Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148033   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.11.20

PS.I.0932/28/04

Pani Anna Maria Łubnicka

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Kołakach Kościelnych

Uprzejmie informuję, że w dniach 7 i 14.09.2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 1998r., poz.414 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, podpisanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 25.10.2004r., do którego nie zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia.

W trakcie kontroli ustalono, że:

ˇ        kierownik ośrodka nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, który to wymóg nakłada na osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi art.122 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

ˇ        kierownik ośrodka nie posiada właściwego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wynikającego z art.110 ust.7 ustawy.

ˇ        wywiady środowiskowe przeprowadza pracownik nie posiadający wykształcenia wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2004 r. do dnia kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.):

1.      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2.      sporządzanie bilansu potrzeb,

3.      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6.      wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym,

7.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8.      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9.      realizacja pomocy w formie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,

10.  udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej,

11.  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób chorych psychicznie,

12.  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13.  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

14.  dożywianie dzieci,

15.  kierowanie do domu pomocy społecznej i poniesienie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16.  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

17.  sporządzanie sprawozdawczości, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

18.  utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

II. Realizacja zadań własnych gminy - art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593):

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy,

4)      inne zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

III. Realizacja wybranych form pomocy z zakresu administracji rządowej przyznanych na podstawie ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r., Nr 64, poz.414 ze zm.) oraz zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W trakcie kontroli ustalono, że ośrodek realizuje zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 6, 10, 14, 18. Zadanie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9 wprawdzie nie były realizowane na dzień kontroli, ale w razie stwierdzenia potrzeb istnieje możliwość ich realizacji.

Zadanie własne gminy, wynikające z art. 17 ust. 2 wynikające z pkt 2, 3, 4 nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

Nie stwierdzono realizacji zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4 jednakże na dzień kontroli nie stwierdzono potrzeb w tym zakresie.

Do dnia kontroli gmina nie opracowała strategii rozwiązywania problemów społecznych, nie prowadzi (nie zapewnia) miejsc w mieszkaniach chronionych, nie prowadzi placówek opiekuńczo-wychowawczych, ani ośrodków wsparcia dziennego, nie stworzyła gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (pewne jego elementy zawiera Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W 2004r. nie skierowała żadnej osoby do domu pomocy społecznej (w budżecie gminy nie  zapewniono środków na ten cel), nie świadczy usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania , nie świadczy pomocy w formie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustalenia kontroli wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, oraz art. 18 ust.1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r., a także nieprawidłowości w zakresie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych, zasiłków celowych, zasiłków stałych wyrównawczych przyznanych w okresie od 1.01.2004r. - 30.04.2004r. w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r.

Nieprawidłowości te dotyczyły:

1)                 zasiłków okresowych przyznanych na podstawie art. 31 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. , które w szczególności polegały na :

a)      przyznawaniu zasiłków okresowych w wysokościach niezgodnych z zapisem ust. 4 w/w artykułu, t.j. przekraczających różnicę między kryterium dochodowym osoby lub rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny,

b)      nieprawidłowym ustalaniu dochodu rodzin ubiegających się o przyznanie tej formy pomocy, zwłaszcza poprzez przyjmowanie zamiast zaświadczeń UG o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych - nakazów płatniczych oraz odejmowanie od dochodu nieopłaconych składek KRUS, przyjmowaniu do dochodu nieudokumentowanych składników dochodu (np. zasiłków dla bezrobotnych lub świadczeń rodzinnych - nie przyznanych i niewypłaconych w momencie podejmowania decyzji w zakresie zasiłku okresowego)

c)      niekompletnej dokumentacji warunkującej przyznanie pomocy (brak zaświadczeń potwierdzających dochody zainteresowanych, brak zaświadczeń z PUP)

2)                 zasiłków okresowych przyznanych na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. i w szczególności polegały na:

a)       przyznawaniu świadczeń w nieprawidłowej wysokości - niezgodnej z zapisem art. 147 ust.1 ustawy i w konsekwencji spowodowanie (wobec braku zaangażowania środków własnych gminy) wykorzystanie przyznanej dotacji w nadmiernej wysokości.

b)      nieprawidłowym ustalaniu dochodu rodzin ubiegających się o przyznanie tej formy pomocy, zwłaszcza poprzez przyjmowanie zamiast zaświadczeń UG o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych - nakazów płatniczych oraz odejmowanie od dochodu nieopłaconych składek KRUS.

3)                 nie podjęcia działań w zakresie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, w związku z wygaśnięciem dotychczasowych decyzji przyznających świadczenia na podstawie ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 1998r., poz.414 ze zm.)

4)                 zasiłków celowych przyznanych na podstawie art.32 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. i zasiłków celowych przyznanych na podstawie art.39 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, które w szczególności polegały na:

a)      niekompletnej dokumentacji warunkującej przyznanie pomocy (brak zaświadczeń potwierdzających dochody zainteresowanych, brak zaświadczeń z PUP)

b)      braku w decyzji przeznaczenia udzielonej pomocy

5)                 zasiłków specjalnych celowych przyznanych na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. oraz art.41 ustawy z dnia 12.03.2004r. i w szczególności polegały na:

a)      braku w dokumentacji potwierdzenia zaistnienia "szczególnie uzasadnionego przypadku"

b)      niekompletnej dokumentacji do przyznania tej formy pomocy, m.inn. brak wniosku osoby zainteresowanej, brak zaświadczeń potwierdzających udokumentowanie dochodu, brak zaświadczeń z PUP potwierdzających status osoby bezrobotnej)

c)      przyznawaniu zasiłku celowego w wysokości niezgodnej z art. 41 ustawy z dnia 12.03.2004r.

6) zasiłków specjalnych okresowych, przyznanych na podstawie art. 31 a ustawy z dnia  29.11.1990r. , które w szczególności polegały na :

a) nieprawidłowym ustalaniu dochodu rodzin ubiegających się o przyznanie tej formy pomocy, zwłaszcza poprzez przyjmowanie zamiast zaświadczeń UG o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych - nakazów płatniczych oraz odejmowanie od dochodu nieopłaconych składek KRUS.

b) braku uzasadnienia szczególnych okoliczności do przyznania pomocy w formie specjalnej.

7) składek na ubezpieczenie zdrowotne, polegających w szczególności na:

a) opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne po 1.05.2004r. zasiłkobiorcom stałym, pomimo braku decyzji przyznających takie zasiłki

b) nieprawidłowej dacie wyrejestrowania z ubezpieczenia - przy zasiłkach stałych i ponownego rejestrowania zasiłkobiorców.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kołakach do:

1. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64 z 2004r., poz.593 ze zm.), w szczególności w zakresie:

- prawidłowego ustalania wysokości zasiłków okresowych, przy uwzględnieniu zapisu art. 147 ustawy

- przyznawania zasiłków specjalnych celowych w wysokościach określonych w art. 41 ust.1 ustawy i po stwierdzeniu (na podstawie wywiadu środowiskowego) szczególnie uzasadnionych okoliczności.

2. Przestrzegania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09. 2001r.w sprawie wywiadu rodzinnego....(Dz.U.Nr 14, poz..1220) w zakresie sposobu dokumentowania wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, dokumentowania dochodu rodziny, potwierdzania faktu bezrobocia członków rodziny w przypadku ubiegania się o pomoc z powodu braku możliwości zatrudnienia.

3. Przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wszczynania postępowania administracyjnego z urzędu (art.61 kpa), dokonywania zmian decyzji w sytuacji zmiany okoliczności sprawy, mających wpływ na dalsze uprawnienie do świadczenia.

4. Dokonanie w zakresie zasiłków okresowych:

a) wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zmiany decyzji ostatecznej przyznającej zasiłek okresowy i wyrównanie brakujących kwot zasiłków w przypadkach opisanych w załączniku nr 1 do protokołu:

- Z.M.W. (poz.4) o kwotę 255,60zł od maja do sierpnia (142,20zł -78,30zł = 63,90zł x 4 =255,60zł) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie wyrównania od września b.r po 63,90 za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 255,60zł).

-  M.B. (poz.10) o kwotę 11,98zł (98,83 - 92,84= 5,99zł x 2= 11,98zł)  od lipca do sierpnia i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie wyrównania od września b.r po 5,99zł za każdy miesiąc  (do grudnia jest to kwota 23,96zł).

- K.D. (poz.11) o kwotę 110,91zł (148,03 - 111,06 =36,97zł x 3 =110,91zł (dot. decyzji z dnia 25.06.2004.) od czerwca do sierpnia i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie wyrównania od września b.r  po 36,97zł za każdy miesiąc  (do grudnia jest to kwota 147,88zł)

- B.Ł. (poz.26) o kwotę 76,82zł (193,85 - 117,03 =76,82zł) od sierpnia i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie wyrównania od września b.r w kwocie po 76,82zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota  307,28zł).

- H.P. (poz.28) o kwotę 1,77zł (186,18 - 185,59zł = 0,59zł x 3 =1,77zł ) od czerwca do sierpnia i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie wyrównania od września b.r w kwocie po 0,59zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to  kwocie 2,36zł).

- A.D. (poz.29) o kwotę 22,28zł (138,58 - 116,30 =22,28zł) od sierpnia i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie wyrównania od września b.r  w kwocie po 22,28zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota  89,12zł).

- J.K. (poz.32) o kwotę 11,34zł (205,36 - 199,69 = 5,67 x 2= 11,34zł) od lipca do sierpnia i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie wyrównania od września b.r  w kwocie 5,67zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota  22,68zł).

 Łączna kwota do wyrównania z tytułu zasiłków okresowych wypłaconych na podstawie decyzji w okresie od maja sierpnia b.r wynosi 490,70 zł, (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 70/100), a w przypadku  gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące kwota wyrównania od września b.r do grudnia wynosi  848,88zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem złotych 88/100).

b) uzupełnienia akt zasiłkobiorców o zaświadczenia z PUP potwierdzające fakt otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych - wliczony do dochodu w przypadkach opisanych w załączniku nr 1 do protokołu : W.S.(poz.7), T.T.D. (poz. 9)

c) przeanalizowanie sytuacji dochodowej rodziny wymienionej w załączniku Nr 1 pod poz. 5. K.B celem zmiany decyzji w zakresie przyznania zasiłku okresowego w innej wysokości, bądź też odmowy świadczenia. W przypadku wydania decyzji odmownej kwota wypłaconego świadczenia na podstawie wydanej decyzji podlega zwrotowi od czerwca do sierpnia w wysokości 553,20zł (184,40zł x 3)

d) zwrotu kwot dotacji, wykorzystanej w 2004r. w nadmiernej wysokości, na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 8513 i rozdziału 85314 i tytułem:

ˇ        wypłaconych zasiłków okresowych w przypadkach opisanych w załączniku nr 1 do protokołu, t.j:

- K.J. poz.1 od czerwca do sierpnia - 66,60zł (261,59 - 239,39 = 22,20 x 3 = 66,60zł ) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r  kwoty 22,20zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 88,80zł).

- K.K. poz.2 od sierpnia 325,80zł (418- 92,20zł ) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty 325,80zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1303,20zł)

- J.H. poz.3 od od lipca do sierpnia 262,18zł (131,09x 2) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty 131,09zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 524,36zł).

-  K.D. poz.11 od stycznia do marca 17,31zł (5,77 x 3).

- K.C. poz.12 od stycznia do kwietnia 600zł (150 x4) i od lipca do sierpnia 319,14zł (159,57 x 2) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również  zwrotu od września b.r kwoty 159,57zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota  638,28zł)

- B.J poz.13 od sierpnia w kwocie 323,20zł (418 - 94,80zł) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty 323,30zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to 1292,80zł).

- Ch.J. poz.15 od stycznia do kwietnia w kwocie 200zł (50 x 4)

- L.J. poz.16 od stycznia do kwietnia w kwocie 381,16zł (95,29 x 4)

- R.B.poz.17 od stycznia do lutego 400zł (200 x 2)

- H.P. poz. 28 od stycznia do kwietnia 600zł (150 x 4)

-A.D. poz.29 od sierpnia 22,28zł (138,58 - 116,30 = 22,28zł) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty 22,28zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to  kwota 89,12zł).

- S.O. poz.30 od czerwca do sierpnia w kwocie 977,40zł (418 - 92,20 = 325,80 x 3) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty 325,80zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1303,20zł)

- P.T. poz.33 od czerwca do sierpnia kwoty 1254zł (418 x 3) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r  kwoty 418zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1672zł).

- A.K. poz.34 od od lipca do sierpnia w kwocie 836z ł (418 x 2) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty 418zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1672zł).

- I.M. poz.35 od czerwca do sierpnia w kwocie 67,74 (266,98 - 244,40 = 22,58zł x 3) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty dokonanie wyrównania od września b.r do grudnia w kwocie 90,32zł

ˇ        wypłaconych po 1.05.2004r. zasiłków stałych wyrównawczych na podstawie decyzji, które wygasły z mocy prawa, na podstawie art.149 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004r. (Dz.U.Nr 64, poz.593).

- S.S. od maja do sierpnia 2004r. - 1672zł (418zł x 4 =1672zł) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r  po 418zł za każdy miesiąc ( do grudnia jest to kwota 1672zł)

- B.K od maja do sierpnia 2004r. - 1267zł (316,75zł x 4= 1267zł) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty  316,75zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1267zł).

- S.M od maja do sierpnia 2004r. - 1672zł (418zł x 4 = 1672zł) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty po  418zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1672zł).

- W.Ch. od maja do sierpnia 2004r. - 1672zł (418 x 4 =1672zł) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września kwoty po  418zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1672zł).

-  Z.J . od maja do sierpnia 2004r. - 1267zł (316,75 x 4) rachunek i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty po  316,75zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 1267zł).

- R.M. od maja do sierpnia 2004r. - 617,92zł (154,48zł x 4) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu kwoty od września b.r  po 154,48zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 617,92zł).

ˇ        wypłaconych po 1.05.2005r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomimo braku decyzji przyznających zasiłki stałe, t.j:

- S.S. od maja do sierpnia 2004r. w kwocie 137,96zł (34,49x4) i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu od września kwoty po  39,49zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 137,96zł).

- B.K od maja do sierpnia 2004r. 104,52zł (26,13 x4) i w przypadku gdy opłacono składki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty  po  26,13zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 104,52zł).

- S.M od maja do sierpnia 2004r. w kwocie 137,96zł (34,49x4) i w przypadku gdy opłacono składki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty po  34,49zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 137,96zł).

- W.Ch. od maja do sierpnia 2004r. - 137,96zł (34,49x4) i w przypadku gdy opłacono składki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty po  34,49zł za każdy miesiąc (do grudnia jest to kwota 137,96zł).

-  Z.J. od maja do sierpnia 2004r. 104,52zł (26,13 x4) i w przypadku gdy opłacono składki za kolejne miesiące również zwrotu od września b.r kwoty po  26,13zł za każdy miesiąc ( do grudnia b.r jest to kwota 104,52zł).

- R.K. od maja do sierpnia 2004r. - 50,96zł (12,74x 4) i w przypadku gdy opłacono składki za kolejne miesiące również zwrotu od września kwoty po  12,74zł za każdy miesiąc ( do grudnia jest to kwota 50,96zł).

na rachunek PUW w Białymstoku nr 23 1010 10490011402231000000 w łącznej kwocie 15.495,13zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 13/100) wraz z odsetkami liczonymi od dnia 25.10.2004r. (data podpisania protokołu) do dnia przekazania dotacji i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również zwrotu kwoty dotacji w wysokości 17.515,88zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych  88/100) liczonej za okres od września do grudnia 2004 r. lub kwoty mniejszej jeżeli świadczenia nie były wypłacane do końca tego okresu.

W przypadku wykonania powyższego do końca 2004 r. środki powinny być przekazane na zwiększenie wydatków roku bieżącego (rozdział 85213 § 2010 i rozdział 85214 § 2010). O ile zwrot zostanie dokonany w 2005 r. środki należy przekazać do budżetu Wojewody

Ponadto zobowiązuję kierownika GOPS w Kołakach Kościelnych do :

1.      Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do opracowania gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

2.      Koordynowania realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych po jej uchwaleniu przez Radę Gminy.

3.      Sporządzania bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej - każdego roku.

4.      Występowanie w stosownych terminach (sesja budżetowa) do Rady Gminy o zapewnienie w budżecie gminy na kolejne lata środków na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej bądź wynikających z bilansu potrzeb na dany rok oraz wpisanych w gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Do wiadomości:                                                   Z up. Wojewody Podlaskiego

- Wójt Gminy Kołaki Kościelne                           Krystyna Golubiewska

- Wydział Prawny i Nadzoru                                Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

- w/m


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  23.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  23.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  23.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl