Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148396   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

P R O T O K Ó Ł

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, przeprowadzonej w dniach 7 i 14.09.2004 r., REGON 450009843

Wójtem Gminy Kołaki Kościelne jest Pani Barbara Wasiulewska.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach jest Pani Anna Maria Łubnicka od dnia  1 maja 1990r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych: jest jednostką organizacyjną, utworzoną uchwałą Rady Gminy Nr 47/XIII/90 w Kołakach Kościelnych z dnia 22.04.1990r.

Kontrolę przeprowadzili:

1.   Margarita Jaroszuk - starszy inspektor wojewódzki

2.   Jacek Piszczatowski - inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 243 z dnia 6.09.2004r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7.09.2004r. i 14.09.2004 roku.

Temat kontroli:

Realizacja zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 1.01.2004 r. do dnia kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej.

II. Zasoby kadrowe ośrodka.

III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.):

1)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2)      sporządzanie bilansu potrzeb,

3)      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6)      wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8)      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9)      realizacja pomocy  w formie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,

10)  udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,

11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób chorych psychicznie,

12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13)  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14)  dożywianie dzieci,

15)  sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16)  kierowanie do domu pomocy społecznej i poniesienie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

18)  utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,

4)      inne zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3)      organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5)      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustalenia kontroli:

I. Zasoby materialne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach zajmuje jedno pomieszczenie biurowe na II parterze budynku Urzędu Gminy o powierzchni ok. 18m2. Wejście do budynku  jest utrudnione, klienci muszą pokonać ok.60 schodków, które są przeszkodą dla osób niepełnosprawnych. Na stanie rodzinne Ośrodek posiada i użytkuje 2 komputery z 2 drukarkami, jeden zestaw zakupiony ze środków na świadczenia rodzinne. Obecnie jeden komputer użytkowany jest przez pracownika Sekretariatu  Urzędu Gminy. ośrodek posiada dostęp do internetu, korzysta z faxu Urzędu.

System POMOST jest zainstalowany, jednakże ze względów technicznych praca w systemie nie jest możliwa.

Gminę Kołaki zamieszkuje ok. 2680 mieszkańców, bezrobotni zarejestrowani - 91 osób, co stanowi ok.3,4 % ogółu ludności.

II. Kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią:

1.      Anna Maria Łubnicka - zatrudniona w Urzędzie Gminy w Kołakach Koscielnych od 18.11.1981r. na stanowisku referenta (aneks z dnia 11.11.1998r. uzupełnienie obowiązków, aneks do zakresu obowiązków z dnia 3.05.1982r., aktem mianowania z 1983r. -referent, akt mianowania z 1989 - inspektor, na stanowisku kierownika od dnia 1.05.1990r.(powierzono pełnienie obowiązków). Wykształcenie Technikum Rolnicze. Staż pracy w pomocy społecznej 22 lata.

2.       Irena Kwiatkowska  - zatrudniona w ośrodku od  1.11.1990r.na czas nieokreślony na stanowisku pracownika socjalnego, wykształcenie: Technikum Zawodowe Włókiennicze w Łomży, tytuł technik włókiennik. Ukończone szkolenie organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej "Teoria i praktyka pracy socjalnej" w 1993r.. Staż pracy ogółem ok.35 lat .

3.      Wioletta Kossakowska - wykształcenie średnie zatrudniona w Urzędzie Gminy na podstawie skierowania PUP w sprawie odbywania stażu. Umowa zawarta w dniu 2.08.2004r.pomiędzy starostą (reprezentowany przez Dyrektora PUP a ośrodkiem pomocy społecznej reprezentowanym przez Wójta Barbarę Wasiulewską) od 2.08. do 30.11.2004r., wykształcenie średnie.

Kontrolujący stwierdzili, że Kierownik Osrodka nie spełnia wymogów okreslonych w art.122 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności nie posiada specjalizacji z  zakresu organizacji pomocy społecznej. W Ośrodku nie ma pracownika socjalnego, przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe. Zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego osoba nie posiada wykształcenia wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Wywiady przeprowadza aspirant pracy socjalnej. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej  określa, że zatrudnienie pracowników socjalnych powinno być 1 pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców.

III. Zadania realizowane przez Ośrodek i upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych. W ośrodku nie ma wyodrębnionego stanowiska do realizacji świadczeń rodzinnych.

Kierownik Ośrodka został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz zadań o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej - na podstawie uchwały Nr 104/XXIV Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28.kwietnia 1993r. Upoważnienie to jest nieadekwatne do zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Zgodnie z art.110 ust.7 - Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy). Ponadto Zarządzeniem z dnia 15.04.2004r. Nr 50/04 Wójt Gminy Kołaki Kościelne upoważnił Panią Annę Marię Łubnicką do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych. i wydawania w tych sprawach decyzji.

Ze względu na upoważnienie Kierownika Ośrodka do realizowania świadczeń rodzinnych na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28.11.2003r. w Ośrodku winna być utworzona komórka organizacyjna (odrębne stanowisko) do realizacji świadczeń rodzinnych.

Kontrolujący ustalili, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach nie wyodrębniono stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych. Sprawami dot. świadczeń rodzinnych zajmuje się Kierownik Ośrodka.

IV. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy.

1)      gminna strategia rozwiązywania problemów.

Do dnia kontroli gmina nie opracowała jeszcze gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwałą Nr X/60/04 Rady Gminy Kołaki z dnia 24.01.2004r. przyjęto do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Na realizację tego programu w budżecie gminy (w dziale Ochrona zdrowia) zaplanowano kwotę 23.048 zł.

W ramach programu założono realizację takich zadań jak:

-         zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu (poprzez m.in. udzielanie informacji osobom uzależnionym o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, wsparcie finansowe instytucji udzielających pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla tych osób),-

-         udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą (poprzez prowadzenie i finansowanie działalności edukacyjnej , organizowanie pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu),

-         prowadzenie działalności  informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, działalności na rzecz dożywiania dzieci

kontynuowanie programu wychowawczo-profilaktycznego "Gimnazjalista", prowadzonego przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji "zachowaj trzeźwy umysł", finansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

-         wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

-         wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (poprzez przeznaczenie dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej).

2)      bilans potrzeb.

Nowe zadanie wprowadzone po 1 styczniu 2004 r., jego odpowiednikiem wcześniej było przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wraz z corocznym sprawozdaniem z działalności ośrodka składanym Radzie Gminy.

Rada Gminy uchwałą Nr XI/64/04 z dnia 19 marca 2004 r. zatwierdziła budżet Gminy na 2004 rok. W dziale ?Pomoc społeczna" zaplanowano kwotę 239.600zł, w tym na zadania własne - 108.400 zł.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne Zarządzeniem Nr 67/04 z dnia 30.06.2004r. dokonał zmian w budżecie Gminy Kołaki na 2004 rok.

3)      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Gmina nie posiada pomieszczeń służących zadaniu. Zapewnienie schronienia, gdyby jednakże taka potrzeba powstała zadanie to realizowanoby poprzez umieszczenie osób potrzebujących w budynku jednorodzinnym (pustostan) mieszczącym się na terenie gminy w miejscowości Zanie. Celem realizacji zadania - zapewnienie wyżywienia, Ośrodek w razie potrzeby może zakupić obiady w stołówce szkolnej lub udzielić zasiłku celowego na zakup żywności. Ośrodek nie prowadzi stałej zbiórki odzieży. W razie nagłej potrzeby Ośrodek udziela pomocy w formie zasiłku celowego na zakup odzieży.

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

Ośrodek w Kołakach Kościelnych w okresie od 1.01. - 30.04.2004r. przyznał zasiłki okresowe 23 rodzinom, od 1.05.2004r. z tej formy pomocy skorzystało 32 rodziny. Średni czasokres tej pomocy wynosił 3-4 miesiące.

Najczęstszym powodem przyznania pomocy był brak możliwości zatrudnienia, a także bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (wielodzietność), długotrwała choroba.

Kontrolujący sprawdzili wszystkie akta osób otrzymujących pomoc w tej formie po 1.01.2004r. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są w terminie określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz.U.Nr 114, poz.1220), a decyzje podejmowane zgodnie z terminem określonym w KPA.

W trakcie kontroli stwierdzono jednakże nieprawidłowości, polegające między innymi na tym,  że decyzje wydawano w oparciu o dokumentację niezgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.03.1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz.U.Nr.26, poz.140). W aktach brak  m.innymi prawidłowych zaświadczeń z UG potwierdzających powierzchnię posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczeń z PUP potwierdzających status osoby bezrobotnej i fakt otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Do wyliczenia dochodu  rodziny, przyjmowane są nieprawidłowe zaświadczenia o wynagrodzeniu.  (zamiast kwoty netto, kwota brutto, z wyszczególnioną wysokością składek na ubezpieczenie społeczne, składkami PZU, itp.). Ponadto błędnie wyliczany jest dochód w sytuacjach utrzymywania się z gospodarstwa rolnego, z uwagi na odejmowanie składki KRUS (faktycznie nie opłaconej - brak potwierdzenia opłaty stemplem pocztowym).

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ustalania dochodu rodziny rzutować mogą na

W okresie od 1.01.do 30.04.2004r. wysokość zasiłków okresowych kształtowała się w przedziale od.100zł  do 300 zł.

W okresie tym wysokość zasiłku okresowego w kilku przypadkach została ustalona w kwocie wyższej niż wynikałoby to z obowiązującego wówczas przepisu art.31 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r.

Wysokość zasiłków okresowych przyznawanych po 1.05.2004r. wynosiła od 43,07zł do 418z ł. Stwierdzono, ze w kilku przypadkach nie jest ona zgodna z art. 147 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (wyliczona wysokość nie stanowi 15 lub 20% różnicy pomiędzy dochodem ustawowym a dochodem rodziny). Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ustalania dochodu rodziny rzutują  na wysokość zasiłków okresowych, zwłaszcza  przyznawanych po 1.05.2004r.

Ponadto po wejściu w życie ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej osoby, którym przyznano zasiłek okresowy na okres dłuższy niż do maja 2004r. nie były informowane o wygaśnięciu decyzji z mocy prawa. W maju ośrodek nie realizował żadnych wypłat zasiłków okresowych.

W kontrolowanym okresie  nie wydano decyzji odmawiających udzielenia pomocy.

Przykłady osób otrzymujących zasiłek okresowy opisano w załączniku Nr 1 do protokołu.

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

W okresie od 1.01.2004r. do 30.04.2004r. GOPS w Kołakach podjął 29 decyzji przyznających zasiłek celowy. Pomocy udzielano z uwagi na występujące w rodzinie choroby, zabezpieczenie podstawowych potrzeb takich jak np. ubranie czy żywność.

Od 1.05.2005r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej wydano 49 decyzji przyznających zasiłek celowy.

Wśród skontrolowanych 30% akt osób otrzymujących te formę pomocy stwierdzono nieprawidłowości, polegające między innymi na braku wniosku o udzielenie zasiłku, niekompletnej dokumentacji warunkującej przyznanie pomocy (dokumentów potwierdzających dochody zainteresowanych, brak określenia w decyzji przeznaczenia udzielonej pomocy)

Przykłady osób korzystających z zasiłku celowego opisano w załączniku Nr  2 do protokołu.

6)      wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Pomoc w tej formie przyznano jednej rodzinie. Opis przyznanej pomocy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

Nie przyznano tej formy pomocy. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że nie było takiej potrzeby. Nie było osób bezdomnych

8)      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

Nie przyznano tej formy pomocy. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że nie było takiej potrzeby. Nie zawarto umowy z PKP na refundacje kosztów dojazdów, gdyby była taka potrzeba udzielono by  pomocy w formie zasiłku celowego.

9)      realizacja pomocy w formie opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodziną oraz osoby bezdomne.

Nie przyznano tej formy pomocy, nie było wniosków o taką pomoc.

10)  praca socjalna.

Obok świadczeń finansowych osoby i rodziny korzystały ze wsparcia w postaci pracy socjalnej. Z wyjaśnień Kierownika wynika, że ta forma pomocy obejmuje

1)        odwiedziny i wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych w celu pokonywania indywidualnych problemów,

2)        pomoc w zakupie i dowozie opału na zimę osobom potrzebującym ( w tym niewidomym)

3)      pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych

4)      pomoc w wypełnianiu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

5)      współpraca z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6)      kierownie dzieci na kolonie letnie w ramach współpracy ze szkołami na terenie gminy,

7)      współpraca z Policją i Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Zambrowie.

11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gmina nie świadczy usług opiekuńczych.. W budżecie na 2004r. gminy zaplanowano kwotę 300zł na zabezpieczenie usług  Jednocześnie w budżecie nie są zabezpieczone środki na umieszczenie osób wymagających opieki w dps.

12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkań chronionych.

Gmina nie prowadzi placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia dziennego, ani mieszkań chronionych.

13)  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Nie stworzono takiego systemu. Elementy programu opieki nad dzieckiem i rodziną zawiera program GKRPA.

14)  dożywianie dzieci.

Rada Gminy w Kołakach  w dniu 25 kwietnia 2002r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/118/02  w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach, która stanowi, że zwrot wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w formie gorącego posiłku następuje w całości wówczas gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art.4 ustawy o pomocy społecznej (uchwała nieadekwatna do nowej ustawy o pomocy społecznej).

W budżecie na pomoc społeczną pod pozycją "Pozostała działalność" - świadczenia społeczne w dziale 852, rozdział 85295, paragraf 3110 na dożywianie zaplanowano kwotę

8 200z ł.

Zarządzeniem Nr 67/04 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30.06.2004r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zwiększając w poz. Pomoc społeczna - pozostała działalność dotację celową o kwotę 6 202zł

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do dnia kontroli pomocą w formie dożywiania objęto 34 dzieci. Pomoc jest realizowana w formie obiadów z 2 dań w szkołach podstawowych i gminazjum w Kołakach oraz wydawania bułeczek z herbatą lub mlekiem w  stołówkach szkół podstawowych w szkołach podstawowych w Zaniach i Szczodruchach.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej (zasiłek celowy na zakup posiłku).

15)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Nie udzielano pomocy w tej formie, nie było takiej potrzeby na terenie gminy. Gdyby zaistniała taka potrzeba, ośrodek byłby w stanie zapewnić pochówek zgodni z wyznaniem zmarłego.

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

W budżecie gminy nie zaplanowano na 2004r. środków na ten cel. W 2004r. nie skierowano żadnej osoby do dps. Z wyjaśnień kierownika ops wynika, że gdyby zaistniała potrzeba umieszczenia mieszkańca gminy w takiej instytucji, to znalazłyby się środki z nadwyżki w innych rozdziałach.

16)  sporządzanie sprawozdawczości, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.

Sprawozdawczość nie jest sporządzana w systemie informatycznym, ale informacje sprawozdawcze przesyłane są drogą elektroniczną do Wydziału Polityki Społecznej PUW.

17)  utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach funkcjonuje w oparciu o Statut Ośrodka zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/94/04 z dnia 28.06.2004r. Rady Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 19.03.2004r. plan wydatków w dziale 852 - ?Pomoc społeczna" wynosi 239.600zł zł, w rozdziale 85219 - ?Ośrodki pomocy społecznej" 52.100 zł, (z tego 11.100zł zadania własne, 41.000zł zadanie zlecone), tj:

-         wynagrodzenie osobowe pracowników - 36.783 zł, (własne 6.783zł, zlecone 30.000zł)

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł,

-         składki na ubezpieczenie społeczne - 7.160 zł,

-         Fundusz pracy - 975 zł,

-         zakup materiałów i wyposażenia - 1.282 zł,

-         zakup usług pozostałych - 1.000 zł,

-         podróże służbowe krajowe - 300 zł,

-         odpis na zakładowy f.ś.s. - 1.400 zł.

-         różne opłaty i składki - 200zł.

Udział środków własnych w stosunku do ogółu środków przeznaczonych na utrzymanie ośrodka środków  wynosi 21 %.

V. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy.

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

W okresie od 1.01.2004r. do 30.04.2004r. GOPS w Kołakach podjął 17 decyzji przyznających specjalny zasiłek celowy. Pomocy udzielano z uwagi na zakup leków w związku z występującymi w rodzinie chorobami.

Od 1.05.2005r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej wydano 6 decyzji przyznających specjalny zasiłek celowy (w wysokościach od 26,10zł ? do 980zł).

Kontrolujący sprawdzili 20% akt osób otrzymujących te formę pomocy. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi braku kompletnej dokumentacji niezbędnej do przyznania zasiłku (brak wniosku osoby zainteresowanej, bądź zawiadomienia o wszczęciu postępowania potwierdzających urzędu, brak zaświadczeń potwierdzających udokumentowanie dochodu, brak zaświadczenia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej, brak określenia w decyzji przeznaczenia przyznanej pomocy, brak potwierdzenia w dokumentacji zaistnienia "szczególnie uzasadnionego przypadku)"). W trakcie kontroli stwierdzono, że w jednym przypadku ośrodek przyznał zasiłek w wysokości niezgodnej z art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

Przykłady osób korzystających z zasiłku celowego opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Nie przyznano pomocy w tej formie. Z wyjaśnień  Kierownika wynika, że nie złożono wniosku o taką pomoc i nie było potrzeby udzielenia takiej pomocy,

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy.

Brak jest domu pomocy i ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym. Od stycznia 2004 r. nie było osób, które należałoby umieścić w takiej placówce.

4)      inne zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gmina nie ma opracowanych własnych programów osłonowych.

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy.

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

W okresie od 1.01. do 30.04.2004r. z tej formy pomocy korzystało 4 osób, od 1.05.2004r. - 6 osób.

Kontrolujący sprawdzili akta wszystkich zasiłkobiorców. Osoby korzystające z tej formy pomocy spełniały kryteria określone w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej.

Jednakże, po wygaśnięciu decyzji podjętych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r., ośrodek nie wszczynał postępowania w sprawie uprawnień do zasiłku stałego w związku ze zmianą przepisów. Strony nie były powiadamiane o wygaśnięciu z mocy prawa tych decyzji. Nie prowadzono postępowania administracyjnego  w celu ustalenia dalszych uprawnień do zasiłku stałego. Nie wydano nowych decyzji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Wypłaty świadczeń realizowano w oparciu o decyzje przyznane na podstawie uchylonej ustawy o pomocy społecznej z 29.11.1990r.

Przykłady osób korzystających z tej pomocy opisano w załączniku Nr 4 do protokołu.

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

GOPS w Kołakach Kościelnych  w okresie od 1.01. - 30.04.2004r. opłacał składkę zdrowotną za  6 osób - otrzymujące zasiłki stałe wyrównawcze, a od 1.07.2004r. za 6 osób korzystających z zasiłku stałego.

3) organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek nie świadczy pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Nie udzielano takiej pomocy. Nie było potrzeby.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy pod poz. 2.

Kontrolowany:                                                 Kontrolujący:

Anna Maria Łubnicka, 25.10.2004 r.                 1. Margarita Jaroszuk

2. Jacek Piszczatowski


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  23.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  23.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  23.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl