Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329246   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - PODGiK Łomża. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Łomży
Autorzy: Hubert Filipowicz,

P R O T O K Ó Ł

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży.

Kontrolę w dniach 24 listopada i 6 grudnia 2004 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

 • Mirosława Dudar - kierownik oddziału, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII.
  0939-106/04 z dnia 18 listopada 2004 roku,

 • Hubert Filipowicz - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII. 0939-108/04 z dnia 18 listopada 2004 roku;

 • Jarosław Kapica - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII 0939 -107/04 z dnia 18 listopada 2004 roku.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Wojciech Kubrak - Starosta Łomżyński powołany Uchwałą Nr I/4/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 listopada 2002 roku.

Zadaniem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19 i 26 kwietnia 2002 roku, zawartych w piśmie skierowanym do Starosty Łomżyńskiego z dnia 19 czerwca 2002 roku, Nr RR.I. 0932-1/02. Zalecenia te dotyczyły przestrzegania przez jednostkę przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie obejmującym sprawy związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto na polecenie Głównego Geodety Kraju, w ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, realizujący zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonują zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz czy złożyli oni wymagane art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na podstawie sprawdzenia sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw, dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 1. 1940-11/2002 inwentaryzacja budynku, miasto Łomża, ul. Wojska Polskiego, działka nr 30627/85; praca geodezyjna wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „GEO-KART” s.c. M. Brzostowski J. Nowacki Nr 8124/1/2002;

 2. 1940-102/2002 inwentaryzacja budynku - miasto Łomża, ul. Wiśniowa, działka nr 23748, praca geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego Janusza Włostowskiego Nr 1457/16/2002;

 3. 1831-34/2003 inwentaryzacja budynku mieszkalno - handlowego obręb Jedwabne
  ul. Jana Pawła II, działka nr 811 - praca geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego Zbigniewa Burdacha;

 4. 1997-168/2003 inwentaryzacja powykonawcza budynku - miasto Łomża,
  ul. Szosa Zambrowska, działka nr 11311/1, praca geodezyjna wykonana przez firmę „GEOPLAN” s.c. Z. i A. Toczyłowscy Nr 1458/163/2003;

 5. 1882-24/2003 inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 829/1 - obręb Zbójna, praca geodezyjna wykonana przez firmę GEO-USŁUGI mgr inż. Sławomir Obrycki Nr 15280/99/2003;

 6. 1941-151/2004 inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 190, obręb Piątnica Poduchowna, praca geodezyjna wykonana przez firmę „GEO-WIS” Usługi Geodezyjne s.c. Tadeusz Wiśniewski, Zbigniew Syperek Nr 5254/82/2004;

 7. 1883-40/2004 inwentaryzacja budynku i przyłącza wodociągowego, działka nr 948/2, miasto Nowogród, praca geodezyjna wykonana przez firmę „WŁOSTOWSKI” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne inż. Artur Włostowski Nr 18/2004;

 8. 1995-20/2004 inwentaryzacja budynku, działka nr 1095/3, obręb Miastkowo, praca geodezyjna wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Włodzimierz Rakowski Nr 5465/29/2004.

i wyjaśnień udzielonych przez :

 • Pana Jerzego Kowalewskiego zatrudnionego na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży (uprawnienia zawodowe Nr 508, zakres 1, 2, 3, 5, 6),

 • Panią Hannę Radulską zatrudnioną na stanowisku inspektora (uprawnienia zawodowe Nr 14033, zakres 2),

 • Panią Barbarę Samluk zatrudnioną na stanowisku inspektora.

stwierdzono, że:

  1. w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 1. Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego udzielano pisemnych odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie sposobu realizacji danej pracy geodezyjnej i wykorzystania materiałów zasobu.

 2. Jednostka prowadzi odrębny rejestr materiałów udostępnianych z zasobu do użytku powszechnego.

 3. Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, które terminowo nie wywiązywały się z zobowiązań składanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych, wysłano ponaglenia nakazujące im przekazanie do zasobu materiałów i informacji z wykonanych prac geodezyjnych.

 4. Na dokumentach geodezyjnych włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego umieszczano klauzule zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku tj:

 • wzór nr 1 - potwierdzający przyjęcie dokumentów do zasobu;

 • wzór nr 2 - kwalifikacja dokumentu do grupy funkcjonalnej;

1.2 Wykonywanie przez osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Z ustaleń kontroli wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w kontrolowanej jednostce realizuje 13 osób. W wyniku sprawdzenia bazy danych systemu „Ośrodek” w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31.12.2003 roku stwierdzono, że prace geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży zgłaszali:

 • Pan Jerzy Kowalewski - 16 prac geodezyjnych,

 • Pani Urszula Brożyna - 5 prac geodezyjnych,

 • Pan Jan Kawecki - 68 prac geodezyjnych,

 • Pani Barbara Samluk - 44 prac geodezyjnych,

 • Pan Bogdan Długołęcki - 171 prac geodezyjnych,

 • Pani Henryka Pezowicz - 6 prac geodezyjnych.

Na podstawie wglądu do akt osobowych osób realizujących w Starostwie zadania z zakresu geodezji i kartografii, stwierdzono, że wszyscy pracownicy złożyli stosowne oświadczenie, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

  1. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na podstawie kontroli dokumentacji formalno prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wyjaśnień złożonych przez Panią Aleksandrę Krępeć Sadowską - prowadzącego obsługę techniczną ZUDP oraz analizy sposobu załatwienia spraw oznaczonych numerami:

 1. 78/2003 - projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - miasto Łomża,
  ul. Poznańska działka nr 40209, naliczona opłata - 41,42 zł;

 2. 406/2003 - projekt przyłącza wodociągowego - miasto Łomża, ul. Browarna, działka
  nr 30565, naliczona opłata 35,51 zł;

 3. 106/2003 - projekt przyłącza wodociągowego - obręb Stare Kupiski, działka nr 36/3, naliczona opłata 35,51 zł;

 4. 87/2004 - projekt przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz gazowego obręb Stara Łomża, działka nr 82/5, naliczona opłata 52,00 zł;

 5. 23/2004 - projekt przyłącza wodociągowego - miasto Łomża, ul. Niemcewicza działka nr 12276/18, naliczona opłata 35,51 zł;

 6. 59/2004 - projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - miasto Łomża,
  ul. Słowikowa, działka nr 20087/1, naliczona opłata 41,75 zł.

W wyniku powyższego ustalono, co następuje:

 1. zarządzeniem Nr 10/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Starosty Łomżyńskiego ustalono przedstawicieli innych niż podlegli staroście , zarządów drógt publicznych biorących udział w posiedzeniach Zespołu w charakterze konsultantów;

 2. wykazywane zakresy opracowań na kopiach map zasadniczych, na których sporządzano projekty lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, odpowiadały wymogom określonym w przepisach §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

 3. opłaty za wykonane uzgodnienia naliczano zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209).

3.1 Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ustalono, że w dniu 15 lipca 2002 roku przekazano na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę 12.948,62 zł, z której opłacono rozmowy telefoniczne w kwocie 717,32 zł, należność za użytkowanie pomieszczeń w kwocie 12.231,30 zł, oraz kwotę 186,50 w ramach, której zakupiono termosy

Starostę Łomżyńskiego poinformowano o prawie do zgłaszania umotywowanych uwag i zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o możliwości składania wyjaśnień do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z rozdysponowaniem po jednym: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi przeprowadzającemu kontrolę.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Łomży.

Białystok, dn. 16 .12. 2004 roku

Kontrolowana jednostka:

STAROSTA

/-/

Wojciech Kubrak

Kontrolujący:

Mirosława Dudar /-/

Hubert Filipowicz /-/

Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-12-20 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-20 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-20 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl