Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385072   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole finansowe. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

P R O T O K Ó Ł

z kontroli sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Białymstoku 15-110 Białystok ul. Kombatantów4 telfax (085) 6623726, 6623736 w dniach 6.12.2004-9.12.2004 r.

Kontrolę przeprowadził Lech Kocięcki - Kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr 35/04 z dnia 02.12.2004 r.

Ustalenia ogólne:

1. Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym jest Pan dr n. farm. Jan Chlabicz powołany na to stanowisko z dniem 15.10.2001 r. przez Wojewodę Podlaskiego pismem z dnia 15.102001 r. znak: ON II.1120-15/01 na czas nie określony.

2. Głównym Księgowym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku jest Pani Grażyna Sawicka zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 1.02.1993 r. na czas nie określony.

W aktach osobowych Pani Grażyny Sawickiej znajduje się aktualny zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 9.09.1993 r. zatrudnionej w oparciu o:

- § 9 ust. 1 pkt. 6 w zw. z § 15 Regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku ustalonego w dniu 12 maja 2003 r. przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 55/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 maja 2003 r.

- art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

Tematyka kontroli:

I. Ustalenie przez kierownika jednostki:

- szczegółowych procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym

- zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki

- sposób wykorzystania wyników kontroli i oceny o których mowa powyżej.

II. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustalonych procedur kontroli wynikających z art. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w związku z art. 35 tejże ustawy, a także sposób wykorzystania wyników kontroli wewnętrznej i oceny którym objęto min. 5% wydatków.

III. Przystąpienie do realizacji pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 13 września 2004 r. L.dz. ZAW.0711-4/04 dot. wdrożenia Standardów Kontroli Finansowej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Białymstoku.

Ad. I. W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Białymstoku została opracowana i wprowadzona do stosowania „Instrukcja w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości” na podstawie Zarządzenia Nr 6/2002 z dnia 28 maja 2002 r. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W/w instrukcja została wydana w oparciu o art. 28a i art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, który szczegółowo określa obowiązki i odpowiedzialność w tym zakresie Głównego Księgowego jednostki.

Instrukcja ustala szczegółowe zasady nadzoru i kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej w Białymstoku a następnie na podstawie Zarządzenia Nr 4/03 z dnia 8 lipca 2003 r. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku.

- Zasada wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków jest przestrzegana i ogranicza się do wydatków poza kosztami stałymi związanymi z funkcjonowaniem jednostki (czynsze, opłata mediów, telefonów itp.).

Kierownicy jednostek organizacyjnych wypełniają stosowne wnioski na zakup materiałów i usług z odpowiednim uzasadnieniem określając szacunkowo wartość zakupu lub usług.

Główny Księgowy jednostki ustala zgodność ewentualnych wydatków z planem finansowym oraz możliwościami płatniczymi jednostki i akceptuje dany wniosek. Ostatecznie wniosek ten jest przedstawiony Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu do zatwierdzenia.

Wyniki kontroli i oceny, o których mowa w § 3 Instrukcji co najmniej raz w półroczu są przedkładane i omawiane na naradzie Kierownika jednostki z Kierownikami komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku.

Jako uwagę do treści Instrukcji wnoszę konieczność zmiany §5 w części dotyczącej ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych jako już nie obowiązującej z przywołaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ad. II. Na podstawie sprawdzonych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 października 2004 r. stwierdzam, że jednostka przestrzegała realizację ustalonych procedur kontroli wynikających z art.. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

W związku z art. 35 tejże ustawy, a tym samym wcześniej ustalone procedury kontroli wewnętrznej szczegółowej kontroli poddano następujące wydatki rzeczowe:

Dział 851, Rozdział 85133, Paragrafy:

- 4210 - materiały i wyposażenie 12 969,75 zł

- 4270 - zakup usług remontowych 3 191,55 zł

- 4300 - zakup usług pozostałych 116 459,24 zł

- 4410 - podróże służbowe 3 196,53 zł

Razem: 135 817,07 zł

Na podstawie sprawozdania finansowego Rb-28 z wykonania planu wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku z dnia 31.10.2004 r. gdzie ogółem wydatki zostały określone na kwotę 729 695,71 zł stanowi to 18,61% ogółem poniesionych wydatków (sprawozdanie Rb-28 w załączeniu).

Ad. III. Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku w nawiązaniu do pisma Wojewody Podlaskiego L.dz.ZAW.0711-4/04 z dnia 13 września 2004r. dotyczącego wdrożenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych przez jednostki nadzorowane i podległe Wojewodzie Podlaskiemu opracowało projekt kontroli finansowej w jednostce.

Procedura ta uwzględnia wszystkie wewnętrzne uregulowania prawne a także Komunikat

Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M.F. Nr 3 z 2003r. poz. 13).

Powyższa procedura zostanie wprowadzona do stosowania po dokonaniu samooceny ze strony Kierownika jednostki i wprowadzona odpowiednim zarządzeniem wewnętrznym.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Grażyna Sawicka - Główny Księgowy.

Protokół niniejszy został opracowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Podpisy Kierownictwa WIF:

1. PODLASKI WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

/-/

dr n. farm. Jan Chlabicz

2. GŁÓWNY KSIĘGOWY

/-/

mgr Grażyna Sawicka

Podpis osoby kontrolującej:

/-/ podpis nieczytelny

Lech Kocięcki

Białystok, dnia 09.12.2004 r.

1

4


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2005-01-12 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl