Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351646   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej

 

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,

REGON - 450672544, 

zwanym w dalszej treści "Starostwem??.

 

Starostą Wysokomazowieckim jest Pan Jacek Bogucki powołany na to stanowisko uchwałą Nr I/3/02 Rady Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 18 listopada 2002 r.

 

Kontrolę przeprowadził w dniu 8 października 2004r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli PS.VI.0939/270/04 z dnia 5.10.2004r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez  Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

 

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 5.

 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pan Czesław Buczyński - kierownik Wydziału Organizacyjnego,

- Pani Teresa Tabędzka - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

                       

Celem kontroli było sprawdzenie:

 

Realizacji przez starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski wynikających z art. 73. ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 2002r.  Dz.U. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

 

Przedmiotowy  i  podmiotowy  zakres  kontroli.

Zgodnie z Rozdz. 2 § 5 pkt 4 Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego stanowiącego załącznik  do  Uchwały   Nr  XIII/119/04   Rady   Powiatu   Wysokomazowieckiego   z   dnia 4 października 2004r. w sprawie przyjęcia statutu powiatu wysokomazowieckiego "ustawy mogą określać, niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.  

     W strukturze organizacyjnej Starostwa określonej w Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/33/99  Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31.05.1999r., zmienionym uchwałą Nr X/92/04 z dnia 29.04.04r. Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym powiatu w Wysokiem Mazowieckiem w §  14 rozdz. VIII pkt 17 zapisano zadanie:  organizowania  na  terenie  powiatu   obchodów   rocznic   związanych   z   walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego.

 Uchwała  Nr  33/53/04   Zarządu   Powiatu   Wysokomazowieckiego   z   dnia   6.02.04r. w  sprawie  zmian  regulaminu  organizacyjnego  Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem wprowadza  w  ust.  3  pkt  2  lit.  c  "dodaje  się  odnośnik  21 w  następującym  brzmieniu" realizacja zadań wynikających z art. 73. ust. Pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego".

           

Ustalenia  z  kontroli.

W   toku   kontroli  ustalono,   zadanie  określone  w  art.  73.  ust.  1  pkt  2  ustawy o kombatantach w brzmieniu "organizowanie na  terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość  i ofiarami wojny oraz okresu powojennego" wpisane zostało w zakres zadań Pani Jadwigi Rostkowskiej - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa.  W prowadzonej w wydziale teczce OR 8283 "obchody rocznic związanych z walkami o niepodległość Polski gromadzona jest dokumentacja realizacji tego zadania.   

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie aneksem do zakresu czynności Pani Joanny  Ryszewskiej  -  pracownika  socjalnego  -  wpisano  w  Cz.  I  lit.  B pkt 25, 26 i 27 w brzmieniu: "Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych", "Świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku rent i emerytur", "Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw". W teczce PR8285/04 zatytułowanej "analiza sytuacji życiowej kombatantów" znajduje się dokumentacja potwierdzająca realizację w/w zadań.

 

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano Pana Czesława Buczyńskiego, Panią Teresę Tabędzką i Pana Krzysztofa Krajewskiego - sekretarza Powiatu Wysokomazowieckiego.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

 

 

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                   /podpis osoby kontrolującej/

          Jacek Bogucki                                                  Marek Liberadzki                     

            Starosta Wysokomazowiecki                               starszy inspektor wojewódzki

 

           

Białystok, 25 października 2004 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2005-01-03 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-03 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-03 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl