Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385165   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK. Zobacz inne informacje z tej kategorii.


Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -
przyznanymi Staroście Białostockiemu przez Głównego Geodetę Kraju.

Kontrolę Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku w dniu 10 grudnia 2004 r. przeprowadził Hubert Filipowicz, pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnień Nr RR. XII. 0939 - 119/04 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.

Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2004 roku.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:

 • art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207 poz. 1759),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

 • pismo Nr KZ - 3171 - 4/04 z dnia 8 kwietnia 2004 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji..

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 19. 11. 2002 roku Starosta Białostocki Pan Wiesław Pusz

Obowiązki skarbnika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 2. 09. 2002 roku Pan/i Maria Borodziuk

Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: Pan Tadeusz Jastrzębski ...............................................................................................................................................................................................................................................................

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

 1. Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
  i Kartograficznym w kwocie 55 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła w dniu 21 kwietnia 2004 ze wskazaniem, by przeznaczono ją na modernizację i adaptację pomieszczeń do przechowywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 2. Środki dotacji Starosta Białymstoku przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:

 1. zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach Powiatowego

 2. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Białymstoku

 3. przy ul. Mickiewicza 3

 4. …………………………………………………………………………………………………

 1. Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
  z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem zamówienia, był:

 1. zastosowano tryb przetargu nieograniczonego

 2. ........................................................................................................................................................

 3. ........................................................................................................................................................

 4. ……………………………………………………………………………………………………

 1. Inne spostrzeżenia:

 1. ........................................................................................................................................................

 2. ........................................................................................................................................................

5. Zawarte umowy:

 1. umowa zawarta w dniu 24 sierpnia 2004 roku w Białymstoku pomiędzy Tadeuszem

 2. Jastrzębskim - Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

 3. i Kartograficznej w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, a przedsiębiorstwem „Bud Max” -sp

 4. z o. o. ul. Pólnicy 8, 80 - 177 Gdańsk

Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego protokołu:

 • uchwały: Nr XLII/260/2002 RP Białostockiego z dnia 29. 08. 2002r. Nr I/3/2002 RPB z dnia 19. 11, 2002 r.

 • wyciąg bankowy

 • dokumenty z postępowania przetargowego

 • umowa z dnia 24 sierpnia 2004 r., faktura VAT Nr BM - 2004/10/02

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:

 1. Głównemu Geodecie Kraju,

 2. jednostce kontrolującej,

 3. jednostce kontrolowanej.

Podpis kierownika

jednostki kontrolowanej

oraz skarbnika

Podpis kontrolującego

STAROSTA

/-/

Wiesław Pusz

DYREKTOR

POWIATOWEGO OŚRODKA

Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Białymstoku

/-/

inż. Tadeusz Jastrzębski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

/-/

Hubert Filipowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-12-17 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-17 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-17 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl