Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328978   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok, dn. 14. 12. 2004 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

RR.I.0933-1/04

Pan

Jan Zalewski

Starosta Siemiatycki

W dniach 14 i 21 października 2004 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w podległej Panu jednostce przeprowadził kontrolę sprawdzającą, w ramach której dokonano sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli problemowej zawartych w piśmie z dnia 15 kwietnia 2002 roku Nr RR.I.0932-2/02. Zalecenia te dotyczyły przestrzegania przez jednostkę przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie obejmującym sprawy związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto na polecenie Głównego Geodety Kraju, w ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości, realizujący zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonują zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz czy złożyli oni wymagane art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż kontrolowana jednostka nie zrealizowała dotychczas wyszczególnionych poniżej zaleceń:

 1. Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego nie udzielano pisemnych odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie sposobu realizacji danej pracy geodezyjnej i wykorzystania materiałów zasobu.

 2. Ustalono, że wymienione jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

 • Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Twarowski Tadeusz,

 • Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy „GEO-L” s.c. Lech Niedźwiedzki, Włodzimierz Łopaciuk,

 • Geodeta uprawniony Jan Drewulski,

 • Usługi Geodezyjne „GEOMIAR”s.c. Wiesław Łukaszuk i Krzysztof Tatarczuk,

 • FHU „MALMAR” Mariusz Malewski,

nie przekazują do zasobu w terminach deklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych materiałów i informacji z wykonywanych prac geodezyjnych.

 1. Kontrolowana jednostka nie dokonała oceny stanu zasobu i nie sporządziła wykazu materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu.

 2. Wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowano mapę zasadniczą oraz mapę ewidencji gruntów funkcjonujące w zasobie w formie analogowej, natomiast nie przeprowadzono aktualizacji mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków funkcjonujących w zasobie w postaci numerycznej.

 3. Nie zachowano wymaganego terminu - 6 dni roboczych przy kontroli pracy geodezyjnej zgłoszonej Nr KERG 2954-21/2003.

 4. Uzgadniane projekty usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie wnoszono na mapę zasadniczą bądź jej kopię lub mapę przeglądową uzgadnianych projektów.

 5. Zasięgi opracowań na mapach do celów projektowych określono nie zgodnie z wymogami §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) - powyższe dotyczy uzgodnień Nr 2958-4/03; 2845-2/03; 2900-13/04.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono inne nieprawidłowości opisane poniżej:

 1. Do dnia kontroli nie włączono do zasobu materiałów powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych opisanych w umowach nr RG 342-2/02 z dnia 18 marca 2002 roku, i nr GG.741-01/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku i 30 kwietnia 2003 roku, a dotyczących opracowania numerycznych map ewidencji gruntów i budynków odpowiednio gminy Drohiczyn i gminy Mielnik.

 2. Nie włączono do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach dokumentacji, która powstała w wyniku realizacji pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu numerycznych map ewidencji gruntów i budynków części gminy Nurzec Stacja i Milejczyce. Zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi integralną część umowy zawartej w dniu 21 lipca 2003 roku z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych „WITMAR” s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz do zasobu należało przekazać między innymi wydrukowane na papierze mapy ewidencji gruntów oraz mapy z numeracją punktów granicznych działek - do dnia kontroli dokumenty te nie wpłynęły do zasobu mimo, że termin realizacji wymienionej umowy upłynął 1 października 2003 roku.

3. Przedmiotem umowy zawartej 8 lipca 2003 roku nr 3/03 pomiędzy Wójtem Gminy Grodzisk, Geodetą Powiatowym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach reprezentującymi Zamawiającego i wykonawcą Zakładem-Produkcyjno-Handlowo Usługowym „GEO-L” s.c. było sporządzenie podkładów geodezyjnych w skali 1:2000 i 1:10000 gminy Grodzisk na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk. Z treści podpisanej umowy wynika, iż Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach pokryło koszty związane z opracowaniem map do celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Grodzisk, które to zadanie należy do zadań własnych gminy i udział Starosty w finansowaniu tego zadania uważam za niedozwolone. Zgodnie z wymienioną umową Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach sfinansowało w/w pracę w wysokości 21 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

 1. Do dnia kontroli nie naliczono opłat za udostępnienie dokumentów z zasobu do wykonania prac geodezyjnych zgłoszonych:

 • KERG 2954-11/2002 opracowanie podkładów geodezyjnych oraz numerycznych map ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Drohiczyn - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

 • KERG 3013-38/2002 opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków gminy Mielnik - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

 • KERG 3013-19/2004 opracowanie numerycznych map zasadniczych części obrębu Mielnik - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiebiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

 • KERG 2674-11/2003 założenie mapy numerycznej do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, praca wykonana przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy”GEO-L” s.c. Lech Niedźwiedzki i Włodzimierz Łopaciuk,

 • KERG 2845-11/2003 praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „WITMAR” s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz dotycząca opracowania numerycznych map ewidencji gruntów i budynków części gminy Nurzec Stacja i Milejczyce - umowa z dnia 21 lipca 2003 roku.

 1. Stwierdzono brak nadzoru nad realizacją zadań powierzonych do realizacji firmie o nazwie F.H.U. „MALMAR” Mariusz Malewski, umową nr GG-09/03 z dnia 09 grudnia 2003 roku i geodecie uprawnionemu Stanisławowi Malewskiemu - umowa GG.2110-1/2002 z dnia 11 marca 2002 na świadczenie usług w zakresie prac kreślarskich na rzecz Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Wymieniona jednostka za usługi świadczone w latach 2002-2003 otrzymała wynagrodzenie w wysokości 63087,05 zł nie wywiązując się w pełni z powierzonych im zadań - stwierdzono, iż na mapy zasadnicze nie wnoszono uzgodnionych projektów sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

 2. Funkcjonująca w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków nie zawiera w treści opisów funkcji użytkowych budynków - dotyczy obrębów z gminy Drohiczyn.

W związku z powyższym zalecam:

 1. Na bieżąco aktualizować wynikami pomiarów geodezyjnych dokumenty zasobu prowadzone w formie numerycznej tj. mapę zasadniczą i mapy ewidencji gruntów i budynków.

 2. Podjąć działania w stosunku do jednostek wykonawstwa geodezyjnego, by terminowo przekazywały do zasobu ośrodka materiały i informacje z wykonanych prac geodezyjnych.

 3. Przeprowadzić ocenę stanu zasobu i sporządzić wykazy materiałów przeznaczonych do wyłączenia.

 4. Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego udzielać pisemnych odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie sposobu realizacji danej pracy geodezyjnej i wykorzystania materiałów zasobu.

 5. Przestrzegać terminu 6 dni roboczych przy prowadzaniu kontroli prac geodezyjnych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

 6. Uzgadniane projekty usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na bieżąco nanosić na mapę zasadniczą bądź jej kopię lub mapę przeglądową uzgadnianych projektów.

 7. Zwracać uwagę by określane na mapach do celów projektowych zasięgi opracowań były zgodnie z wymogami §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

 8. Włączyć do zasobu dokumentację geodezyjną powstałą w wyniku realizacji prac geodezyjnych opisanych w umowach nr RG 342-2/02 z dnia 18 marca 2002 roku, i nr GG.741-01/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku i 30 kwietnia 2003 roku, a dotyczącą opracowania numerycznych map ewidencji gruntów i budynków odpowiednio gminy Drohiczyn i gminy Mielnik.

9 Włączyć do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach dokumentację, która powstała w wyniku realizacji pracy geodezyjnej polegającej na opracowaniu numerycznych map ewidencji gruntów i budynków części gminy Nurzec Stacja i Milejczyce oraz wyegzekwować od Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Kartograficznych „WITMAR” s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz by przekazały do zasobu wydrukowane na papierze mapy ewidencji gruntów oraz mapy z numeracją punktów granicznych działek.

 1. Naliczyć opłaty za udostępnienie dokumentów z zasobu do wykonania prac geodezyjnych zgłoszonych:

 • KERG 2954-11/2002 opracowanie podkładów geodezyjnych oraz numerycznych map ewidencji gruntów i budynków z terenu gminy Drohiczyn - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

 • KERG 3013-38/2002 opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków gminy Mielnik - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

 • KERG 3013-19/2004 opracowanie numerycznych map zasadniczych części obrębu Mielnik - praca geodezyjna wykonana przez Przedsiebiorstwo Usługowe „GEOMETRA” mgr inż. Krzysztof Aniszewski,

 • KERG 2674-11/2003 założenie mapy numerycznej do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk, praca wykonana przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy”GEO-L” s.c. Lech Niedźwiedzki i Włodzimierz Łopaciuk,

 • KERG 2845-11/2003 praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „WITMAR” s.c. Krystyna i Witold Piotrowicz dotycząca opracowania numerycznych map ewidencji gruntów i budynków części gminy Nurzec Stacja i Milejczyce - umowa z dnia 21 lipca 2003 roku.

11. W związku ze stwierdzeniem niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania dotacji przyznanej z budżetu (dział 710, rozdział 71013)w kwocie 21 000,00 zł, proszę o jej zwrot w raz z odsetkami naliczonymi począwszy od dnia przekazania tej dotacji Staroście tj. 19 listopada 2003 roku.

12. Treść funkcjonującej w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków obrębów z gminy Drohiczyn uzupełnić o opisy funkcji użytkowych budynków.

Odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne oczekuję w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Marian Brożyna

1


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-12-20 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-20 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-20 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl