Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25384974   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole finansowe. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Untitled

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku, 15-264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3, REGON - 000162292, NIP 966-05-90-188, tel/fax 742-53-78 w dniach od 06.12.2004 r. do 09.12.2004 r. przez starszego inspektora Andrzeja Czabana.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego nr 37/04 z dnia 02.12.2004 r., co potwierdzono wpisem do książki kontroli pod poz. nr 3.

Tematyką kontroli objęto przestrzeganie procedur kontroli oraz zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w 2004 r.

Ustalenia kontroli:

  1. W okresie objętym kontrolą Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska byli:

  1. Pan mgr Marek Andrzej Kędzierzawski powołany na to stanowisko z dniem 15 lutego 1999 r. przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim - pismo Nr BAB/kt-WI/1/99 z 10.02.1999 r. i odwołany z dniem 28 maja 2004 r. przez Wojewodę Podlaskiego - pismo BDG.II.1120-6/04 z 10.05.2004 r.

  2. Pani Grażyna Żyła - Pietkiewicz powołana na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przez Wojewodę Podlaskiego z dniem 29 maja 2004 r. - pismo BDG.II.1120-8/04 z 24.05.2004 r.

  1. Głównym Księgowym jest Pani Halina Kowalska powołana na stanowisko z dniem 1 lipca 1989 r. przez Dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska - pismo OBKS/Os/89 z 09.08.1989 r.

  2. W trakcie poprzedniej kontroli przestrzegania procedur kontroli i zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przeprowadzonej w 2003 r., którą objęto wydatki z § 4210 i § 4260 nie stwierdzono nieprawidłowości.

  3. Procedury kontroli i zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym nr 33/01 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.) i weszło w życie z dniem 01 stycznia 2002 r.

  4. Kontrolą metodą reprezentatywną objęto wydatki poniesione w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w § 4300 - zakup usług pozostałych, które wg miesięcznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31 października 2004 r. wyniosły 218 471,61 zł. i stanowiły 5,27 % ogółu poniesionych wydatków.

W trakcie kontroli dowodów źródłowych ustalono:

a) w zakresie przestrzegania procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym:

- na wszystkich sprawdzonych dowodach księgowych upoważniona osoba zamieszczała adnotację o treści: „Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunków i mieści się w planie finansowym jednostki” oznaczającą zgodnie z § 6 pkt 1 w/w zarządzenia iż dana operacja przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wskaźnikami planu oraz limitami wydatków;

- wszystkie dokumenty zawierają podpis Głównego Księgowego, zamieszczony obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo oznaczający zgodnie z § 9 pkt 3 w/w zarządzenia m.in. iż zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków a WIOŚ posiada środki finansowe na ich pokrycie,

b) w zakresie przestrzegania zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków:

- wstępną ocenę celowości wydatków ponoszonych w wyniku realizacji zawartych umów dokonywano w momencie podpisywania umowy, a na dokumencie dotyczącym takiego wydatku zamieszczano klauzulę „zgodnie z umową”;

- pozostałe wydatki realizowano na podstawie pisemnych zapotrzebowań zawierających ocenę celowości, gospodarności i legalności wydatku, podpis Głównego Księgowego i akceptację Kierownika jednostki, a ich numer zamieszczano na dowodzie księgowym.

W § 4300 bez umowy lub zapotrzebowania dokonywano jedynie wydatków na zakup usług płatnego parkowania na strzeżonych parkingach, gdyż jak wynika z wyjaśnień Kierownika jednostki, miało to miejsce w sytuacjach awaryjnych i trudnych do przewidzenia.

- na wszystkich sprawdzonych dowodach księgowych zamieszczona była klauzula o treści: „Wydatek jest uzasadniony pod względem celowości, gospodarności i legalności”.

W związku z powyższym, stwierdza się, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku przestrzegane są ustalone przez Kierownika jednostki procedury kontroli i zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

  1. Stosownie do pisma Wojewody Podlaskiego - ZAW.0711-4/04 z dnia 13 września 2004 r. - w sprawie wdrożenia procedur, instrukcji i mechanizmów składających się na system kontroli finansowej , Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem SP.0936-2/04 z 16 listopada 2004 r. przekazał Kierownikom i Naczelnikom WIOŚ do wypełnienia kwestionariusze samooceny (obligujące m.in. do zidentyfikowania ryzyk związanych z realizacją zadań danej komórki organizacyjnej i mechanizmów kontroli) oraz kwestionariusze kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (zawiera on m.in. pytania z zakresu środowiska systemu kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem, informacji i komunikacji, mechanizmów systemu kontroli finansowej oraz oceny i audytu wewnętrznego). Przed terminem, wyznaczonym na 17 grudnia 2004 r., w/w kwestionariusze w ostatecznej formie opracowane zostały przez Głównego Księgowego jednostki, w przypadku pozostałych komórek organizacyjnych prace nie zostały jeszcze ukończone.

W czasie kontroli wyjaśnień udzieli: Pani Grażyna Żyła - Pietkiewicz - Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Pani Halina Kowalska - Główny Księgowy.

Protokół niniejszy został opracowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Podpisy Kierownictwa

kontrolowanej jednostki:

1. WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

w Białymstoku

/-/

Grażyna Żyła-Pietkiewicz

2. GŁÓWNY KSIĘGOWY

/-/

Halina Kowalska

Podpis kontrolującego:

1. Andrzej Czaban

Białystok, 10 grudnia 2004 r.

4

4


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2005-01-12 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl