Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25316000   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Powiatu Zambrowskiego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Zambrowskim w celu realizacji programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Przygotowanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego życia", REGON - 450 - 57 - 22 - 83

Powiat Zambrowski - jest jednostką samorządu terytorialnego powstałą w dniu 1.01.1999 r.

Adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Starostą Zambrowskim jest Pan Stanisław Krajewski.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Dom Dziecka w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 52, 18-300 Zambrów.

Kontrolę przeprowadziły: Małgorzata Osipowicz - starszy inspektor, Idalia Czyńska - referent -

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 316 z dnia 22.11.2004 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24.11.2004 r.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 8

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Jadwiga Paździor - Dyrektor Domu Dziecka

2. Pani Bożena Kałupa - główna księgowa

3. Pani Irena Ogórkowska - wychowawca

Przedmiot kontroli:

Realizacja porozumienia nr 1/04 zawartego w dniu 15.06.2004 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Zambrowskim w zakresie wykonania zadania "Przygotowanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego życia" - w okresie od dnia podpisania porozumienia do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Stan realizacji zadania:

-         warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania (przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń służących dla uczestników programu),

-         powołanie zespołu wychowawczego do pracy z dziećmi (kto wchodzi w skład zespołu, zasady pracy zespołu),

-         opracowanie dokumentacji dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, w tym planów pracy z dzieckiem i jego rodziną,

-         zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania,

-         współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania, udział wolontariuszy.

2. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:

-         liczba dzieci objetych pomocą - stan na dzień kontroli,

-         rodzaj prowadzonych zajęć, terapii,

-         inne formy opieki (jakie?),

-         udział uczestników programu w wycieczkach/imprezach,

-         efekty pracy zespołów wychowawczych.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

-         data otrzymania środków,

-         data podjęcia uchwały o wprowadzeniu do budżetu powiatu kwoty dotacji przekazanej na dofinansowanie programu,

-         wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli,

-         rodzaj wydatków (czy przyznane środki finansowe wydatkowane są zgodnie z warunkami zawartymi w umowie).

4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

Stan i efektywność realizacji zadania

            W myśl § 1 porozumienia nr 1/04 z dnia 15.06.2004r. Wojewoda Podlaski przekazał Powiatowi Zambrowskiemu środki finansowe w wysokości 60.000, z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ?Przygotowanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego życia".

Przyznane środki finansowe, zgodnie z § 2 ust. 4 porozumienia, mogą być wydatkowane na:

-         przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń dla podopiecznych: malowanie pomieszczeń, zakup mebli,

-         zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

-         zakup sprzętu sportowego, rowery, bieżnie, wyciągi wysiłowe, piłki,

-         zakup 4 zestawów komputerowych,

-         zakup artykułów szkolnych i pomocy naukowych,

-         pokrycie bieżących opłat: woda, energia elektryczna, gaz itp.,

-         inne, np. udział wychowanków w wycieczkach szkolnych, udział w imprezach kulturalnych.

            Realizację programu rozpoczęło się poprzez powiadomienie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Sądów Rodzinnych i Nieletnich województwa podlaskiego i mazowieckiego o tworzeniu w Domu Dziecka w Zambrowie grupy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. W celu przygotowania pomieszczeń dla wychowanków wyremontowano pokoje sypialne oraz salę terapeutyczną. W najbliższym czasie przewidziany jest również remont siłowni i łazienki.

W czerwcu powołany został zespół wychowawczy, w skład którego weszło 6 wychowawców oraz psycholog.

Na podstawie analizy dokumentów spływających do Domu Dziecka w Zambrowie, konsultacji z wychowawcami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu oraz pogłębionej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej sporządzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zambrowie oraz psychologa zatrudnionego w Domu Dziecka, członkowie zespołu zakwalifikowali do udziału w zajęciach rewalidacyjnych 12 dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz 4 dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Utworzoną grupę podzielono na: młodszą, w skład której weszły 2 dziewczynki i 2 chłopców, w wieku 5-11 lat oraz grupę starszą - 5 dziewczynek i 7 chłopców, w wieku 12-18 lat. Troje dzieci pochodzi z województwa mazowieckiego.

We wrześniu br. zespół opracował ?Program edukacyjno-terapeutyczny dla wychowanków Domu Dziecka z upośledzeniem umysłowym na rok szk. 2004/2005". Program zakłada następujące formy pracy:

-         zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

-         usprawnianie technik szkolnych - terapia pedagogiczna,

-         usuwanie wad wymowy - logopedia,

-         korekcja wad postawy - gimnastyka korekcyjna, zabawy ruchowe, rekreacja,

-         plastykoterapia,

-         muzykoterapia.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Domu, na kolejnych posiedzeniach zespołu zostaną opracowane indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną - w stosunku do wszystkich podopiecznych objętych programem.

            Pierwsze zajęcia w ramach realizacji programu odbyły się w połowie października; były to wycieczki rowerowe oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone na placu zabaw, którego wyposażenie zakupiono ze środków dotacji. We wszystkich zajęciach biorą udział zarówno dzieci upośledzone objęte programem, jak i dzieci z normą intelektualną.

            Opracowano plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym na rok szkolny 2004/2005. Założone w nim zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego dziecka. Ponadto uwzględniono w nim m.in. nabywanie umiejętności samoobsługi, edukację prorodzinną. Wg stanu na dzień kontroli indywidualne plany terapii opracowano dla czworga dzieci. W planach określono umiejętności i sprawności dziecka objętego rewalidacją oraz szczegółowe zadania do realizacji. Na bieżąco dokonywana jest ocena postępu w rozwoju dziecka.

            W dniu kontroli ustalono, że dzieci objęte programem mieszkają w różnych miejscach Domu, w swoich dotychczasowych grupach, tj. grupa młodsza na parterze, grupa starsza - na II piętrze. Jak wynika z wyjaśnień Pani Dyrektor, po zakończeniu wszystkich prac remontowych dzieci objęte programem zamieszkają na jednym piętrze. W tym celu przygotowano 5 pokoi mieszkalnych trzy - i czteroosobowych, wyposażonych w łóżka, szafki, biurka, krzesła, 4 łazienki (pralka, 2 wanny, oczka sedesowe), świetlicę, 2 aneksy kuchenne wyposażone w sprzęt AGD.

Zajęcia terapeutyczne, prowadzone przez psychologa oraz wychowawcę, odbywają się codziennie, w sali terapeutycznej wyposażonej m.in. w zestaw klocków piankowych, basen z piłkami, równoważnię, tunel dynamiczny, materace. Zajęcia mają charakter integracyjny, jednorazowo w sali mogą przebywać grupy 7 - osobowe.

            Partnerami w realizacji zadania są:

-         Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Zambrowie,

-         Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie województwa podlaskiego i mazowieckiego,

-         Sądy Rodzinne dla Nieletnich województwa podlaskiego i mazowieckiego,

-         Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu,

-         Ośrodki Pomocy Społecznej.

2. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

            Przekazana dotacja wprowadzona została do budżetu powiatu uchwałą Nr XVI/92/04 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r., poprzez zwiększenie dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 60.000 . Kwota powyższa została przekazana realizatorowi zadania - Domowi Dziecka w Zambrowie 23.09.2004r.

            Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 33.402,47 , z czego:

a) usługa gastronomiczna - 449,55 zł - faktura VAT Nr 138/04/082 z dnia 18.09.2004r. (opłacono gotówką 20.09.2004 r.),

b) przewóz osób - 708,77 zł - faktura VAT Nr 00245/04 z dnia 20.09.2004 r. (opłacono przelewem 27.09.2004 r.),

c) wyposażenie placu zabaw (sprzęt sportowy) - 14.374,65 - faktura VAT Nr 01004/04 z dnia 19.10.2004 r. (opłacono przelewem 26.10.2004 r.),

d) pomoce edukacyjne - 6.279,50 - faktura VAT Nr 01960/04 z dnia 25.10.2004 r. (opłacono przelewem 4.11.2004 r.),

e) stół do hokeja ręcznego - 4.650 - faktura VAT Nr 134/2004 z dnia 10.11.2004 r. (opłacono przelewem 19.11.2004 r.),

f) pomoce edukacyjne - 950 zł - faktura VAT Nr 02435/04 z dnia 16.11.2004 r. (opłacono przelewem 23.11.2004 r.),

g) sprzęt RTV (pomoce naukowe)- 630 zł - faktura VAT Nr 166/2004 z dnia 23.11.2004 r. (opłacono przelewem 24.11.2004 r.),

h) sprzęt sportowy - 5.360 - faktura VAT Nr 122/2004 z dnia 18.10.2004 r. (opłacono przelewem 26.10.2004 r.).

            Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunki opisane są w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym.

            Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Starosta Zambrowski.

                                                                                  Podpisy kontrolujących:

                                                                                  1. Małgorzata Osipowicz

                                                                                  2. Idalia Czyńska


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-12-30 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-30 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-30 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl