Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351597   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Zambrowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej

 

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Zambrowie,

REGON - 450672283,   

zwanym w dalszej treści "Starostwem??.

 

Starostą Zambrowskim jest Pan Stanisław Krajewski powołany na to stanowisko uchwałą Nr II/7/02 Rady Powiatu w Zambrowie z dnia 29 listopada 2002r.

 

Kontrolę przeprowadził w dniu 22 października 2004r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie  upoważnienia  do  kontroli  Nr PS.VI.0939/280/04  z  dnia  19 października  2004r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora  Wydziału  Polityki  Społecznej.

 

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 2.

 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały:

- Pani Krystyna Jarząbek - inspektor w Wydziale Organizacyjnym,

- Pani Jadwiga Krajewska - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

                       

Celem kontroli było sprawdzenie:

 

Realizacji przez starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku rent i emerytur oraz analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski wynikających z art. 73. ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 2002r.  Dz.U. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

 

Przedmiotowy  i  podmiotowy  zakres  kontroli.

Zgodnie z § 5 pkt 3 Statutu Powiatu Zambrowskiego stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr  IX/54/03   Rady   Powiatu   Zambrowskiego  z   dnia   30   października   2003r. w  sprawie  uchwalenia  statutu  powiatu  zambrowskiego  "powiat  wykonuje  także  zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu".  

     W strukturze organizacyjnej Starostwa określonej w Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Zambrowie będącym załącznikiem do Uchwały Nr XI/61/04 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 stycznia 2004r., w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego w Zambrowie w § 14 ust. 1 pkt 4 lit. d) w zadaniach wydziału  organizacyjnego  zapisano  zadanie:  realizacja  zadań  z  zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych; lit. f) organizowania na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia  pamięci  ofiar  wojny  oraz  okresu  powojennego;  lit.  g)   świadczenia   pomocy w  przygotowaniu  udokumentowanych  wniosków  o  przyznanie,  w  drodze  wyjątku,   rent i emerytur.

 Uchwałą Nr 30/04 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia    regulaminu    organizacyjnego    Powiatowego    Centrum    Pomocy   Rodzinie w Zambrowie w rozdz. III § 9 ust. 19 zapisano zadanie: analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

           

Ustalenia  z  kontroli.

W   toku  kontroli  ustalono,   zadania określone w art. 73. ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o kombatantach wpisane zostało w zakres zadań z dnia 1 kwietnia 2004 r. w pkt 11, 13 i 14 Pani Krystyny Jarząbek inspektora w Wydziale Organizacyjnym. W prowadzonej w wydziale teczce  OR  8282  "organizacja  na  terenie  powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego" gromadzona jest dokumentacja realizacji tego zadania. Według oświadczenia Pani Krystyny Jarząbek do tej pory nie zaistniała potrzeba pomocy w sporządzaniu wniosków o renty lub emerytury i pomocy kombatantom w zakresie niesienia pomocy zdrowotnej lub socjalnej.   

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie aneksem do zakresu czynności Pani Bożeny Żabińskiej - inspektora do spraw osób niepełnosprawnych - wpisano zadanie: "Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie   stosownych   inicjatyw".   W   teczce   PCPR0715   zatytułowanej   "współdziałanie z innymi instytucjami" znajduje się dokumentacja potwierdzająca realizację zadania.

 

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano Panią Krystynę Jarząbek, Panią Jadwigę Krajewską i Panią Jolantę Gronostajską - sekretarza Powiatu Zambrowskiego.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach starostwa powiatowego w Zambrowie, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

 

 

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                   /podpis osoby kontrolującej/

       Stanisław Krajewski                                                       Marek Liberadzki                     

                   Starosta Zambrowski                                     starszy inspektor wojewódzki

 

Białystok, 20 listopada 2004 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2005-01-03 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-03 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-03 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl