Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148249   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.12.07

PS.I.0933/1/04

Pani

Bożena Piszczatowska
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Kobylinie Borzymach

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 października 2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach, dotyczącą wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Wójta Gminy w piśmie z dnia 4.03.2004r.

Przedmiotem kontroli było usunięcie stwierdzonych w wyniku kontroli z dnia 27.01.2004r. nieprawidłowości i wykonanie powyższych zaleceń.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole, podpisanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach w dniu 17.11.2004r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że tylko dwa z jedenastu zaleceń zostały wykonane.

Ponadto ustalono, że nadal występują nieprawidłowości, polegające na:

I. W zakresie zasiłków stałych:

1.      Osoby otrzymujące zasiłek stały wyrównawczy nie zostały poinformowane o wygaśnięciu decyzji przyznającej zasiłek stały wyrównawczy z dniem 30.04.2004r. na mocy art. 149 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.,

2.      W przypadku dwóch osób poprzez błędne ustalenie dochodu rodzin nieprawidłowo określono wysokość zasiłku stałego, co spowodowało nadpłatę świadczenia:

1)      A.K. (str. 9 poz. 2 protokołu podpisanego w dniu 9.02.2004r., str. 9 poz. 1 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.) - nadpłata w okresie maj - wrzesień 2004r. - 271, 30 zł,

2)      K.M. (str. 10 poz. 2 protokołu z dni 17.11.2004r.) - nadpłata w okresie 1.01.2003r. do 30.04.2004r. - 16 m-cy x 110,67 zł = 1.770,72 i w okresie maj - czerwiec 2004r. - 2 m-ce x 102 = 204 zł.

II. W zakresie zasiłków okresowych:

1. Decyzje podejmowano z naruszeniem art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W wyniku skontrolowania 10 -ciu (na 25) akt osób stwierdzono, że w lutym i marcu 2004r. wnioski o przyznanie zasiłków nie były rozpatrywane.

2. Dokonywano błędnego ustalenia dochodu m.in. poprzez: wyliczanie kwoty dochodu nie odpowiadającej wielkości gospodarstwa rolnego, nie ustalenie z jakiego tytułu i w jakiej kwocie dokonywane są potrącenia ze świadczenia emerytalnego,

3. Dokonywano wypłaty zasiłków okresowych bez podjęcia decyzji administracyjnej w sprawie:

1)      A.M. - poz. 3 na str. 13 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r. - łączna wypłacona kwota - 381 zł

1.      Przyznawano zasiłki okresowe pomimo nie spełniania przesłanek do przyznania pomocy w tej formie określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10.03.1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego:

1)      A.G. - poz. 5 na str. 13 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r. - wypłacone kwoty - 3 m-ce x 150 zł = 450 zł + 5 m-cy x 89,25 zł = 446,25 zł, łącznie 807 zł

2)      M.W. - poz. 6 na str. 14 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r. - wypłacona kwota - 72,56 zł za październik 2004r.

2.      W aktach brak dokumentacji niezbędnej do ustalenia dochodu rodziny - dowodu opłacania składki KRUS,

3.      Wywiady rodzinne przeprowadzane są z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz.U. Nr 114, poz. 1220 ze zm.).

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach do:

1.      Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zakresie ustalania dochodu rodziny (art. 8), przyznawania zasiłków stałych (art. 37) i okresowych (art. 38), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220, z późno zm.) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 35).

2.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej od stycznia 2004 roku w łącznej kwocie 917,98 zł w nadmiernej wysokości na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych, jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2004r. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17 listopada  2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

3.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w 2004 roku w łącznej kwocie 819,97 zł w nadmiernej wysokości na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych okresowych, o ile nastąpiła wypłata świadczeń za listopad 2004r. zwrotowi podlega dodatkowo kwota 238,01 zł (dot. poz. 3, 5 i 6 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r., jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2004r. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17 listopada  2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

1.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, tytułem wypłaty zasiłku stałego za rok 2003 w kwocie 1.328,04 - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2003 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17 listopada  2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

2.      Dokonania ponownego ustalenia dochodów osób:

1)      M.S. - poz. 1 na str. 12 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.,

2)      I.O. - poz. 2 str. 12 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.,

3)      K.K. - poz. 4 str. 13 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.

a następnie podjęcie stosownej decyzji administracyjnej w sprawie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Otrzymuje:                                                           Z up. Wojewody Podlaskiego

1.Wójt Gminy Kobylin Borzymy                           Andrzej Kozłowski

2. Wydział Prawny i Nadzoru                               Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3. Aa.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  14.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  14.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  14.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl