Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385158   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole finansowe. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości przez Podlaskie Centrum Zdrowia w Białymstoku 15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23 tel/fax 7406981 w dniach 14.12.2004-17.12.2004r.

Kontrolę przeprowadził Lech Kocięcki - Kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Białymstoku na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego nr 39/04 z dnia 13.12.2004r.

Ustalenia ogólne

1.Dyrektorem Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku jest lek.med.Elżbieta Kraszewski zatrudniona z dniem 18.11.2002r. na czas nieokreślony.

2.Głównym Księgowym jednostki w okresie do 30.04.2004 r. była Pani Jadwiga Bartoszewicz. Obecnie Głównym Księgowym Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku jest Pani Katarzyna Konończuk zatrudniona na tym stanowisku od 1.05.2004r. na czas nieokreślony.

W aktach osobowych Pani Katarzyny Konończuk znajduje się zakres czynności z dnia 5.05.2004r. Zakres ten nie jest aktualny gdyż nie odnosi obowiązków i odpowiedzialności do art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmianami).

3. Procedury kontroli wewnętrznej w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku zostały ustalone w Zarządzeniu Nr 2/2002r. Dyrektora Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2002r. Powyższe Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych bez przywołania art. 28a ust. 1 powyższej ustawy, który jednoznacznie określa odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej kierownika jednostki oraz za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Powyższą regulację prawną wprowadzono aneksem nr 2 do Zarządzenia Nrt 2/2002 Dyrektora PCZP w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2003r.

Tematyka kontroli

I. Ustalenie przez kierownika jednostki:

- szczegółowych procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym,

- zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań statutowych w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki,

- sposób wykorzystywania wyników kontroli i oceny, o których mowa powyżej.

II. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustawowych procedur kontroli wynikających z art. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych w związku z art. 35 tejże ustawy na podstawie kontroli dokumentów źródłowych obejmujących minimum 5% wydatków w 2004r.

III. Przystąpienie do realizacji pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 13 września 2004r. L.dz. ZAN.0711-4/04 dot. wdrożenia standardów kontroli finansowej w Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku.

Ad. I. W Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku zostało opracowane i wprowadzone do stosowania Zarządzenie Nr 2/2002 Dyrektora Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie wykonania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

- Zasada wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków jest przestrzegana i ogranicza się do wydatków poza kosztami stałymi związanymi z funkcjonowaniem jednostki. Kierownicy jednostek organizacyjnych wypełniają stosowne wnioski na zakup materiałów, towarów i usług z odpowiednim uzasadnieniem określając szacunkowo wartość zakupów lub usług.

Główny Księgowy jednostki ustala zgodność ewentualnych wydatków z planem finansowym oraz możliwościami płatniczymi jednostki i akceptuje dany wniosek. Ostatecznie wniosek ten jest przedstawiany Dyrektorowi Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku do zatwierdzenia.

Wyniki kontroli i oceny są wykorzystywane zgodnie z § 4 tego Zarządzenia do:

- planowania pracy Centrum w sposób optymalny w granicach możliwości finansowych określonych limitem wydatków w planie finansowym,

- właściwego stosowania procedur zawartych w ustawie prawo zamówień publicznych,

- racjonalnego zarządzania majątkiem Centrum.

Ad. II. Na podstawie sprawdzonych dowodów księgowych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 listopada 2004 r. stwierdzam, że Centrum przestrzegało realizację ustalonych procedur kontroli wynikających z art. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w związku z art. 35 tejże ustawy. Szczegółowej kontroli poddano wydatki rzeczowe w dziale 851 rozdział 85147 paragrafy:

- 4210 - materiały i wyposażenie - 39.608,29 zł

- 4270 - zakup usług remontowych - 6.200,03 zł

- 4300 - zakup usług pozostałych - 46.278,29 zł

- 4410 - podróże służbowe krajowe - 11.739,16 zł

Razem -103.825,77 zł

Na podstawie sprawozdania finansowego Rb-28 z wykonania planu wydatków Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku na dzień 30.11.2004 r. gdzie ogółem wydatki zostały określone na kwotę 1.548.598,03 zł stanowi to 6,70 % ogółem poniesionych wydatków (sprawozdania Rb-28 w załączeniu protokołu).

Ad. III. Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku potwierdza odbiór pisma Wojewody Podlaskiego L.dz. ZAW.0711-4/04 z dnia 13 września 2004 r. dotyczącego wdrożenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym jednostki nadzorowane i podległe Wojewodzie Podlaskiemu. Jednostka do dnia przeprowadzenia niniejszej kontroli nie przystąpiła do opracowania standardów kontroli finansowej. O konieczności opracowania tych standardów kontrolujący poinformował ustnie Głównego Księgowego Centrum - Panią Katarzynę Konończuk.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Katarzyna Konończuk - Główny Księgowy pod nieobecność Pani Elżbiety Kraszewskiej Dyrektor Centrum w okresie przeprowadzonej kontroli.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Podpisy Kierownictwa Centrum

DYREKTOR

Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego

z up. /-/

Elżbieta Kraszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

/-/

Katarzyna Konończuk

Podpis osoby kontrolującej

/-/

Lech Kocięcki

Białystok, 2004-12-17.

3


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2005-01-12 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl