Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25056113   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej

w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku

Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku przyznanych w 2003 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 poz.8) przeznaczonych na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w roku 2003 - dla jednostki realizującej tj. Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Jednostka kontrolowana:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku

ul. Starobojarska 15, 15- 073 Białystok

NIP: 542-10-07-427

REGON: 050309431

Kontrola przeprowadzona została przez:

Beata Kurant -inspektor wojewódzki w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

- kierownik zespołu,

Izabela Senderacka -inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 40/04 z dnia 19 lipca 2004 r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 i 23 lipca 2004 r. w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Andrzej Parafiniuk - Prezes Zarządu, powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 1 stycznia 1998r.

Kontrolerom wyjaśnień udzielali:

Pan Robert Girejko - Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku

Pani Joanna Jungerman - Główny księgowy

Kontrola wydatkowania środków miała wykazać czy:

- przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z:

    • ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.),

    • ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

- wydatkowanie w/w środków było zgodne z kalkulacją wnioskowanej kwoty zawartej w uzasadnieniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej (część 83 poz. 8) przedstawioną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

- wydatkowane kwoty na realizację w/w przedsięwzięcia są ujęte w dokumentacji finansowej,

Decyzją Ministra Finansów z dn. 20 października 2003 r. Nr OF3/4136/2003 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2003 r., zwiększono wydatki budżetowe na 2003 r. w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71095 § 2817 o kwotę 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 poz.8) przeznaczone były na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w 2003 r. - dla jednostki realizującej tj. Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Powyższą kwotę przekazano na konto Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku na podstawie umowy zawartej w dniu 12 listopada 2003r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Panią Ewę Stachowicz Dyrektora Biura Integracji Europejskiej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku reprezentowaną przez:

  1. Pana Andrzeja Parafiniuka - Prezesa Zarządu

  2. Pana Roberta Girejko - Wiceprezesa Zarządu

Pismem IE.I.0730-26-88-52/03 z dnia 16 października 2003 r. Wojewoda Podlaski poinformował Wiceprezesa Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Pana Roberta Girejko, że Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 3 października 2003 r. zaakceptował wniosek z rezerwy celowej budżetu państwa dotyczący pokrycia kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info - na łączną kwotę 35.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej przyznane w wysokości 35.000,00 zł. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku wykorzystała w całości. Uzyskane przychody z tytułu odsetek w wysokości 1,21 zł. w dniu 31.12.2003 (zał. 13) zostały przekazane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Podczas kontroli sprawdzono wszystkie umowy, faktury i dowody opłat (zał. 4-16, 19) dotyczące wydatkowania środków finansowych otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2003 na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w 2003 r. Środki w wysokości 35.000,00 zł. otrzymane z rezerwy celowej budżetu państwa w 2003 r. w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w 2003r.

Na podstawie przedstawionych dokumentów kontrolujący ustalili, iż trzy faktury opłacono w styczniu 2004 r. tj.

1. Przelew z dnia 05.01.2004 na kwotę 38,00 zł. (zał. 15) dot. faktury VAT Nr 400/57-5-006824 z dn. 23.12.2003 na kwotę 258,40 zł.( ze środków z rezerwy celowej wydatkowano kwotę 38,00 zł.) za zużycie wody za okres rozliczeniowy 11/2003-12/2003, faktura wystawiona przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok

2. Przelew z dnia 5.01.2004 na kwotę 5.000,00 ( zał. 15) dot. faktury VAT Nr 167/2003/12 z dn. 30.12.2003 na kwotę 30.708,86 zł. (ze środków z rezerwy celowej wydatkowano kwotę 5.000,00 zł) za zakup mebli biurowych, faktura wystawiona przez MB-styl K.Maliszewska-Grzybowska, G. Malinowski, ul. Studzienna 19, 15-771 Białystok,

3. Przelew z dnia 14.01.2004 na kwotę 462,00 zł. (zał. 16) dot. faktury VAT Nr 1450138/1504R z dn. 29.12.2003 r. na kwotę 815,68 zł. (ze środków z rezerwy celowej wydatkowano kwotę 462,00 zł.) za energię elektryczną za okres od 17.11.2003-17.12.2003, faktura wystawiona przez Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Białystok - Miasto, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.

Środki w łącznej wysokości 5.500,00 zł. z rezerwy celowej budżetu państwa zostały wykorzystane na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w 2003 r., natomiast płatności dokonano w styczniu 2004 r.

Podczas kontroli stwierdzono, że Fundacja nie dotrzymała terminu wydatkowania przyznanej dotacji, który zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. oraz § 3 i § 8 pkt 2 zawartej umowy określono na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Podczas kontroli na żądanie kontrolujących Wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Pan Robert Girejko złożył pisemne oświadczenie (zał. 2), w którym poinformował, iż:

- koszty wynagrodzeń ujęte w sprawozdaniu finansowym w łącznej kwocie 11.500,00 zł. dotyczą wyłącznie osób zaangażowanych w działalność Centrum Euro Info: Pani Anny Moczulewskiej, Pani Doroty Isajuk, Pani Magdaleny Skup, Pana Bartosza Sokół, Pana Adama Kamińskiego,

- wszystkie wskazane w sprawozdaniu i na fakturach materiały, wyposażenie oraz usługi zostały zużyte, przeznaczone, bądź wykonane na potrzeby Centrum Euro Info, co potwierdzają zapisy dokonane na fakturach i rachunkach stwierdzające, iż dany zakup „dotyczy umowy dotacji celowej z dn. 12 listopada 2003 r. oraz podpisy zatwierdzające zakup pod względem merytorycznym i zaliczające go w rachunek tejże umowy poprzez napisanie symbolu cyfrowego 4/44/419.

- samochód osobowy marki Citroen Xsara Kombi nr rej. Bi 30094 jest na stanie środków trwałych Centrum Euro Info. Podczas kontroli przedstawiono również wykaz środków trwałych, gdzie pod numerem inwentarzowym 00000080., grupa 741 w Wydziale EIC znajduje się samochód osobowy CITROEN XARA (zał. 1)

- z faktury 3410/03 z dnia 22.12.2003 r. dotyczącej zakupu oprogramowania na wyposażenie Centrum Euro Info przyjęto następujące pozycje:

a. poz. 1 - sztuk - 1 wartość brutto 269,10 zł.

b. poz. 2 - sztuk- 1 wartość brutto 170,19 zł.

- z faktury nr 167/2003/12 z dnia 30.12. 2003 dotyczącej zakupu mebli na wyposażenie Centrum Euro Info przyjęto następujące pozycje:

a. poz. 1 - sztuk- 3 wartość brutto 3.400,51 zł.

b. poz.2 - sztuk 2- wartość brutto 321,06 zł.

c. poz. 4 - sztuk 2 - wartość brutto 222,52 zł.

d. poz. 5 - sztuk 1 - wartość brutto 120,54 zł.

e. poz. 23 - sztuk 2 - wartość brutto 716,48 zł.

f. poz. 25 - sztuk 3 - wartość brutto 225,97 zł.

W trakcie kontroli zażądano wyjaśnienia, co do daty zawartej w opisie faktur i innych dokumentach tj. „dotyczących umowy z dnia 21.11.2003r.”. Pan Robert Girejko złożył ustne oświadczenie iż przy zapisywaniu dat omyłkowo zamiast faktycznej daty podpisania w/w umowy tj. 12.11.2003r. wpisywano datę 21.11.2003r. W obecności kontrolujących Pan Robert Girejko dokonał korekt we wszystkich dokumentach gdzie wystąpiła pomyłka wpisując prawidłową datę podpisania umowy tj. 12.11.2003 r.

Ponadto w trakcie kontroli na prośbę kontrolujących przedstawiono również Umowę o zarządzanie zawartą w dn. 1.03.2000 w Białymstoku pomiędzy Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego reprezentowaną przez Andrzeja Parafiniuka - Prezesa Zarządu i Roberta Girejko - Wiceprezesa Zarządu a Panem Januszem Baczewskim właścicielem firmy Janusz Baczewski z siedzibą w Tykocinie, gdzie zgodnie z §1 tejże umowy powierzono Panu Baczewskiemu funkcję i obowiązki Dyrektora Podlaskiego Centrum Euro Info afiliowanego przy Fundacji, natomiast zgodnie z § 4 tejże umowy z tytułu wykonywania czynności powierzonych niniejszą umową Panu Baczewskiemu przysługiwało wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań Centrum Euro Info, płatne po otrzymaniu faktury VAT w ciągu 7 dni.

Podczas kontroli stwierdzono, że wartość zamówień publicznych nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 euro.

Wydatkowanie środków przyznanych z rezerwy celowej było zgodne z kalkulacją wnioskowanej kwoty zawartej w uzasadnieniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej (część 83 poz.8) przedstawioną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w Białymstoku i zostało ujęte w dokumentacji finansowej.

Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku został poinformowany o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o prawie zgłaszania pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Dokonano wpisu do książki kontroli Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku pod numerem 4/04.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden został przekazany Prezesowi Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Podpis kierownika Podpisy kontrolerów

jednostki kontrolowanej i głównego księgowego

1............................. 1. podpis nieczytelny - Beata Kurant

2. ............................. 2. Pani Izabela Senderacka od

1.11.2004 roku nie jest pracownikiem

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku

Białystok, Białystok, 2004-11-18

Pismem z dnia 29.11.2004r. nr ZAR/419/EIC/2955/04

odmówiono podpisania protokołu.

4


Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-12-31 00:00:00
Data publikacji:  2004-12-31 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-12-31 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl