Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148462   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.11.20

 

PS.I.0932/28 /04

Pani Barbara Wasiulewska

Wójt Gminy  Kołaki Kościelne

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 i 14..09.2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych , w zakresie realizacji wybranych form pomocy przyznanych na podstawie ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 1998r., poz.414 ze zm.) oraz zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, który został podpisany przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w dniu 25.10.2004r., do którego kierownik nie wniósł zastrzeżeń i uwag.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2004 r. do dnia kontroli.

W załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne skierowane do kierownika ośrodka i

proszę o zapewnienie nadzoru nad wykonaniem wymienionych w nim zaleceń, w szczególności wnoszę o :

1) wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do kierownika ośrodka i pracownika socjalnego - wobec negatywnej oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

2) zwrot kwoty dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości (wynikającej z punktu 4 d zaleceń), w wysokości 15.495,13zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 13/100) wraz z odsetkami liczonymi od dnia 25.10.2004r. (data podpisania protokołu) do dnia zwrotu dotacji i w przypadku gdy wypłacono zasiłki za kolejne miesiące - zwrotowi podlega kwota dotacji - wyliczona od września do grudnia b.r w wysokości 17.515,88zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 88/100) lub kwoty niższej jeżeli świadczenia nie były wypłacane do końca tego okresu.

W przypadku wykonania powyższego do końca 2004 r. środki powinny być przekazane na zwiększenie wydatków roku bieżącego (rozdział 85213 § 2010 i rozdział 85214 § 2010). O ile zwrot zostanie dokonany w 2005 r. środki należy przekazać do budżetu Wojewody

Ponadto wnoszę o:

1. Stworzenie warunków organizacyjnych i finansowych do zapewnienia stanu zatrudnienia zgodnego z ustawą o pomocy społecznej w zakresie kwalifikacji i liczby pracowników.

2. Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, która w szczególności powinna zawierać i określać:

a)      pełne rozpoznanie gminy, jej środowiska,

b)      zdiagnozowanie potrzeb gminy - dostosowanie ich do charakteru, wielkości gminy, ilości mieszkańców (zdrowych, młodych, dzieci, środowisk patologicznych, osób w wieku poprodukcyjnym, chorych, niepełnosprawnych itp.),

c)       środki finansowe niezbędne do realizacji zadań określonych w strategii.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Do wiadomości:                                                   Z up. Wojewody Podlaskiego

Wydział Prawny i Nadzoru                                   Krystyna Golubiewska
W/m                                                                    Z-ca Wydziału Polityki Społecznej

Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  23.12.2004 00:00:00
Data publikacji:  23.12.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  23.12.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl