Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25384855   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole finansowe. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

do użytku służbowego

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej, finansowej przeprowadzonej w Wojewódzkim
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399
Białystok, tel. 74-20-255, REGON- 050665835, NIP 542-25-37-481, w dniach
06.12.2004r.-09.12.2004r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr 36/04 z dnia 02.12. 2004r. Kontrolę niniejszą potwierdzono wpisem do książki kontroli zewnętrznych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pod poz. 17.

Kontrolę niniejszą przeprowadzono na podstawie § 2 oraz § 10 ust. l Zarządzenia 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie szczególnych zasad wykonywania kontroli oraz art. 28b ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

Tematyką kontroli objęto przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w roku 2004.

USTALENIA KONTROLI

1. Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Województwie Podlaskim jest Pan Jakub Grzegorczyk powołany na stanowisko z dniem 01 stycznia 1999r. przez Wojewodę Podlaskiego - pismo OK.II.1130-7/99 z dnia 27.03.1999r.

2. Głównym Księgowym w kontrolowanej jednostce jest Pani Anna

Kurianowicz zatrudniona na tym stanowisku na podstawie umowy o

pracę z dniem 30 czerwca 1999r. w wymiarze 1/2 etatu. W aktach

osobowych w/w pracownika znajduje się aktualny zakres obowiązków z

dnia 13.03.2003r. Pani Anna Kurianowicz posiada wykształcenie średnie ekonomiczne w zakresie specjalności ogólnoekonomicznej, a więc w myśl art. 35, ust. 2 , pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, póz. 148 ze zm.) po l stycznia 2005r. nie może być zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej jednostki sektora finansów publicznych.

3. W kontrolowanej jednostce obowiązuje „Regulamin gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków w WINB w Białymstoku" wprowadzony do stosowania 02 stycznia 2003r.

Powyższy Regulamin został opracowany na podstawie art. 35 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).

4. Kontrolą objęto wydatki poniesione w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych w okresie od początku roku do 30 listopada 2004r. o łącznej kwocie 66.883,14 zł., które stanowiły 6,2 % ogółu wydatków poniesionych za ten okres w wysokości 1.078.464,83 zł.

5. W wyniku kontroli dowodów źródłowych ustalono:

a) w zakresie wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań:

- operacje są udokumentowane prawidłowymi dowodami źródłowymi, zakupy są realizowane po uprzedniej akceptacji kierownika jednostki lub jego zastępcy. Wydatki wynikające z zawartych umów nie są poddawane procedurom kontroli wstępnej celowości wydatków.

b) w zakresie kontroli ostatecznej;

- dowody księgowe są opisane przez osobę upoważnioną,

- kontrolę merytoryczną wykonuje: Wojewódzki Inspektor, Z-ca Wojewódzkiego Inspektora, Główny Księgowy oraz Naczelnicy Wydziałów zgodnie z posiadanymi kompetencjami,

- kontrolę formalno-rachunkową wykonuje Główny Księgowy lub pracownik upoważniony w ramach obowiązków służbowych.

W związku z powyższymi ustaleniami oraz biorąc pod uwagę stan rzeczywisty stwierdzam, że w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku procedury kontroli wydatków ze środków budżetowych pod względem legalności, gospodarności i celowości zaciągania zobowiązań finansowych są przestrzegane zgodnie z omówionym powyżej regulaminem.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego L.dz. ZAW 0711-4/04 z dnia 13.09.2004r. w sprawie wdrażania procedur instrukcji i mechanizmów składających się na system kontroli finansowej w WINB w Białymstoku stwierdzam, że jednostka nie rozpoczęła wdrażania w/w procedur.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pan Witold Roszkowski.

Protokół niniejszy został opracowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Podpisy kierownictwa jednostki:

1. WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

/-/

Jakub Grzegorczyk

2. w z. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

/-/

Kazimierz Witold Roszkowski

ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

NADZORU BUDOWLANEGO

Podpis kontrolującego:

/-/

Białystok, dn. 9.12.2004 r.


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2005-01-12 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl