Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351277   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Kontrolę w dniach 15 i 23 grudnia 2004 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

– Mirosława Dudar – kierownik oddziału, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII.
0939–117/04 z dnia 02 grudnia 2004 roku,

– Hubert Filipowicz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII. 0939–119/04 z dnia 02 grudnia 2004 roku;

– Jarosław Kapica – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr RR.XII 0939 –118/04 z dnia 02 grudnia 2004 roku.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Wiesław Pusz – Starosta Białostocki powołany Uchwałą Nr I/3/02 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2002 roku.

Zadaniem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15, 22, 23, 27 i 28 maja 2002 roku, zawartych w piśmie skierowanym do Starosty Białostockiego z dnia 29 lipca 2002 roku, Nr RR.I.0932–4/02. Zalecenia te dotyczyły przestrzegania przez jednostkę przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie obejmującym sprawy związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto na polecenie Głównego Geodety Kraju, w ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości, realizujący zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonują zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz czy złożyli oni wymagane art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na podstawie sprawdzenia sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw, dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) 1783-52/2002 mapa do celów projektowych, miasto Czarna Białostocka,
ul. Marszałkowska 78, działka nr 194; praca geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego Marka Waleśko Nr 7154/3/2002;

b) 2004-37/2003 mapa do celów projektowych – miasto Choroszcz, ul. Mickiewicza, działka nr 632/36, praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „PRYZMAT” s.c. Nr 11946/59/2003;

c) 1783-116/2003 inwentaryzacja budynku miasto Czarna Białostocka, ul. Leszczynowa, działka nr 1645 – praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „LIBELA” s.c. Nr 13136/161/2003;

d) 1895-173/2003 inwentaryzacja powykonawcza budynku – miasto Supraśl, ul. Majowa 11 , działka nr 331, praca geodezyjna wykonana przez firmę „MAKROSAT” Usługi Geodezyjne, Energetyczna Harmonizacja Przestrzeni mgr inż. Eugeniusz Dudko Nr 5266/118/2003;

e) 1950-361/2003 inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 6083/2 – miasto Wasilków, praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEO-SERWIS” Nr 8193/625/2003;

f) 1895-95/2004 inwentaryzacja powykonawcza budynku, działka nr 1818, miasto Supraśl, ul. Piłsudskiego praca geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego Sławomira Grabowskiego Nr 12060/52/2004;

g) 2004-133/2004 inwentaryzacja budynku, działka nr 640/45, miasto Choroszcz,
ul. Sportowa 7, praca geodezyjna wykonana przez Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEOINWEST” Wiesław Piechowski Nr 8213/185/2004;

h) 1950-346/2004 inwentaryzacja budynku, działka nr 430/3, 429/6, miasto Wasilków, ul. Piłsudskiego 1, praca geodezyjna wykonana przez firmę PW „GEOINWEST” Włodzimierz Sapieżko Nr 8216/153/2004;

i) 1950-374/2004 inwentaryzacja powykonawcza budynku działka nr 4979, miasto Wasilków ul. Modrzewiowa 12, praca geodezyjna wykonana przez Przedsiębiorstwo GEO-POMIAR sp. jawna „J. Kaczorowski i spółka” Nr 6889/319/2004.

i wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Tadeusza Jastrzębskiego, stwierdzono, że:

1.1 w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

osoby zatrudnione w jednostce budżetowej powiatu – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie wykonują czynności, które zgodnie z ustawą należą do zadań Starosty,

na bieżąco aktualizowano dokumenty ilustrujące zasób,

kopie zabezpieczające numeryczne bazy danych Filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łapach przechowywane są w szafie spełniającej wymogi do przechowywania tego rodzaju nośników informacji,

dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych włączana jest do zasobu ośrodka na podstawie pisemnego wniosku wykonawcy – dotyczy zasobu prowadzonego przez Filię w Łapach,

na dokumentach geodezyjnych włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego umieszczano klauzule zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku tj:

· wzór nr 1 – potwierdzający przyjęcie dokumentów do zasobu;

· wzór nr 2 – kwalifikacja dokumentu do grupy funkcjonalnej;

jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, które terminowo nie wywiązywały się z zobowiązań składanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych, wysłano na koniec każdego roku ponaglenia wzywające ich do przekazania do zasobu materiałów i informacji z wykonanych prac geodezyjnych,

7. jednostkom wykonawstwa geodezyjnego nie udzielano pisemnych odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie wykorzystania materiałów z zasobu;

8. kontrolowana jednostka nie dokonała oceny stanu zasobu i nie sporządziła wykazu materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu – dotyczy Filii w Łapach;

9. czynności kontroli dokumentacji geodezyjnej wykonywane były z niezachowaniem terminów przewidzianych przepisami §9, ust. 4 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 roku, dotyczy spraw 1783-116/03, 1950-361/03

1.2 Wykonywanie przez osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Z ustaleń kontroli wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w kontrolowanej jednostce realizuje 15 osób. W wyniku sprawdzenia bazy danych systemu „Ośrodek” w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31.12.2003 roku stwierdzono, że prace geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zgłaszali:

- Pan Romuald Bondar– 14 prac geodezyjnych,

- Pani Elżbieta Tarasiuk – 20 prac geodezyjnych,

- Pani Helena Rytowska – 60 prac geodezyjnych,

- Pani Barbara Dąbrowska – 24 prace geodezyjne,

- Pan Marek Mystkowski – 32 prace geodezyjne,

- Pan Henryk Łukaszuk – 90 prac geodezyjnych,

- Pani Helena Magnuszewska – 23 prace geodezyjne,

- Pan Krzysztof Wacewicz – 23 prace geodezyjne.

Na podstawie wglądu do akt osobowych osób realizujących w Starostwie zadania z zakresu geodezji i kartografii, stwierdzono, że wszyscy pracownicy złożyli stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

2.1 W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na podstawie kontroli dokumentacji formalno prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wyjaśnień złożonych przez:

1. Panią Annę Kurzynkę – Przewodniczącego ZUDP,

2. Panią Grażynę Cylwik – specjalistę,

3. Panią Barbarę Półtorak – specjalistę,

oraz analizy sposobu załatwienia spraw oznaczonych numerami:

a) 2117-25/2003 – projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – obręb Niewodnica Korycka, działki nr 106/5 i 106/40, naliczona opłata – 67,04 zł;

b) 1895-18/2003 – projekt przyłącza gazowego – miasto Supraśl, ul. Nowy Świat, działka
nr 1459, naliczona opłata 35,51 zł;

c) 1783-8/2003 – projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – m. Czarna Białostocka, ul. Gajowa, działki nr 1833, 1834, 1835, 1836, naliczona opłata 67,04 zł;

d) 2061-122/2004 – projekt przyłącza energetycznego obręb Kolonia Księżyno (Os. Śródlesie), działka nr 278, naliczona opłata 48,61 zł;

e) 2173-12/2004 – projekt przyłącza energetycznego – obręb Szerenosy, działka nr 353/1, naliczona opłata 40,00 zł;

f) 2227-7/2004 – projekt przyłącza wodociągowego, energetycznego i kanalizacji sanitarnej (osadnik na ścieki) – obręb Łapy Osse, ul. Lenartowicza, działka nr 198/14, naliczona opłata 69,23 zł.

W wyniku powyższego ustalono, co następuje:

1) zarządzeniami Nr 7/2003 z dnia 28 maja 2003 roku i Nr 20/04 z dnia 25 listopada 2004 roku Starosty Białostockiego ustalono przedstawicieli innych niż podlegli staroście , zarządów dróg gminnych, którzy biorą udział w posiedzeniach Zespołu w charakterze konsultantów;

2) wykazywane zakresy opracowań na kopiach map zasadniczych, na których sporządzano projekty lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, odpowiadały wymogom określonym w przepisach §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

3) Zarządzeniem nr 7/2003 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2003 roku, ustalono wysokość opłat za uzgodnienia nietypowe,

4) opłaty za wykonane uzgodnienia naliczano zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209), oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

5) opinie w sprawie uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu zatwierdzone były przez Przewodniczącego bądź jego zastępcę z powołaniem się na upoważnienie Starosty.

3.1 Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

W związku ze stanowiskiem Ministra Finansów zawartym w piśmie z dnia 31 grudnia 2002 roku NrSWT1-4800-903/02/4045 odnośnie ujmowania odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, odstąpiono od dochodzenia zwrotu odsetek i należnych od nich kwot na rzecz poszczególnych Funduszy.

Starostę Białostockiego poinformowano o prawie do zgłaszania umotywowanych uwag i zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o możliwości składania wyjaśnień do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z rozdysponowaniem po jednym: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi przeprowadzającemu kontrolę.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Białystok, dn. 05 .01. 2005 roku

Kontrolowana jednostka:

STAROSTA

/-/

Wiesław Pusz

GEODETA POWIATOWY

/-/

mgr inż. Czesław Bartoszewicz

Kontrolujący:

Mirosława Dudar /-/

Hubert Filipowicz /-/

Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2005-01-11 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-11 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-11 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl