Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385148   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole finansowe. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZAD WOJEWÓDZKI

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej problemowej przeprowadzonej w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie, 18-421 Piątnica, REGON 450100730, NIP 718-12-13-021 tel. 086/219 20 15 w dniach od 23. 11.2004 do 26.11.2004 r. przez starszego inspektora Andrzeja Czabana.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr 31/04 z dnia 10.11.2004 r., co potwierdzono wpisem do książki kontroli pod pozycja Nr 5.

Tematyką kontroli objęto przestrzeganie procedur kontroli oraz zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.

USTALENIA KONTROLI:

  1. Dyrektorem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie jest Pan mgr inż. Ryszard Modzelewski powołany na to stanowisko z dniem 1 stycznia 1995 r. przez Wojewodę Łomżyńskiego - pismo ON.1020-1/M z 30.12.1994 r.

  2. W okresie objętym kontrolą Głównym Księgowym jednostki byli:

    1. Pani Elżbieta Zapert zatrudniona na czas określony od 1 stycznia 2004 r. do 30

czerwca 2004 r. na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 31.12.2003 r.

    1. Pani Elżbieta Jolanta Gromadzka zatrudniona na czas nieokreślony na

podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 5 stycznia 1995 roku, przebywająca

w okresie od 22 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. na urlopie bezpłatnym.

  1. Procedury kontroli i zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zostały ustalone w „Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie” będącej załącznikiem nr 3 do zarządzenia Nr 1/02 z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

  2. Kontrolą objęto wydatki poniesione w kontrolowanej jednostce w § 4300 - zakup usług pozostałych, które wg miesięcznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31 października 2004 r. wyniosły 16.749,48 zł i stanowiły 8,55% ogółu poniesionych wydatków.

W trakcie kontroli dowodów źródłowych ustalono:

a) w zakresie przestrzegania procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków

publicznych, w tym zgodności z planem finansowym stwierdzono, iż na sprawdzonych

dowodach księgowych zamieszczany był podpis Głównego Księgowego oznaczający

m.in. że wydatek mieści się w planie finansowym jednostki,

b) w zakresie przestrzegania zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań

finansowych i dokonywania wydatków każdorazowo planowany wydatek wpisywany

był do rejestru wydatków (przed jego dokonaniem) i uzgadniany z Głównym

Księgowym po uprzednim ustnym uzgodnieniu z Dyrektorem jego celowości,

gospodarności i legalności. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Głównego Księgowego do

rejestru wydatków nie są wpisywane wydatki ponoszone w związku z realizacja zawartych umów długookresowych - ich wstępna ocena celowości dokonywana jest na etapie podpisywania umów.

Odstępstwo od w/w procedur i zasad stwierdzono jedynie w przypadku dwóch wydatków:

- poz. ks. 195 - umowa o dzieło nr 4/2004 z 23.06.04 za sprzątanie pomieszczeń

biurowych na kwotę 200 zł. Sumę netto 168,00 zł wypłacono 29.06.04 r. a sprawdzenia

pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do

wypłaty dokonano 30.06.2004 r.,

- poz. ks. 359 F VAT nr 04/13765 z 29.10.2004 r.za monitoring lokalnego systemu

alarmowego za m-c październik 2004 na kwotę 183,00 zł opłacona bez zatwierdzenia do

wypłaty i sprawdzenia pod względem merytorycznym.

5. W trakcie kontroli zakończony został proces oceny systemu kontroli finansowej funkcjonującego w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie. W jego efekcie zarządzeniem nr 4/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. Dyrektora ŁPKDN w Drozdowie w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej, na podstawie m. in. „Wytycznych do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, uzupełniono obowiązujące procedury kontroli finansowej poprzez dodanie:

- wykazu zadań wrażliwych wraz z odpowiadającymi im środkami zaradczymi,

- wykazu zidentyfikowanych ryzyk związanych z działalnością statutową Parku z określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i metod zapobiegawczych,

- zestawienia obowiązków, które muszą być wykonywane, przez co najmniej dwóch pracowników.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: Pan Ryszard Modzelewski - Dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie, Pani Elżbieta Gromadzka - Główny Księgowy.

Protokół niniejszy został opracowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Podpisy Kierownictwa jednostki:

1. DYREKTOR

/-/

mgr inż. Ryszard Modzelewski

2. Główny Księgowy

/-/

Elżbieta Jolanta Gromadzka

Podpis kontrolującego:

1. Andrzej Czaban

Drozdowo, 26 listopada 2004 r.

- 2 -


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2005-01-12 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl