Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26350539   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

 

 

P R O T O K Ó Ł

 

z kontroli problemowej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2004 r. w Nadleśnictwie Waliły w Waliły Stacja

przez mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 34/04 z dnia 24 listopada 2004 r.

Okres objęty kontrolą   2001.01. 01 -  2004.12.07

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest mgr inż. Krzysztof Stefan Bozik Nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły zatrudniony na tym stanowisku od 1 marca 1993 r

Podstawą prawną działalności jest Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Waliły zatwierdzony  Zarządzeniem Nr 15/04 z dnia 15 marca 2004 r. przez  Nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły. Funkcję jednostki nadrzędnej sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Nadleśnictwo Waliły jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej otrzymała numer identyfikacyjny REGON  050511730   oraz  NIP 542-021-27-92.

Nadleśnictwo Waliły mieści się w Waliłach Stacja  przy ul. Białostockiej,  16-040 Gródek,             tel. 718 00 27.

                     

                                                                                                                                                                                  

Wyjaśnień w toku kontroli udzieliła:

- mgr Renata Wąchocka  - Główny Księgowy Nadleśnictwa Waliły

      

 

                                                                                                   

      Ustalenia kontroli

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Nadleśniczym Nadleśnictwa Waliły.

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

 

Osobą nadzorującą postępowanie mandatowe w Nadleśnictwie Waliły jest Pani Renata Wąchocka. Potwierdzone to jest w pkt. 13 zakresu czynności z dnia 14 marca 2004 r.

 

 Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań

ü      ze współpracą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

 

2.      Obrót bloczkami mandatów karnych.

 

       Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania, która została założona 6 marca 1992 roku. Księga ta jest opieczętowana, podpisana, ponumerowana, przesznurowana.

 

Stan bloczków karnych przedstawia się następująco:

 

Bloczki mandatów karnych gotówkowych
Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan końcowy

2001

9

-

-

9

2002

9

-

9

-

Bloczki mandatów karnych gotówkowych utraciły ważność z dniem 1 sierpnia 2002 r.

 

 

 

Bloczki mandatów karnych kredytowanych

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2001

10

-

-

10

2002

10

-

10*

-

* 1 sierpnia 2002 r. nastąpiła wymiana bloczków mandatów karnych kredytowanych na bloczki mandatów karnych ( tzw. uniwersalne- można wystawiać mandaty trzech rodzajów: kredytowane, gotówkowe, zaoczne)

Bloczki mandatów karnych  - nowe

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2002

-

  2

-

2

2003

2

2

2

2

2004  do dnia kontroli

2

2

2

2

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. stan bloczków mandatów karnych  wynosił         2 szt.  bloczków mandatów karnych z ilością 15  szt. mandatów do   nałożenia.   Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji  przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Na przechowywanie bloczków mandatów karnych wydzielone jest miejsce w kasie metalowej, umiejscowionej w odpowiednio zabezpieczonym przed włamaniem pomieszczeniu.

Osoby nakładające mandaty, pobieranie bloczków kwitują podpisem w księdze druków ścisłego zarachowania. Do nakładania mandatów karnych uprawnionych jest              16 pracowników służby leśnej.

Osoby uprawnione do nakładania mandatów posiadają aktualne upoważnienia do nakładania grzywien. Upoważnienia zostały wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Waliły na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r    (Dz. U. Nr 174, poz. 1432).

 

 

3. Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.

 

Sprawdzono  następujący bloczek: CD 0062751-0062760. Rodzaje mandatów zaznaczane są prawidłowo, podawane są dane o ukaranym, PESEL, kwalifikacja prawna, data nałożenia mandatu  oraz podpis osoby ukaranej natomiast brak jest opisu czynu, za który została nałożona  grzywna .

 

4. Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

 

Sprawdzono wybrane losowo następujące  rejestry  mandatów karnych kredytowanych:

1.      rejestr z dnia 27.02.2002- mandat z dnia 25.02.2002

2.      rejestr z dnia  17.09.2003 - mandat z dnia 16.09.2003

3.      rejestr z  dnia 19.09.2003 - mandat z dnia 19.09.2003

4.      rejestr z dnia  23.09.2003 - mandaty z dnia  23.09.2003

5.      rejestr z dnia 30.09.2003 - mandaty z dnia 30.09.2003

6.      rejestr z dnia  7.10.2003 - mandat z dnia 7.10.2003

7.      rejestr z dnia  22.10.2003 - mandat  z dnia  21.10.2003

8.      rejestr z dnia 25.06.2003 - mandat z dnia 25.06.2003

9.      rejestr z dnia 19.11.2003 - mandat z dnia 18.11.2003

10.  rejestr z dnia 15.07.2004 - mandat z dnia 9.07.2004

11.  rejestr z dnia 30.07.2004 - mandaty z dnia 30.07.2004

12.  rejestr z dnia 18.08.2004 - mandat z dnia 18.08.2004

13.  rejestr z dnia 31.08.2004 - mandaty z dnia 30.08.2004

14.  rejestr z dnia 16.09.2004 - mandat z dnia 15.09.2004

15.  rejestr z dnia 20.09.2004 - mandaty z dnia 17-18.09.2004

16.  rejestr z dnia 7.10.2004 - mandat z dnia 7.10.2004

17.  rejestr z dnia 20.10.2004 - mandat z dnia 19.10.2004

Rejestry przekazywane są w terminie do 6 dni od daty nałożenia mandatu.

 

 

5. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

 

Zgodnie z § 4 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania bloczków mandatów (Dz. U. NR 131 poz. 663)  zbiorcze informacje nie były sporządzane terminowo.

 

Lp.

Zbiorcza informacja za miesiąc???

Data sporządzenia

1

Marzec 2002

16 kwietnia 2002

2

Czerwiec 2002

15 lipca 2002

3

Wrzesień 2002

15 październik 2002

4

Styczeń 2003

19 luty 2003

5

Wrzesień 2003

16 września 2003

6

Styczeń 2004

15 lipca 2004

7

Kwiecień 2004

15 lipca 2004

8

Maj 2004

15 lipca 2004

9

Czerwiec 2004

15 lipca 2004

 

 

W okresie kontrolowanym nałożono następującą  ilość mandatów:

 

Okres

Ilość nałożonych mandatów (szt.)

Kwota nałożonych mandatów (zł. )

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

2001

15

3

12

   560,00

   230,00

330,00

2002

1

1

-

     50,00

      50,00

-

2003

18

18

-

  850,00

   850,00

-

2004 (do dnia kontroli)

18

18

-

1490,00

1490,00

-

           

 

6. Działania usprawniające.

 

            W ramach działań usprawniających osoby nakładające mandaty oraz osoba nadzorująca postępowanie mandatowe zostały zapoznane z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2003 r. Również z treścią pozostałych pism dotyczących problematyki mandatowej zapoznano te osoby. Udzielono odpowiedzi na zagadnienia związane z inwentaryzacją bloczków mandatów karnych oraz nakładania i rozliczania się z mandatów karnych w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 106 poz. 1148 oraz nakładania mandatów na nawowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia              22 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 20 poz.201)

 

Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 18 wpisu do księgi kontroli w Nadleśnictwie Waliły.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano.

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Waliły przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokole w ciągu 7 dni od jej podpisania.

 

Oryginał protokołu doręczono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Waliły

 

Podpis kierownika jednostki

Podpis kontrolującego

Nadleśniczy

/-/ mgr inż. Krzysztof Bozik

/-/

 

 


Publikator: Arkadiusz Wróblewski Data utworzenia:  17.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  17.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  17.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl