego wyrównawczego.

9.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej od stycznia 2004 roku w łącznej kwocie 917,98 zł w nadmiernej wysokości na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych, jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2004r. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17 listopada  2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

10.  Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w 2004 roku w łącznej kwocie 819,97 zł w nadmiernej wysokości na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych okresowych, o ile nastąpiła wypłata świadczeń za listopad 2004r. zwrotowi podlega dodatkowo kwota 238,01 zł (dot. poz. 3, 5 i 6 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r., jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2004r. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17 listopada  2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

12.  Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, tytułem wypłaty zasiłku stałego za rok 2003 w kwocie 1.328,04 - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2003 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17 listopada  2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

13.  Spowodowanie dokonania ponownego ustalenia dochodów osób:

1)      M.S. - poz. 1 na str. 12 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.,

2)      I.O. - poz. 2 str. 12 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.,

3)      K.K. - poz. 4 str. 13 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.

a następnie podjęcie stosownej decyzji administracyjnej w sprawie.

Zalecenia dotyczące kolejnych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli  zawarto w wystąpieniu do kierownika ośrodka - przekazanym Panu do wiadomości.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.128 ust.2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli Wójtowi Gminy Kobylin Borzymy przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Otrzymuje:                                                           Z up. Wojewody Podlaskiego

1.      Wydział Prawny i Nadzoru                             Andrzej Kozłowski

2.      Aa.                                                                Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  14.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  14.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  14.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl