Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385039   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole finansowe. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

P r o t o k ó ł

z kontroli problemowej, finansowej przeprowadzonej w Suwalskim Parku Krajobrazowym z siedzibą w Malesowiźnie, 16-404 Jeleniewo, tel. (087) 5691801, REGON 790123179, NIP 844-12-86-763 w dniach 16.11-20.11.2004 r.

Kontrolę przeprowadził Lech Kocięcki - Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr 30/04 z dnia 10.11.2004 r. Kontrolę tę potwierdzono wpisem do książki kontroli zewnętrznych Suwalskiego Parku Krajobrazowego pod poz. 14.

Kontrolę niniejszą przeprowadzono na podstawie § 2 oraz §10 ust. 1 Zarządzenia Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie szczególnych zasad wykonywania kontroli oraz art. 28b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami).

Tematyką kontroli objęto przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w roku 2004 r.

Ustalenia kontroli

 1. Dyrektorem Suwalskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Malesowiźnie jest Pani mgr Teresa Świerubska powołana z dniem 4.04.2003 r. jako pełniąca obowiązki, przez Wojewodę Podlaskiego pismem L.dz. BDG.II 1120-8/03 z dnia 04.04.2003 r.

 2. Głównym Księgowym kontrolowanej jednostki jest Pani Grażyna Neska zatrudniona na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę z dniem 01.02.1999 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. W aktach osobowych w/w pracownika znajduje się aktualny zakres czynności przyjęty do stosowania w dniu 13.01.2002 r.

 3. Procedury kontroli wewnętrznej w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości, wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Suwalskim Parku Krajobrazowym zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/01 Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego z dnia 28 grudnia 2001r. z mocą obowiązującą od 01.01.2002r.

Powyższe zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) oraz § 2 i § 4 pkt. 4 Statutu Zarządu Suwalskiego Parku Krajobrazowego wprowadzonego Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego Nr 285/92 z dnia 31 grudnia 1992 r. - jako przepisu już nieaktualnego.

 1. Kontrolą objęto wydatki poniesione w paragrafach 4210, 4260, 4300 i 4410 w okresie od 1.01.2004 r. do 31.10.2004 r. a mianowicie:

 • § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 8.627,46 zł

 • § 4260 - zakup energii 12.046,56 zł

 • § 4300 - zakup usług pozostałych 13.860,93 zł

 • § 4410 podróże służbowe krajowe 897,86zł

o łącznej kwocie 35.432,81 zł i stanowiły 13,5 % ogółu wydatków poniesionych za ten okres (w załączeniu sprawozdanie finansowe Rb-28) - 261.906,68 zł.

 1. W wyniku kontroli dowodów źródłowych ustalono:

a) w zakresie przestrzegania zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków:

Wszystkie operacje gospodarcze w jednostce są udokumentowane prawidłowymi dowodami źródłowymi po wstępnej ocenie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Wydatki są najczęściej określone w danym miesiącu jako 1/12 planowanych wydatków na cały rok budżetowy. Zasadę tą kontroluje Główny Księgowy jednostki. Ponadto kontroluje przestrzeganie zasad rozliczeń finansowych w pełnym zakresie.

b) w zakresie przestrzegania procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodność z planem finansowym jednostki:

Polecenie służbowe na piśmie w sprawie przestrzegania zasad oszczędności środków finansowych otrzymali wszyscy pracownicy w dniu 1.02.2004 r. (brak podpisów osób, którym wydano to polecenie).

W poleceniu tym zobowiązano oszczędnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi a w szczególności:

 • wszelkie zakupy związane z działalnością bieżącą oraz statutową SPK muszą być planowane w sposób racjonalny i oszczędny oraz winny wynikać tylko z niezbędnych potrzeb Parku.

 • wszystkie wydatki każdorazowo powinny być uzgadniane z Dyrektorem oraz Głównym Księgowym;

 • ponadto zwrócono uwagę o oszczędności w zakresie wykorzystywania nośników energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i rozmów telefonicznych.

c) w zakresie kontroli ostatecznej:

 • każdy dokument jest opisany przez wyznaczonego pracownika - specjalistę d/s technicznych;

 • pod względem merytorycznym dokument zatwierdza Dyrektor;

 • pod względem zgodności z planem wydatków zatwierdza Główny Księgowy i wówczas taki dokument może być realizowany.

W związku z powyższymi ustaleniami oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny stwierdzam, iż w Suwalskim Parku Krajobrazowym procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ustalonej przez Dyrektora są przestrzegane.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego L.dz. ZAW 0711-4/04 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wdrażania procedur instrukcji i mechanizmów składających się na system kontroli finansowej Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest w trakcie opracowywania tych dokumentów. Opracowywane są standardy kontroli finansowej np. standard 7 (cele, ryzyka, mechanizmy), standard 4 - identyfikacja zadań wrażliwych oraz standard 15 - podział obowiązków.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Grażyna Neska - Główny Księgowy.

Protokół niniejszy został opracowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Podpisy kierownictwa jednostki:

 1. p. o. DYREKTORA

Suwalskiego Parku Krajobrazowego

/-/

mgr Teresa Świerubska

 1. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Suwalskiego Parku Krajobrazowego

/-/

Grażyna Neska

Podpis kontrolującego:

1. /-/ podpis nieczytelny

(Lech Kocięcki)

Malesowizna dn., 20.11.2004 r.

3


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2005-01-12 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl